[quote]Kontrolní akci zaměřenou na jakost a prodej tuhých paliv zahájila Česká obchodní inspekce v srpnu, kdy spotřebitelé ve větší míře nakupují zásoby na topnou sezónou. Do konce září provedly inspektoráty 31 kontrol, jejichž dílčí výsledky potvrdily nedostatky ve více než 40 % případů. Kontroly proto pokračují i ve 4. čtvrtletí, kdy je ze strany spotřebitelů o nákup tuhých paliv největší zájem.[/quote]

U distributorů těchto paliv byly také odebrány vzorky uhlí, jejichž jakostní parametry ověřují akreditované laboratoře. Porušení povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele zjistili inspektoři při 11 kontrolách. Konkrétně se jednalo o 8 případů, kdy prodávající nedodal objednané palivo ve správné hmotnosti a ve 3 případech neumožnil prodávající spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů. Na váhy bez platného úředního ověření vydali inspektoři ve třech případech zákaz používání. O ceně paliv nebyl spotřebitel informován v jednom případě.

V období od 17. 8. do 30. 9. 2015 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na dodržování obecně závazných právních předpisů při prodeji tuhých paliv, zejména zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.), zákona o České obchodní inspekci (zák. č. 64/1986 Sb.), a zákona o ochraně ovzduší (zák. č. 201/2012 Sb.), v rozsahu kvalitativních ukazatelů o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování (dle vyhlášky č. 415/2012 Sb.), provedeno celkem 31 kontrol.

U vytipovaných kontrolovaných subjektů byly v rámci kontrolní akce odebrány vzorky uhlí, které jsou v současnosti analyzovány v laboratořích Vysoké školy báňské v Ostravě a Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě, kde se provádí jejich rozbor podle ukazatelů kvality dle  vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší a rozbor frakcí – podsítného a nadsítného.

tabi1

Zjištěné nedostatky a uložená opatření

Struktura porušení zákona o ochraně spotřebitele a dalších předpisů:

  • nejčastěji bylo zjištěno porušení zákona o ochraně spotřebitele, a to v 11 případech, kdy 8 prodávajících nedodrželo povinnost prodávat tuhá paliva ve správné hmotnosti (§ 3) a ve 3 případech neumožnili spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů. V 1 případě porušil prodávající povinnost řádně informovat spotřebitele o ceně nabízených výrobků (§ 12)
  • porušení zákona o České obchodní inspekci prokázali inspektoři ve 2 případech, kdy zjistili, že prodávající při prodeji zboží použili neověřená měřidla, ačkoli ověření podléhala. Na 3 měřidla bez platného úředního ověření vydali do doby zjednání nápravy zákaz používání

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce byly ve sledovaném období pravomocně uloženy 4 pokuty v celkové hodnotě
12 000 Kč, další pokuty za zjištěná porušení budou uložena ve vedeném správním řízení v následujícím období.

Závěr

Z průběžných výsledků kontrolní akce České obchodní inspekce, zaměřené na prodej tuhých paliv, opět vyplynulo, že kontrolované subjekty nejčastěji poškozují spotřebitele a porušují obecně závazné právní předpisy tím, že nedodávají objednané palivo v dohodnuté hmotnosti, a že používají úředně neověřená měřidla. Odebrané vzorky uhlí jsou v současnosti analyzovány v laboratořích a jejich výsledky budou následně k dispozici na webu ČOI. Kontrolní akce bude pokračovat i ve 4. čtvrtletí kdy je ze strany spotřebitelů o dodávku tuhých paliv největší zájem.

[quote]Rady spotřebitelům

Spotřebitel má právo, aby mu objednané palivo bylo dodáno ve správné hmotnosti a prodávající je povinen umožnit kontrolu správné hmotnosti objednávky (její převážení). Požádá-li spotřebitel předem, tj. při objednávce, o možnost být při nakládce a vážení uhlí před rozvozem, měl by mu prodávající vyhovět. Pokud odmítne nebo bude hledat výmluvy, proč to nejde, měl by spotřebitel zvážit změnu prodejce. V opačném případě se vystavuje riziku, že bude ošizen.

Spotřebitel by se měl zajímat také o to, v jakých podmínkách je uhlí určené k rozvozu skladováno, a pokud se uhlí rozpadne ve sklepě na prach v rozmezí několika dnů až dvou týdnů po dodávce, měl by tuto dodávku reklamovat. Rozpad uhlí svědčí o tom, že jeho uskladnění nevěnoval prodejce náležitou péči.

Spotřebitel by měl odmítnout převzít dodávku mokrého uhlí, a to z bezpečnostních důvodů – při následném skladování mokrého uhlí hrozí jeho samovznícení.

Na nepoctivé jednání při prodeji uhlí může každý spotřebitel upozornit nejbližší inspektorát České obchodní inspekce nebo poslat podání na e-podatelnu (přes www.coi.cz).[/quote]

Zdroj: ČOI

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno