[quote]Jde o 108,7 milionů €: z toho    56,3na 3 projekty Životní prostředí a 3 integrované projekty Nature Life pro životní prostředí (3 projekty – 52,4 mil.€). Jedná se o integrované projekty, které přispívají k dosažení cílů rámcové směrnice o vodě zavedením všech nebo část plánu řízení povodí; nebo směrnice Air realizací plánů kvality ovzduší.[/quote]

Německo (15,7 mil. €)

Oživení řeky Lahn (HMUKLV – hesenské Ministerstvo životního prostředí, ochrany klimatu, zemědělství a ochrany spotřebitele): Cílem projektu je přispět k provádění rámcové směrnice o vodě s cílem dosáhnout „dobrého ekologického stavu“ povrchových vod v povodí řeky Lahn, východního přítoku Rýna. Kromě rozpočtu na projekt IP samotný projekt usnadní koordinované využití cca  28 mil. € doplňkového financování z EAFRD a národních fondů.

POLSKO (16,7 mil.€)

IFE-IP Malopolska (Województwo Małopolskie): Cílem projektu je zavedení plánu kvality ovzdušÍ, který byl schválen parlamentem regionu Malopolského Polska v roce 2013. Malopolský plán kvality ovzduší (MAP) stanoví ÚKOL odstranění 155 000 zastaralých a vysoce znečišťujících kotlů na tuhá paliva. Kromě rozpočtu na IP projekt usnadní koordinované využití 798 mil. € doplňkového financování z ERDF, národního a regionálního fond na ochranu životního prostředí a vodního hospodářství a vnitrostátních a soukromých fondů, podle příslušnosti.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ ( 20,0 mil.€ )

LIFE-IP RBMP-NWRBD UK (Environment Agency): Cílem projektu je podstatně zvýšit kapacitu dodávek a zlepšení stavu vodních systémů na severozápadě (Anglie). Povodí zahrnuje jednu třetinu s kvalitou vody nejméně vyhovujících řek v Anglii a Walesu. Projekt zejména odstraní překážky dosažení „dobrého ekologického stavu“ vodních útvarů v regionu, jak to požaduje rámcová směrnice o vodě. Projekt zkoordinuje další zdroje  229 mil. € komplementárního financování € z EZFRV, ERDF, národních fondů a soukromého sektoru. Zahrnuje také 52.5 mil. € financování soukromým sektorem.

Integrované projekty LIFE Nature (3 projekty – 56,3 mil. €)

Jedná se o integrované projekty, které přispívají k dosažení cílů o ptácích a jejich hnízdištích směrnice EU (síť Natura 2000) a k dosažení cíle 1  strategie biologické rozmanitosti v EU v provádění priorit akčních rámců (listů), které jsou prioritou i pro řízení a provádění sítě Natura 2000.

BELGIE (19,0 milionů €)

BNIP – Belgický Integrovaný projekt Nature (Agentschap voor Natuur en Bos): Cílem projektu je zavést priority akčních rámce (PAF) pro síť Natura 2000 v Belgii prostřednictvím lepší správy věcí veřejných, budování kapacit a spolupráce mezi vlámskými, valonskými a federálními úřady. Projekt je zaměřen na zlepšení zapojení zúčastněných stran, a realizaci konkrétních cílů, jako je rozvoj integrovaných plánů řízení a monitorovací programy. Kromě rozpočtu IP usnadní projekt  koordinované využití 203 mil. € doplňkového financování z EAFRD, ERDF, národních a použitelných soukromých zdrojů.

FINSKO (20,0 mil. €)

FRESHABIT LIFE-IP (Metsähallitus, Parks & Wildlife Finland): Cílem projektu je zlepšit ekologický stav, řízení a udržitelné využívání sladkovodních lokalit Natura 2000 ve Finsku, a to prostřednictvím řešení problémů, kterým čelí na úrovni povodí. Projekt se bude rozvíjet a demonstrovat v osmi regionálních sítích Natura 2000 sítí, nové biologické rozmanitosti a ukazatelů ekosystémových služeb s důrazem na oživení populace druhu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), spolu s metodologií modelování pro posouzení stavu sladkovodních lokalit. Kromě rozpočtu IP usnadní koordinované využití 4.3 mil. € doplňkového financování z EAFRD, ERDF, národních a použitelných soukromých zdrojů.

ITÁLIE (17,3 mil. €)

LIFE IP GESTIRE 2020 (Regione Lombardia): Cílem projektu je vytvoření integrované řídící struktury pro dosažení cílů ochrany, stanovené ve stanovištích a směrnice o ptácích, pro regionální sítě Natura 2000 v Lombardii. Projekt si klade za cíl koordinovat řízení; začlenit regionální politiky; školení pracovníku v oblastech Natura 2000; zvyšovat informovanost veřejnosti; a plán intervence zachování biologické rozmanitosti, jako je například posílení propojení a řešení invazivních cizích druhů. Kromě rozpočtu IP usnadní projekt koordinované využití 83,2 mil.€ z doplňkového financování z EAFRD, ERDF, národních prostředků a veřejných a soukromých institucí. To zahrnuje 5.8 mil. €z  financování soukromého sektoru

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno