Zdroj: Archiv

[quote]Podle Eurostatu byly v roce 2015 Spojené státy s 619 miliardami €, 18 % celkového obchodu EU se zbožím a Čína s 521 miliardami €, 15 % i nadále dvěma hlavními obchodními partnery obchodu se zbožím Evropské unie, před Švýcarskem s 253 mld. € a Ruskem 210 mld. eur, 6%.[/quote]

Trendy pozorované v posledních letech se však u těchto špičkových obchodních partnerů EU velmi liší. Po významném a téměř nepřetržitém poklesu až do roku 2011 se podíl Spojených států na celkovém obchodu EU se zbožím začal opět zvyšovat, až v roce 2015 dosáhnout 18 %. Podíl Číny se od roku 2002 zdvojnásobil, rostl ze 7% na 15 % v roce 2015. (Obrat zřejmě ovlivnilo počínající jednání o transatlantickém partnerství).

Od roku 2013  podíl Ruska na celkovém obchodu EU se zbožím se prudce snížil na 6 % v roce 2015, podíl Švýcarska zůstal po celé období na úrovni 7 % téměř beze změny.

V roce 2015 byly hlavní druhy zboží v mezinárodním obchodu EU se zbytkem světa hlavně stroje a dopravní prostředky, další výrobky a chemikálie.

01

Německo je hlavní exportní destinací pro většinu členských států

Téměř všechny členské státy EU měly hlavním partnerem pro vývoz zboží v roce 2015 další členský stát Evropské unie s výjimkou Německa, Irska a Spojeného království (Spojené státy byly hlavním cílem vývozu), Litvy (Rusko), a Švédska (Norsko).

V některých členských státech šla alespoň čtvrtina vývozu jedinému partneru.  Bylo to  Německo v České republice (32 % vývozu zboží), Rakousko (29 %), v Maďarsku (28 %) a Polsko (27 %), zatímco pro Portugalsko 25 % vývozu zboží šlo do Španělska. Celkově lze říci, že Německo bylo hlavním cílem vývozu zboží 16 členských států a mezi prvními třemi v 22 členských státech.

Pro vývoz EU byly 3 hlavní destinace vývozů do EU v roce 2015 Spojené státy (21 %), Čína (10 %) a Švýcarsko (8 %).

02

Vývozy uvnitř EU převažují ve všech členských státech s výjimkou Spojeného království a Malty

V roce 2015 28 členských států EU vyvezlo výrobky za 4 861 mld. €, z nichž 3 070 miliard € (63 %) bylo určeno pro jiný členský stát EU (obchod uvnitř EU).

S více než 75 % zboží vyváženého do jiných členských států EU bylo Slovensko (85 % celkového vývozu), Lucembursko 84 %, Česká republika (83 %), Maďarsko 81 %, Polsko 79 %,  Slovinsko a Nizozemsko po 76 %), Estonsko (75 %). Na opačném konci škály bylo Spojené království s 44 %, Malta 45 %. Byly to jediné členské státy s vývozem více zboží do zemí mimo EU, než v rámci EU.

03

Německo je také hlavní destinací dovozu pro více než polovinu členských států EU

Ve vývozu  byl hlavním partnerem v dovozu zboží v roce 2015 další člen Evropské unie ve všech členských státech kromě Litvy, pro které bylo hlavní zemí původu dováženého zboží Rusko.

V osmi členských státech pocházelo v roc 2015 nejméně 25 % z dovozu zboží z jedné partnerské země: Rakousko 42 % dovozu z Německa,  Portugalsko 33 % ze Španělska, Irsko 32 % ze Spojeného království,  Česká republika 30 % z Německa, Lucembursko 28 % z Belgie, Polsko 28 % z Německa, Kypru 26 % z Řecka a  Maďarsko 26 % z Německa). Celkově lze říci, Německo bylo mezi prvními třemi zeměmi původu zboží dováženého ve všech členských státech EU kromě Irska, Kypru a Malty.

U vnějšího obchodu byla hlavní země původu zboží dováženého do EU v roce 2015 Čína (20 % ze všeho vnějšího dovozu do EU, Spojené státy 14 % a Rusko (8 %).

04

Dovozy uvnitř EU převažují téměř ve všech členských státech

V roce 2015 28 členských států EU dovezlo výrobků celkem za 4 707 miliard €, z nichž za  2 980 miliard € (63 %) pocházelo z jiného členského státu EU (obchod uvnitř EU).

Nejméně tři čtvrtiny celkového dovozu zboží pocházelo z jiného členského státu EU v Estonsku (82 %), v Lotyšsku (80 %), na Slovensku (79 %), Chorvatsku (78 %), České republice, Rumunsku a Rakousku (po 77 %), stejně jako Portugalsko a Maďarsko (po 76 %). Naproti tomu Nizozemsko (46 %) bylo jediným členským státem, v němž pocházela méně než polovina z dovozu z EU. To je do značné míry způsobeno takzvaným ‚Rotterdamským efektem‘

05

V roce 2015 stroje a dopravní prostředky hrály hlavní roli v obchodu EU se zbožím se zbytkem světa, představovaly 42 % celkového vývozu mimo EU a 31 % dovozu. Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu (23 % mimo EU vývozu a 26 % mimo EU dovozu), jakož i chemické látky (18 % mimo EU vývozu a 11 % dovozu mimo EU) hrály v obchodu EU zbožím také významnou roli. Minerální paliva měla malý podíl na vývozu z EU (5 %), ale tvořila téměř 20 % všech dovozů.

06