Zdroj: Archiv

[quote]Do konce letošního roku se stále ještě musí věnovat hlavní pozornost českých představitelů i Evropské komise dočerpání maxima z téměř třetiny objemu kohezních fondů střednědobého výhledu 2007-2013 s přesahem do konce letošního roku. [/quote]

Má to i stinné stránky: omezenou koordinaci průběhu prácí, souběh akcí s vlivem na propustnost sítě aj., ty ale nutno překousnout. Prioritou pozornosti Komise už ale je navýšení prostředků na rozvoj dopravní infrastruktury. ČR má v přípravě projektů tradičně zpoždění; nárůst zdrojů- vedle alokovaných kohezních fondů, však dává naději, že se dostane i na nás.

Rozšíření Evropského fondu pro strategické investice, lepší řízení využití kohezních fondů

Došlo k dokončení etap některých jednání o spolupráci EU- Čína. Čína přistoupila k Evropskému fondu pro strategické investice, s příspěvkem 315 mld. Původní suma se tak zdvojnásobila na nejméně 630 mld. € pro příští 3 roky, hledají se ale další možnosti.

Fond začal fungovat, v rámci Nástroje propojování Evropy byly uvolněny první prostředky, zejména však byl přijat efektivnější postup využívání investičních prostředků, který bude používán pro jednotné hodnocení efektivnosti všech investic s podílem veřejných prostředků. Předběžný výběr projektů nejen z Nástroje na propojení Evropy, ale i spolufinancování z kohezních fondů alokovaných jednotlivými státům posuzuje po výběru Komise před rozhodnutím o realizaci z hlediska efektivnosti výbor nezávislých investičních expertů z EU.

Komise přitom nabízí státům, které si správu prostředků EU a navazujících prostředků státu dostatečně neosvojily, své konzultační služby. Vytváří se bankovní unie EU. Evropská investiční banka odhaduje, že Evropská unie může potřebovat v období do roku 2020 až 2 biliony € na investice. Vytváří se proto Unie kapitálových trhů, v níž by byly vedle bank i jiné kapitálově silné subjekty.

Hlavní zdroj těchto investic by mohly být pojišťovny a penzijní fondy. Mají ideální pozici poskytnout dlouhodobé financování prostřednictvím investic do infrastrukturních projektů. Ochota investovat ale byla menší pro povinnost držet vysokou úroveň kapitálu proti těchto investicím. Pojišťovny jsou hlavní investoři. Koncem 2014 evropští pojistitelé investovali na účet svých pojištěnců téměř 9,9 bilionů €. Nařízení Solventnost II zpřísnilo pro pojišťovny v EU obezřetnostní rámec. V jeho rámci jsou větší kapitálové požadavky. Proto se Komise rozhodla v přenesené pravomoci změnit pravidla Solventnost II k zlepšení pobídek pojišťovnám vice investovat do projektů v oblasti infrastruktury. Návrh zavádí „kvalifikované investice do infrastruktury“, snižující rizika a proto i nižší vázaný kapitál. Nižší zpoplatnění užití vlastního kapitálu bude na úrovni akcií, obchodovaných na regulovaných trzích- nižší než u ostatních akcií. Prospěch z nižších poplatků za kapitál budou mít pouze investice do infrastrukturních projektů, plnících kvalifikační kritéria a tím bezpečnější.

Kapitálové výdaje se v souvislosti s investicemi do kvalifikované infrastruktury se sníží také podle různé splatnosti a stupně úvěrové kvality.

Komise požádala o názor orgán pro Evropské zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), zda a jak změnit rámce Solventnost II u investic do infrastruktury. EIOPA provedla veřejnou konzultaci a přijala konečné technické vyjádření. To ukázalo, že investice na úvěr do kvalifikovaných projektů v oblasti infrastruktury jsou méně rizikové a přineslo důkazy na podporu nižší kalibrace i pro investice do infrastruktury z vlastního kapitálu.

Parlament a Rada mají do 3 měsíců možnost uplatnit námitku, lhůtu mohou prodloužit o další 3 měsíce, či změnu odmítnout. Po uplynutí doby pro námitku bude změna prováděcích pravidel Solventnost II zveřejněna v Úředním věstníku a vstoupí v platnost prvním dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. Více informací je eLogistika.info.

4. železniční balíček

8. října se sešla Rada dopravy. Hlavní body jednání byly zaměřeny na dosažení politické dohody k 4. železničnímu balíčku. Na podporu rychlého projednání 4. železniční balíčku byly předloženy 2 dokumenty: dopis předsedy a 1. místopředsedy Evropské komise předsedovi Evropského parlamentu a předsedajícímu lucemburskému premiérovi o naléhavé potřebě přijmout je v Evropském parlamentu a Radě, až bude dosažena politická dohoda a následný text úprav právních norem.

Jenomže skutečnou politickou dohodu nad rámec obecných zásad nebylo možno dosáhnout na základě souhrnného návrhu Evropské komise k 4. železničnímu balíčku z počátku roku 2013, pro zásadní nesouhlas některých států EU s nedokonalou ochranou ekonomiky veřejných služeb v obecném zájmu. Na tyto služby má nárok každý obyvatel EU s ohledem na jeho finanční možnosti, fyzickou mobilitu a dostupnost sítě. Takto definované služby vyžadují dotace z veřejných rozpočtů a v rámci celosíťově shodných podmínek se počítalo s přesunem části tržeb z nejlukrativnějších spojů na segmenty s horšími ekonomickými výsledky přesto potřebné železniční osobní vnitrostátní přepravy. Jestliže Evropská komise odhaduje ve vnitrostátní přepravě cestujících 90 až 95% vlakových km připadajících na veřejné služby v obecném zájmu, pak za podmínek všeobecné dostupnosti nelze předat soukromým provozovatelům jen nejlukrativnější vlaky, bez povinnosti přesunu části výnosů na služby ztrátové.

Soukromé podnikání má přednosti ve větší dravosti, tu ale pohání maximalizace zisku, kterou transformuje fér konkurence na průměrnou míru zisku. Co to znamená po jízdné a náklady?

Průměrná struktura výdajů podnikatelských subjektů byla před krizí v roce 2007 mimo finanční sektor 24,2% na investice, 42,5% na hrubý zisk; na personální a materiálové náklady celkem 33,2%. Finanční sektor se struktuře přiblíží. Po odečtení daně třeba 19 % daně bude čistý zisk téměř 25%. Soukromý provozovatel bude chtít expandovat. To dosáhne vedle zlevnění jízdného a lepší kvality služeb zvolením tras v jízdním řádu, odebírajícím cestující z dotovaných veřejných služeb. To vše se označuje jako „cherry picking“- vybírání třešniček, posléze na vrub rušení služeb nebo nárůstu dotací veřejných financí.

Další postup se předpokládá do prosincového zasedání Rady dopravy.

New rules and resources EU for investment in transport infrastructure

Just at present in the Czech Republic the attention is obviously focused at the maximum disbursement of cohesion funds in the medium –term financial outlook 2007-2013, overlapped into 2015, using concealing with the Commission. But the European Commission is now more oriented toward the additional sources in the next 3 year and after this period in the form of the European fund for strategic Investments, newly boosted by China’s accession with financial contribution equal to the total volume of EU fund and the possible investment loans from business of insurance and reinsurance within the European banking union. But the framework for financing investment loans from the business of insurance and reinsurance as the biggest partner shall be improved in the proposed amendments to the Regulation Solvency II; for this business in case of public investment of transport with less risk of loan repayment because of certain future revenues (eg. toll motorways) shall be introduced milder conditions.

More information is in eLogistika.info daily.

New disputes on political principles of the 4th railway package started on the Transport Council held 8.10 in Luxembourg. It was rather complicated because of basic document on the table delivered by the European Commission for opening the railway market from the early beginning of 2013 that was not accepted because of insufficient treatment the problems of „cherry picking“ of new operators. The Luxembourg presidency expressed hope that on the Council in December should be reached progress.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno