[quote]EU ve vztahu k silniční dopravě.[/quote]

Bezpečnější a ekologičtější vozidla: Evropská komise navrhuje zpřísnit pravidla

Komise navrhuje zásadní přepracování rámce pro tzv. „EU schválení typu“. Podle současných pravidel nesou vnitrostátní orgány výhradní odpovědnost za potvrzení, že vozidlo splňuje všechny požadavky nutné pro uvedení na trh, a za kontrolu dodržování právních předpisů EU ze strany výrobců.

Návrh, který Komise 27.ledna  předložila, zvýší nezávislost zkoušek vozidel a dohled nad těmi vozidly, jež jsou již v provozu. Širší dohled na evropské úrovni posílí celý tento systém.

Přezkumem rámce pro EU schválení typu motorových vozidel se Komise zabývala již před odhaleními týkajícími se společnosti Volkswagen. Došla mezitím k závěru, že případům opakovaného porušování pravidel lze zabránit pouze tehdy, provede-li se rozsáhlejší reforma. Dnes předložený návrh nařízení o schvalování motorových vozidel a dozoru nad trhem s nimi je součástí snahy o zavedení spolehlivějších zkoušek emisí z motorových vozidel (zkoušky emisí v reálném provozu). Návrh zdůvodnili místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen a komisařka odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska.

Současný systém schvalování typu je založen na vzájemné důvěře: jakmile je vozidlo schváleno v jednom členském státě, může se volně pohybovat v celé EU. Právní rámec stanovuje EU, ovšem za kontrolu souladu s požadavky na straně výrobců automobilů jsou plně odpovědné vnitrostátní orgány. Návrh nařízení o schvalování motorových vozidel a dozoru nad trhem s nimi zachovává zásadu vzájemného uznávání, která je základem jednotného trhu EU, ale současně usiluje o odstranění nedostatků v systému.

Navrhované nařízení pomůže dosáhnout tří cílů:

  • posílit nezávislost a kvalitu zkoušek, na jejichž základě lze vozidlo uvést na trh:

Pro zkoušky a kontroly souladu vozidla s požadavky EU na schválení typu určuje většina členských států technické zkušebny, jež jsou placeny přímo výrobci automobilů. Komise navrhuje tento systém změnit, aby nedocházelo k finančním vazbám mezi technickými zkušebnami a výrobci, které by mohly způsobovat střety zájmů a ohrožovat nezávislost zkoušek. Návrh rovněž počítá s většími nároky na tyto technické zkušebny, které by měly podléhat pravidelným a nezávislým kontrolám, aby mohly obdržet své určení nebo si je udržet. Schvalovací orgány členských států se budou vzájemně posuzovat, aby byla příslušná pravidla prováděna a důsledně uplatňována v celé EU.

  • Zavést účinný systém dozoru nad trhem, v jehož rámci se bude kontrolovat soulad vozidel, která jsou již v provozu.

Zatímco současná pravidla se týkají zejména kontrol ex ante, v budoucnu budou členské státy a Komise provádět kontroly na místě u vozidel již uvedených na trh. To umožní zjistit případnou neshodu již v rané fázi a zajistit okamžité a důkladné zjednání nápravy u vozidel, která jsou posouzena jako nevyhovující a/nebo představují závažné riziko pro bezpečnost nebo ohrožují životní prostředí.

Všechny členské státy by měly mít možnost přijmout ochranná opatření vůči nevyhovujícím vozidlům na svém území, aniž by musely čekat, až tak učiní stát, který schválení typu vydal. Členské státy budou muset pravidelně přezkoumávat své činnosti v oblasti dozoru nad trhem a výsledky přezkumů zveřejňovat.

  • Posílit systém schvalování typu větším evropským dohledem:

Komise bude mít pravomoc pozastavit, omezit nebo odejmout určení technické zkušebně, která uplatňuje pravidla nedostatečně a příliš laxně. V budoucnosti bude Komise moci provádět ověřovací zkoušky ex-post (prostřednictvím Společného výzkumného střediska) a v případě nutnosti iniciovat stažení z trhu. Podle návrhu bude Komise moci ukládat finanční sankce, což odradí výrobce a technické zkušebny od toho, aby umožnily vstup nevyhovujících vozidel na trh. Komise bude také předsedat fóru o prosazování, které spolu s členskými státy vytvoří společné strategie pro ověřování shody, a zorganizuje společné kontroly technických zkušeben a vzájemná posuzování schvalovacích orgánů.

Návrh Komise zachovává současný zákaz odpojovacích zařízení, na nějž jsou vnitrostátní orgány dlouhodobě povinny dohlížet a prosazovat ho, ale jde ještě o krok dál. Podle návrhu nařízení bude muset výrobce poskytnout přístup k softwarovým protokolům vozidla. Toto opatření doplňuje balíček pro zkoušky emisí v reálném provozu, který velmi ztíží obcházení požadavků na emise a zahrnuje povinnost výrobců informovat o své strategii ke snižování emisí, jako je tomu v USA.

Další kroky
Návrh nařízení bude nyní předložen Evropskému parlamentu a Radě k přijetí. Jakmile bude přijat, nařízení bude přímo použitelné. Zruší a nahradí směrnici 2007/46/ES („ rámcovou směrnici“).

Antimonopolní opatření: Komise pokutuje výrobce autodíů 137 789 000 € za kartelové uspořádání

Komise uložila pokuty Melco (Mitsubishi Electric) a Hitachi za účast na kartelové dohodě k alternátorům a startérům s jinou firmou, Denso, za porušení antimonopolních pravidel EU.

Denso nebyla uložena pokuta, neboť odhalila existenci kartelové dohody. Všechny společnosti uznaly jejich zapojení a dohody se  na urovnání případu.

Již více než pět let tři japonští výrobci automobilů koordinovali ceny dílů zákazníkům nebo projektům u alternátorů a startérů, dvou důležitých komponent automobilových motorů. Ačkoli kontakty spojené s formováním a prováděním  kartelové dohody probíhaly  mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), kartelová dohoda ovlivnila evropské zákazníky, protože alternátory a startéry byly prodávány přímo výrobcům automobilů v EHP.

Komisař odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestager řekla: „Brzdit kartely zůstává hlavní prioritou Komise, zejména pokud mají vliv na důležité spotřební zboží, jako jsou auta. Dnešní rozhodnutí o sankcích pro tři výrobce autodílů, jejichž tajná dohoda ovlivnila náklady na komponenty pro řadu výrobců automobilů pro jejich prodej v Evropě, a posléze pro nakupující evropské spotřebitele. Pokud jsou evropští spotřebitelé  ovlivněni kartelovými dohodami, bude je Komise posuzovat a to i v případě, že schůzky kartelu se konaly mimo Evropu.“

Šetření Komise ukázalo, že se v období od září 2004 do února 2010 společnosti setkaly navzájem ve svých kancelářích a v restauracích a byly v pravidelných intervalech v telefonním kontaktu, aby se mezi nimi omezila hospodářská soutěž. Především tyto tři společnosti:

– Koordinovaly své reakce na některé výzvy k podání nabídek vydaných výrobci automobilů, a to zejména s ohledem na stanovení ceny, za kterou proběhlo nabídkové řízení a kdo by měl vyhrát konkrétní činnost;

– podílely se u určitých výrobců a projektů vozidel mezi sebou na podmínkách, podle nichž bude jeden ze tří výrobců dodávat alternátory a startéry;

– Vyměnily si obchodně citlivé informace, jako jsou cenové prvky a tržní strategie.

Pokuty
Pokuty byly stanoveny na základě pokynů Komise z roku 2006 o pokutách. Při stanovení výše pokut Komise vzala v úvahu prodej jednotlivých společností, plynoucí z dodávky alternátorů a startérů pro výrobce automobilů, dotčených kartelovou dohodou v EHP, závažnost povahy protiprávního jednání, jeho zeměpisný rozsah, délky jeho trvání a přitěžující okolnost, že Hitachi a Melco narušily již předtím  antimonopolní pravidla EU. Komise také vzala v úvahu při stanovení pokut i menší účast Hitachi na protiprávním jednání.

Podle oznámení o shovívavosti Komise z roku 2006 Denso získala plnou imunitu za odhalení existence kartelové dohody, čímž se zachránila před pokutou ve výši více než 157 mil. €.

Za spolupráci při šetření, Hitachi a Melco dosáhlo snížení jejich pokut podle oznámení o shovívavosti z roku 2006. Snížení odrážejí načasování jejich spolupráce a rozsah předložení důkazů,  které  pomohly Komisi prokázat existenci kartelu.

Souvislosti
Článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a článek 53 Dohody o EHP zakazují kartely a jiné restriktivní obchodní praktiky.

Šetření Komise začala s žádostí o ochranu před pokutami, předloženou Denso.

Dnešní rozhodnutí je součástí série velkých vyšetřování podezřelých Kartelové dohody v oblasti automobilových dílů. Komise již pokutu udělovala v případě  automobilových ložisek, kabelových svazků v autech, pružné pěny použité (mimo jiné) v autosedačkách a parkovací ohřívače v osobních a nákladních automobilech. Další šetření stále probíhají, například v případě systémů pro bezpečnost cestujících, tepelných systémů a výfukových systémů.

Více informací o tomto případě bude k dispozici pod číslem případu 40028 pro veřejnost v rejstříku  na internetových stránkách Komise pro hospodářskou soutěž, jakmile budou vyřešeny otázky důvěrnosti. Více informací o činnosti Komise proti kartelům je k dispozici na  webových stránkách kartely.

Postup při rozhodování

Toto rozhodnutí je v pořadí dvacáté od zavedení tohoto proti kartelům v červnu 2008.

Při jednání společnosti potvrdily svou účast na kartelové dohodě a jejich odpovědnost za ně. Jednání vycházejí  z nařízení na ochranu hospodářské soutěže 1/2003 a umožňují Komisi použít zjednodušený a zkrácený postup. Z toho mají prospěch spotřebitelé a daňoví poplatníci, neboť takový postup snižuje náklady na šetření; přínosy antimonopolního vynucování jsou v uvolnění prostředků k řešení dalších podezření na kartely; a je prospěšné pro samotné účastníky řízení  snížením pokut o 10% pro umožnění rychlejšího rozhodování.

Komise již dříve dosáhla urovnání s účastníky kartelů v 19 předchozích případech: DRAMS, krmných fosfátů, pracích prášků, skla pro katodové trubice, kompresorů pro chladničky, vodohospodářská řídící zařízení, úrokové deriváty euro a yenů, polyuretanové pěny, burzy energie, ložisek, ocelového brusiva, hub, úrokových derivátů švýcarského franku, nabídky a poptávky na pomazánky, obálky, parkovací radiátory a ucelené vlaky.

Žaloba o náhradu škody
Každá osoba nebo firma ovlivněná protisoutěžním jednáním, jak je popsáno v tomto případě,  může věc předat soudům členských států a požadovat odškodnění. Judikatura Soudního dvora a nařízení Rady 1/2003 potvrzují, že v případech před vnitrostátními soudy představuje rozhodnutí Komise závazný důkaz, že se chování konala a byla nezákonná. I přesto, že Komise udělí pokutu dotčené společnosti, může být požadována náhrada škody poškozenému, aniž by byla snížena udělená pokuta Komise.

Směrnice o antimonopolních škodách mají členské státy zavést do svých právních systémů nejpozději do 27. prosince 2016; usnadňuje obětem protisoutěžních praktik získání náhrady za způsobené škody.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno