[quote]Mýty a fakta o plánovaném centru vráceného zboží Amazonu v průmyslové zóně P3 Prague Horní Počernice.[/quote]

 1. MÝTUS: Nová hala Amazonu zabere zemědělskou půdu.

SKUTEČNOST: Centrum vráceného zboží Amazonu má být umístěno v již dobře etablované průmyslové zóně P3 Prague Horní Počernice, kde společnost P3 v současné době disponuje pozemky, které jsou určené k zástavbě. V logistickém parku v současné době existuje stavební povolení pro čtyři menší budovy, místo nichž by měla být postavena pouze jedna hala o rozloze 40 500 m2 pro společnost Amazon.

 

 1. MÝTUS: Amazon zvýší dopravní zátěž v Horních Počernicích.

SKUTEČNOST: Současný záměr společnosti Amazon sníží dopravní zátěž v porovnání s již schváleným stavebním řešením. Díky realizaci projektu centra vráceného zboží Amazonu dojde k výstavbě několika dopravních staveb za účelem zlepšení dnes nevyhovující dopravní infrastruktury Horních Počernic.

 • Zkušenosti z provozu logistického parku ukazují, že dopravní obsluha areálu využívá snadného přístupu z dálnice D10, která přes obec nevede.
 • Zaměstnanci logistického parku pak budou především využívat bezplatné svozové autobusy, které zajistí Amazon a které budou zaměstnance zdarma svážet přímo k halám. Společnost P3 se zase zavázala k vybudování přechodu přes železniční trať, čímž chce zaměstnancům centra usnadnit využívání železniční dopravy. V případě automobilové dopravy pracovníků je zde opět snadný přístup z D10. Začátky a konce směn budou navíc naplánovány mimo dopravní špičku.
 • Číselné údaje o dopravě uváděné v tabulce níže jsou maximální hodnoty, kterých může být dosaženo, a to až v roce 2019, po plném naběhnutí provozu centra, a může jich být dosahováno pouze ve špičce – tedy mezi polovinou prosince a polovinou února. Zkušenost Amazonu z Dobrovíze dokonce potvrzuje, že 92 % zaměstnanců využívá bezplatné firemní autobusy, osobními vozy jezdí pouhé zanedbatelné množství zaměstnanců. Počet osobních vozů i celkové dopravní zatížení tedy bude výrazně nižší, než je hodnota uvedená v tabulce níže.

 

DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ OBOU VARIANT Výstavba již schválených 4 hal Výstavba jedné haly, mimo špičku

(březen–listopad),

od 2019

Výstavba jedné haly, ve špičce

(prosinec–únor), od 2019

Těžké + lehké nákladní vozy/den 266 128 180
Osobní vozy/den 564 420 630
Svozové autobusy 18 25
Celkem 830 566 835
 1. MÝTUS: Centrum vráceného zboží Amazonu nepřinese Horním Počernicím žádné výhody.

SKUTEČNOST: Vláda ČR schválila memorandum o spolupráci, kterým se zavazuje spolupracovat na zlepšení dnes nevyhovující dopravní infrastruktury Horních Počernic. Tento stav nesouvisí s parkem P3 Prague Horní Počernice, ale je důsledkem historického vývoje v městské části. Ministerstvo dopravy se v případě realizace projektu pro Amazon mimo jiné zavazuje zajistit výjezd z dálnice D10 tak, aby vyhovoval budoucí dopravní kapacitě, a k vybudování mimoúrovňové křižovatky Beranka na komunikaci D11 včetně přeložek nezbytně souvisejících krajských komunikací. Ministerstvo rovněž garantuje zajištění protihlukových opatření podél D11, a to od Pražského okruhu až po plánovanou křižovatku Beranka. Další informace o schváleném vládním memorandu s cílem zlepšit místní dopravní infrastrukturu je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/dokument167086.html).

Amazon chce být všude, kde působí, především dobrým sousedem. V těchto místech pak podporuje sportovní, kulturní, volnočasové i komunitní aktivity obyvatel. Můžeme uvést několik příkladů z Dobrovíze. Amazon zde například zajistil lekce angličtiny vedené rodilými mluvčími v MŠ Dobrovíz a ZŠ Hostouň. Dále Amazon vybavil čtečkami Kindle Paperwhite nejnovější generace Hostouňskou základní školu. Ta se tím stala jednou z prvních základních škol v České republice, která je plně vybavena čtečkami Kindle od Amazonu. Čtečky Amazon věnoval také do základních škol v Kněževsi a Středoklukách. Pravidelně podporuje volnočasové aktivity místních obyvatel – například v loňském roce sponzoroval rybářský turnaj pro děti z hostouňského rybářského kroužku, každoročně pořádá letní grilovací party a rodinné zábavné odpoledne pro obyvatele Dobrovíze. Amazon také spolufinancoval výstavbu obchvatu Dobrovíze, který pomohl ulevit dopravě v obci.

 1. MÝTUS: V Horních Počernicích je nedostatečná kapacita čistírny odpadních vod pro investici Amazonu.

SKUTEČNOST: Dnes má čistírna odpadních vod rezervovanou kapacitu pro povolené budovy. V rámci projektu pro Amazon má ovšem společnost P3 souhlas Pražských vodovodů a kanalizací k přímému napojení do pražské páteřní kanalizace, což bude znamenat uvolnění kapacity čistírny v Horních Počernicích a zdejší kanalizace tak nebude nikterak zatížena. Tato informace je k dispozici v aktuálně podané žádosti o posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), kde jsou některá technická řešení modifikována tak, aby lépe vyhovovala potřebám obyvatel Horních Počernic.

 1. MÝTUS: V hale Amazonu bude současně pracovat 3 000 pracovníků.

SKUTEČNOST: Nové centrum vráceného zboží zaměstná 3 000 lidí – jedná se ovšem o součet pracovníků dvou navazujících směn a navíc jen ve špičce (pouze 3 měsíce v roce). V hale Amazonu se proto nikdy nebude nacházet 3 000 zaměstnanců současně.

 1. MÝTUS: V hale Amazonu budou pracovat nekvalifikovaní pracovníci a navíc převážně ze vzdálených lokalit.

SKUTEČNOST: Činnost centra vyžaduje při kontrole každého kusu vráceného zboží sofistikované postupy, díky kterým pracovník určí, zda je toto zboží vhodné k dalšímu prodeji. Každý produkt proto musí projít samostatným a složitým procesem kontroly, vše musí probíhat ručně, s velkou dávkou pečlivosti, se kterou je potřeba jednotlivé kusy zboží posuzovat. Je kladen důraz na kvalifikovanou lidskou práci, kterou nemohou nahradit stroje.

Do stávajících center Amazonu v Dobrovízi dojíždí většina zaměstnanců přímo z Prahy (cca 1 200 lidí) a Středočeského kraje. Předpokládá se, že zastoupení pracovníků, co se regionů týče, bude v novém centru velmi podobné.

 1. MÝTUS: Amazon platí málo a tudíž bude zaměstnávat převážně agenturní pracovníky s kontrakty na dobu určitou.

SKUTEČNOST: V České republice dostávají nejméně kvalifikovaní zaměstnanci Amazonu nástupní plat 110 Kč na hodinu, který je jim s každým odpracovaným rokem automaticky zvyšován. Po dvou letech tak již vydělávají 118 Kč na hodinu. Hodinová mzda odbornějších pozic je samozřejmě vyšší. Navíc mají všichni zaměstnanci již od začátku pracovního poměru nárok na balíček benefitů, který zahrnuje až 10% bonus k platu, dotovaná teplá jídla, pět týdnů dovolené, příspěvek na penzijní spoření, životní pojištění včetně pojištění invalidity, pitný režim na pracovišti zdarma, dopravu do práce zdarma a inovativní program Career Choice. V jeho rámci Amazon zaměstnancům během čtyř let proplatí až 95 % nákladů (až 120 000 Kč) spojených s doplněním vzdělání.

Mimo vánoční špičku má většina zaměstnanců smlouvy na dobu neurčitou. Těm se smlouvami na dobu určitou se pak Amazon snaží vycházet vstříc a smlouvy jim měnit. Vzhledem k silně sezonní povaze jeho podnikání, zaměstnává během Vánoc i sezonní zaměstnance, aby mu pomohli se zvládáním zvýšeného objemu objednávek v tomto rušném období.

 1. MÝTUS: Centrum vráceného zboží řeší především reklamace a navíc bude větší než distribuční centrum. Znamená to, že Amazon prodává nekvalitní zboží.

SKUTEČNOST: Plánované centrum bude sloužit evropským zákazníkům Amazonu, kteří reklamují nebo vracejí zboží zakoupené na internetových stránkách Amazonu. Nezpracovává tedy jen reklamace. Velmi často se stává, že lidé si například objednají dvě velikosti trička, doma si je vyzkouší a to, které jim nesedí, potom vrátí. Během Vánoc pak lidé dostávají dárky, které se jim nelíbí nebo nehodí, ty potom chtějí vyměnit za zboží jiné. A všechny tyto záležitosti řeší právě centrum vráceného zboží. Navíc není pravda, že nové centrum vráceného zboží v Horních Počernicích bude větší než stávající distribuční centrum v Dobrovízi – jeho rozloha bude jen přibližně poloviční. Stávající centrum vráceného zboží, které funguje od roku 2013 v Dobrovízi, se do nové budovy v Horních Počernicích celé přesune. Jeho zaměstnanci pak budou mít možnost si vybrat, zda chtějí pracovat v centru vráceného zboží v Horních Počernicích, nebo zůstat v Dobrovízi a pracovat zde v distribučním centru Amazonu.

 1. MÝTUS: Developer P3 nekomunikuje se zastupiteli Horních Počernic.

SKUTEČNOST: Developer P3 s městskou částí od začátku projektu aktivně komunikuje (např. účast P3 na veřejném zastupitelstvu, několika setkáních rady apod.).

 1. MÝTUS: Navrhovaná stavba Amazonu ohrozí přírodní památku Chvalský lom.

SKUTEČNOST: Přírodní památka Chvalský lom je maloplošným zvláště chráněným územím s ochranným pásmem stanoveným dle § 37 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny do vzdálenosti 50 m od hranice tohoto území. Území této přírodní památky se nenachází v lokalitě plánované haly, ale je od ní odděleno koridorem železniční trati č. 231 (Praha – Lysá nad Labem), Chvalský lom je navíc v těsné blízkosti rušné dálniční křižovatky. Na území navrhované stavby nezasahuje ani ochranné pásmo této památky, z hlediska ochrany přírody a krajiny tak Chvalský lom nebude navrženou stavbou nijak dotčen. I přes tuto skutečnost bylo v rámci zpracování oznámení EIA přistoupeno k vyhodnocení dopadů záměru na toto zvláště chráněné území a to se závěry uvedenými na stranách 110–111 oznámení. Ty vylučují jakékoliv relevantní negativní vlivy na faunu, flóru a ekosystémy v území záměru a jeho okolí.

Zdroj: P3

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno