[quote]Dnes se na Úřadu vlády ČR uskuteční další z plenárních schůzí Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity). Přes avizovanou neúčast premiéra Bohuslava Sobotky chtějí zástupci zaměstnavatelů v čele se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se svými sociálními partnery projednat řadu významných a některých často nedořešených otázek významně ovlivňujících fungování tuzemského hospodářství.[/quote]

Jeden z klíčových problémů představují změny v povolovacích procesech při realizaci investic. „Děsí mne, že Česká republika v mezinárodním srovnání náleží mezi země s nejméně vstřícnou legislativou pro investice. Vláda, která deklaruje, že její politika je proinvestiční, s tím musí něco udělat,“ pozastavuje se nad touto skutečností Jaroslav Hanák, prezident SP ČR. S uvedenou problematikou úzce souvisí projednávání stavebního zákona a provázaných povolovacích řízení. Zástupci SP ČR i další zaměstnavatelské svazy konstatují, že nadále zůstávají i po připomínkovém řízení nevypořádány jejich zásadní připomínky k návrhu zákona. Chtějí proto vyzvat vládu, aby při rozhodování o konečném znění návrhu respektovala klíčový význam zkrácení a zjednodušení povolovacích řízení pro hospodářský růst a zaměstnanost.

Vedle přípravy nové legislativy bude tripartita projednávat rovněž informaci vlády, jak dopadla jednání v Bruselu k platnosti tzv. EIA k dopravním projektům, které byly připravovány před mnoha lety. Evropská komise dnes totiž odmítá zajistit jejich financování ze strukturálních fondů EU z důvodu zastaralosti tohoto již dříve přijatého zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

„V Česku je tak do budoucna ohroženo zhruba 100 až 150 silničních staveb v hodnotě až 200 miliard korun, protože reálně hrozí, že naše země na ně nebude moci čerpat evropské dotace, tak jak bylo plánováno. Nejde však jen o tyto bezprostřední škody – hraje se i o to, zda ČR bude schopna budovat transevropské dopravní sítě umožňující naše napojení na Evropu,“ poukázal na možná rizika prezident SP ČR.

Digitalizace jako nutná podmínka dalšího rozvoje

Jedním z materiálů, který bude dnešní tripartita projednávat, jsou také informace o opatřeních vlády v oblasti digitální agendy. Jak již před samotným jednáním tripartity dávají zástupci zaměstnavatelů najevo, panuje zde z jejich strany veliké zklamání. Namísto uceleného podkladu je na jednání předkládán materiál týkající se pouze aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a naprosto zde absentují informace o činnosti ostatních resortů v této oblasti. Pro účely projednání na některé z dalších tripartit tak bude SP ČR požadovat, aby vláda připravila kompletní přehled kroků v oblasti digitální agendy za všechna ministerstva a také informace, jak budou tyto kroky navzájem provázány.

„Domníváme se, že nedostatečnost dnes předkládaného materiálu je důsledkem dlouhodobé nekoordinace vlády v této oblasti. Stále trvá náš požadavek na jmenování hlavního koordinátora na úrovni vládního zmocněnce či státního tajemníka, který bude zastřešovat a zajišťovat efektivní spolupráci mezi jednotlivými ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy odpovědnými za jednotlivé oblasti digitální agendy,“ uvedl k tomu Jaroslav Hanák.

V souvislosti s digitální agendou bude projednávána také Národní iniciativa Průmysl 4.0 – dokument, který na zadání MPO připravil pracovní tým složený z předních odborníků z akademické sféry i výrobní praxe. Experti SP ČR se na zpracování tohoto dokumentu aktivně podíleli a někteří z nich byli i gestory jednotlivých kapitol. Co nyní SP ČR požaduje, je rozšíření zpracování tohoto jinak nepochybně velmi kvalitně a komplexně zpracovaného dokumentu do implementační roviny tak, jak bylo původně s MPO dohodnuto.

„Výzvám nastupující 4. průmyslové revoluce nebudeme schopni dostát, pokud setrváme pouze u proklamací, co by se mělo a mohlo dělat. Jestliže vláda pro naplňování Národní iniciativy Průmysl 4.0 neurčí jasné a termínované kroky s konkrétní gescí a odpovědností jednotlivých resortů, půjde pouze o jeden z dalších neimplementovaných koncepčních materiálů, byť kvalitních,“ zdůraznil prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Financování vysokých škol a výzkum

Schopnost adaptace na nové požadavky a podmínky se zdaleka netýká jen samotné průmyslové výroby. „Nesmíme zapomínat ani na nezbytnost důrazných systémových změn v oblasti školství i výzkumu a vývoje,“ dodal prezident SP ČR. Právě školství, konkrétně principy změn financování vysokých škol, je dalším z bodů jednání dnešní tripartity. Sociální partneři kvitují pozitivně, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) připravuje záměr změn financování vysokých škol, který přinese i stabilizaci rozpočtů vysokých škol. Požadují však, aby byli zapojeni do pracovní skupiny pro přípravu těchto změn a především to, aby navržené změny financování posílily váhu kvalitativních ukazatelů (uplatnitelnost absolventů, potřebnost oborů). Předpokládané navýšení objemu financí musí být dle SP ČR vázáno na důležité systémové změny, např. na rozvoj profesně orientovaných programů.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 27 svazů a asociací a 130 individuálních členských firem. Celkově hájí zájmy 10,5 tisíce firem, které zaměstnávají 800 tisíc pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen evropské konfederace zaměstnavatelů BUSINESSEUROPE. Další klíčová agenda, problematika podpory výzkumu, vývoje a inovací, nebude nakonec na dnešní tripartitě projednávána. Zástupci zaměstnavatelů přesto věří, že vládní strana nakonec přistoupí i k tomuto tématu zodpovědně a na příštím jednání tripartity přednese konstruktivní návrhy řešení týkající se některých konkrétních otázek – zejména financování aplikovaného výzkumu, nastavení sektorových platforem, hodnocení VaV či schválení tzv. RIS 3 strategie.

„Považujeme pro příště za neakceptovatelné, aby byl na jednání tripartity předkládán dokument tak zásadního významu jako je ‚Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016-2020‘ v podobě již schválené vládou,“ pozastavil se prezident SP ČR Jaroslav Hanák nad absencí diskuse se sociálními partnery v této oblasti.sko. V4 bude předsedat Slovensko.

Zdroj: SP ČR