[quote]Pokyny vyšly 22. 2. 2016. Obsahují výklad k uplatnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013  a (EU) č. 1316/2013 – Evropského  fondu pro strategické  investice. K pokynům byla vydána metodická příručka[/quote]

Významnost pokynů plyne i z toho, že v ten den informační materiály Komise IP a MEMO výjimečně uvedly český text upozornění Komise na tyto pokyny.

V úvodu nařízení se uvádí,  že se v důsledku  hospodářské a finanční krize  v Unii snížil objem investic. Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí nedostatkem investic zejména kvůli fiskálním omezením, která musí dodržovat členské státy, a pomalému růstu, což vede k nejistotě ohledně budoucnosti ekonomiky, která panuje na trzích. Uvedený nedostatek investic, který se projevil především v členských státech nejvíce postižených krizí, zpomaluje hospodářské oživení a má negativní vliv na vytváření pracovních míst, perspektivu dlouhodobého růstu a na konkurenceschopnost, a může tak bránit dosažení cílů strategie Evropa 2020 a cílů inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění. Je třeba zvýšit atraktivitu investování v Evropě a atraktivitu investování do infrastruktury  moderní  znalostní ekonomiky. Určitým specifikem ČR je, že přes nárůst schodku HDP za 4 roky o cca 18% je podílem dluhu na HDP na 6. místě z celé EU28, nad limity schodku a dluhu plynoucími ze Smluv o EU a není nebezpečí, že by současná koalice potlačováním růstu relativní dluh zvyšovala.

Komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) vysvětluje, jak nejlépe kombinovat fondy.

Nejvyšší prioritou pro Junckerovu Komisi je obnovení růstu v Evropě a zvýšení počtu pracovních míst bez dalšího zadlužování. Evropský fond pro strategické investice (EFSI), který tvoří jádro investičního plánu pro Evropu, a Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) plní při vytváření pracovních míst a podpoře růstu zásadní úlohu.

Zveřejněná příručka by měla místním orgánům a navrhovatelům projektů pomoci plně využít příležitosti, které skýtá kombinace EFSI a ESI fondů. Tyto dva nástroje byly navrženy různým způsobem, avšak vzájemně se doplňují, pokud jde o jejich smysl, podobu a legislativní rámec. Navíc se tak vzájemně posilují.

Návod uvedli Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, komisařka pro regionální politiku Corina Crețu a místopředseda Evropské investiční banky Ambroise Fayolle.

Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) významně přispívají k dosažení cílů EU v oblasti inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začleňování. Během období 2014–2020 bude prostřednictvím 500 programů investováno 545 miliard eur, které budou cíleně využity na strategické oblasti generující růst, zejména pak na výzkum, vývoj a inovace, podporu malým a středním podnikům, nízkouhlíkové hospodářství a informační a komunikační technologie.

Prostředky z ESI fondů jsou poskytovány prostřednictvím víceletých programů spolufinancovaných z vnitrostátních zdrojů, které schvaluje Komise, a provádějí a společně spravují členské státy a jejich regiony. Za výběr, provádění a monitorování projektů podporovaných z ESI fondů jsou odpovědné místní orgány.

Reformovaný rámec EFSI fondů pro období 2014–2020 přináší ale v zájmu zvýšení objemu investic více možností, jak spíše než jen granty využívat i další finanční nástroje.

V centru investičního plánu pro Evropu je Evropský fond pro strategické investice. Evropská komise a skupina Evropské investiční banky (EIB) vytvořila EFSI s cílem pomoci překonat nedostatečný objem investic v EU prostřednictvím mobilizace soukromých finančních zdrojů pro strategické investice.

Skupina EIB poskytuje s podporou EFSI financování ekonomicky životaschopných projektů, včetně projektů s vyšší mírou rizik,  než v případě běžných aktivit EIB. Důraz je klade na  klíčová odvětví: i) dopravu, energetiku a digitální hospodářství; ii) životní prostředí a účinné využívání zdrojů; iii) lidský kapitál, kulturu a zdraví; iv) výzkum, vývoj a inovace; v) podporu malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací.

Nařízení o EFSI přináší možnost financovat investiční platformy s cílem nasměrovat finanční příspěvky k řadě investičních projektů s tematickým či geografickým zaměřením a také operace s účastí národních podpůrných bank.

Hlavní rozdíly mezi evropskými strukturálními a investičními fondy (ESI fondy) s Evropským fondem pro strategické investice (EFSI)

Liší se rizikovým profilem a kritérii. Strukturální fondy (ESI) mohou financovat projekty prostřednictvím grantů a finančních nástrojů a jsou prováděny decentralizovaným způsobem řídicími orgány v členských státech. EFSI poskytuje nástroje pro rizikové financování prostřednictvím Evropské investiční banky.

Výhody kombinace fondů EFSI a ESI

Strategická kombinace ESI fondů a EFSI může podpořit společné a koordinované úsilí o zvýšení úrovně investic v celé Evropě či v konkrétním regionu. Oba fondy se mohou vzájemně doplňovat, a přispět tak k mobilizaci dodatečných investic, a optimalizovat doplňkovost investic. Fondy byly navrženy různým způsobem, avšak vzájemně se doplňují, pokud jde o jejich smysl, podobu a legislativní rámec. Tím se vzájemně  posilují.

Je možné kombinovat je mnoha různými způsoby, v závislosti na konkrétní investici. Kombinace ESI a EFSI fondů může být obzvláště zajímavá v některých zemích nebo odvětvích, v nichž strukturální fondy skýtají široké příležitosti a ve kterých nebyl samotný EFSI doposud využíván v plné šíři.

Každý ekonomicky životaschopný projekt, který má potenciál přispět k růstu a tvorbě pracovních míst v EU a je v souladu s prioritami Unie v oblasti investic, může být způsobilý k financování jak z EFSI, tak z ESI fondů. Navrhovatelé projektů by měli využívat centrum pro investiční poradenství a obrátit se na EIB ohledně toho, zda a jak mohou tyto fondy kombinovat.

Možné kombinace fondů

Jsou různé způsoby, jak tyto fondy kombinovat. Úplný popis různých dosud známých kombinací je v příručce, dale jen přehled různých kombinací:

  • Kombinace ESI fondů s EFSI na úrovni projektu:

1

  • Kombinace ESI fondů s EFSI na úrovni projektu prostřednictvím finančního nástroje:2
  • Kombinace ESI fondů s EFSI pro financování malých a středních podniků při využití finančních nástrojů na úrovni EU, které poskytují záruky zprostředkovatelům, s předem vyčleněnými prostředky z EFSI.

Programové zdroje ESI fondů nelze přímo převést do EFSI. S ohledem na povahu a strukturu EFSI nelze podporu z tohoto fondu považovat za vnitrostátní spolufinancování jakéhokoliv programu podpořeného z ESI fondů.

Vnitrostátní spolufinancování programu podpořeného z ESI fondů může být nicméně poskytnuto prostřednictvím jiného finančního produktu EIB/EIF – buď formou půjčky na strukturální programy, nebo jako intervence na úrovni projektu.

Za určitých okolností je také možné libovolné dodatečné zdroje uvolněné a získané díky kombinaci intervencí z ESI fondů a EFSI uznat za vnitrostátní spolufinancování programů podpořených z ESI fondů.

Předkladatelé projektů by měli pro další informace kontaktovat Evropské centrum pro investiční poradenství.

Kombinace ESI fondů a EFSI a pravidla o státní podpoře

Pravidla státní podpory EU jdou ruku v ruce s investičním plánem, jehož cílem je řešit selhání trhu a mobilizovat soukromé investice. Pokud nejsou prostředky z ESI fondů podnikům poskytovány za tržních podmínek, mohou představovat státní podporu, na kterou se vztahují pravidla EU o státní podpoře. EFSI nepředstavuje státní podporu a nevztahují se na něj pravidla EU o státní podpoře.

Komise bude posuzovat ESI fondy obsahující státní podporu na základě svého modernizovaného rámce pro státní podporu. Aby se usnadnilo provádění EFSI, Komise bude považovat posuzování souladu ESI fondů s pravidly o státní pomoci za prioritu a bude je provádět zrychleným postupem. Uvedené posuzování hodlá Komise dokončit do šesti týdnů od chvíle, kdy obdrží od členského státu úplné oznámení.

Navrhovatelé projektů by měli plně využívat Evropské centrum pro investiční poradenství, které je vstupní branou k technickému a administrativnímu poradenství a podpoře v oblasti investic. Evropské centrum, které společně navrhly Evropská komise a Evropská investiční banka, pomáhá veřejným orgánům a předkladatelům projektů identifikovat, upřednostňovat, připravovat, strukturovat a provádět strategické projekty a účinněji využívat finanční prostředky EU prostřednictvím uvolnění soukromého kapitálu. Součástí tohoto jednotného kontaktního místa je poradenská služba „fi- compass“, která se zaměřuje na finanční nástroje pro ESI fondy.

Nově vytvořený Evropský portál investičních projektů umožňuje veřejným i soukromým předkladatelům projektů sídlícím v EU oslovit potenciální investory na celém světě. Portál provozovaný Evropskou komisí poskytuje předkladatelům přístup k rozsáhlé síti investorů, konzultantů a poradenských služeb, které jim pomohou projekt strukturovat a financovat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno