[quote]Výsledky kontrol České obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí opět potvrdily, že na trhu působí v oblasti e-commerce stále značný počet podnikatelů, kteří nedodržují požadavky stanovené příslušnými právními předpisy pro tento druh podnikání.[/quote]

V 82 % e-shopů z 245 kontrolovaných byly zjištěny nedostatky a pravomocně bylo uloženo 186 pokut za více než 1 milion korun.

„Pro většinu z kontrolovaných e-shopů je podle zjištění našich inspektorů trvalým problémem poskytovat spotřebitelům úplné a pravdivé informace. A to nejen o nabízeném zboží, obchodních podmínkách a právech při vadném plnění, jak vyplývá z téměř 4000 podání spotřebitelů, kteří se na nás od začátku roku do konce října obrátili. Prodávající klamali také o své identitě. Za stejné období se například inspektorům nepodařilo dohledat 53 subjektů, na něž podali spotřebitelé podnět ke kontrole. Vzhledem k tomu, že podobné zkušenosti z kontrol internetových obchodů mají také další dozorové orgány, je třeba zvážit, zda nestanovit přísnější pravidla také pro tuto perspektivní a dynamickou, ale příliš anonymní formu prodeje, a to včetně prodávajících na sociálních sítích,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

„Kontroly e-shopů dopadly opět katastrofálně. V průměru celých 82 procent z kontrolovaných internetových obchodů se dopustilo některého prohřešku vůči zákazníkovi. Apelujeme proto na české spotřebitele, aby byli v předvánočním čase, kdy nakupují dárky v e-shopech pro své blízké,  obezřetní  a nakupovali zboží u ověřených obchodníků, kteří mají dobré reference,“ uvedl  ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Inspektoři ČOI se v průběhu kontrolní akce i ve 3. čtvrtletí zaměřili na ověření, jak prodávající dodržují povinnosti, které jim stanoví obecně závazné právní předpisy při nabídce a prodeji zboží či služeb distančním způsobem, tj. v rámci elektronického obchodování. V období od 1. 7. do 30. 9. 2015 bylo provedeno celkem 245 kontrol, zaměřených přednostně na odhalování nekalých obchodních praktik, jejichž používání zákon o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.) výslovně zakazuje, a na kontrolu plnění informačních povinností, vyplývajících prodávajícím z jednotlivých ustanovení tohoto zákona.

coi11

Jak vyplývá z uvedené tabulky, porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno ve 202 případech, tj. v 82,4 % kontrolovaných e-shopech. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že vysoké procento zjištění vyplývá z cíleného zaměření kontrol na problémové firmy a není zcela objektivní výpovědí o skutečné situaci na trhu v oblasti e-commerce.

Zjištěné nedostatky a uložená opatření

Struktura porušení zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.) a dalších předpisů:

  • nejčastějším porušením bylo použití některé z nekalých obchodních praktik (§§ 4 a 5), které bylo zjištěno celkem v 163 případech (44,8 % všech porušení). Převážně se jednalo o klamavé obchodní praktiky, spočívající například v neposkytnutí zákonem stanovených informací o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy či o uplatnění práv vyplývajících spotřebitelům ze smlouvy, případně byly tyto informace podány nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem. Prokázáno bylo rovněž 6 případů klamání spotřebitele nabízením výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví.
  • dalším častým nedostatkem bylo neposkytnutí řádných informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (tj. reklamace), včetně údajů o tom, kde lze toto právo uplatnit (§ 13). Porušení této povinnosti bylo zjištěno v plných 100 případech (27,5 %).
  • s porušením informačních povinností o podmínkách reklamačního řízení pak úzce souvisí další zjištěné nedostatky, a to neplnění stanovených formálních náležitostí přijetí a vyřízení reklamace, včetně nedodržení zákonem stanovené lhůty k vyřízení reklamace. Prokázáno bylo v 31 případech (8,5 %).
  • jiná porušení zákona o ochraně spotřebitele byla zjištěna pouze v omezeném rozsahu.

Porušení dalších obecně závazných právních předpisů, dozorovaných Českou obchodní inspekcí, bylo prokázáno ve 26 případech (7,1 %).
Za porušení obecně závazných právních předpisů zjištěná ve 3. čtvrtletí 2015 bylo v rámci kontrol internetových obchodů pravomocně uloženo celkem 186 pokut v souhrnné výši 1 013 000 Kč.

Závěr
Výsledky kontrol za 3. čtvrtletí 2015 potvrdily, že v oblasti e-commerce působí na trhu stále značné množství podnikatelských subjektů, které nedodržují požadavky stanovené příslušnými právními předpisy pro tento druh podnikání. Vzhledem k předpokládanému dalšímu růstu elektronického obchodování je třeba věnovat kontrolám subjektů, podnikajících v této oblasti, zvýšenou pozornost, a monitorovat souběžně také aktivity prodávajících na sociálních sítích. V případě, že se stávající negativní bilance kontrol nezmění, bude třeba nastavit pro tuto oblast podnikání přísnější pravidla.

[quote]Přehled výsledků kontrol internetových obchodů za leden až říjen 2015
V tomto období provedli inspektoři Českou obchodní inspekcí celkem 1002 kontrol a porušení povinností zjistili v 829 případech, tj. 82,7 %.

V rámci kontrolní akce nabylo ve sledovaném období právní moci celkem 683 pokut v souhrnné výši 3 517 500 Kč.

Přijato bylo 3834 podání spotřebitelů týkajících se internetových obchodů:

  • 526 kontrol provedených na základě podání spotřebitelů bylo se zjištěním, které potvrdilo oprávněnost těchto podání, nebo inspektoři zjistili jiné porušení povinností, ve 213 případech se nepodařilo oznámené nedostatky při kontrolách prokázat.
  • 53 subjektů, na něž podali spotřebitelé podnět ke kontrole, nebylo při šetření ČOI nalezeno.
  • 724 odpovědí bylo zasláno spotřebitelům v případech, kdy byl předmět podání mimo kontrolní pravomoci ČOI, nebo na dotazy či žádosti o radu, jak postupovat v dané situaci.[/quote]

Varování spotřebitelů před velmi rizikovými e-shopy
Na stránkách www.coi.cz v sekci pro spotřebitele nově Česká obchodní inspekce zveřejňuje rizikové e-shopy, na které eviduje více podání spotřebitelů a které považuje za rizikové především z důvodu nedodržování některých zákonných povinností a obtížné vymahatelnosti spotřebitelských práv.

Zdroj: ČOI

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno