Zdroj: Archiv

[quote]Evropská rada zhodnotila poslední vývoj v oblasti komplexní migrační politiky EU, přičemž zdůraznila význam jejího provádění. Rozprava se zaměřila především na vnější rozměr této politiky.[/quote]

I. MIGRACE

Ochrana vnějších hranic

1. Skutečnost, že dne 6. října vstoupilo v platnost nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži, jakož i úsilí členských států představují důležitý krok k posílení kontroly nad našimi vnějšími hranicemi a návratu k Schengenu prostřednictvím uzpůsobení dočasných kontrol na vnitřních hranicích s ohledem na stávající potřeby. Členské státy nyní pro potřeby této stráže vysílají pracovníky a vybavení, aby do konce roku byla v plném rozsahu schopna rychle reagovat a provádět navracení.

2. Evropská rada vyzývá k urychlenému přijetí revidovaného znění Schengenského hraničního kodexu, které stanoví systematické kontroly všech cestujících překračujících vnější hranice EU, a vyzývá Radu, aby do konce roku 2016 stanovila svůj postoj ohledně systému vstupu/výstupu. Se zájmem očekává připravovaný návrh Komise na zřízení systému EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), jenž umožní předem provádět bezpečnostní kontrolu cestujících bez vízové povinnosti a v případě nutnosti jim odepřít vstup.

Řešení migračních toků

a) Předcházení nelegální migraci na trase přes centrální Středomoří

3. Je zapotřebí většího úsilí, aby se zastavil příliv nelegálních migrantů, zejména z Afriky, a zvýšila se míra navracení. Evropská rada uznává významné přispění, mimo jiné i finanční, ze strany členských států v první linii v uplynulých letech a:

• připomíná, že je důležité i nadále usilovat o provádění partnerského rámce spoluprácí s jednotlivými zeměmi původu a tranzitu, přičemž nejprve je třeba se zaměřit na Afriku.

Cílem tohoto rámce je dosáhnout konkrétních a měřitelných výsledků, pokud jde předcházení nelegální migraci a navracení nelegálních migrantů, jakož i vytvořit a uplatňovat potřebné motivační prvky využíváním veškerých příslušných politik, nástrojů a prostředků EU, včetně rozvoje a obchodu;

• připomíná, že je nutné řešit základní příčiny migrace v regionu, mimo jiné podporou vysídlených osob v regionu, což napomůže předcházet nelegální migraci, a v této souvislosti zdůrazňuje přínos Vallettského akčního plánu a navrhovaného plánu vnějších investic. Vítá Newyorskou deklaraci pro uprchlíky a migranty a vyzývá všechny globální aktéry, aby v tomto ohledu převzali svůj díl odpovědnosti;

• bere na vědomí „První zprávu o pokroku týkající se rámce pro partnerství se třetími zeměmi podle evropského programu pro migraci“, kterou vypracovala Komise;

• vyzývá vysokou představitelku, aby mimo jiné ve své funkci místopředsedkyně Komise na prosincovém zasedání Evropské rady informovala o pokroku dosaženém s pěti vybranými africkými zeměmi a o prvních výsledcích, pokud jde o přicházející a navracené migranty. Na základě toho se na uvedeném zasedání určí směřování další práce na paktech a zváží rozšíření přístupu na další země;

• vybízí všechny aktéry, aby pokračovali v úzké spolupráci na daných paktech s cílem zintenzivnit operativní provádění, a členské státy vyzývá, aby posílily vnitrostátní správní postupy týkající se navracení.

b) Zachování a posílení kontroly nad trasou přes východní Středomoří

4. Má-li být situace na trase přes východní Středomoří trvale stabilizována, musí být dále prováděno prohlášení EU a Turecka a poskytována trvalá podpora zemím ležícím podél západobalkánské trasy. Evropská rada v této souvislosti vyzývá:

• k dalšímu úsilí o urychlení navracení z řeckých ostrovů do Turecka v souladu s prohlášením EU a Turecka, zejména zefektivněním a urychlením azylových řízení;

• k urychlenému jmenování stálých koordinátorů v řeckých hotspotech;

• členské státy, aby v plném rozsahu reagovaly na výzvy k poskytnutí zdrojů, které příslušné agentury EU označily jako nezbytné za účelem pomoci Řecku;

• k dalšímu pokroku ohledně celé škály závazků vůči všem členským státům uvedených v prohlášení EU a Turecka, mimo jiné pokud jde o liberalizaci vízového režimu. Oba normotvůrci se vyzývají, aby v průběhu několika nadcházejících týdnů dosáhli dohody ohledně revize mechanismu pozastavení zrušení vízové povinnosti.

5. Evropská rada vítá pokrok, jehož bylo dosaženo při vypracování paktů s Libanonem a Jordánskem s cílem posílit podporu pro uprchlíky a hostitelská společenství v obou zemích, jakož i skutečnost, že dne 2. října byl podepsán dokument „Společný další postup EU a Afghánistánu v otázkách migrace“, jehož cílem je řešit výzvy související s nelegální migrací a zlepšit praktickou spolupráci v oblasti navracení, readmise a opětovného začleňování.

c) Zachování obezřetnosti ohledně dalších tras

8. EU bude pokračovat ve spolupráci s dalšími zeměmi a bude pozorně sledovat toky na dalších migračních trasách, včetně západního Středomoří, aby tak mohla rychle reagovat na vývoj situace.

Řešení dalších prvků komplexní strategie

9. Evropská rada vyzývá:

• Úřad EASO, aby zajistil co nejrychlejší zahájení činnosti azylové intervenční skupiny tak, aby mohla kdykoliv poskytnout dostatečný počet pracovníků na podporu členských států v první linii. Za tímto účelem poskytnou členské státy úřadu EASO co nejdříve informace o nezbytných expertech a úřad EASO doplní úsilí členských států tím, že zajistí potřebnou odbornou přípravu a případně smluvně zajistí další experty nebo služby, a to za podpory Komise; členské státy k dalšímu zintenzivnění úsilí o urychlení relokace, zejména v případě nezletilých osob bez doprovodu, a stávajících programů přesídlování; (není tím dotčen postoj Maďarska a Slovenska prezentovaný v řízení před Soudním dvorem zahájeném v souvislosti s rozhodnutím Rady č. 2015/1601, ani postoj Polska, které těmto žalobcům vyjádřilo podporu),

• Radu, aby se do konce roku dohodla na svém postoji k plánu vnějších investic, jehož cílem je stimulovat v partnerských zemích investice a tvorbu pracovních míst za účelem dosažení urychlené dohody s Evropským parlamentem v první polovině roku 2017.

10. Evropská rada vyzývá rovněž k dalšímu pokračování v práci na reformě společného evropského azylového systému, včetně otázky, jak v budoucnu uplatňovat zásadu odpovědnosti a zásadu solidarity. Evropská rada se k této záležitosti vrátí v prosinci.

II. OBCHOD

EU je odhodlána prosazovat důraznou obchodní politiku, která bude využívat výhod otevřených trhů pro růst a tvorbu pracovních míst, a současně brát v úvahu obavy svých občanů. Obchod, který je a nadále bude významnou hnací silou růstu, zajišťuje v EU miliony pracovních míst. Obchod rovněž nabízí spotřebitelům větší výběr a evropským podnikům včetně malých a středních podniků poskytuje více příležitostí. Evropská rada znovu potvrzuje, že EU je odhodlána se zasazovat o otevřený a na pravidlech založený mnohostranný obchodní systém.

11. K obchodním zájmům EU patří i plná ochrana a podpora norem v sociální oblasti, v oblasti životního prostředí a v oblasti ochrany spotřebitele, které jsou zcela zásadní pro evropský způsob života, jakož i práva vlád na regulaci. EU jakožto největší obchodní celek na světě a čelný propagátor celosvětových norem se bude i nadále zabývat obavami občanů a napomáhat členským státům se vyrovnat se změnami, jež s sebou přináší rychle se vyvíjející globalizovaný svět.

12. Evropská rada se v této souvislosti domnívá, že je třeba efektivně a velmi důrazně řešit nekalé obchodní praktiky. Mají-li být v Evropě zachována pracovní místa, má-li být zajištěna spravedlivá soutěž na otevřených trzích a má-li být zachován volný obchod, je zcela nezbytné, aby tváří v tvář globálním výzvám byly nástroje EU na ochranu obchodu účinné. K tomu je zapotřebí, aby do konce roku 2016 byla dosažena bezodkladná a vyvážená dohoda ohledně postoje Rady ke komplexní modernizaci všech nástrojů na ochranu obchodu. Situace, v nichž nepřevažují tržní podmínky, je zapotřebí řešit prostřednictvím náležitých ustanovení. Evropská rada v této souvislosti bere na vědomí sdělení Komise „Směrem k robustní obchodní politice EU v zájmu zaměstnanosti a růstu“ ze dne 18. října 2016.

13. Evropská rada posoudila aktuální stav probíhajících jednání s klíčovými partnery o dohodách o volném obchodu. Zdůraznila význam urychleného rozhodnutí o podpisu a prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou a vyzvala k pokračování jednání za účelem co nejrychlejšího nalezení řešení zbývajících otázek.

14. Evropská rada vybízí Komisi, aby aktivně pokračovala v jednáních o dohodě o volném obchodu s Japonskem s cílem dosáhnout do konce roku politické dohody. Rovněž Komisi vybízí, aby nadále jednala s orgány USA, a mohla tak předložit ambiciózní, vyváženou a komplexní dohodu o volném obchodu.

15. Evropská rada zdůrazňuje, že je třeba zintenzivnit probíhající jednání s dalšími obchodními partnery, včetně Mercosuru, kteří jsou odhodláni usilovat o vzájemně prospěšné otevírání trhů.

III. DALŠÍ GLOBÁLNÍ A EKONOMICKÉ OTÁZKY

16. Evropská rada vítá skutečnost, že Unie ratifikovala Pařížskou dohodu o změně klimatu, a umožnila tak, aby dohoda vstoupila v platnost. Bude průběžně sledovat vývoj týkající se energetické unie, včetně všech prvků rámce v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. Evropská rada připomíná své předchozí závěry a dohodu dosaženou v Radě dne 30. září 2016 a bude v této souvislosti nadále poskytovat strategické pokyny ohledně souvisejících legislativních návrhů.

17. Evropská rada opětovně potvrzuje předchozí závěry, v nichž vyzvala k tomu, aby byly do roku 2018 dokončeny a provedeny jednotlivé strategie týkající se jednotného trhu (jednotný digitální trh, unie kapitálových trhů, energetická unie a agenda jednotného trhu). V této souvislosti je třeba neprodleně začít pracovat na nedávných návrzích předložených Komisí, mimo jiné pokud jde o reformu pravidel EU v telekomunikační oblasti a v oblasti autorských práv a využívání pásma 700 MHz pro mobilní služby, a na dotvoření unie kapitálových trhů, zejména urychleným dosažením dohody s Evropským parlamentem o pravidlech ohledně prospektů s cílem zlepšit přístup společností k finančním prostředkům, jakož i o sekuritizaci.

18. Evropská rada vyzývá Radu, aby se na zasedání dne 6. prosince dohodla na svém vyjednávacím postoji k novému návrhu Komise, který se týká Evropského fondu pro strategické investice, a zohlednila přitom nezávislé externí hodnocení, které bude předloženo v listopadu.

19. Evropská rada opětovně uvádí, že do prosince je třeba dosáhnout hmatatelných výsledků, pokud jde o podporu EU poskytovanou členským státům v oblasti boje proti nezaměstnanosti mladých lidí a o posílení programů EU zaměřených na mladé lidi.

IV. VNĚJŠÍ VZTAHY

20. Evropská rada ostře odsuzuje útoky ze strany syrského režimu a jeho spojenců, především Ruska, namířené na civilní obyvatelstvo v Aleppu. Vyzývá režim a jeho spojence, aby učinili přítrž dalšímu páchání hrůzných činů a aby přijali bezodkladná opatření k zajištění neomezeného přístupu k humanitární pomoci v Aleppu i v dalších částech země. Evropská rada vyzývá k okamžitému ukončení nepřátelských akcí a k obnovení důvěryhodného politického procesu pod záštitou OSN. Ti, kdo jsou odpovědní za porušování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv, musí být pohnáni k odpovědnosti. EU zvažuje všechny dostupné možnosti pro případ, že páchání těchto hrůzných činů bude pokračovat. Je třeba učinit vše pro prodloužení příměří, zajištění dodávek humanitární pomoci civilnímu obyvatelstvu a vytvoření podmínek pro zahájení jednání o politické transformaci v Sýrii.

21. Evropská rada vyzývá vysokou představitelku, aby společně s Komisí pokračovala v provádění humanitární iniciativy EU a v úsilí o evakuaci osob potřebujících lékařskou péči, a to ve spolupráci s OSN, a rovněž vyzývá k navázání kontaktů s klíčovými aktéry v regionu ohledně politické transformace a příprav na proces usmíření a obnovy po skončení konfliktu.

22. Evropská rada vedla strategickou politickou rozpravu o vztazích s Ruskem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno