[quote]Evropský parlament na začátku června přijal Komisí navrhované nařízení, jež občanům, kteří potřebují předložit veřejné listiny v jiném členském státě EU, podstatně sníží náklady a formality.[/quote]

V současné době občané, kteří se stěhují do jiné země EU nebo v jiné zemi EU žijí, musí své veřejné listiny opatřovat ověřovací doložkou prokazující jejich pravost (např. rodný, oddací nebo úmrtní list). Podle nového nařízení nebude již tato doložka při předkládání veřejných listin vydaných v jedné zemi EU orgánům jiné země EU zapotřebí, tím odpadá s ní spojená byrokratická zátěž.

Nařízení se zabývá pouze platností veřejných listin, takže členské státy budou i nadále uplatňovat své vnitrostátní předpisy, pokud jde o uznávání obsahu a účinky veřejných listin vydaných v jiné zemi Unie.

Máme dobrou zprávu pro občany stěhující se do jiné země EU například kvůli studiu nebo práci,“ prohlásila Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů. „Tito občané musí často podstupovat nákladné a zdlouhavé byrokratické postupy při předkládání veřejných listin za účelem uzavření sňatku nebo získání práce v zemi, ve které bydlí. Dnes tuto byrokracii rušíme a umožňujeme lidem volnější pohyb po celé Evropské unii.“

Nové nařízení zruší řadu byrokratických postupů:

 • veřejné listiny (například rodné a oddací listy nebo doklady o trestní bezúhonnosti) vydané v členském státě Unie musí být přijímány jako pravé v jiném členském státě, aniž by bylo nutné opatřovat je doložkou osvědčující jejich pravost.[gap height=“10″]
 • Nařízení pro občany rovněž ruší povinnost předkládat ve všech případech ověřenou kopii a úřední překlad jejich veřejných listin. Občané mohou použít vícejazyčný standardní formulář ve všech jazycích EU, který se k veřejné listině připojí a bude plnit požadavky týkající se překladu.[gap height=“10″]
 • Nařízení zavádí ochranná opatření proti podvodům: má-li přijímací orgán důvodné pochybnosti o pravosti veřejné listiny, může si u vydávacího orgánu v jiné zemi ověřit její platnost, a to prostřednictvím stávající platformy IT, systému pro výměnu informací o vnitřním trhu nebo

Další kroky: Členské státy mají dva a půl roku od vstupu nařízení v platnost na přijetí nezbytných opatření umožňujících jeho hladké uplatňování na konci této lhůty.

Souvislosti:

Okolo 13 milionů občanů EU žije v jiné zemi EU, než je země jejich státní příslušnosti. Podle průzkumu Eurobarometru se 73 % evropských občanů domnívá, že by měly být podniknuty kroky ke zlepšení oběhu veřejných listin mezi zeměmi EU. Občané si často stěžují na byrokracii a související náklady, jestliže musí v jedné zemi Unie dokládat pravost veřejných listin vydaných v jiné zemi Unie. Tyto zdlouhavé formality jsou nadměrné, zbytečné a občanům ztěžují výkon jejich práv podle Smluv.

PŘÍLOHA

Nařízení se vztahuje na veřejné listiny v těchto oblastech:

 • narození
 • skutečnost, že je osoba naživu
 • úmrtí
 • jméno
 • manželství, včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu
 • rozvod, rozluka a prohlášení manželství za neplatné
 • registrované partnerství, včetně způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství
 • zrušení registrovaného partnerství, rozluky nebo prohlášení registrovaného partnerství za neplatné
 • rodičovství
 • osvojení
 • bydliště anebo místo pobytu
 • státní příslušnost
 • trestní bezúhonnost a
 • právo volit a být kandidátem v místních volbách a volbách do Evropského

Nařízení zavádí vícejazyčný standardní formulář jako překladatelský nástroj pro veřejné listiny, pokud jde o:

 • narození
 • skutečnost, že je osoba naživu
 • úmrtí
 • manželství (včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu)
 • registrované partnerství (včetně způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství)
 • bydliště anebo místo pobytu a
 • trestní bezúhonnost.

Další informace

Nařízení o veřejných listinách bude k dispozici v nejbližších dnech, jakmile jej podepíší obě složky legislativního orgánu.

Informační přehled.

Internetové stránky GŘ pro spravedlnost k veřejným listinám.

Kontaktní osoby:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno