[quote]V sdělovacích prostředcích se probírá skandál s podvody při měření emisí dieselů VW. Evropská komise vydala k problematice širší informace.[/quote]

Směrnice 2007/46/ES stanoví společný právní rámec pro schvalování typů vozidel, dodávky nákladních automobilů, autobusů a autokarů. Schválením typu se plně harmonizují požadavky EU:

– legislativa definuje emisní limity, například nařízením 715/2007/ES, schváleným Evropským parlamentem a Radou;

– prováděcí právní předpisy definují zkušební postupy, které jsou projednávány v Technickém výboru pro motorová vozidla (TCMV), kde jsou zastoupeny všechny členské státy.

Nařízení Euro 5 a 6 715/2007/ES určuje emisní limity pro všechny významné škodliviny. Patří mezi ně oxidy dusíku (NOx jako kombinované emise NO a NO2). Aktuálně platí mezní hodnota emisí NOx pro nové dieselové osobní automobily a lehké dodávkové automobily prodávané v EU 80 mg /km.

V současné době se emise měří v laboratorním zkušebním cyklu (NEDC), který neodráží emise vozidel v běžných jízdních podmínkách. Komise proto již intenzivně pracuje na vývoji robustních postupů pro měření emisí vozidel ve skutečném provozu. V současné době oxidy dusíku (NOx) z dieselových vozidel naměřené na silnic, mohou být ve skutečnosti podstatně vyšší, než emise měřené v regulačním zkušebním cyklu (NEDC), i když ve většině případů pravděpodobně jsou v souladu s platnými právními předpisy. K vyřešení tohoto nedostatku Komise pracuje intenzivně na vývoji testování v reálném provozu (RDE). Má nahradit stávající laboratorní šetření a bude hodnotit výkonnost emisí vozidel na pozemních komunikacích. Nový postup byl odhlasován v květnu 2015 TCMV a nabyde účinnosti v lednu 2016.

Postup RDE doplní laboratorní testy kontrolou, zda hodnoty emisí oxidů dusíku a v pozdější fázi i počet částic (PN), měřených v průběhu laboratorního testu, jsou potvrzeny v reálných podmínkách jízdy. To znamená, že automobil pojede po reálné trase včetně náhodného zrychlování a zpomalování. Emise znečišťujících látek se bude měřit přenosnými systémů měření emisí (PEMS), které budou připojeny k autu. Testování RDE sníží aktuálně pozorované rozdíly mezi emisemi měřenými v laboratoři a měřenými na silnici v reálných podmínkách, a do značné míry omezí riziko podvádění odpojováním měřících zařízení.

V počáteční fázi se přenosný systém měření emisí použije jen pro účely sledování a nebude mít žádný dopad na osvědčení o shodě, vydané národním schvalovacím orgánem (TAA). Probíhá práce na stanovení nepřekročitelných regulačních emisních limitů (NTE), platných pro testování RDE. Limity budou definovat přípustný malý stupeň odchylky od emisního limitu, stanoveného v nařízení 715/2007 s uvážením nejistot testování na silnici. Přístup NTE se osvědčil při posuzování například emisí nákladních automobilů. Další prvky, jako teplota, nadmořská výška nebo rychlost, jsou popsány ve zkušebních okrajových podmínkách. Veškeré podrobnosti týkající se postupu RDE pro osobní a dodávkové automobily jsou projednávány v současné době se zainteresovanými stranami a členskými státy. Cílem útvarů Komise je stanovit nepřekročitelné limity pro všechny typy schválené na podzim 2017 a pro nová vozidla na podzim 2018. Nepřekročitelné limity by měly odrážet cíle ochrany životního prostředí, ale i ekonomickou a technickou proveditelnost.

Nový celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla (WLTP) byl přijat v systému Organizace spojených národů (EHK OSN) pro měření emisí znečišťujících látek a emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozů v laboratoři. Proces implementace v Evropské unii byl zahájen paralelně. Povede k zlepšení měření emisí CO2. Pro NOx testování RDE doplní zkušební postupy laboratoří.

Před uvedením vozidla na trh vozidla testují vnitrostátní technické služby v souladu s právními předpisy EU. Vnitrostátní schvalovací orgán (TAA) uděluje na základě těchto testů souhlas. Výrobce může podat žádost o schválení v kterékoli zemi EU. Po schválení v jednom členském státě mohou být všechna vozidla typu registrována v celé EU. Legislativa schválení typu vyžaduje, aby automobily splnily mezní hodnoty „za běžných podmínek použití.“ V praxi je tento požadavek realizován testovacím cyklem auta prostřednictvím různých kroků testování k ověřování, zda jsou emise cyklu pod limitní hodnotou. Každý vůz, jehož emise se nacházejí pod mezní hodnotou, je vhodný pro schválení typu. Podrobný popis a pravidla pro tyto zkoušky jsou stanoveny v prováděcím právním předpisu podle nařízení 715/2007/ES Euro 5/6. Stejný monitorovací systém se bude i nadále žádat pro testování RDE a přenosného systému měření emisí.

Dozor a kontrola dodržování právních předpisů, týkajících se schvalování typu pro trh, je v pravomoci členských států. Článek 30 rámcové směrnice ukládá členským státům povinnost přijmout všechna nezbytná opatření k zajištění, aby vozidla splňovala jejich předpis schvalování typu a v jiných členských státech než členský stát, který udělil schválení typu, se mohou dělat vlastní testy, pokud vznikne pocit, že došlo při schvalování typu k porušení právních předpisů. Pokud některý členský stát prokáže, že takový problém vznikl, může požádat členský stát, který udělil schválení typu přijmout nápravná opatření.

V souladu s právními předpisy pro schválení typu vozidla jsou předmětem kontroly shodnosti výroby a také opatření k zajištění shody v provozu. Zkoušky shody výroby jsou prováděny na vzorcích čerstvě vyrobených vozidel, a zajišťují, aby byly jejich hodnoty emisí v souladu s naměřenými při schvalování typu. V provozu se ověřování shody provádí na vozidlech s najetým určitým počtem kilometrů nebo let provozu, aby se zajistilo, že mají stále znečištění v určitém rozpětí hodnot pro schvalování typu. Postup při obou měřeních je stejný jako při laboratorním testu, který byl proveden pro schválení typu v souladu s právními předpisy.

Podle právních předpisů Euro 5/6 je na členském státu, který typ schválil, uložit sankce za porušení postupu schválení typu. Zejména, pokud by bylo zjištěno, že byl typ auta schválený v některém členském státě upraven, aby prošel cyklem, členský stát, který schvaloval typ vozu, by byl zodpovědný za uložení sankcí. Přesněji řečeno, článek 30 (1) směrnice 2007/46 / ES uvádí, že pokud členský stát, který podle směrnice typ schválil zjistí, že se nová vozidla neshodují se schváleným typem, přijme nezbytná opatření, včetně pokud je to nezbytné, odejmutí schválení typu, aby zajistil, že vyráběná vozidla budou uvedena do souladu se schváleným typem. Kromě toho článek 46 téže směrnice ukládá členským státům povinnost stanovit sankce a přijmout veškerá nezbytná opatření pro jejich provedení.

Článek 5 (2) Euro 6 nařízení 715/2007/ES zakazuje odpojovat měřící zařízení. Článek 3 (10) definuje odpojované zařízení jako jakýkoli prvek konstrukce, který snímá teplotu, rychlost vozidla, otáčky motoru (RPM), zařazený rychlostní stupeň, různé vakuum nebo jakýkoli jiný parametr pro účely aktivace, modulace, zpožďování nebo deaktivace činnosti jakékoliv součástí systému regulace emisí, která snižuje pro tyto účely účinnost systému v podmínkách, které lze přiměřeně očekávat při běžném provozu a užívání vozidla.

Komise urychluje práce na přijetí pevnějšího rámce opatření proti nevyhovujícím a nebezpečným výrobkům. Důraz se klade na objasnění a posílení systému pro obnovu a výměnu informací mezi schvalovacími orgány, včetně požadavků, aby členské státy organizovaly a vykonávaly dozor nad trhem a kontrolu vozidel, která vstupují na trh, a také posílení ochranných opatření a připomínají kontrolní ustanovení, včetně většího oprávnění Komise zasáhnout a rozhodnout o nápravných opatřeních, přijatých členskými státy. Tato opatření jsou součástí návrhu na revizi obecného rámce schvalování typu, který Komise přijme do konce roku. Nová pravidla dozoru nad trhem vyjasní povinnosti hospodářských subjektů a zjednoduší postupy pro spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy.

Poté, co se ukázalo, že zkušební postup stanovený v nařízení 715/2007 / EC a jeho prováděcí předpisy neodráží skutečné emise v provozu vozidel, se Evropská komise rozhodla v roce 2010 tuto situaci řešit tím, že doplňuje stávající laboratorní test reálným „testem za volantem”. Zkušební postup by měl být schopen zachytit celé rozpětí podmínek řízení zjištěných na silnici. Pro “ za jízdy reálně měřené emise lehkých užitkových vozidel“ se vytvořila pracovní skupina, složená ze zúčastněných stran z odvětví a zástupců členských států; má vyvinout zkušební postup přímo posuzující regulované emise lehkých užitkových vozidel v reálných podmínkách jízdy. V průběhu práce se prošetřily dva postupy navržené postupy pravděpodobnostního zkušebního cyklu a využití přenosných systémů měření emisí (PEMS). Po důkladné analýze obou přístupů, bylo mobilní zařízení pro testování na silnici doplněno tak, aby pokrývalo lépe širší škálu jízdních a vnějších podmínek, než laboratorní zkušební cykly. Jakmile byl nový postup z technického hlediska připraven, navrhla Komise návrh právního předpisu, který byl projednán v květnu 2015 TCMV.

V USA stanoví zákon Air Clean (CAA) („čisté ovzduší“), musí každý motor a motorové vozidlo splnit sadu emisních norem a požadavků shody. Každý, kd chce prodat motor nebo vozidlo v USA, prokázat shodu s CAA a všemi platnými předpisy o hospodářském partnerství.

V Evropské unii, stejně jako ve Spojených státech, jsou vozidla zkoušena na dynamometru v laboratoři v souladu s dobře popsanými jízdními režimy (= regulační zkušební cykly) na splnění regulačních emisních limitů. Zkušební cykly v EU a USA se ale liší. V USA existuje několik zkušebních cyklů, zatímco v EU je jen jeden. Rozdíly nejsou relevantní, protože každá laboratoř může zkušební cyklus upravit. Pokud jde o emisní limity NOx, v USA je 50 mg na míli, zatímco v EU 80 mg na km, ale i tento rozdíl není pro stávající případ relevantní. Proto je tak důležité zavedení postupu RDE, protože by to umožnilo orgánům odhalit používání odpojovacího zařízení.

Na rozdíl od škodlivin nízké koncentrace emisí CO2 nejsou přímo škodlivé pro naše zdraví, ale může dojít ke změně klimatu. To je důvod, proč EU snižuje emise CO2, a to i z dopravy. Na rozdíl od emisí znečišťujících látek pro emise CO2 neexistují žádné maximální limity pro vozidlo. Ale jsou sledovány emise CO2 a nařízení EU 443/2009 a 510/2011 stanoví výkonnostní normy CO2 pro osobní a dodávkové automobily a cíle v oblasti snižování emisí. Do roku 2021 má průměrný vozový park dosáhnout u všech nových vozů 95 gramů CO2 na kilometr. To znamená spotřebu paliva kolem 4,1 l/100 km benzinu nebo 3,6 l/100 km nafty. U dodávkových vozidel je cíl 147 gramů CO2 na kilometr, tedy cca přibližně 5,5l/100 km nafty. Chcete-li pomoci řidiči zvolit nové automobily s nízkou spotřebou paliva, auta mají štítek zobrazující jejich palivovou účinnost a ze zkušebního cyklu emise CO2. Pokud byla použita odpojovací zařízení u čidel k ovlivnění testu emisí CO2, je pravděpodobné, že relativní velikost jejich škodlivého vlivu by byla nižší, než u emisí znečišťujících látek. Pro emise CO2 by se zkušební postup laboratoř měl zlepšit se zavedením „Celosvětově harmonizovaného postupu testu lehkých vozidel“.

Komise přijala politický balíček k ovzduší v prosinci 2013. Skládá se z nových cílů v oblasti kvality ovzduší na období do roku 2030, revize směrnice o přísnějších národních emisních stropech pro šest hlavních znečišťujících látek (SO2, NOx, nemetanové těkavé organické sloučeniny, NH3, PM 2,5 a CH4), a návrh nové směrnice na snížení znečištění ze středně velkých spalovacích zařízení. Limity místní kvality ovzduší, která nesmějí být překročeny, jsou nastaveny podle směrnic pro kvalitu vnějšího ovzduší. Směrnice řeší tři hlavní znečišťující látky: částice (PM10) z emisí z průmyslu, dopravy a vytápění domácností, oxidu siřičitého (SO2) a oxidu dusičitého (NO2). Řízení pro porušení předpisů v této oblasti jsou při překročení mezních hodnot, které jsou vyhodnoceny v monitorovacích stanicích v každém členském státě, mají následovat vhodná opatření k dodržení těchto mezních hodnot.

Právní předpisy EU stanoví povinnost členských států běžně poskytovat veřejnosti aktuální informace o koncentracích různých znečišťujících látek. Pokud jsou informativní a varovné prahové hodnoty překročeny, musí členské státy informovat veřejnost o překročení a akcích, které jsou nakonec přijaty. Aby se usnadnil výběr pro spotřebitele, občané budou rovněž informováni o reálných emisích vozidel měřených v souladu s novým testovacím cyklem (odvozených od termínů Euro 6).

Na úrovni EU existuje řada zdrojů, které poskytují informace pro veřejnost. Několik důležitých databází týkajících se kvality ovzduší řídí Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), včetně letecké základní databáze a databáze na ozón. Portál kvality ovzduší obsahuje sbírku dokumentů dodaných jednotlivými zeměmi k různým tématům, tedy i včetně kvality ovzduší.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno