[quote]Evropská komise dospěla k závěru, že v sedmi případech veřejné podpory na činnosti ryze místního charakteru se nejedná o státní podporu ve smyslu pravidel EU, jelikož není pravděpodobné, že by byl významně ovlivněn obchod mezi členskými státy. Rozhodnutí se týkají České republiky, Německa, Nizozemska a Spojeného království.[/quote]

Přijatá rozhodnutí jsou pro členské státy a zúčastněné strany dalším vodítkem, jak určit, o kterých případech nemusí rozhodovat Komise podle pravidel EU pro státní podporu. Doplňují revidované znění obecného nařízení o blokových výjimkách navržené Komisí a přijaté v květnu loňského roku. V něm byla výrazně rozšířena oblast výjimek týkajících se podpor, u nichž není nutné předchozí schválení Komise. Celkovým účelem je ještě více snížit administrativní zátěž pro veřejné orgány a podniky a zaměřit využití zdrojů Komise na prosazování pravidel státní podpory v případech s největším dopadem na jednotný trh. Jedná se o jeden z významných cílů iniciativy Komise k modernizaci státní podpory.

Pravidla EU pro státní podporu jsou zásadní pro zajištění rovných podmínek pro všechny podniky, jež spolu soutěží v rámci jednotného trhu EU. Není-li možné veřejnou podporu jednotlivým podnikům odůvodnit, je v zásadě zakázaná, neboť narušuje rovné podmínky na jednotném trhu (čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie). Zákaz se ale týká jen opatření, která mohou ovlivnit obchod mezi členskými státy. Vzhledem k vysokému stupni hospodářské integrace v rámci EU má podpora, jež narušuje hospodářskou soutěž mezi podniky, ve většině případů také dopad na obchod uvnitř EU.

Státní podpora udělená na činnost s ryze místním dopadem však nemusí mít na obchod v EU žádný vliv, například pokud příjemce podpory dodává zboží či poskytuje služby na omezeném území jednoho členského státu a není pravděpodobné, že by přilákal zákazníky z jiných členských států.

Opatření podpory by kromě toho nemělo mít žádný – nebo nanejvýš okrajový – předvídatelný dopad na přeshraniční investice v daném odvětví či na vznik nových podniků v rámci jednotného trhu EU. Vyplývá to ze sedmi případů, o nichž dnes Komise rozhodla.

Nedůvěrná znění rozhodnutí budou zveřejněna pod níže uvedenými čísly v registru státních podpor na internetových stránkách Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, jakmile bude vyřešena otázka případné důvěrnosti údajů. Nová rozhodnutí ve věci státní podpory zveřejněná na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie jsou uvedena rovněž v elektronickém týdeníku State Aid Weekly e- News.

Rozhodnutí

Česká republika – státní nemocnice v Královéhradeckém kraji (SA.37432)

Krajské nemocnice zřizované Královéhradeckým krajem jsou financované z veřejných zdrojů především za účelem zajištění záchranných zdravotnických služeb a financování zařízení, jež nemocnice potřebují k poskytování svých služeb. Komise se nedomnívá, že by toto veřejné financování ovlivnilo obchod mezi členskými státy, a proto nepřestavuje státní podporu, a to v zásadě ze dvou důvodů: hlavní činností těchto nemocnic je poskytování lékařské péče lidem v jejich spádové oblasti a také nejsou známy žádné informace o tom, že by v tomto regionu docházelo k významnému přeshraničnímu investování do nemocničních zařízení, nebo že by zde zakládaly zdravotnická zařízení subjekty z jiných členských států.

Německo – zdravotnické středisko v Durmersheimu (SA.37904)

Komise obdržela stížnost, podle níž obecní úřad v Durmersheimu v Bádensko-Württembersku pronajímá zdravotnickému středisku Klinikum Mittelbaden zařízení pod tržní cenou. Středisko nabízí standardní zdravotnické služby určené místnímu obyvatelstvu a k případné konkurenci dochází pouze na místní úrovni. Přeshraniční hospodářská soutěž je vzhledem k jazykové bariéře a vnitrostátnímu systému zdravotnictví a pojištění u standardních zdravotnických služeb nepravděpodobná. Navíc s ohledem na velikost střediska a výši nájemného by jakékoliv případné zvýhodnění bylo velmi omezené a jeho účinky zanedbatelné. Údajný příjemce podpory nevykonává žádnou činnost, v níž by panovala konkurence na větší než na lokální úrovni.

Německo – Städtische Projektgesellschaft „Wirtschaftsbüro Gaarden – Kiel“ (SA.33149)

Společnost Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH vlastní a provozuje město Kiel. Společnost ve velmi malém rozsahu poskytuje bezplatné informace a poradenské a konzultantské služby fyzickým osobám, nově zakládaným společnostem a malým a středním podnikům s cílem zatraktivnit městskou část Kiel- Gaarden a zvýšit její ekonomickou aktivitu. Své služby poskytuje výhradně lokálně v Kiel-Gaarden – znevýhodněné části Kielu, na niž se zaměřují různé projekty městského rozvoje. Kromě toho Komise zjistila, že neexistují důkazy, že by docházelo k významným přeshraničním investicím do služeb spočívajících v poskytování základního poradenství velmi malým podnikům v sociálně znevýhodněných městských oblastech.

Německo – Landgrafen-Klinik (SA.38035)

Rehabilitační klinika Landgrafens 200 lůžky se nachází v Bad Nenndorfu v Dolním Sasku. Spolková země poskytla klinice náhradu ztrát z poskytování zdravotnických služeb. Podle Komise je nepravděpodobné, že by toto veřejné financování ovlivnilo obchod mezi členskými státy, a tedy nepřestavuje státní podporu, v zásadě proto, že služby poskytované klinikou Landgrafen jsou čistě místní povahy (z 3 080 pacientů ošetřených v roce 2013 ani jeden neměl místo pobytu v jiném členském státě ani z jiného členského státu nepocházel). Kromě toho veřejné financování kliniky Landgrafen do regionu nikdy nepřilákalo žádnou významnou investici ani nezpůsobilo konkrétní překážky při zakládání jiných podniků (ve skutečnosti je v této oblasti více než 20 rehabilitačních klinik).

Nizozemsko – investiční podpora přístavu Lauwersoog (SA.39403)

Investiční projekt v přístavu Lauwersoog spočívá v prodloužení přístavní hráze rybářského přístavu, modernizaci kotviště pro rekreační lodě a výstavbě plovoucí plošiny pro rekreační rybaření. Přístav Lauwersoog využívají hlavně malá rybářská plavidla, která si přístavy vybírají především podle geografické blízkosti k určitému lovišti. Investicí se nijak významně nezvětší kapacita přístavu, a zejména se nezvětší jeho kapacita pro větší lodě. To znamená, že investice do rybářského přístavu cílí na místní trh a nebude mít žádný výrazný dopad na strukturu obchodu mezi členskými státy v tom smyslu, že nepovede rybáře z jiných členských států k tomu, aby místo rybářských přístavů v jiných členských státech využívali právě Lauwersoog. Rovněž části projektu, které se týkají rekreačních aktivit, se jasně zaměřují na místní trh (kapacita kotviště je pouze 60 lodí), a nebudou tedy mít žádný negativní vliv na přeshraniční obchod.

Spojené království – Glenmore Lodge (SA.37963)

Skotské „národní outdoorové výcvikové středisko“ Glenmore Lodge provozuje a financuje státní agentura SportScotland, tedy veřejný orgán. Působí ve dvou oblastech: pořádá certifikační kurzy pro horské průvodce a instruktory, kteří chtějí získat kvalifikaci uznávanou orgány Spojeného království odpovědnými za regulaci sportu, a v menší míře také výcvikové kurzy horských dovedností a horských sportů pro veřejnost. Komise zjistila, že podpora poskytovaná agenturou SportScotland nemá vliv na obchod mezi členskými státy, a tedy nepředstavuje státní podporu, neboť převážná část aktivit Glenmore Lodge je zaměřená na regionální nebo nanejvýš národní klientelu a neexistuje jasný důkaz přeshraničních investic ani existence zařízení, které by nabízelo podobný typ služeb jako Glenmore Lodge.

Spojené království – členské golfové kluby (SA.38208)

Ve Spojeném království platí pro sportovní kluby, které splňují podmínky pro to, aby mohly být označovány jako obecní amatérské sportovní kluby (Community Amateur Sport Clubs), určité daňové výjimky. Podle podané stížnosti některé daňové úlevy, tak jak platí pro golfové kluby, mohou narušovat hospodářskou soutěž a představují státní podporu. Stížnost se týkala osvobození od daně z příjmů právnických osob, jež se vztahuje na zisky obecních amatérských sportovních klubů z obchodování s nečlenskými subjekty (tj. návštěvníky), pokud obrat daného obchodu činí méně než 30 000 liber, a na příjmy z majetku klubu, pokud je hrubý příjem nižší než 20 000 liber. Podle zjištění Komise tato daňová opatření nepředstavují státní podporu obecním amatérským golfovým klubům.

Z povahy těchto klubů, tj. z jejich postavení obecních amatérských sportovních klubů vyplývá, že jejich činnost spočívá v péči o místní komunitu. Limity pro uplatnění daňových úlev jsou nízké, čímž jsou vyloučeny kluby, které mají významnější příjmy z hráčů, kteří nejsou jejich členy (ať už domácích, nebo zahraničních), a které by tak mohly konkurovat golfovým hřištím mimo Spojené království.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno