Zdroj: Archiv

[quote]Kolegium komisařů vzalo 27. ledna na vědomí a projednalo návrh zprávy schengenského hodnocení týkající se Řecka, a to s ohledem na příslušná zjištění a jejich význam. Schengenský hodnotící mechanismus, zavedený v říjnu 2013 stanoví, že uplatňování schengenských pravidel je ověřováno formou monitorovacích návštěv daného členského státu týmy sestávajícími z odborníků z členských států a agentury Frontex pod vedením Komise.[/quote]

Návrh zprávy schengenského hodnocení týkající se Řecka, který společně vypracovali odborníci z členských států a zástupci Komise, bude nyní zaslán výboru pro hodnocení Schengenu, který se k němu vyjádří. Komise poté zprávu přijme formou prováděcího aktu.

Komisař pro migraci a vnitřní věci Dimitris Avramopoulos uvedl: „Pokud chceme náš vnitřní prostor volného pohybu zachovat, musíme naše vnější hranice lépe spravovat. To znamená, že Schengen zachráníme pouze tím, že jej budeme uplatňovat. Komise průběžně monitoruje provádění schengenských pravidel ve všech členských státech tohoto prostoru. Návrh schengenského hodnocení týkající se Řecka sleduje správu vnějších hranic podle zjištění listopadové hodnotící návštěvy odborníků členských států a Komise v Řecku. Zpráva ukazuje, že ve správě vnějších hranic v Řecku existují vážné nedostatky. Víme, že Řecko v mezičase začalo vynakládat úsilí směřující k nápravě a dodržování schengenských pravidel. Aby mohl Schengen fungovat opět normálně, bez kontrol na vnitřních hranicích, jsou potřebná podstatná zlepšení, aby bylo zajištěno řádné přijímání, registrace, relokace nebo navracení migrantů. To je naším naším hlavním společným cílem.“

Návrh zprávy, která není veřejná, vychází z předem neoznámených návštěv na řecko-tureckých pozemních hranicích a na ostrovech Chios a Samos, které byly vykonány v období od 10. do 13. listopadu 2015. Zpráva se věnuje přítomnosti zaměstnanců policie a pobřežní stráže na místech, kde byly kontroly provedeny, efektivitě procesu identifikace a registrace, ostraze námořních hranic a spolupráci se sousedními zeměmi. I když zpráva uznává, že řecké orgány jsou pod tlakem, konstatuje se v ní zejména, že nedochází k efektivní identifikaci a registraci nelegálních migrantů, do systému nejsou systematicky zanášeny otisky prstů a není systematicky kontrolována autentičnost cestovních dokladů, které ani nejsou srovnávány s hlavními bezpečnostními databázemi jako SIS, databází Interpolu a vnitrostátními databázemi. Z tohoto důvodu dospívá návrh zprávy k závěru, že při provádění kontrol na vnější hranici Řecko závažným způsobem zanedbává své povinnosti a že existují vážné nedostatky, které musí řecké orgány řešit a zabývat se jimi.

Schengenský hodnotící mechanismus

V členských státech se provádí schengenské hodnocení, které vychází z víceletého a ročního programu hodnocení. Takové návštěvy mohou být předem oznámené či neoznámené.

Z každé návštěvy je vypracována zpráva, ve které jsou uvedeny jakékoli nedostatky a doporučení, týkající se opatření nápravy s termínem jejich provedení. Komise tato doporučení předkládá Radě ke schválení. V návaznosti na to musí dotyčný členský stát předložit akční plán, ve kterém je stanoveno, jak hodlá zjištěné nedostatky napravit. Členským státům mohou při plnění doporučení napomoci praktická a/nebo finanční opatření Komise, agentury Frontex nebo jiných institucí EU. V osmé pololetní zprávě o fungování schengenského prostoru ze dne 15. prosince 2015 bylo již oznámeno, že v závislosti na výsledcích schengenského hodnocení týkajícího se Řecka mohou být doporučena zvláštní opatření podle článků 19a a 26 Schengenského hraničního kodexu.

Postupy při řešení výjimečných okolností

Pokud dojde zpráva schengenského hodnocení k závěru, že hodnocený členský stát „vážně zanedbává své povinnosti podle schengenských pravidel“ a pokud existují „vážné nedostatky při provádění kontroly vnějších hranic“, může Komise navrhnout doporučení schvalovaná Radou pro nápravná opatření, jež mají řešit jakékoli nedostatky zjištěné během hodnocení. Pro zajištění souladu s těmito doporučeními může Komise podle článku 19a Schengenského hraničního kodexu doporučit, aby hodnocený členský stát učinil zvláštní opatření, mezi která může patřit rozmístění evropských jednotek pohraniční stráže nebo předložení strategického plánu, který stanoví, jak členský stát rozmístí svůjvlastní personál a vybavení pro řešení těchto obav. Návrhy Komise musí být přijaty výborem sestávajícím z členských států, který jedná kvalifikovanou většinou. Hodnocený členský stát má poté na splnění nápravných opatření tři měsíce.

Pokud i po třech měsících vážné nedostatky přetrvávají a opatření se neukáží jako dostatečná pro zajištění adekvátní nápravy, může Komise zahájit uplatňování postupu upraveného v článku 26 Schengenského hraničního kodexu.

Podle článku 26 Schengenského hraničního kodexu platí, že pokud opatření podle článku 19a nejsou účinná, může Rada na návrh Komise doporučit jednomu nebo několika členským státům, aby pro ochranu společného zájmu schengenského prostoru výjimečně obnovily kontroly na všech nebo na některých svých vnitřních hranicích. Toto doporučení Rady musí být přijato kvalifikovanou většinou.

Podle článku 26 a za výjimečných výše popsaných okolností mohou být kontroly obnoveny na dobu maximálně šesti měsíců. Toto opatření je možno prodlužovat o dalších šest měsíců až do celkové doby dvou let.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno