Zdroj: Archiv

[quote]Členské státy EU schválily 6.12. 2016 svůj postoj k návrhu Komise na rozšíření, prohloubení a posílení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), srdce investičního plánu Junckerovy komise pro Evropu.[/quote]

Ministři financí EU podpořili pro návrh Komise na rozšíření Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), pokud jde o trvání a finanční kapacity ( „EFSI 2,0“). Dohoda je zásadní, neboť demonstruje odhodlání všech zúčastněných stran, aby přispěly k pokračujícímu úspěchu EFSI a investičního plánu pro Evropu jako celku.

Místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen, který je zodpovědný za růst, zaměstnanost, investice a konkurenceschopnost, uvedl:

„Pouhé dva roky poté, co jsme představili koncept EFSI, ministři financí dohodli v rekordním čase rozšířit a posílit jej, aby poskytl ještě více a lepších investic.“

Předseda Jean-Claude Juncker oznámil návrh ve svém projevu o stavu Unie ze dne 14. září posílit dale EFSI ke zvýšení investic aby EFSI, aby mohl i nadále stavět na konkrétních dosažených výsledcích a aby byla poskytnuta jistota iniciátorům projektů, že je stále možné připravovat po počátečním období investování projekty. Legislativní návrh byl předložen ve stejný den.

Členské státy se zavázaly na summitu EU27 v Bratislavě dne 15. září, stejně jako Evropská rada v říjnu dohodnout svou pozici při vyjednávání o návrhu Komise na dnešním zasedání ECOFIN, s přihlédnutím k nezávislému hodnocení. Nezávislé hodnocení bylo doručeno dne 14. listopadu. Evropská rada zhodnotí pokrok v EFSI na svém zasedání dne 15. prosince.

Rada rovněž přijala závěry k otázkám týkajícím se investic v EU. Závěry doporučují, aby „úzká místa“ pro investice byla řešena v rámci „třetího pilíře“ investičního plánu. Třetí pilíř investičního plánu podporuje odstranění překážek pro investice a větší regulační předvídatelnost, aby udržela Evropu atraktivní pro investice.

Komise by ráda poděkovala slovenskému předsednictví za věnování se  u tohoto legislativního návrhu problému a dosažení rychlého pokroku v Radě. Komise vyzývá Evropský parlament, aby rychle dosáhl dohody a oba spoluzákonodárci zajistili rychlou dohodu o návrhu na prodloužení EFSI.

Souvislosti

Operace schválené podle investičního plánu pro Evropu představují celkový objem zdrojů ve výši 27,5 mld. €. Jsou umístěny v 27 členských státech a očekává se, že spouští celkové investice ve výši zhruba 154 miliard eur. (Stav dne 16. listopadu 2016).

Evropská investiční banka (EIB) schválila 151 projektů v oblasti infrastruktury pro financování v rámci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI). Tyto projekty představují objem financování ve výši 19,8 miliardy eur.

Evropský investiční fond (EIF) schválil 234 dohod o financování malých a středních podniků, s celkovým financováním v rámci EFSI  7,7 miliardy eur. Očekává se prospěch z toho pro téměř 377000 malých a středních podniků.

Od listopadu 2014, Komise uvolnila značné finanční prostředky EU v inovativním způsobem, který maximalizuje dopad veřejných prostředků a spouští soukromé investice. Udržitelné investice, zejména do infrastruktury a malých a středních podniků, byly ve středu politického jednání Komise, zejména prostřednictvím efektivnějšího využívání omezených zdrojů rozpočtu EU, doprovázených opatřeními ke zlepšení celkového podnikatelského prostředí.

Investiční plán pro Evropu se skládá ze tří pilířů:

  • Za prvé Evropského fondu pro strategické investice, který poskytuje záruky EU k mobilizaci soukromých investic.
  • Za druhé, Evropského investičního poradního centra (Hub) a Evropského portálu Investičních projektů, které poskytují technickou pomoc a větší viditelnost investičních příležitostí, a tím napomohou investiční projekty dostat do reálné ekonomiky.
  • Za třetí, odstranění regulačních překážek pro investice na národní úrovni, a i úrovni EU.

V rámci prvního pilíře byla absorpce trhu obzvláště rychlá v rámci tzv. okna MSP, kde EFSI výrazně překročil očekávání. Aby byly zajištěny dostatečné finanční zdroje, aby se i nadále poskytovaly finanční prostředky pro malé a střední podniky s podporou EFSI, bylo okno pro MSP rozšířeno až o 500 milionů eur v červenci 2016.

V rámci druhého pilíře, Evropské investiční poradní centrum zahájilo činnost 1. září 2015. Předkladatelé projektů, orgány veřejné správy a soukromé společnosti, mohou získat technickou podporu na pomoci dostat své projekty nad jejich základy, aby byly připraveny pro více investic. Mohou dostat rady k vhodným zdrojům financování, a přístup k unikátní řadě technických a finančních znalostí.

S cílem poskytnout investorům větší zviditelnění existujících investičních příležitostí existujících v EU zřídila Komise Evropský portál investičních projektů, který byl spuštěn dne 1. června 2016. Předkladatelé projektů mohou předkládat své projekty on-line, aby byly sladěny s příslušnými investičními příležitostmi – jakoby druhem párování.

Aby se odstranily překážky pro investice – třetí pilíř investičního záměru – Komise již navrhla konkrétní iniciativy na pomoc podpoře investic a usnadnění financování reálné ekonomiky, jako je například snížení kapitálových výdajů na pojištění a zajištění, pokud jde o investice do infrastruktury, energetické unie, kapitálových trhů Unie, jednotného trhu a strategií jednotného digitálního trhu, stejně jako  balíčku oběhové ekonomiky – všechny obsahují konkrétní opatření, která odstraní překážky, podporují inovace a dále zlepšují prostředí pro investice, jsou li pravidla plně uplatněna.

Současně musí členské státy nadále provádět nezbytné reformy k odstranění překážek investic zjištěných v rámci evropského semestru v oblastech jako insolvence, zadávání veřejných zakázek, soudní systémy a efektivnost veřejné správy nebo odvětvových předpisů.