Zdroj: pixabay.com

[quote]Dne 28.6. předložila Evropská komise návrh zásadních změn rozpočtu v závislosti na 5 scénářích integrace EU27, které již byly v eLogistika.info popsány. Nemění zatím nic na návrhu rozpočtu na příští rok a nejbližší výhled, předložený před několika měsíci a také již zveřejněné v eLogistika.info. U návrhu rozpočtu na příští rok vznikla určitá prodleva z toho, že do ukončení Brexitu patří do rozpočtu EU ještě segment vztahující se ke Spojenému království a po vypsání voleb do poslanecké sněmovny ve Spojeném království nemůže současná vláda přijímat budoucí závazky, to může jen nová vláda vzešlá z vypsaných voleb. Dokument z 28.6. je podkladem diskuze ke strukturálním změnám rozpočtu v závislosti na 5 scénářích možného rozvoje EU27, než budou po konsolidaci přijímány nové členské státy [/quote]

Evropané očekávají od Unie účinná řešení v celé řadě oblastí. Činnost EU je tak intenzívnější, než kdykoli před tím: chrání a brání své občany a dává jim nové příležitosti, a to navzdory tomu, že její zdroje jsou již delší dobu kráceny razantními úspornými opatřeními. Evropa činí důležitá rozhodnutí o své budoucnosti a EU bude muset sestavit rozpočet, který jí umožní splnit její cíle a jehož každé euro bude vynaloženo ve prospěch obyvatel Unie.

Komise zveřejnila tedy 28.6.diskusní dokument o budoucnosti financí EU, který popisuje různé možnosti, jak uvedeného cíle dosáhnout, v návaznosti na postup integrace. Otázky, které tento pátý a poslední dokument z téže tematické řady k budoucnosti EU předkládá, tvoří jádro diskuse, jež započala 1. března zveřejněním bílé knihy Komise o budoucnosti Evropy. Dokument mapuje možné rozpočtové důsledky různých alternativ, ze kterých Evropa při rozhodování bude vybírat.

Komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger uvedl:

„Pokud má Evropa čelit novým výzvám, musíme pro ni zajistit finanční prostředky. Můžeme buď méně utrácet, nebo najít nové zdroje příjmů. Ale ať už podnikneme cokoli, každé euro investované z rozpočtu EU musí přinést přidanou hodnotu a pozitivně se projevit v běžném životě Evropanů.“

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețu uvedla:

„Nadešel čas dát rozpočtu EU novou podobu. Měl by být jednodušší a pružnější. Přistupme ambiciózně a kreativně k tomu, jak v dnešní globalizované ekonomice zajistit, aby byl rozpočet účinným nástrojem, který nám pomůže zrychlit růst, těsněji spolupracovat a nenechat nikoho pozadu.“

EU má při sestavování rozpočtu nelehký úkol: očekávají se od ní lepší výsledky za méně peněz.

Očekává se, že EU se bude více angažovat v nových oblastech politiky, jako je migrace, vnitřní a vnější bezpečnost nebo obrana. Zároveň by Evropa chtěla zachovat svou vedoucí úlohu na světové scéně, být i nadále jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů humanitární a rozvojové pomoci a stát v čele úsilí při boji proti změně klimatu. To vše s rozpočtem, který bude chudší o příspěvky Spojeného království, jež Unii opouští.

Aktuální diskusní dokument tuto výzvu komentuje a předkládá hlavní body pro diskusi. Ta se bude kromě jiného věnovat pěti scénářům uvedeným v bílé knize: Bude EU jednoduše pokračovat podle dosavadních pravidel, budou toho členské státy dělat společně méně, budou pokračovat ale s různou intenzitou, budou toho dělat méně a efektivněji, nebo naopak mnohem více společně? Každý z těchto ilustrativních scénářů by měl jiné důsledky – pokud jde o výši nákladů na jednotlivé oblasti i o to, odkud by pocházely zdroje. Možností je řada – od snížení výdajů za stávající politiky po zvyšování příjmů.

Kromě toho diskusní dokument stanoví základní prvky rozpočtu EU a nastiňuje hlavní trendy a vývoj v klíčových politických oblastech, jako je politika soudržnosti nebo zemědělství. Věnuje se také komplexním otázkám, například přidané hodnotě financování z programů EU nebo vztahu mezi financováním EU a strukturálními reformami v členských státech.

Souvislosti

Reflexe, kterou zahájila bílá kniha a jejímž výstupem je řada diskusních dokumentů, bude základem při přípravě návrhu příštího víceletého finančního rámce pro EU a jejích 27 členských států. Komise jej hodlá předložit v polovině roku 2018. Víceletý finanční rámec stanoví na následující, minimálně 5leté období maximální částky, které může EU každý rok v jednotlivých politických oblastech vynaložit. Současný víceletý finanční rámec se vztahuje na období 2014 až 2020. Každý roční rozpočet pak musí víceletý rámec respektovat.

Debata o otázkách vznesených v diskusním dokumentu bude dále pokračovat a v nadcházejících měsících ji oživí řada jednání, jako například každoroční konference „Rozpočet zaměřený na výsledky“, kterou pořádá Komise 25. září 2017.

Přehledná tabulka důsledků volby jedné z variant rozvoje EU 27:

VLIV 5 SCÉNÁŘŮ KONCEPCE INTEGRACE EU 27 NA ROZPOČET EU