Zdroj: Archiv

[quote]V dopise předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi ze 17. října 2016, který byl také zaslán ostatním členům Evropské rady, předseda Juncker před zasedáním Evropské rady 20. – 21. října 2016 popsal pokrok, dosažený Evropskou komisí při provádění nástroje pro uprchlíky v Turecku.[/quote]

„Vážený pane předsedo,

Nyní jsme šest měsíců od zahájení nástroje pro uprchlíky v Turecku, který byl zřízen 2 miliardami € na financování z rozpočtů členských států a 1 miliardou € z rozpočtu EU.

Obracím se na Vás před zasedáním Evropské rady ve dnech 20./21. října s přehledem toho, co Evropská komise ve spolupráci s partnery na místě doposud dosáhla k zajištění obživy a vytváření příležitostí pro uprchlíky v Turecku.

Operace v rámci nástroje dosáhly rychle cestovní rychlost a v posledních týdnech přinesly několik významných poznatků pro jejich realizaci. Celková výše finančních prostředků přidělená v rámci nástroje nyní činí více než 2,2 miliard €, přičemž více než 1,2 miliard € již byla přidělena prostřednictvím konkrétních smluv. Z toho 467 milionů € bylo vyplaceno provádějícím partnerům.

Zůstatek bude vyplácen postupně, podle postupu realizace projektů. Klíčové je, že financování z nástroje (včetně prostředků z členských států) vytváří skutečný hmatatelný rozdíl v životech více než tři miliónů uprchlíků hostujících v Turecku.

Na jaře roku 2016 Komise již nasmlouvala 150 milionů € v rámci nástroje pro projekty na okamžitou podporu zdravotnictví, školství, jídla a ochrany uprchlíků, i pro spolupráci s celou řadou mezinárodních partnerských organizací, jejichž součástí jsou především agentury OSN a řada nevládních organizací. Smlouvy na dalších 74 milionů € pro ochranu zdraví a přípravy na chladnější měsíce roku byly uzavřeny v létě.

Dne 26. září zahájil komisař Christos Stylianides spolu s představitelem Světového potravinového programu, tureckým Červeným půlměsícem a tureckými úřady v Ankaře sociální záchrannou síť pro mimořádné události. Ta je nejen největším programem humanitární pomoci EU vůbec je to také jeden z nejvíce inovativních programů. S 348 miliony € na financování z nástroje dostane milion z nejzranitelnějších uprchlíků v Turecku debetní kartu, na kterou obdrží měsíční převod hotovosti. To jim pomůže pokrytí základních potřeb, jako jsou potraviny nebo přístřeší, jakož i pomoc pro posílání jejich dětí i do školy.

Klíčovými pro Komisi v navrhování záchranné sítě byly účinnost a hodnota za peníze. Nejméně 85 % finančních prostředků pro režim bude přiděleno jako hotovost pro samotné uprchlíky, zbytek slouží k zavedení systému, řízení  výběru oprávněných příjemců a zajištění řádného sledování. Mnozí z uprchlíků v Turecku jsou zranitelní a žijí v podmínkách extrémní chudoby; nepochybuji o tom, že záchranná síť vytvoří významný rozdíl v jejich životech.

Dne 27. září byly podepsány pod vedením komisaře Johannese Hahna s tureckými orgány smlouvy na dvě přímé dotace v hodnotě 600 milionů € celkem. První smlouva ke školství a zdravotnictví poskytuje téměř půl milionu syrských dětí přístup k pravidelné školní docházce.

Druhý obsahuje zajištění přístupu  pro cca dva miliony lidí k primární zdravotní péči prostřednictvím vytvoření více než 500 zdravotnických zařízení a rehabilitační služby duševního zdraví; až pro jeden milion lidí. Budou poskytovány služby týkající se plánování rodičovství a prevence přenosných nemocí a bude aktivován nábor a výcvik zdravotnického personálu.

Technická aktualizace těchto programů byla vydána v řídícím výboru pro podnikatele 4. října. Komise bude nadále zavádět další projekty v rámci nástroje v příštích měsících a bude provádět další aktualizaci. Je třeba říci, že zařízení jsou plně funkční a pomáhají uprchlíkům. EU je naplňuje jeden z klíčových prvků prohlášení EU-Turecko z března 2016.

Za Evropskou komisi

  1. C. JUNCKER“

Předseda Juncker se zřejmě záměrně nevyjádřil k efektu pro turecké občany, kteří byli při čistkách propuštěni a záchranách života desetitisíců dalších, vyšetřovaných za často údajnou účast na pokusu o převrat.

Řídit migraci efektivně: zpráva Komise o pokroku při provádění rámcové smlouvy o partnerství se třetími zeměmi

Komise předložila 18.10. 2016 svou zprávu o naplňování rámců partnerství s třetími zeměmi a o prvním pokroku nového přístupu  účinnějšího řízení migrace. Nový přístup EU k účinnějšímu řízení migrace, který je společný se zeměmi původu a tranzitu, začíná přinášet výsledky.

Čtyři měsíce poté, co Komise navrhla tento nový rámec v rámci evropského programu pro migraci a po jeho schválení na zasedání Evropské rady v červnu, která také vyzvala k jejímu urychlenému zavedení, nový partnerský přístup Evropské unie se zeměmi původu a tranzitu migrace začíná přinášet výsledky.

Předseda Juncker uvedl:

„Evropa potřebuje, aby se více zabývala tragédii tisíců migrantů a uprchlíků, kteří každoročně překračují Středomoří, prchají z chudoby, válek a pronásledování.  To je duch rámcového přístupu nového partnerství, které jsme zahájili v červnu. Dnešní zpráva o prvním pokroku ukazuje, že tento nový přístup funguje v zájmu zemí EU i partnerských zemí. Úkolem nyní je, aby státy zvýšily své úsilí a přinesly trvalou změnu ve způsobu, jakým budeme řídit mobilitu a migraci s našimi partnery v Africe a sousedství.“

Vysoká představitelka/místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová řekla:

„Migrace je celosvětový problém, který se týká našich vnitřních politik a vnějších vztahů, ale především se jedná o životy milionů lidí a musí být spravována koordinovaně, udržitelně, se společnou odpovědností  a lidským způsobem.“

Rámec partnerství je do budoucna evropským přístupem k prohlubování spolupráce se zeměmi původu, tranzitu a určení. Od června pod vedením vysoké představitelky/místopředsedkyně, orgány EU a členských států společně vynaložily značné úsilí, aby byl tento nový přístup úspěšný.

Práce na řešení krátkodobých zásahů pod bezprostředním tlakem migrace, stejně jako hlubší investiční činnost k řešení základních příčin nelegální migrace, začala u pěti prioritních zemí: Nigeru, Nigérie, Senegalu, Mali a Etiopie. Díky koordinované akci všech zúčastněných stran konfliktu kolektivní práce Evropské unie a jejích členských států začíná nést ovoce a vede ke hmatatelným výsledkům.

Koordinovaný přístup mezi institucemi EU a členskými státy, který se aktivuje po přijetí sdělení, vedl ke skokové změně úrovně koordinace a společného strategického plánování.

Návštěvy prioritních zemí na vysoké úrovni byly provedeny na úrovni komisařů EU a členských států podpořených technickými misemi vyšších úředníků institucí EU. Prostřednictvím těchto návštěv se dosáhlo lepší porozumění EU pro priority partnerských zemí a větší ochota ke spolupráci.

Kromě toho Komise navrhla klíčové iniciativy, jako je například externí investiční plán na podporu investic v Africe a v sousedství EU a návrh rámce znovu usídlování s cílem zajistit řádné a bezpečné cesty do Evropy pro osoby, které potřebují mezinárodní ochranu.

První výsledky mohou být již v prioritních zemích patrné. Niger přijal opatření k boji proti nezákonnému obchodu a ustavil institucionální rámec pro dialog s EU a jejími členskými státy k řízení migrace. Posílená operativní spolupráce je zavedena v Senegalu a v Mali, přičemž pro nadcházející týdny byly dohodnuty identifikační mise.

Standardní operační postupy s Mali jsou dokončeny. Jednání o dohodě o zpětném přebírání osob s Nigérií budou otevřeny v nejbližších dnech.

Akce s dalšími partnerskými zeměmi pokračují a budou dále posíleny v nadcházejících měsících. Evropská unie zvýšila svou podporu misí EBOP, jejich technické pomocí a finančních nástrojů, zejména svěřeneckého fondu EU pro Afriku.

V rámci svěřeneckého fondu EU pro Afriku, byly na podporu akcí uvedených v akčním plánu města Valletta podepsány smlouvy za téměř 400 milionů €. V Nigeru Evropská unie poskytuje podporu prostřednictvím nového polního pracviště EUCAP Sahel Niger v Agadez, řešením základních příčin neregulérní migrace. V Nigérii uvolnil svěřenecký fond EU pro Afriku projekty, které se zabývají konkrétními otázkami řízení migrace.

V rámci svěřeneckého fondu EU pro Afriku v Senegalu byly přijaty projekty vytvářející pracovní místa pro mládež. Také v Mali a Etiopii byla schválena řada projektů.

V příštích měsících proběhnou pokračující společné akce na vnější straně, odpovídající zlepšením postupů a operací v rámci Evropské unie. Evropští migrační styční úředníci budou pracovat v klíčových třetích zemích, kde budou vytvářet kontaktní místa v delegaturách EU, aby spolupracovali s našimi partnery a podporovali rozšíření nového přístupu. Identifikační mise do prioritních zemí budou provedeny společně se zapojením členských států EU a agentur, zejména evropské pohraniční a pobřežní agentury a Europolu, které budou posíleny.

Konkrétní projekty v rámci svěřeneckého fondu EU pro Afriku k řešení klíčových výzev v prioritních zemích jsou dokončeny. Komise dále přijala rozhodnutí o zvýšení svěřeneckého fondu EU pro Afriku o dalších 500 milionů € z rezervy Evropského rozvojového fondu na financování akcí v rámci  partnerství.

Jak je uvedeno v bratislavském harmonogramu, bude pokrok v tomto novém přístupu  posouzen Evropskou radou v prosinci.

Souvislosti

Vnější akce je klíčovou součástí komplexní strategie EU řídit migrační výzvu stanovenou v evropském programu pro migraci. Faktory, které pohánějí dnešní migrační toky, přetrvávají a vyžadují dlouhodobou odpověď. Evropská unie učinila zásadní na summitu Valletta v listopadu 2015.

V červnu 2016 Komise navrhla nový rámec partnerství s třetími zeměmi v rámci evropského programu pro migraci. Evropská rada v červnu 2016 schválila rámec partnerství a vyzvala k jeho urychlenému provedení, počínaje omezeným počtem zemí. V září bratislavský harmonogram  zdůraznil, že by tento proces měl „vést ke snížení toků nelegální migrace a zvýšené míře návratnosti a počítá, že bude pokrok posouzen Evropskou radou v prosinci.

Komise navrhuje první výzkumné partnerství ve Středomoří k zvýšení udržitelnosti potravin a vody

Evropská komise navrhla 18. října 2016 první výzkumné partnerství svého druhu ve středomořské oblasti s cílem  vyvinout tolik potřebná nová řešení pro udržitelné hospodaření s vodou a produkci potravin PRIMA.

Návrh Komise podporuje Kypr, Česká republika, Egypt, Francii, Řecko, Izrael, Itálie Libanon, Lucembursko, Malta, Maroko, Portugalsko, Španělsko a Tunisko. Účast Německa je v současné době předmětem jednání. Vzhledem k tomu se předpokládá časem rozvoj iniciativy a zapojením více účastníků- jak ze zemí EU, tak zemí, které nejsou členy EU.

Na financování partnerství s částkou 400 milionů eur se budou podílet zúčastněné země (v současné době kolem 200 milionů €), s příspěvkem 200 milionů EUR ze strany EU prostřednictvím  současného rámcového programu pro výzkum Horizont 2020. Partnerství je naplánováno na dobu 10 let, počínaje rokem 2018.

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno