Zdroj: Archiv

[quote]Evropská komise předložila na základě svého pracovního plánu 7. 4. akční plán k modernizaci DPH. Předložení vzal na vědomí poslední summit EU. Je to první krok k vytvoření jednotného daňového prostoru pro DPH v celé EU, který si dokáže poradit s podvody, podpoří podnikání a pomůže digitální ekonomice a elektronickému obchodování. Akční plán předkládá způsoby, jak stávající systém DPH v EU modernizovat tak, aby byl jednodušší, méně zneužitelný a vstřícnější vůči podnikatelům.[/quote]

Stávající předpisy o DPH je naléhavě nutné aktualizovat, tak aby lépe sloužily jednotnému trhu, zjednodušily obchodování mezi členskými státy a držely krok s dnešní digitální a mobilní ekonomikou. Výpadky z příjmů z DPH, tedy rozdíl mezi očekávanými a skutečně vybranými příjmy z DPH v členských státech, dosáhly v roce 2013 téměř 170 miliard EUR. To se rovná 15,2% ztracených příjmů. Členské státy však nejsou postiženy stejně. Odhaduje se, že se ztráty liší podle členských států v rozpětí od 4% po 41%. Novější studie odhaduje ztráty v průměru 36%. Další studie uvádí, že  kvůli podvodům při transakcích s jinými členskými státy přichází EU u této daně o příjmy zhruba 50 miliard ročně. Ve své stávající podobě je systém DPH navíc roztříštěný a zejména pro malé a střední podniky a internetové společnosti znamená velkou byrokratickou zátěž.

Akční plán nabízí cestu, jak nynější pravidla DPH v Unii modernizovat. Navrhuje mj. hlavní zásady, jimiž se bude budoucí jednotný evropský systém DPH řídit, krátkodobá opatření k boji proti podvodům s DPH,

 • aktualizaci pravidel, jimiž se řídí sazby DPH, a větším prostorem členským státům k určování těchto sazeb,
 • plány na to, jak v rámci strategie jednotného digitálního trhu zjednodušit pravidla DPH pro elektronické obchodování a jak rozsáhlým souborem změn DPH usnadnit život malým a středním podnikům.

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za euro a sociální dialog a komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici návrh ve smyslu úvodu zprávy uvedli.

Hlavní body plánu

Budoucí definitivní systém DPH v EU pro přeshraniční obchod, který omezí příležitosti k podvodu
Stávající systém DPH potřebuje zmodernizovat, aby udržel krok se současnou globalizovanou, digitální a mobilní ekonomikou. Dnešní zdaňování přeshraničního obchodu za pomoci DPH začalo platit v roce 1993. Původně se jednalo o přechodný systém, který však ponechává prostor podvodům. Komise chce proto předložit v roce 2017 návrh na zavedení definitivních pravidel, jež budou v jednotném evropském prostoru pro DPH platit.

Podle těchto nových pravidel by se uplatňovaly na plnění do jiného členského státu i nadále sazby členského státu určení („princip země určení“), jak je tomu nyní. Avšak způsob výběru daně by se postupně změnil tak, aby byl výsledný systém odolnější vůči podvodům. Zároveň by vznikl celounijní internetový portál, který by podnikům zajišťoval jednoduchý systém výběru DPH a členským státům spolehlivější výběr příjmů.

Okamžitá opatření proti podvodům s DPH podle současných pravidel
Podvody s DPH v přeshraničních transakcích připravují členské státy o obrovské sumy příjmů. Podle odhadů by mohl budoucí systém DPH zredukovat tento druh podvodů o zhruba 40 miliard EUR (tj. o 80 %) ročně. V průběhu letošního roku Komise navrhne opatření, která posílí nástroje aktuálně používané v členských státech při výměně informací o podvodech s DPH a podvodných postupech a při výměně osvědčených postupů. Nadále bude pečlivě sledovat i to, jak si při výběru a kontrolách DPH vedou daňové správy.

Více autonomie pro členské státy při vlastním uplatňování sazeb
Podle současných pravidel se musí členské státy, pokud chtějí uplatnit nulovou či sníženou sazbu DPH, držet předem určeného seznamu zboží a služeb. Komise chce pravidla pro uplatňování sazeb zmodernizovat a dát členským státům v budoucnu více flexibility. Navrhuje dvě možnosti; první z nich je zachovat minimální základní sazbu 15 % a pravidelně na základě informací z členských států revidovat seznam zboží a služeb, na které lze uplatnit sazby snížené. Druhou možností je tento seznam zrušit. To by však vyžadovalo zavést záruky, jak na jednotném trhu předcházet podvodům a vyhnout se nekalé daňové soutěži. Podnikům by navíc mohly vzrůst náklady na dodržování nových pravidel.

Podle obou možností by zůstala zachována aktuálně použitelná nulová i snížená sazba.

Podpora elektronického obchodování a malých a středních podniků
Stávající systém DPH u elektronického obchodování mezi více členskými státy je složitý a pro členské státy i podniky nákladný. Podnikům v EU z něj plyne konkurenční nevýhoda, neboť někteří obchodníci ze třetích zemí mohou do Unie dovážet zboží bez DPH. Navíc kvůli složitosti systému je pro členské státy těžké zajistit dodržování jeho pravidel. Komise proto do konce roku 2016 předloží legislativní návrh na modernizaci a zjednodušení DPH pro přeshraniční elektronické obchodování. Navrhne zavést pro všechny druhy plateb koncepci platby na jednom místě (one-stop shop). Návrh bude součástí strategie pro jednotný digitální trh. Podle návrhu bude mj. možné, aby pro elektronické publikace platila tatáž snížená sazba, jako pro publikace fyzické. Následně v roce 2017 představí Komise balíček opatření ke zjednodušení DPH. Jeho smyslem bude podpořit růst malých a středních podniků a zjednodušit jim obchodování s partnery z jiných členských států.

Za prvé je třeba vytvořit rovné podmínky pro podnikání. Mělo by být jednodušší pro on-line společnosti obchodující v rámci EU.

Za druhé, současné podmínky je pro podniky nákladné pro přeshraniční povinnosti související s DPH: firma zabývající se prodejem zboží nebo služby přeshranice zaplatí okolo € 8.000 ročně pro každou zemi, kde prodává, z nákladů na dodržování předpisů DPH. Podniky citují povinnosti k DPH jako jeden z největších překážek přeshraničního elektronického obchodování.

Za třetí, výše ztraceného DPH, včetně nesouladu a podvodů, je pro digitální sektor velmi vysoká: členské státy mohou podle nedávné studie ztratit až 5 miliard € ročně.

Souvislosti
Společný systém daně z přidané hodnoty hraje na evropském jednotném trhu důležitou roli. Původně byl zaveden proto, aby byly odstraněny daně z obratu, které deformovaly hospodářskou soutěž a bránily volnému pohybu zboží. Odstraněny jím měly být i daňové kontroly a formality na vnitřních hranicích. Systém DPH je v EU významným a rostoucím zdrojem příjmů. Jeho prostřednictvím se v roce 2014 vybralo téměř 1 bilion EUR, tedy 7 % unijního HDP. Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů samotné EU. Jakožto spotřební daň  patří mezi formy zdanění, které nejvíce prospívají ekonomickému růstu.

Systém DPH však není s to udržet krok s výzvami dnešní globalizované, digitální a mobilní ekonomiky. Ve své stávající podobě, která měla sloužit jen po přechodnou dobu, je roztříštěný, pro stále více podniků obchodujících s partnery z jiných členských států i složitý a otevírá prostor podvodům. Domácí a přeshraniční plnění jsou zdaňována odlišně a zboží i služby lze na jednotném trhu pořídit i bez DPH.

Komise se vždy důsledně zasazovala o reformu tohoto systému. Vyslechla názory Evropského parlamentu i Rady, které se shodly na tom, že ať už bude systém DPH v budoucnu jakýkoli, měl by vycházet ze zásady určení, tj. řídit se místem, kde jsou zboží či služby spotřebovávány.

Dnešní akční plán je součástí programu Evropské komise na zlepšování právní úpravy

Další kroky
Komise požádá Evropský parlament a Radu, kterým je nápomocen Evropský hospodářský a sociální výbor, aby k možnostem, které akční plán prezentuje, vydaly přesné politické pokyny a aby potvrdily, že v plánu nastíněné reformy podporují.

Návrhy ke všem bodům předloží Komise v letech 2016 a 2017.

Plánované akce v jednotlivých oblastech jsou v tabulce:

 

2016

opatření pro zlepšení spolupráce mezi daňovými správami a s orgány celními a donucovacími a posílení kapacit k dobrému fungování daňových správ
2016 Hodnotící zpráva o směrnici o vzájemné pomoci při vymáhání daňových dluhů
2017 Návrh na zvýšení spolupráce správní a Eurofisc k DPH
2017 Návrh konečného systému DPH pro přeshraniční obchod (Jednotná evropská

oblast DPH jako součást zjednodušení norem  v programu REFIT)

Příloha:

20 opatření k řešení výpadku DPH 

Jak je uvedeno ve sdělení o akčním plánu o DPH, zaplnění mezery v oblasti DPH vyžaduje přijetí okamžitých opatření na třech frontách: posílení správní spolupráce, společného zlepšení výkonnosti evropských daňových správ a zlepšení dobrovolného dodržování.

Tento dokument představuje akce, které Komise zamýšlí uskutečnit společně s členskými státy a dalšími zainteresovanými stranami.

1. Posílení spolupráce v rámci EU i se třetími zeměmi. Mezera DPH v EU je stabilní (16%), ale výrazně se liší mezi členskými státy, které i nadále ztrácejí výnosy, zatímco podvodníci dostávají kompatibilní podniky do znevýhodněného postavení. Potírání celoevropských podvodů vyžaduje celoevropské řešení.

Komise:

 • nadále počítá výpadek příjmů z DPH v členských státech EU a podporuje jejich správy, aby zkvalitnily analýzu založenou na národních číslech. Komise se bude snažit měřit část podvodů, týkajících se DPH;
 • prozkoumá možnost rozšířit používání automatizovaného přístupu k datům. Bude také zkoumat s členskými státy možnost rozvíjet automatický mechanismus, který by umožnil vzájemný soulad mezi údaji nahlášenými každou stranou u každé jednotlivé transakce, který by umožnil detekci podvodů v raných stádiích a nakonec zabránil podvodům zmizením daňových nezvěstných obchodníků, ať domácích, tak uvnitř Společenství;
 • navrhne možnosti, jak posílit roli a vliv Eurofisc v boji proti podvodům v oblasti DPH uvnitř společenství. Zahrne lepší využití dostupných informací na sítích prostřednictvím elektronické analýzy síťových transakcí a nástrojů třídění (TNA);
 • Zhodnotí nařízení Komise (EU) č 904/2010 o správní spolupráci v boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty a navrhne právní a operativní řešení odhalených slabin současné legislativy, včetně zavedení společného auditu.
 • Podpoří hlubší spolupráce mezi různými orgány. Boj proti sítím organizované trestné činnosti zapojených do karuselových podvodů vyžaduje společné úsilí daňových správ a orgánů vynucování zákonů činných v rámci členských států a mezi nimi. Podvody mizících podvodníků vyžadují rychlou výměnu informací mezi daňovými a celními orgány. Navrhovaná opatření zahrnují podporu členských států při provádění doporučení, obsažených ve zprávě o zvýšení spoluprácí daňových a celních orgánů, konference mezi úřady k prozkoumání možností spolupráce a partnerství mezi členskými státy, Europol a OLAF k výměně informací a dosažení kladného výsledku v jednání o směrnici o PIF a úřadu evropského veřejného žalobce;
 • Bude se věnovat se podvodům s DPH v elektronickém obchodu. Na jedné straně využívají podvodníci  nově vznikající technologie a nové obchodní modely k vyhnutí se placení DPH. Na druhé straně právní a technologické nástroje a postupy, kterými disponují daňové správy pro boj s podvody a úniky, jsou pozadu a nedostatečně řeší vznikající rizika. Komise bude pracovat na souboru konkrétních opatření k dodržování předpisů, včetně nástrojů proti podvodům pro  daňové správy, na komunikační kampani určené podnikům a občanům a na návrzích pro třetí zúčastněné strany, aby dodávaly cílené informace, které daňovým správám  umožní vyrovnat se s novými obchodními modely digitální ekonomiky.
 • Posílení vzájemné pomoci při vymáhání daňových pohledávek. Stejně účinný výběr DPH je základním kamenem boje proti podvodům, Komise vyhodnocuje využití směrnice 2010/24 / EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek. Hodlá rovněž pozměnit prováděcí právní předpisy v oblasti administrativní spolupráce a pomoci při vymáhání pohledávek s cílem usnadnit výměnu informací v souvislosti s vozidly, jakož i přeshraničního používání preventivních opatření zajišťujících vymáhání pohledávek DPH.
 • Zlepšit spolupráci se třetími zeměmi v oblasti DPH vyjednáváním dohod mezi EU a třetími zeměmi o správní spolupráci a vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek DPH na základě mandátu Rady. To umožní daňovým správám získat více informací o neusazených obchodnících podléhajících DPH v EU a efektivnější boj proti podvodům s DPH, zejména zajištěním účinného zdanění elektronického obchodování;
 • Zajištění součinnosti s mezinárodními organizacemi (jako např IOTA, MMF, OECD, CIAT a CEF) v oblasti daňových povinností a přispění k vytvoření mezinárodního systému správní spolupráce (OECD).

2. K efektivnější daňové správě
Jak doporučení pro konkrétní země a zkušenosti Evropského semestru ukazují, existují rozdíly v tom, jak správci daňové správy pracují, což má vliv na správný výběr daní a podnikatelské prostředí. Je třeba vybudovat důvěru a společně zlepšit úroveň výkonnosti evropských daňových správ, s cílem posílit evropský daňový systém a boj proti podvodům v oblasti DPH v rámci jednotného trhu.

Komise:

 • Zajistí strategické diskuse mezi hlavami 28 daňových správ, a s celními orgány, s cílem vytvořit společný program, aby si vyměnily názory a koordinovaly vzájemné kroky v oblasti řízení daňových systémů;
 • Zprostředkuje dohodu o minimálních normách kvality pro klíčové funkce daňové správy funkcí a hodnocení, vycházející z osvědčených postupů v různých zemích (např. prostřednictvím revize fiskálních plánů); podporu hodnocení správců v členských státech podle těchto norem, (například prostřednictvím srovnávacího hodnocení, nezávislých posudků) jako základ pro reformy;
 • Usnadní rozvoj rámce působnosti osob pro daňové úředníky (obdobně jako kompetenční rámce pro daňové úředníky);
 • Poskytne platformy pro sdílení znalostí a zkušeností a technickou pomoc na podporu reformních programů;
 • Rozvine nové přístupy s členskými státy k vybírání daní výměnou osvědčených postupů u nových nástrojů podávání zpráv a auditu;
 • Bude sledovat výkony daňových správ ve sběru a kontrole DPH (článek 12) Zpráva o tom získá mimo jiné prostřednictvím zjišťovacích návštěv v členských státech;
 • Poskytne technickou pomoc v otázkách daňové správy a boje proti podvodům.

3. Zlepšení dobrovolného dodržování

Posílení spolupráce mezi podniky a finančními úřady je pro zlepšení plnění DPH důležité.

Komise:

 • Usnadní větší roli EU DPH For a (1) v překlenutí mezery mezi podniky, zejména malými a středními, a daňovými správami prostřednictvím podpory dialogu a společných projektů. Opatření zahrnuje dohodnout se na pracovním programu fóra o DPH pro období 2016-2018;
 • Sponzorování konkrétních projektů, jako účinných mechanismů prevence sporů a rozlišení nebo dohody mezi daňovými správami a podnikatelským sektorem např pro boj proti podvodům;
 • zahájí studii o dopadu správních sankcí týkajících se dodržování a soutěže tak, aby zjištění osvědčených postupů a nežádoucí účinky;
 • Zlepšit vzdělávání a komunikace (např. školních vzdělávacích programů) s cílem zvýšit povědomí občanů a podniků o významu placení daní.

(1) Rozhodnutí Komise 2012/C 198/05 z 3. července 2012 ustavující EU DPH fórum, OJ C198