[quote]Komise přijala 28.června svou výroční zprávu o integraci Romů. Letošní hodnocení poprvé obsahuje přehled opatření přijatých členskými státy na základě doporučení Rady z roku 2013 o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů, které od těchto států požadovaly vypracování vnitrostátní strategie romské integrace, aby se zlepšil přístup Romůke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a bydlení.[/quote]

Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, uvedl: „Romové tvoří součást našich společností. Jsou součástí Evropy. Tato zpráva je včasným připomenutím pro členské státy, že je zapotřebí projevit větší politické odhodlání a splnit závazky přijaté s cílem integrovat evropské romské komunity. Členské státy by měly plně využívat politické, právní a finanční nástroje k tomu, aby zajistily rovné příležitosti a zvýšily inkluzivnost svých veřejných politik pro Romy.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová připomněla: „Ve všech oblastech je ovšem třeba v zájmu integrace Romů vyvinout další úsilí, od vzdělávání až po bydlení či zaměstnanost. V uplynulém roce došlo k určitému pozitivnímu vývoji, zejména v oblasti vzdělávání. Současně ale v některých členských státech přetrvává segregace romských dětí ve vzdělávání a Komise musí učinit kroky k tomu, aby zajistila prosazování právních předpisů proti diskriminaci.“

Komise zintenzivnila své úsilí k zajištění správného provádění antidiskriminačních právních předpisů týkajících se Romů, a to i na místní úrovni. Zahajuje řízení o nesplnění povinnosti, pokud nejsou řádně prosazovány právní předpisy, jako je směrnice o rasové rovnosti, a to zejména v oblasti vzdělávání.

Komise podporuje provádění strategií členských států pro integraci Romů tím, že poskytuje financování z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na období 2014– 2020.

Zpráva ukazuje, že členské státy dosáhly pokroku v řadě oblastí, je však ještě třeba vyvinout další úsilí:

  • Členské státy investovaly do vzdělávání jakožto prostředku integrace: Většina členských států oznámila opatření týkající se vzdělávání dětí v raném věku a péče o ně, předčasného ukončování školní docházky, inkluzivního vzdělávání a individualizované podpory. Stále je však zapotřebí přijmout opatření proti případům vyloučení z trhu práce. Také nucené vystěhovávání Romů pokračovalo v roce 2015 bez jakékoli nabídky alternativního bydlení.
  • Lepší využívání fondů EU na integraci marginalizovaných komunit: Evropské strukturální a investiční fondy (ESI) podporují opatření pro sociální začleňování marginalizovaných komunit, regeneraci zanedbaných městských oblastí a investice do lidského kapitálu. Několik členských států v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) zavedlo zvláštní investiční priority pro integraci marginalizovaných skupin obyvatel, jako jsou Romové. Umožňuje to jasnější směřování prostředků i lepší kontrolu výsledků. Rozdělování finančních prostředků také usnadňují vnitrostátní kontaktní místa.
  • Užší spolupráce s občanskou společností a místními orgány: několik členských států zřídilo koordinační struktury pro integraci Romů, do kterých zapojilo různé zainteresované subjekty. Vnitrostátní strategie jsou ve stále větší míře transformovány do místních akčních plánů a národní kontaktní místa pro Romy se více podílejí na co nejlepším využívání finančních prostředků z EU. Komise bude členské státy podporovat při vytváření vnitrostátních platforem pro začleňování Romů s cílem zajistit účinnější spolupráci na místní úrovni.

Komise vyzývá členské státy k tomu, aby zintenzivnily úsilí za účelem prosazování právních předpisů proti diskriminaci a odstranění segregace ve vzdělávání a bydlení, a zabránily tak mimo jiné případům nuceného vystěhování. Komise naléhavě vyzývá členské státy, aby prokázaly větší politickou vůli a představily dlouhodobou vizi boje proti diskriminaci Romů.

Příloha

Horizontální opatření pro boj proti diskriminaci

 

Opatření doporučená Radou

 

Státy s oznámeným

opatřením

Zajištění účinného praktického prosazování směrnice

o rasové rovnosti

BE, BG, CZ, DE, FI, HR, IT, LT,

SI, SK, UK

Provádění desegregačních opatření na regionální a místní úrovni ES, HR, SK
Zajištění, aby případy nuceného vystěhování byly plně v

souladu s právními předpisy EU a mezinárodními závazky v oblasti lidských práv

 

Zvyšování povědomí o přínosech integrace Romů AT, ES, LV
Zvyšování povědomí veřejnosti o různorodosti společnosti,

šíření osvěty ohledně začleňování Romů

AT, DE, ES, LV, PT, SI, SK,
Potírání protiromské rétoriky a nenávistných verbálních

projevů

AT, DE, ES, HR, SE, SK
Boj proti mnohonásobné diskriminaci romských dětí a žen AT, CZ, DE, ES, HR, HU, PT, SE,

SI, SK

Boj proti (domácímu) násilí páchanému na ženách

a dívkách

AT, DE, EL, ES, FI, HR, HU, UK
Boj proti obchodu s lidmi AT, BG, HR, HU, IT
Boj proti sňatkům nezletilých osob a vynuceným sňatkům a řešení problému žebrání se zapojením dětí SI
Podpora aktivního občanství Romů posílením jejich

sociální, hospodářské, politické a kulturní účasti

AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, HR,

HU, LT, LV, PT, SE, SI, SK, UK

Podpora odborné přípravy a zaměstnávání kvalifikovaných mediátorů BE, BG, CZ, ES, HR, PT, SI
Zvyšování povědomí o právech mezi Romy AT, DE, ES, HR
Ostatní BE, BG, FR, HU, HR, IT, LV, PT,

UK

 

Přístup ke vzdělání

 

Opatření doporučená Radou Členské státy, které oznámily opatření
Odstraňování segregace BE, BG, ES, IE, IT, RO, SI, SK
Ukončení chybného zařazování žáků

do speciálních škol

BG, CZ, SK
Boj proti předčasnému ukončování školní

docházky

AT, BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, HR, HU, IT, RO,

SE, SK, UK

Podpora přístupu ke kvalitnímu

vzdělávání a péči v raném věku

AT, BG, CZ, ES, FI, HR, HU, IT, PL, RO, SK
Poskytování individualizované podpory AT, CZ, DE, ES, HR, IT, LT, LV, PL, RO, SK, UK
Prosazování metod inkluzivní výuky a

učení

AT, BG, CY, CZ, DE, ES, HR, HU, LV, PT, RO, SI,

SK, UK

Podpora účasti rodičů a odborné přípravy učitelů AT, BE, BG, CY, DE, ES, FI, IT, LV, SI, SK
Podpora účasti na středoškolském

a vysokoškolském vzdělávání a zvyšování míry jejich dokončení

 

AT, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, PL, UK

Rozšíření přístupu k tzv. „druhé šanci“ ve vzdělávání a ke vzdělávání dospělých UK, BG, CY, DE, ES, SI
Ostatní BE, CZ, ES, FI, DE, HR, HU, IT, LT, LV, RO, SI,

SK, UK

Přístup k zaměstnání

Opatření doporučená Radou Členské státy, které oznámily

opatření

Podpora první pracovní zkušenosti, odborného

vzdělávání, profesní přípravy na pracovišti a celoživotního učení

AT, BE, BG, DE, EL, ES, FI, HR, HU, IT, LT, LV, PL, PT, SI, SK, UK
podnikání Podpora samostatné výdělečné činnosti a podnikání AT, BE, BG, ES, HR, HU, LT, SI, SK
Poskytnutí rovného přístupu k hlavním veřejným

službám zaměstnanosti s individualizovanou podporou

AT, BE, BG, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PT, SE, SI, SK
Odstraňování překážek (opětovného) vstupu na trh práce, včetně diskriminace AT, FI, DE, ES, HR, HU, LT, SK, UK
Ostatní BE, CZ, EL, HU, LT, PT, RO, SK

 Přístup ke zdravotní péči

Opatření doporučená Radou Členské státy, které oznámily

opatření

Odstraňování překážek v přístupu k systému

zdravotní péče

AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, HU, LT, PL,RO, SE, SI, SK, UK
Zlepšení přístupu k lékařským prohlídkám,

prenatální a postnatální péči, plánovanému rodičovství atd.

AT, BG, DE, ES, IT, PL, SI, SK
Podpora přístupu k programům bezplatného

očkování se zaměřením zejména na děti a nejvíce znevýhodněné skupiny a oblasti

 

AT, BE, BG, DE, ES, HU, PL, RO, SI, SK

Zvyšování povědomí o otázkách zdraví AT, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, IT, PL, SI, SK
Ostatní BE, BG, EL, ES, FI, HR, IT, LT, PL, SK

 Přístup k bydlení

Opatření doporučená Radou Členské státy, které oznámily opatření
Odstraňování územní segregace a podpora

desegregace

CZ, HU, ES, IT, RO
Podpora nediskriminačního přístupu

k sociálnímu bydlení

AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, IT, SK, UK
Zajišťování tábořišť pro kočovné Romy AT, BE, FR, UK
Zajišťování přístupu k veřejným službám ES, HR, RO, SI
Ostatní AT, BE, BG, CZ, ES, HR, HU, IT, LT, PL, PT,

RO, SK

 Zřejmě chybí, ale automaticky se předpokládají opatření, která by rozlišila v rámci  všech osob neaktivních na trhu práce v pracovním věku ty, které jsou zdravotně způsobilé a nezaměstnané  a zdravotně nevyléčitelně postižené; v první skupině snížit dávky z výdajů na sociální ochranu a nahradit je v Česku tradičně velmi neoblíbenými zdroji prostředků z evropského fondu na zmírnění negativních důsledků globalizace EGF na podporu rekvalifikace pro následné zapojení do trhu práce.