[quote]Tisková prohlášení ze summitu vedoucích představitelů EU a USA a ze společného prohlášení předsedy Evropské rady, předsedy Evropské komise a generálního tajemníka organizace Severoatlantické smlouvy.[/quote]

Z vystoupení předsedy Jean-Claude Junckera na společné tiskové konferenci s Donaldem Tuskem, předsedou Evropské rady a Barackem Obamou, prezidentem Spojených států na summitu vedoucích představitelů EU – USA

Chtěl bych vyjádřit svou soustrast prezidentovi Spojených států, a  lidem tohoto velikého národa k tragické události, které se stala včera večer v Dallasu. Ukazuje tak jako ostatní, že žijeme ve světě, který se vyvíjí stále více k větší složitosti a ​​větší nejistotě. Tyto hrozby pro naši bezpečnost mohou mít mnoho podob a  nejsou umístěny na jednom místě.

Proto je naše první povinností ukázat jednotu a znovu potvrdit hodnoty, které sdílíme. Lidská práva, svobodu, demokracii jako základní kameny, na kterých budou spočívat další znaky právního státu. Jdou k jádru euroatlantické aliance. Dělají z nás, kdo jsme. Zaručují náš způsob života.

Spojené státy, NATO a Evropská unie jsou hlavními pilíři globálního řádu. Vzájemně se doplňují a chtějí společně zajistit mír a stabilitu v Evropě, našem sousedství i mimo něj. Naše kombinovaná síla zůstává impozantní. Ale přesto můžeme více spolupracovat, a to je důvod, proč jsme tady dnes.

Probírali jsme v průběhu dnešního dopoledne důsledky, které vyplývají z hlasování britských lidí opustit Evropskou unii.

Rád bych zde opakoval to, co jsme řekli v Bruselu druhý den,  nemůžeme zahájit jednání až do oznámení britských orgánů v rámci režimu článku 50 jejich úmyslu opustit Evropskou unii. Ale pak se musíme zapojit do jednání nikoliv v nepřátelské náladě. Myslím si, že i po referendu  Evropská unie a Velká Británie sdílejí společné zájmy nejen v oblasti obrany a vojenského sektoru, ale i ve všech příslušných odvětvích mezinárodního života, zejména pokud obchodu. Ale pokud chce země mít volný přístup na vnitřní trh, je jisté, že musí dodržovat čtyři základní svobody včetně jedné z nich- volného pohybu pracovníků. Budeme mít tato jednání s našimi britskými přáteli a já si myslím, že je v našem i  v globálním zájmu, aby Británie byla silný spojenec, každopádně v NATO a silný partner, pokud jde o vztahy této potom již třetí země s Evropskou unií.

Jak se čas Baracku krátí, nemůžeme neříci, že jsme diskutovali problém TTIP a že chceme uzavřít tato jednání do konce letošního roku, zejména pokud jde o velké bloky těchto jednání vzbuzujících obavy. Během posledního zasedání Evropské rady jsem se ptal všech vůdců jednoho po druhém,  aby řekli, zda „ano“ nebo „ne“ k dalšímu vyjednávání Evropská unie – a obdrželi jsme opět mandát k uzavření těchto jednání.

Díky moc  i za vedení jednání během těchto posledních let. Děkuji, Baracku!

Několik poznámek k brexitu: je možné, že někteří super konservativci měli pocit, že nemají dost sil zvládnout imigraci z některých z 56 zemí Britského společenství národů, které mají na základě smluv o společenství určité výhody v pohybu nejen osob a nelze je tak snadno znevýhodnit, zejména pokud jde o usnadnění přístupu k vzdělání, v Británii obecně značně drahém; britská královna je královnou 15 z těchto zemí a mohla se projevit naivita v představě o trvalém zachování výjimky z volného trhu práce bez Spojeného království. Z těchto důvodů Charles de Gaulle 2 x zablokoval přijetí Spojeného království do EU.

Ze společného prohlášení předsedy Evropské rady, předsedy Evropské komise a generálního tajemníka organizace Severoatlantické smlouvy

Jsme přesvědčeni, že nastal čas dát nový impuls a nové prostředky do strategického partnerství NATO a EU. Po konzultaci s členskými státy EU a spolupracujícími spojenci v NATO, bude toto partnerství ve prospěch všech probíhat v duchu plné vzájemné otevřenosti a v souladu s rozhodovací samostatností a postupy našich příslušných organizací, aniž by byla dotčena zvláštní povaha bezpečnostní a obranné politiky některého z našich členů.

Dnes čelí euroatlantická komunita bezprecedentním výzvám, vycházejícím z jihu a východu. Naši občané požadují, abychom použili všechny způsoby a prostředky, které jsou k dispozici pro řešení těchto problémů, aby se zvýšila jejich bezpečnost.

Všichni spojenci a členské státy, stejně jako EU a NATO samy o sobě, představují  již nyní významné příspěvky k euroatlantické bezpečnosti. Podstatná spolupráce mezi NATO a EU, unikátní a nepostradatelná, založená partnery před více než 15 lety, k tomuto cíli rovněž přispívá.

S ohledem na společné výzvy, jimž nyní čelíme, musíme zvýšit naše úsilí: potřebujeme nové způsoby spolupráce a novou úroveň ambicí; protože naše bezpečnost je propojena; protože společně můžeme mobilizovat širokou škálu nástrojů, které reagují na výzvy, kterým čelíme; a protože musíme zajistit co nejefektivnější využití zdrojů. Silnější NATO a silnější EU se vzájemně posilují. Společně mohou lépe zajistit bezpečnost v Evropě i mimo ni.

Jsme přesvědčeni, že posílení našich sousedů a partnerské stability v souladu s našimi hodnotami, jak jsou zakotveny v Chartě OSN, přispívají k naší bezpečnosti a k ​​udržitelnému míru a prosperitě. Aby naši sousedé a partneři byli schopni lépe reagovat na četné výzvy, kterým v současné době čelí, budeme i nadále podporovat jejich svrchovanost, územní celistvost a nezávislost, stejně jako jejich reformní úsilí.

Při plnění výše uvedených cílů, věříme, že existuje naléhavá potřeba:

– zvýšit naši schopnost čelit hybridním hrozbám, včetně posílení odolnosti, pracovat společně na analýze, prevenci a včasném odhalení, a to prostřednictvím včasného a v maximální možné míře sdílení informací, sdílení zpravodajských informací mezi štáby; a spolupráce na strategické komunikaci a reakci. Vývoj koordinovaných postupů prostřednictvím našich příslušných popsaných strategií podstatně přispějí k realizaci našeho úsilí.

– Rozšířit a přizpůsobit naši operativní spolupráci i na moři k migraci, a to prostřednictvím zvýšeného sdílení povědomí o situaci, jakož i lepší koordinaci a vzájemné posilování našich aktivit ve Středomoří i jinde.

– Rozšířit naši koordinaci v oblasti počítačové bezpečnosti a obrany i v rámci našich misí a operací, cvičení a vzdělávání a odborné přípravy.

  • Rozvíjet koherentní, komplementární a interoperabilní obranných schopností členských států EU a spojenci v NATO, jakož i multilaterální projekty.
  • Usnadnit silnější obranný průmysl a větší výzkum obrany a průmyslové spolupráce v rámci Evropy a na druhé straně Atlantiku.
  • Zvýšit naši koordinaci na cvičení, včetně hybridních, rozvojem jako první krok paralelně  koordinovaných cvičení v roce 2017 a 2018.
  • Vybudovat obranné a bezpečnostní kapacity a posílit odolnost našich partnerů na východě a na jihu doplňkovým způsobem prostřednictvím konkrétních projektů v celé řadě oblastí jednotlivých cílových zemí, včetně posílení námořní kapacity.
  • Spolurpáce v těchto oblastech je strategickou prioritou. Rychlé uplatnění je nezbytné
  • Spolupráce v těchto oblastech zajistí evropská služba pro vnější činnosti ve spolupráci s mezinárodním týmem NATO, podle potřeby společně s útvary Komise. Bude rozvíjet konkrétní možnosti pro provádění i vhodných koordinačních mechanismů zaměstnanci, které mají být předloženy pro nás a naše příslušné Rady od prosince 2016. Na straně EU bude řídit a koordinovat toto úsilí vysoká představitelka/místopředsedkyně
  • Budeme přezkoumávat v pravidelných intervalech dosažený pokrok.

Vyzýváme obě organizace investovat potřebný politický kapitál a zdroje, aby mělo toto posílené partnerství úspěch.

Donald Tusk, předseda Evropské rady, Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, Jens Stoltenberg, generální tajemník NATO.