[quote]Maltská deklarace členů Evropské rady k vnějším aspektům migrace zaměřeným na trasu centrálního Středomoří:[/quote]

1. Vítáme a podporujeme úsilí maltského předsednictví prosazovat všechny prvky komplexní migrační politiky EU. Znovu potvrzujeme naše odhodlání jednat při plném respektování lidských práv, mezinárodního práva a evropských hodnot, ve spojení s UNHCR a IOM.

2. Klíčovým prvkem udržitelné migrační politiky je zabránit účinnou kontrolou našich vnějších hranic nelegálním tokům do EU. V roce 2016 se příjezdy snížily na třetinu úrovně v roce 2015. Na trase východního Středomoří, i když tlaky zůstávají, příjezdy v posledních čtyřech měsících roku 2016 klesly o 98 % meziročního nárůstu. Jsme i nadále odhodláni plnit prohlášení EU-Turecko a úplné a nediskriminační provádění všech jeho aspektů, i pokračující podporu pro země na trase západního Balkánu.

3. Na trase centrálního Středomoří bylo ale zjištěno v roce 2016 více než 181.000 příjezdů, počet osob mrtvých na moři nebo pohřešovaných dosáhl nového ročního rekordu od roku 2013. Při stovkách již přišlých o život v roce 2017 a s nadcházejícím jarem jsme rozhodnuti podniknout dodatečná opatření k výraznému snížení migračních toků na trase centrálního Středomoří a zlomit obchodní model pašeráků; zůstaneme ale bdělí k trasám ve východním Středomoří, i jiným cestám. Zintenzivníme naši práci s Libyí jako hlavní zemí odesílání, stejně jako severní Afrikou a subsaharskými sousedy.

4. Rámcové partnerství a akční plán Valletta nám umožnily prohloubit dlouhodobou spolupráci s celou řadou partnerských zemí, včetně kořenů migrace, prostřednictvím pevného partnerství založeného na vzájemné důvěře. Tato práce již přináší výsledky a bude intenzivnější. Ve stejné době naléhavost situace vyžaduje okamžitá dodatečná operativní opatření na regionální úrovni, s použitím pragmatického, flexibilního a na míru upraveného přístupu ke každému bodu a každé položce zahrnující všechny účastníky podél migrační trasy. V této souvislosti vítáme společné sdělení Komise a vysoké představitelky „Migrace na trase centrálního Středomoří – Správa toků, záchrana životů“.

5. Úsilí o stabilizace Libye je nyní mnohem důležitější než kdy jindy a Evropská unie udělá vše pro to, aby přispěla k tomuto cíli. Budování kapacit v Libyi má klíčový význam pro orgány potřebující získat kontrolu nad pozemními a námořními hranicemi a bojovat proti tranzitu a pašování. EU je nadále odhodlána k širokému politickému urovnání v rámci libyjské politické dohody a podpořit Radu předsednictví a vlády národní shody zaštítěné OSN. Pokud je to možné, EU a členské státy budou rovněž zintenzivňovat spolupráci a pomoc libyjským regionálním a místním komunitám a mezinárodním organizacím působících v zemi.

6. Přednost budou mít následující prvky:

  • výcvik, vybavení a podpora libyjské národní pobřežní stráže a dalších příslušných orgánů. Doplňkové vzdělávací programy EU musí být rychle posíleny jak co do intenzity a počtů, počínaje těmi, které se již provádějí v operace Sophia a stavět na základě jejich zkušeností. Financování a plánování těchto činností musí být také trvale udržitelné a předvídatelné, a to i prostřednictvím středomořské sítě Seahorse,
  • další úsilí narušit obchodní model pašeráků prostřednictvím lepších pracovních akcí v rámci integrovaného přístupu, který zahrnuje Libyi a dalších zemí na trase a příslušných mezinárodních partnerů, jako zapojených členských států, misí a operací SBOP, Europolu a evropské pohraniční a pobřežní stráže;
  • podpora, kde je to možné, rozvoje místních komunit v Libyi, a to zejména v pobřežních oblastech a na libyjských pozemních hranicích na migračních trasách, s cílem zlepšit jejich socio-ekonomickou situaci a zvýšit jejich odolnost jako hostitelské komunity;
  • usilovat o zajištění dostatečné kapacity v Libyi pro příjem a podmínky pro migranty, spolu s UNHCR a IOM
  • podporou IOM významně pokročit v asistované činnosti dobrovolných návratů;
  • zvyšování informačních kampanÍ a jejich dosahu pro migranty v Libyi a zemích původu a tranzitu, ve spolupráci s místními subjekty a mezinárodními organizacemi, zejména v boji proti obchodnímu modelu pašeráci;
  • pomáhat snižovat tlak na pozemní hranice Libye, pracovat s libyjskými úřady a všemi sousedy Libye, včetně podpory projektů posílení jejich schopnosti spravovat hranice;
  • vedení záznamů o alternativních trasách a možnému přesměrování aktivit pašeráků, a to prostřednictvím společného úsilí se sousedy Libye a zemí v rámci rámcového partnerství, s podporou členských států a všech příslušných agentu EU tím, že budou k dispozici všechny nezbytné nástroje dohledu.

7. Tyto cíle musí být podloženy nezbytnými prostředky. V souladu s akčním plánem Valletta Evropská unie posiluje začlenění migrace v rámci své oficiální rozvojové pomoci pro Afriku, která činí 31 miliard € během tohoto účetního období. Některé z výše uvedených opatření mohou být financovány v rámci projektů, které již probíhají, a to zejména projekty financované podle potřeby svěřeneckým fondem EU pro Afriku. který mobilizuje 1,8 miliard € z rozpočtu EU a 152 milionů € z příspěvků členských států. Vítáme rozhodnutí Komise k pokrytí nejnaléhavějšího financování, které je nyní potřebné v průběhu roku 2017, vítáme rozhodnutí Komise mobilizovat jako první krok dalších 200 milionů € pro okno fondu pro severní Afriku a upřednostnit projekty související s migrací, týkajících se Libye.

8. Budeme dále rozvíjet naši vnější migrační politiku, aby byla odolná pro budoucí krizí. Budeme identifikovat potenciální překážky, například pokud jde o podmínky, které je třeba splnit pro přiznání, a posílit podmínky návratu, při respektování mezinárodního práva. Vítáme záměr Komise urychleně předložit jako první krok aktualizovaný akční plán pro přiznání a poskytnout vodítko pro operativní návraty ze strany EU a členských států a účinné zpětné přebírání osob založené na stávajícím acquis.

9. Souhlasíme jednat rozhodněji a rychleji k dosažení cílů stanovených v této deklaraci a vyzýváme všechny zúčastněné strany k tomu pracovat. Vítáme záměr maltského předsednictví v úzké spolupráci s Komisí a vysokou představitelkou, aby předložilo v tomto smyslu Radě konkrétní plán pro implementaci při nejbližší příležitosti, aby pokračovala v práci a zajistilo pečlivé sledování výsledků. Evropská rada přezkoumá pokrok dosažený v celkovém přístupu na svých zasedáních v březnu a v červnu na základě zprávy maltského předsednictví.