Zdroj: Archiv

[quote]Odstranění cel by bylo provázáno s důsledným monitorováním a podmíněno trvalým závazkem k udržitelnému rozvoji, lidským právům a řádné správě věcí veřejných.[/quote]

Komise 13.1. 2017 navrhla, aby Evropská unie odstranila podstatnou část zbývajících dovozních cel na produkty Šrí Lanky výměnou za závazek země ratifikovat a účinně provést 27 mezinárodních úmluv o lidských právech, pracovních podmínkách, ochraně životního prostředí a řádné správě věcí veřejných.

Tyto jednostranné obchodní preference by sestávaly z úplného odstranění cel u 66 % celních položek, které pokrývají širokou paletu zboží, včetně textilních výrobků a produktů rybolovu.

Preference by spadaly pod speciální režim všeobecného systému preferencí EU, známého jako režim GSP+. Tento režim má za cíl podpořit rozvojové země podnícením jejich hospodářského rozvoje pomocí zvýšení obchodu s Evropou a poskytnutím pobídek k realizování hmatatelných opatření k udržitelnému rozvoji. Evropský parlament a Rada mají nyní až čtyři měsíce na to, aby oznámily své případné námitky, než opatření nabude účinnosti.

Komisařka EU pro obchod Cecilia Malmströmová k tomu uvedla:

Preference režimu GSP+ mohou významně přispět k hospodářskému rozvoji Šrí Lanky zvýšením vývozu na trh EU. Odráží to však rovněž způsob, jak chceme Šrí Lanku podporovat při zavádění lidských práv, právního státu a reforem veřejné správy. Jsem přesvědčená, že v těchto oblastech budeme svědky rychlého a zásadního pokroku, přičemž dialog v režimu GSP+ a monitorovací opatření budou tento reformní proces podporovat.

Součástí toho by mělo rovněž být, že protiteroristická legislativa země bude uvedena zcela do souladu s mezinárodními úmluvami v oblasti lidských práv.“

Přiznání přístupu k režimu GSP+ neznamená, že stav v dotčené zemi plně vyhovuje 27 mezinárodními úmluvám. Nabízí však pobídku lepšího přístupu na trh výměnou za další pokrok k úplnému provedení těchto úmluv a je platformou pro dialog s participujícími zeměmi o všech problematických oblastech.

Jako u všech zemí GSP+ by bylo odstranění cel v případě Šrí Lanky provázáno s důsledným monitorováním, jakého pokroku země dosáhla v oblasti udržitelného rozvoje, lidských práv a řádné správy věcí veřejných.

Šrí Lanka již v minulosti požívala výhod režimu GSP+. EU se však v roce 2010 rozhodla upustit od preferenčního zacházení pro dovoz ze Šrí Lanky, neboť nebyla řešena nahlášená porušování lidských práv v zemi. Nová vláda Šrí Lanky však v roce 2015 zahájila program zásadních reforem, jejichž cílem má být celonárodní usmíření, dodržování lidských práv, zásad právního státu a řádné správy věcí veřejných, jakož i udržitelného hospodářského rozvoje.

Vláda Šrí Lanky požádala v červenci 2016 o zavedení režimu GSP+ a Komise po posouzení konstatovala, že země splnila vstupní kritéria GSP+ stanovená v nařízení EU.

Souvislosti

Šrí Lanka přijala důležitá opatření na zlepšení situace v oblasti lidských práv a řádné správy věcí veřejných. Značný pokrok představuje 19. novela ústavy, která obnovuje nezávislost klíčových institucí, jako je Národní komise pro lidská práva. Šrí Lanka přijala rovněž konkrétní opatření, aby došlo mimo jiné k zajištění přezkumu případů nezvěstných osob, nabídnutí lepší ochrany svědkům a obětem, propuštění osob zadržených na základě kontroverzních protiteroristických právních předpisů, potírání dětské práce.

Šrí Lanka se znovu začlenila do struktur OSN, zejména do Rady pro lidská práva OSN, kde se zavázala podporovat usmíření, odpovědnost a lidská práva. Šrí Lanka navíc splnila většinu svých rozvojových cílů tisíciletí, zejména pokud jde o zdravotní péči, vzdělávání a rovnost žen a mužů.

Je však současně třeba usilovat o další zlepšování stavu v problematických oblastech. Šrí Lanka musí práv. Prioritně musí definitivně upustit od mučení ze strany bezpečnostních složek a od související beztrestnosti.

Vláda musí rovněž dokončit své politické a legislativní procesy na zlepšení práv žen a dětí, například pokud jde o diskriminaci, domácí násilí, minimální věk pro sňatek, sexuální vykořisťování a zajistit, aby její protiteroristická legislativa zcela vyhovovala mezinárodním úmluvám v oblasti lidských rovněž šikanu namířenou proti odborovým svazům. Všechny tyto otázky budou předmětem monitorování v rámci GSP+, aby bylo zajištěno, že dochází k pozitivnímu vývoji.

EU je největší vývozní trh Šrí Lanky čítající téměř jednu třetinu jejího celosvětového vývozu. V roce 2015 činil celkový bilaterální obchod 4,7 miliardy euro. Dovoz EU ze Šrí Lanky činil 2,6 miliardy euro a tvořily jej především textilní výrobky a rovněž řada pryžových výrobků a strojů.

Režim GSP+ platí v současnosti pro osm zemí: Arménie, Bolívie, Kapverdy, Kyrgyzstán, Mongolsko, Pákistán, Paraguay a Filipíny.

Další informace