[quote]Komise zahájila novou iniciativu ke zlepšení synergií mezi výdaji EU na regionální politiku a výdajů na výzkum. Má zajistit účinné vynakládání peněz daňových poplatníků. Nová „pečeť excelence“ regionům umožní uznávat značku kvality, která je udělována slibným návrhům projektů, předkládaným v rámci programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020, a podpoří jejich přístup k různým zdrojům financování, jako jsou evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) a další národní nebo regionální investiční programy.[/quote]

Iniciativu zahájili Corina Creţu, komisařka pro regionální politiku, a Carlos Moedas, komisař pro výzkum, vědu a inovace, v rámci Evropského týdne regionů a měst „OPEN DAYS“.

Komisařka Corina Creţu zdůraznila, že výzkum a inovace podpoří v období 2014–2020 investice v hodnotě 100 miliard EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z čehož více než 32 miliard EUR bude určeno na podporu malých a středních podniků, začínajících podniků a podnikatelů, kteří jsou v Evropě nejdůležitější hybnou silou pro inovace. „Pečeť excelence“ přispěje k tomu, aby byly určeny a podpořeny inovativní projekty a Komise jim pomohla prosadit se na mezinárodní úrovni.“

Komisař Carlos Moedas zdůraznil, že regiony EU jsou již důležitým investorem do kvalitního výzkumu a inovací v Evropě. Pomocí pečetě excelence mohou využívat prvotřídního systému hodnocení programu Horizont 2020 k tomu, aby určily nejlepší projekty, které by svými prostředky podpořily.“

Předseda Výboru regionů Evropské unie Markku Markkula dodal: „Díky pečeti excelence mohou regiony a města zahrnout do svých inovačních a investičních plánů výjimečné projekty malých a středních podniků, které odpovídají jejich cílům a prioritám v oblasti růstu. Z tohoto důvodu zřídí Evropský výbor regionů a Komise platformu pro výměnu poznatků pro místní a regionální orgány, která posílí synergie mezi programem Horizont 2020 a evropskými strukturálními a investičními fondy.“

Označení kvality „pečeť excelence“ bude udělována slibným projektům v rámci programu Horizont 2020, které v náročném a nezávislém procesu hodnocení sice dosáhly vysokého hodnocení, avšak nemohly být z důvodu rozpočtových omezení financovány. V pilotní fázi bude „pečeť excelence“ udělována nejprve návrhům, podaným malými a středními podniky na základě nástroje pro malé a střední podniky v rámci programu Horizont 2020. Opatření by později mohlo být rozšířeno na další oblasti programu Horizont 2020. V době nedostatku zdrojů je třeba zajistit, aby se naše investice do výzkumu a inovací co nejvíce promítaly do konkurenceschopnosti a růstu. Jedna z možností, jak toho dosáhnout, spočívá ve využívání paralelního působení programu Horizont 2020 a dalších zdrojů financování, například evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů). V tomto duchu je také jednoznačně formulován mandát, který od předsedy Junckera obdrželi komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas a komisařka pro regionální politiku Corina Creţu.

Do programu Horizont 2020 se v Evropě každým rokem hlásí tisíce organizací. Evropská komise používá jeden z nejkomplexnějších systémů hodnocení na světě a do posuzování přihlášek zapojuje mezinárodní panely nezávislých odborníků.

Předložené návrhy se vyhodnotí podle tří stanovených kritérií: 1) excelence 2) dopadu a 3) kvality a efektivnosti realizace. V rámci tohoto postupu se návrhy roztřídí na ty, které ještě nedospěly do stadia, kdy by byly způsobilé pro financování (kvalitativně nevyhovující návrhy), a na ty, které si podle hodnotitelů financování zasluhují (vyhovující návrhy). Z vyhovujících návrhů však finanční prostředky získají jen některé, v závislosti na rozpočtu, kterým program Horizont 2020 disponuje.

Do programu Horizont 2020 se v Evropě každým rokem hlásí tisíce organizací. Evropská komise používá jeden z nejkomplexnějších systémů hodnocení na světě a do posuzování přihlášek zapojuje mezinárodní panely nezávislých odborníků.

Předložené návrhy se hodnotí podle tří stanovených kritérií: 1) excelence 2) dopadu a 3) kvality a efektivnosti realizace. V rámci tohoto postupu se návrhy roztřídí na ty, které ještě nedospěly do stadia, kdy by byly způsobilé pro financování (kvalitativně nevyhovující návrhy), a na ty, které si podle hodnotitelů financování zasluhují (vyhovující návrhy). Z vyhovujících návrhů však finanční prostředky získají jen některé, v závislosti na rozpočtu, kterým program Horizont 2020 disponuje.

Žadatelům, jejichž návrhy jsou vyhodnoceny jako vyhovující, ale financování na ně poskytnuto není, se udělí pečeť excelence. Držitelé tohoto osvědčení se budou moci posléze obrátit na alternativní poskytovatele financování a pečeť kvality jim předložit jako doklad o tom, že je jejich projekt vysoce kvalitní. Pečeť ovšem není zárukou, že takové návrhy podporu získají.

Tato iniciativa se bude ve své počáteční, pilotní fázi týkat jen návrhů, jejichž předkladatelé se ucházejí o prostředky z nástroje pro malé a střední podniky, a zejména všech těch, které jsou vyhodnoceny jako vyhovující, ale které financování z programu Horizont 2020 nezískají. Později by se iniciativa mohla rozšířit na vícero oblastí Horizontu 2020.

Iniciativa „pečeť excelence“ je konkrétním příkladem obecného závazku Komise zasazovat se o maximální účinek investic EU do výzkumu a inovací zlepšením synergií mezi programem Horizont 2020, evropskými strukturálními a investičními fondy a dalšími programy EU, jako jsou COSME a Erasmus+. To potvrdil také předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie dne 9. září.

Souvislosti

Horizont 2020, program financování výzkumu a inovací na období 2014–2 020, disponuje téměř 80 miliardami EUR, které mají být investovány do výzkumných a inovačních projektů na podporu hospodářské konkurenceschopnosti Evropy. Nejméně 20 % (téměř 9 miliard EUR) z pilířů programu „vedoucí postavení v průmyslových technologiích“ a „společenské výzvy“ by měly obdržet malé a střední podniky přímo ve formě grantů, mimo jiné prostřednictvím „nástroje pro malé a střední podniky“. soukromé financující subjekty (na celostátní nebo regionální úrovni) a žádat je o alternativní financování. Budou tak však činit, jen pokud budou chtít – žádnou povinnost v tomto směru nemají. Informace související s přihláškou do programu Horizont 2020 nejsou automaticky předávány nikomu dalšímu a držitelé pečeti nezískávají automaticky právo na získání peněz z alternativních zdrojů.

Pokud chtějí členské státy nebo regiony svým malým a středním podnikům takové alternativní prostředky nabízet, musí zavést režimy financování, které budou buď zvlášť nastaveny pro tyto typy návrhů, nebo budou umožňovat, aby byly projekty typově spadající pod nástroj pro malé a střední podniky financovány v rámci širších režimů podpory. Zavedené režimy musí být v souladu s vnitrostátními předpisy a předpisy EU. Předložené návrhy se budou v omezeném rozsahu ještě jednou kontrolovat, přičemž členské státy nebo regiony se budou zaměřovat na zeměpisné umístění projektů a na jejich soulad s prioritami inteligentní specializace a s dalšími celostátními či regionálními pravidly.

V některých případech mohou být zapotřebí úpravy finančního nastavení projektů. Stále více členských států a regionů již zkoumá nejlepší možnosti, jak režimy financování zřídit.

Výzvy k předkládání návrhů v rámci nástroje pro malé a střední podniky při programu Horizont 2020 jsou adresovány malým a středním podnikům ve všech členských státech EU a v zemích, které jsou k programu Horizont 2020 přidruženy. Firmy mohou v návaznosti na tyto výzvy žádat o podporu na činnosti spojené s posuzováním proveditelnosti (1. fáze) a na inovační vývojové a demonstrační činnosti (2. fáze). Do 2. fáze nástroje pro malé a střední podniky se může přihlásit kterýkoli malý či střední podnik. Přístup k financování v rámci 2. fáze nezávisí na tom, zda žadatel úspěšně prošel první fází a posouzením proveditelnosti. Služby 3. fáze podpory budou zavedeny až od roku [2016], a to pro malé a střední podniky využívající grantů v 1. a 2. fázi nástroje. Komise ve spolupráci se zúčastněnými regiony posoudí, do jaké míry mají malé a střední podniky s pečetí excelence o tyto služby podpory zájem a jakým způsobem by jim mohly být nabídnuty.

OPEN DAYS – Evropský týden regionů a měst pořádají společně Evropská komise a Výbor regionů. (Ve dnech 12. až 14. října 2014.) V Bruselu se sejde 6000 zástupců evropských regionů a měst na 13. akci OPEN DAYS, aby si vyměnili názory na to, jak nejlépe využít potenciálu politiky soudržnosti s ohledem na růst a vytváření pracovních míst.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno