[quote]Podpora malých a středních podniků činných v kulturních a tvůrčích odvětvích: Evropská komise a EIF zahájily nový systém záruk. Evropská komise a Evropský investiční fond (EIF) zahájily 30. 6. iniciativu záruk v hodnotě 121 milionů eur zaměřenou na podporu malých a středních podniků v kulturních a tvůrčích odvětvích prostřednictvím finančních institucí. Tento systém by měl v příštích šesti letech generovat více než 600 milionů eur ve formě bankovních půjček.[/quote]

Iniciativa umožňuje EIF poskytovat bezplatné záruky a protizáruky vybraným finančním zprostředkovatelům, kteří tak budou moci podnikatelům na kulturní a tvůrčí scéně nabídnout vyšší dluhové financování. Obchodní/retailové banky, podpůrné banky a jiní finanční zprostředkovatelé, kterým bude poskytnuta záruka ve výši 121 milionů eur, budou podporovat více než deset tisíc MSP v celé řadě odvětví, k nimž patří audiovizuální odvětví (včetně filmu, televize, animovaných filmů, videoher a multimédií), festivaly, hudba, literatura, architektura, archivy, knihovny a muzea, umělecká řemesla, kulturní dědictví, design, scénická umění, vydavatelská činnost, rozhlas a výtvarné umění.

Finanční nástroj zřízený v rámci hlavního programu EU věnovaného kulturnímu a kreativnímu odvětví Kreativní Evropa bude jménem Evropské komise spravovat EIF. Evropské malé a střední podniky by z něj měly mít prospěch již koncem letošního roku.

Komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther H. Oettinger zahájenou iniciativu uvítal těmito slovy:

Kreativní osobnosti a podniky musí experimentovat a riskovat, aby se jim dařilo. Z toho má prospěch naše společnost i ekonomika. Pomáháme jim získat bankovní úvěry, které by jinak nedostali.

Roger Havenith, zástupce výkonného ředitele EIF, dodal:

Jednou z priorit Evropské komise je pomoci podnikům v rozvoji a v přístupu k tržnímu financování. Dvěma základními složkami podpory pro malé a střední podniky v kulturních a tvůrčích odvětvích jsou nabídka zajištění úvěrového rizika a budování kapacit poskytovatelů finančních prostředků. Záruční nástroj pro kulturní a tvůrčí odvětví, který jsme dnes podepsali, pomůže evropským malým a středním podnikům působícím v nejrůznějších oblastech, od filmu přes festivaly a hudbu až po muzejnictví, zahájit činnost a dále ji rozvíjet.“

Kulturní a tvůrčí odvětví představují v EU více než 7 milionů pracovních míst a vytvářejí 4,2 % HDP EU. Získání finančních prostředků však může být pro tato odvětví obtížné, především v důsledku nehmotné povahy jejich aktiv a zajištění, omezené velikosti trhu, nejistoty v oblasti poptávky a nedostatečné odbornosti finančních zprostředkovatelů, pokud jde o řešení specifik jednotlivých sektorů.

Nový záruční nástroj pro kulturní a tvůrčí odvětví zahrnuje činnosti související s budováním kapacit finančních zprostředkovatelů, které jim nabídnou specifické odborné znalosti týkající se klíčových prvků těchto odvětví (například konkrétní podnikatelské modely a posuzování úvěrových rizik v těchto odvětvích). Budování kapacit by zajišťovali odborníci (například poradenské společnosti, které se specializují na způsob fungování kulturních a tvůrčích odvětví), které EIF vybere v návaznostina otevřenou výzvu k podávání nabídek. Tato školení budou pro finanční zprostředkovatele bezplatná.

EIF v nejbližších dnech zveřejní výzvu k vyjádření zájmu, v jejímž rámci se mohou přihlásit finanční instituce (banky, záruční instituce, fondy atd.) splňující stanovené podmínky. EIF po důkladném výběrovém řízení vybere finanční zprostředkovatele, kteří pak budou moci poskytovat nové finanční prostředky evropským malým a středním podnikům v cílových odvětvích. Finanční zprostředkovatelé budou muset podávat důkladné zprávy o finančních produktech, které nabídnou malým a středním podnikům, i o jejich využívání.

Iniciativa je součástí snah Komise podpořit investice a inteligentněji využívat stávající i nové finanční zdroje, což je cílem investičního plánu pro Evropu. Iniciativa rovněž doplňuje práci vykonanou v rámci strategie pro jednotný digitální trh, která spočívá ve vytvoření příznivého prostředí pro kulturní a kreativní odvětví, zejména pro menší a střední podniky, aby mohly prosperovat v digitálním věku.

Informace o EIF

Základním posláním Evropského investičního fondu (EIF) je podporovat evropské mikropodniky a malé a střední podniky tím, že jim pomáhá získat přístup k finančním prostředkům. EIF navrhuje a vytváří nástroje pro rizikový a růstový kapitál, záruky a mikrofinancování, které jsou specificky zaměřené na tento segment trhu. EIF tak napomáhá dosažení cílů EU v oblasti podpory inovací, výzkumu a vývoje, podnikání, růstu a tvorby pracovních míst.

Informace o záručním nástroji pro kulturní a tvůrčí odvětví a o programu Kreativní Evropa

Nový finanční nástroj, který byl vytvořen v rámci meziodvětvové složky programu Kreativní Evropa, je prvním programem s tak širokým záběrem v kulturním a tvůrčím odvětví. Sleduje stejný cíl jako nástroj pro malé a střední podniky v rámci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), který je hnací silou, zvýšit poskytování úvěrů malým a středním podnikům, aby mohly rozvíjet svou činnost.

Kreativní Evropa je sedmiletý program (2014–2020), jehož cílem je podporovat subjekty v kulturních a tvůrčích oblastech. Pro celé období disponuje rozpočtem ve výši 1,46 miliardy eur. Tvoří ho program MEDIA napomáhající tvorbě a distribuci evropských audiovizuálních děl, program Kultura, který

podporuje iniciativy v odvětví kultury zaměřené například na přeshraniční spolupráci a literární překlad, a meziodvětvová složka. Cílem Kreativní Evropy je podporovat kulturní rozmanitost, napomáhat šíření evropské kultury a tvořivosti a posilovat konkurenceschopnost kulturních a tvůrčích odvětví.

Komise navrhla nová pravidla pro lepší ochranu dětí v přeshraničních řízeních týkajících se rodinných otázek

Nová pravidla navržená 30.6 navrhují zlepšení pravidel EU k lepší ochraně dětí v rámci přeshraničních sporů o rodičovskou odpovědnost, pokud jde o péči o dítě, práva na styk s dítětem a únos dítěte. Nová pravidla umožní urychlit právní a správní řízení a zajistit, aby byl vždy brán v potaz nejlepší zájem dítěte.

V případech rodinných sporů či rozchodu mezinárodních párů je nezbytná přeshraniční soudní spolupráce, která dítěti zajistí bezpečné právní prostředí pro udržování vztahů s oběma rodiči (a opatrovníky), třebaže žijí v různých evropských zemích.

První místopředseda Komise Frans Timmermans uvedl:

Není pro dítě nic traumatičtějšího, než být svědkem sporů mezi rodiči. Vyústí-li tyto spory do soudního řízení s přeshraničním rozměrem, má EU povinnost zajistit jejich co nejhladší a nejefektivnější vyřešení. Nová zjednodušená pravidla, která jsme přijali, přinesou výhody pro rodiny i děti. Zlepšením budou zkrácené lhůty pro řešení sporů a předejití vysokým finančním nákladům, které bývají s řešením takových sporů často spojeny. Musíme dohlédnout na to, aby byly různé právní systémy vzájemně kompatibilní, a maximálně tak zmírnit komplikace, průtahy, stres a nejistotu. “

Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, uvedla:

Alfou a omegou této reformy jsou děti. Rozchod rodičů je pro ně sám o sobě dost složitý. Děti si zaslouží takové soudní řízení, které vyjasní jejich situaci co nejrychleji a v jejich nejlepším zájmu. Navrhujeme modernizovat stávající pravidla na základě praktické zkušenosti z uplynulých deseti let. Cíl této reformy je jasný: musíme uspíšit řešení přeshraničních případů. Faktor času je z hlediska péče o dítě rozhodující, takže nová pravidla potřebujeme rychle.“

Aktualizovaná pravidla vycházejí z posouzení stávajících pravidel a mají napravit zjištěné nedostatky. V přeshraničních sporech o rodičovskou zodpovědnost chceme chránit nejlepší zájmy dítěte, a proto je hlavním cílem zejména zajistit celkové zrychlení průběhu jednotlivých řízení. Konkrétně se navrhují následující cílené změny:

–  Účinnější postupy k řešení případů přeshraničních únosů dětí

Lhůty, které se uplatňují v různých fázích řízení o navrácení dítěte, budou omezeny na maximální dobu 18 týdnů (nejvýše 6 týdnů pro přijímající ústřední orgán na to, aby zpracoval žádost, 6 týdnů pro Soud prvního stupně a 6 týdnů pro odvolací soud). Proti rozhodnutí o navrácení bude možné podat odvolání pouze jednou a soudce bude muset posoudit, zda by měl být rozsudek nařizující navrácení dítěte mezitím vymahatelný.

Při plném respektování struktury vnitrostátních právních systémů bude zajištěno, aby se případy únosů dětí jejich rodiči zabýval jen omezený počet soudů, a soudci tak mohli rozvinout potřebné odborné znalosti.

– Musí být vyslechnuto dítě

Dítěti, které je schopno si utvořit vlastní názor, bude zaručena příležitost tento názor vyjádřit ve všech řízeních, které se jeho případu týkají. Platí to zejména pro řízení o péči o dítě a o styku s dítětem a o navrácení dítěte v případě jeho únosu jedním z rodičů.

– Rychlé vymáhání rozhodnutí v jiných členských státech

V současné době musí rodiče často žádat o to, aby rozhodnutí o péči o dítě nebo o styku s dítětem mohlo být vymahatelné v jiném členském státě. Podle nových předpisů bude zprostředkující řízení (řízení exequatur) požadované pro vymáhání rozsudku v jiné zemi zrušeno. V případě, kdy po šesti týdnech ještě nedošlo k vymáhání, informuje soud ústřední orgán v členském státě původu nebo přímo žadatele o důvodech, pro které nedošlo ke včasnému vymáhání. Aby se vymáhání urychlilo, bude mít navíc soud, který rozsudek vynesl, možnost prohlásit tento rozsudek za předběžně vykonatelný.

–  Zlepšení spolupráce mezi příslušnými orgány členských států

Základním předpokladem vzájemné důvěry mezi orgány různých členských států je dobrá spolupráce mezi ústředními orgány při vyřizování případů dětí. Nová pravidla podpoří lepší spolupráci mezi ústředními orgány, neboť ony představují přímé kontaktní místo pro rodiče a hrají klíčovou úlohu, pokud jde o podporu soudců při uplatňování pravidel. Do přeshraniční spolupráce budou také lépe začleněny orgány péče o dítě.

Tato nová pravidla budou přínosem pro rodiny a děti. Zlepšením budou pro řešení sporů například v případě řízení o navrácení dítěte budou mít rodiče k dispozici jasnější pravidla a budou vyzváni k tomu, aby se účastnili mediačních řízení, a ušetřili si tak možné náklady na soudní řešení sporu, které představují v průměru 2 200 EUR na celé řízení. Tím, že se zruší postup prohlášení vykonatelnosti (řízení exequatur), se v některých členských státech ušetří přibližně 1 100 až 4 000 EUR na případ. Rychlejší vymáhání navíc rodinám umožní, aby ušetřily peníze za práci specializovaného advokáta, které se podle jednotlivých členských států odhadem pohybují mezi 1 000 a 4 000 EUR za každých dalších 10 hodin práce.

Další kroky

Návrh, který Komise přijala, bude zaslán Radě EU. Rozhodnutí se v Radě přijímá jednomyslně, na základě zvláštního legislativního postupu pro justiční spolupráci v rodinných věcech (čl. 81 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie). K návrhu bude konzultován Evropský parlament.

Souvislosti

Nařízení Brusel IIa je základem soudní spolupráce EU ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti, včetně otázek souvisejících s péčí o dítě, právem na styk s dítětem a únosem dítěte.

Slouží k řešení kompetenčních sporů mezi členskými státy a usnadňuje volný pohyb soudních rozhodnutí v EU stanovením pravidel pro jejich uznávání a výkon v jiném členském státě. V případech přeshraničních únosů dětí rodiči stanoví postup pro navrácení dítěte do členského státu jeho obvyklého bydliště. Nařízení vstoupilo v platnost dne 1. března 2005 a uplatňuje se ve všech členských státech s výjimkou Dánska.

Počet přeshraničních sporů o rodinných záležitostech v EU vzrostl v souladu se zvyšujícím se počtem mezinárodních rodin, který je nyní odhadován na 16 milionů a stále narůstá. Počet mezinárodních rozvodů dosahuje nyní v EU ročně asi 140 000. Zvýšil se také počet dětí narozených nesezdaným mezinárodním párům. A ročně v EU dojde až k 1 800 případům únosu dětí rodičem.

Komise chtěla účinnost pravidel zhodnotit, a proto v dubnu 2014 přijala zprávu o tom, jak nařízení v praxi funguje, a provedla veřejnou konzultaci, v níž se obrátila na odborníky, aby zjistila, jaké změny je nezbytné provést ke zlepšení stávajících pravidel.