[quote]Podle Q zprávy Eurostat o tocích na trhu práce z 26. 8. 2016 ze všech osob v Evropské unii (EU), kteří byli nezaměstnaní ve čtvrtém čtvrtletí 2015, zůstalo bez práce v prvním čtvrtletí 2016 65,7% (13,0 milionů osob), 15,4% (3,0 milionu) nastoupilo do zaměstnání a 18,9% (3,7 miliónů) se přesunulo do ekonomické neaktivity.[/quote]

Ze všech těch zpočátku zaměstnaných ve 4.Q 2015 96,2% (169,7 milionu osob) zůstalo v zaměstnání, 1,7% (2,9 milionu) ze zaměstnaných ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 přešlo do nezaměstnanosti v prvním čtvrtletí 2016 a 2,2% (3,8 milionu) přešlo do ekonomické neaktivity. Statistika vychází ze sezónně neupravených dat o trhu práce.

Toky na trhu práce ukazují pohyby jednotlivců mezi zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomickou neaktivitou. Srovnatelnost údajů zveřejněných Eurostat podle harmonizované metodiky může ukázat  malé rozdíly mezi těmito údaji a údaji publikovanými na národní úrovni.

Výstřižek

* V grafu je uveden přehled všech možných přechodů a ukazuje souhrnné přechody mezi jednotlivými stavy na trhu práce za 4. čtvrtletí 2015 a 1. Q 2016 pro 26 členských států EU. Údaje jsou uvedeny v absolutních číslech, aby se umožnilo srovnání skutečné velikosti jednotlivých toků. Hladiny indikované zaměstnanosti, nezaměstnanosti a neaktivitě se vztahují ke zbývajícímu z každého stavu rozdílu mezi dvěma čtvrtletními podíly; šedé šipky označují čistý směr toků mezi dvěma stavy.

Přechody v postavení na trhu práce v EU*, Q4 2015-Q1 2016
(v % postavení obyvatel ve věku 15-74 let ve 4.Q 2015)

Výstřižek2Výstřižek3Výstřižek4(Data v závorkách jako porovnání dvou ostatních toků)

Tyto toky na trhu práce jsou vysoce sezónní, což znamená, že velikost a směr proudění dovnitř a ven z nezaměstnanosti závisí nejen na obecných ekonomických podmínkách, ale také na sezónních faktorech, jako jsou studenti hledající práci po ukončení studia. Protože sezónně upravené toky údajů  zatím nejsou k dispozici, jsou v následující tabulce jen změny ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku.

V této tabulce znamená záporné znaménko nižší podíl osob pohybujících se nebo zůstávajích v kategorii ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku, zatímco kladné znaménko znamená vyšší podíl osob pohybujících se v nich nebo nezařazených do žádné kategorie.

Například v EU se podíl osob pohybujících se od nezaměstnanosti k zaměstnání od čtvrtého čtvrtletí 2015 do prvního čtvrtletí roku 2016 zvýšil o 1,6% ve srovnání s toky mezi stejnými skupinami ve dvou čtvrtletích roku 2014/2015, přičemž podíl zbývajících nezaměstnaných se snížil o 2,6%.

Odtok z nezaměstnanosti, změna Q1 2016 proti Q1 2015
(v %)

Výstřižek5

Výstřižek6

(Data za Belgii byla dostupná od Q1 2016, za Německo se očekává dostupnost dat od Q1 2019.)

Metody a definice

Kvalita těchto údajů není ještě plně prozkoumána, ale statistiky jsou posuzovány jako dostatečně spolehlivé pro analýzu politiky a jiné účely. Použitá metodika se zaměřuje na poskytnutí srovnatelných údajů v jednotlivých zemích a mohou se lišit od národních přístupů.

Údaje jsou odvozeny ze zemí EU-LFS tím, že se využívá čtvrtletní překrytí podílu vzorku; tato překrývání dat jsou vážena, aby byla kompatibilní se stavovými údaji získanými z EU LFS pro počáteční čtvrtletí, stejně jako v posledním čtvrtletí s výjimkou nečinnosti v počátečním čtvrtletí. Další informace o metodice je k dispozici ve statistikách Eurostatu.

Činné na trhu práce jsou všechny osoby, které pracovaly alespoň jednu hodinu za mzdu nebo zisk během referenčního týdne, nebo byly v takové práci dočasně. Nezaměstnané jsou všechny osoby, které nebyly zaměstnány během referenčního týdne, nehledaly aktivně zaměstnání během uplynulých čtyř týdnů a byly připraveny začít okamžitě nebo během dvou týdnů pracovat.

Neaktivní obyvatelstvo se skládá ze všech osob, které nejsou klasifikovány ani jako zaměstnané, ani jako nezaměstnané. To může zahrnovat zejména studenty, důchodce a ženy v domácnosti, nebo muže například za předpokladu, že vůbec nepracují, nejsou pro práci k dispozici ani nehledali práci, někteří z nich mohou být v pracovním věku.

Není dobré, když se v Česku zaměňuje neaktivní na trhu práce a nezaměstnaný.

A posléze poměrné hodnoty za 1. Q jsou nejméně zkresleny čerstvými absolventy škol, než nastoupí do zaměstnání. Mohlo by tedy být orientačním podkladem k rozboru věkové struktury a zdravotního stavu neaktivních s důsledkem přeřazení všech práce schopných ve věku umožňujícím odchod do důchodu, např. 65 let, do kategorie nezaměstnaných, kteří se hlásí o práci a nastoupí proto rekvalifikaci podle svých schopností a potřeb trhu práce, jinak s utlumením sociálních dávek na životní minimum.

Rekvalifikace by mohla být zčásti financována z EGF, i když je v Česku stále neoblíbený, až z 60% celkových nákladů nejvýše po 2 roky. V EGF, který přes vlastní zdroje EU Česko spolufinancuje, čerpají spíše hospodářsky rozvinutější země; jde tedy o jediný případ záporného spolufinancování ČR z EU.

A k tomu posílení složek zabraňujících jim v trestné činnosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno