[quote]Úspora provozních a režijních nákladů v některých odvětvích až o 30 %, snížení nákladů na zpracování výrobků o 25 %, zvýšení produktivity práce o 30 %, řešení problému nedostatku pracovníků v řadě technických profesí. Zvýšení flexibility a kvality výrobních procesů, snížení energetické a surovinové náročnosti, vznik nových výrobních a obchodních procesů. Takové by měly být přínosy pro firemní sféru v České republice, pokud budou naplněny představy autorů dokumentu s názvem Národní iniciativa Průmysl 4.0.[/quote]

Téměř 200 stránkový dokument byl připraven více jak 80 odborníky z řad Svazu průmyslu a dopravy ČR, z podnikatelské a akademické sféry pod vedením ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT prof. Vladimíra Maříka s cílem zmapovat podmínky ČR pro zavádění digitální ekonomiky v českých podmínkách a o rozpracování vize české cesty. Kolektiv autorů bez nároků na honorář připravoval vizi české cesty od poloviny roku 2015. „Česká cesta není kopií žádného zahraničního modelu. Je pojatá komplexněji a šířeji, zabývá se jak průmyslovou výrobou, tak i navazujícími oblastmi,“ uvedl jeden ze spoluautorů dokumentu Jiří Holoubek, člen představenstva SP ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR.

Šíři záběru dokumentu o české cestě a společenských dopadech tzv. 4. průmyslové revoluce (jak je Průmysl 4.0 někdy nazýván) ilustruje přehled kapitol, které se zabývají situací průmyslu v ČR, technologickými předpoklady, požadavky na aplikovaný výzkum, ale i bezpečnostními a právními aspekty či dopady na trh práce a vzdělávání.

Součástí dokumentu je 158 doporučení k zavedení české cesty Průmyslu 4.0 do praxe. Předpokladem úspěchu je podle autorů vize mj. podpory investic do řešení pro Průmysl 4.0 a podpora aplikovaného výzkumu, zajištění kybernetické bezpečnosti a iniciace příslušných právních úprav, sjednocení strategického řízení digitálních záležitostí v rámci vlády či vytvoření koordinační platformy Průmysl 4.0. Předpokladem je i schválení Národního plánu rozvoje sítí nové generace, budování datové sítě s inteligentními senzory umožňující distribuovanou analýzu dat v reálném čase či podpora státu při budování vysokorychlostní sítě v celé ČR.

Dokument upozorňuje i na potřebu nového nastavení politik trhu práce a vzdělávání včetně rekvalifikace s důrazem na vznik a podporu nových studijních oborů vycházejících z potřeb interdisciplinární integrace, Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 27 svazů a asociací a 132 individuálních členských firem. Celkově hájí zájmy 10,5 tisíce firem, které zaměstnávají 800 tisíc pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen evropské konfederace zaměstnavatelů BUSINESSEUROPE. na které je koncept Průmysl 4.0 založen. To co dosud chybí jako klíčový předpoklad pro českou cestu Průmyslu 4.0 je postup jeho zavádění, což by mělo být úkolem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Zavádění Průmyslu 4.0 se podle zástupců podnikatelské sféry neobejde bez pomoci českého státu. Jak vyplynulo z únorové bleskové ankety uspořádané SP ČR, do níž se zapojilo téměř 200 zástupců firem, více jak dvě třetiny firem očekává v této souvislosti daňovou podporu vývojových a inovačních aktivit a téměř dvě pětiny očekávají, že státní správa bude důsledněji využívat elektronickou komunikaci.

Vedle toho, až 70 % výrobních firem si od Průmyslu 4.0 slibuje zvýšení produktivity práce, téměř čtvrtina společností Průmysl 4.0 vidí jako prostředek řešení stále se prohlubujícího nedostatku pracovních sil, a to zejména v technických oborech. Průzkum byl uspořádán v rámci konference „Připraveno pro Průmysl 4.0“, uspořádané ve druhé polovině února.

Prezentace účastníků jsou k dispozici na webu: http://www.ppp4.cz/prezentace_mw15

Závěry a doporučení konference Připraveno pro Průmysl 4.0

HISTORIE TÉMATU PRŮMYSL 4.0 Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR:

 • 01/2015: Spolu s ČNOPK zahájil systematickou komunikaci o tématu
 • 07/2015: Obsadil své zástupce do Core Teamu pro přípravu Národní iniciativy Průmysl 4.0
 • 08/2015: V rámci schválení Akčního plánu pro rozvoj digitální ekonomiky obdržel společný úkol MPO – zpracovat Iniciativu pro Průmysl 4.0
 • 09/2015: Příprava publikace Národní iniciativa Průmysl 4.0 – představena ministrem J. Mládkem na MSV 2015 Brno
 • Obsadil své zástupce do vedení pracovních skupin pro zpracování jednotlivých kapitol rozšířené Národní iniciativy pro Průmysl 4.0 (5 pracovních skupin z celkem 11)
 • 01/2016: Core Team dokončuje práce na rozšířené Národní iniciativě
 • 03/02/2016: hotová rozšířená Národní iniciativa je předána k rukám ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka
 • 02/2016: MPO zahájí konzultace s ostatními stakeholdery
 • 03/2016: Bude realizováno meziresortní připomínkové řízení k materiálu
 • 03 – 04/2016: Vydání publikace k Průmyslu 4.0 autory dokumentu
 • Zač. II.Q 2016: dokument bude předložen do MPŘ a následně vládě

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, členové představenstva a experti, byli zapojeni do tvůrčího týmu, který Národní iniciativu zpracoval. Podíleli se na vytvoření téměř poloviny materiálů. „Do rozhodujících kapitol jsme vnášeli naše zkušenosti a návrhy. Podíleli jsme se na vytváření téměř poloviny textů,“ uvedl Jiří Holoubek.

Na přelomu března a dubna by měla být vydána publikace k Průmyslu 4.0 v kratší verzi ve formě prezentační a zaměřenou na širší odbornou veřejnost. Svůj hlavní úkol nyní SP ČR vnímá na poli osvěty zejména vůči firmám. MPO nyní plánuje projednat Národní iniciativu s resorty a ostatními aktéry a předložit celou Národní iniciativu do mezirezortního připomínkového řízení a poté nechat vládou schválit seznam opatření pro úspěšnou realizaci Průmyslu 4.0. SP ČR však nadále požaduje, aby byl MPO dokončen akční plán implementace Průmyslu 4.0“ v České republice.

Zdroj: SP ČR