Zdroj: freeimages.com

[quote]Komise ve svém sdělení z 18.7. uvedla, že inteligentní specializace reálně změnila způsob, jakým evropské regiony vytvářejí inovační strategie, vytvářejí nebo posilují spolupráci na všech úrovních, zejména s místními obchodními sférami. Ale existuje prostor pro zlepšen. Aby Komise lépe pomohla regionům zachytit proces globalizace, uvádí v tomto sdělení čtyři hlavní výzvy regionální inovace, jakož i opatření a politická řešení pro jejich řešení v rámci strategií inteligentní specializace regionů.
Dosavadní zkušenosti s současnými programy politiky soudržnosti spolu s opatřeními a politickými řešeními uvedenými v tomto sdělení budou užitečným přínosem při přípravě příštího víceletého finančního rámce.[/quote]

Komise se bude snažit utvářet širší přístup k podpoře růstu vedeného inovacemi v EU s cílem učinit inteligentní specializaci komplexním nástrojem, který pomůže všem regionům využít příležitostí, které přinášejí technologické změny, digitalizace a průmyslová modernizace.

Výzva 1: Zvyšování inovační kapacity v méně rozvinutých a průmyslově se měnících regionech

Komise již zdůraznila specifické potřeby méně rozvinutých regionů ve vztahu k jejich inovačním kapacitám a souvislostem s globálními hodnotovými řetězci. Pilotní projekty podporované Komisí ve dvou polských regionech ukázaly slibné výsledky, zejména pokud jde o rozvoj konkurenceschopných klastrů a reformu podnikatelského prostředí.

Regiony v průmyslové transformaci čelí různým výzvám. Z hlediska inovací v globalizovaném kontextu nemají prospěch ze stejné finanční podpory EU jako méně rozvinuté regiony, ačkoli nemusí být schopni přilákat dostatečné investice do rozvoje nových komparativních výhod a posunout hodnotový řetězec. Často s vysokým obsahem uhlíku mohou kombinovat nedostatek odpovídajících základních dovedností, vysoké pracovní náklady a deindustrializaci.

V souvislosti s průmyslovou modernizací těchto regionů bude Komise podporovat pilotní akci financovanou EU, zahrnující řadu dobrovolných regionů, které pomohou obnovit inovační systémy na základě svých strategií inteligentní specializace.Tato pilotní akce poskytne podporu odborníků Komise na vyžádání, jakož i akce technické pomoci podporované Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR) s cílem usnadnit společné využívání stávajících nástrojů EU s cílem urychlit zavádění inovací, odstranit investice Bariéry, usnadnit rekvalifikaci a připravit se na průmyslové a společenské změny.

Tato partnerství by měla být zavedena do března 2018. Do konce roku 2018 by každé partnerství mělo definovat soubor opatření na podporu hospodářské transformace a identifikovat možné příležitosti financování na evropské, národní a regionální úrovni.
Podle návrhu Komise „EFSI 2.0“ by tato praktická podpora mohla být doplněna pokyny investičních vyslance Komise na místě o příležitostech kombinovat fondy a nástroje EU, jako je Evropský fond pro strategické investice (EFSI a Fondu soudržnosti.

Výzva 2: Zvyšování kooperace v investicích pro inovace napříč regiony

Při vytváření inovativních produktů a rozšiřování místních trhů k vytváření nebo obnově evropských hodnotových řetězců musí regiony a jejich místní průmyslové sféry spojovat síly a sdílet své zdroje v těsném partnerství s aktéry v oblasti inovací a výzkumnými pracovníky.
Interregionální investiční sítě v průmyslové obnově již existují. Iniciativa Vanguard sdružuje 30 regionů EU, které společně vyvíjejí projekty s vysokou přidanou hodnotou na základě odpovídajících priorit inteligentní specializace.

Iniciativa Vanguard sloužila jako model pro tematické platformy inteligentních specializací, podle kterých může 100 regionů s odpovídajícími aktivy rozvíjet projektové plynovody, sdílet výzkumnou infrastrukturu (zkušební zařízení, datová centra nebo laboratoře Fab-Labs) a využívat odborných znalostí odborníků Komise. K dalšímu posunu a budování stávajících sítí a platforem zahájí Komise do konce roku 2017 pilotní akci financovanou EU, aby se mohly rozšiřovat meziregionální inovační projekty.  Malý Projekty budou mít příležitost integrovat se s velkými investičními projekty plynovodů, které budou co nejúčinněji spojovat fondy EU.

Pět až deset tematických partnerství bude vytvořeno spolu s tvůrci politik, výzkumnými pracovníky, podniky a dalšími inovačními aktéry. Budou cíleně zaměřeny na hospodářská odvětví s vysokou přidanou hodnotou, jako je bioekonomika, velká data, zdraví nebo související mobilita, samozřejmě vedle tradičních odvětví s inovativními výrobními postupy.

Tematické platformy pro inteligentní specializaci budou fungovat jako koordinační struktury, v nichž mohou vybrané partnerství spolupracovat s týmy zřízenými v rámci Komise, do nichž budou zapojeni odborníci z několika oddělení Komise

Výzva 3: potřeba reformovat regionální inovační systémy

Jako předpoklad pro to, aby členské státy měly prospěch z financování politiky soudržnosti v oblasti výzkumu a inovací, se inteligentní specializace ukázala jako silný podnět pro členské státy a regiony k provádění reforem a zlepšení víceúrovňové správy. V současné době je třeba v souladu s doporučeními vydanými v rámci evropského semestru věnovat zvláštní pozornost širším reformním snahám regionálních systémů výzkumu a inovací se zvláštní pozorností třem průřezovým otázkám: kvalitě veřejného výzkumu, efektivní spolupráci mezi podniky a vědou se správnou podporou pro technologii a prostředí přátelské k podnikání.

Snahy o uskutečňování reforem by měly být doplněny o investice do správných dovedností, vzdělávání a odborné přípravy, aby lépe odpovídaly současným a budoucím požadavkům trhu práce v souladu s Agendou pro nové dovednosti.

Komise zintenzívní své úsilí s cílem povzbudit členské státy k tomu, aby plně využily dostupnou podporu EU k usnadnění navrhování a provádění reforem. Například pomoc na požádání ze strany Služby pro podporu strukturálních reforem může pomoci zlepšit podnikatelské prostředí a rozdělit síly mezi správní orgány. Fond na podporu politiky Horizont 2020 pomůže členským státům řešit překážky ve svých výzkumných a inovačních systémech, včetně těch, které se týkají účinného provádění strategií inteligentní specializace.

Členské státy se vyzývají k posílení dialogu se všemi zúčastněnými stranami v průběhu procesu evropského semestru, včetně regionů a místních orgánů. Měly by rovněž rozvíjet místní dovednostní základy tím, že lépe propojí systémy odborného vzdělávání a odborné přípravy s prioritami inteligentní specializace.

Výzva č. 4: Usnadnění součinnosti mezi politikami a nástroji EU

V současné době existuje značný počet regionálních, vnitrostátních a evropských politických nástrojů zaměřených na výzkum a inovace, růst a konkurenceschopnost nebo na podporu meziregionální spolupráce. Byla již vynaložena snaha o podporu a zjednodušení kombinací a synergií mezi Evropským fondem pro strategické investice (EFSI) v rámci plánů Juncker, Horizontu 2020 a Fondu soudržnosti.

Komise bude spolupracovat s vnitrostátními a regionálními orgány a pomůže jim spojit prostředky, zejména tím, že poskytne další objasnění součinnosti v oblasti státní podpory a veřejných zakázek. V zájmu posílení meziregionální spolupráce bude Komise nadále spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou v souvislosti s probíhajícími diskusemi o přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období s cílem dále usnadnit nadnárodní investice, jako je provádění operací mimo EU Oblasti programu. Komise rovněž poskytne zúčastněným stranám komplexní mapování podpůrných aktérů a zařízení na podporu meziregionálního partnerství v oblasti průmyslu a přístupu ke kompetencím. Zjednodušení synergií a sladění pravidel mezi různými nástroji financování EU je v agendě Komise v rámci diskuse o budoucnosti financí EU, které Komise zahájila dne 28. června a která  věnonuje efektivnosti rozvojových investic zvláštní pozornosti.

V této souvislosti nedávno zveřejnila skupina na vysoké úrovni k zjednodušení pro příjemce prostředků z fondů EU, která Komise zřídila, dokončené závěry pro rámec po roce 2020 s nápady usnadňující další kombinace prostředků EU.