[quote]Souhlas s automatickou výměnou informací o přeshraničních daňových rozhodnutích se dosáhl dne 6. října na Radě ministrů ECOFIN v Lucemburku, jen 7 měsíců po předložení ambiciózního návrhu Komise na toto téma 18.března 2015.[/quote]

Nová pravidla by měla vést k větší spolupráci mezi členskými státy v daňové oblasti a působit jako odstrašující prvek proti pomocí daní vytvoření nástroje k daňovému zneužívání. Všechny členské státy budou vybaveny informacemi, které potřebují, aby chránily své  daňové základy a efektivně se zaměřily na společnosti, které se snaží uniknout placení jejich spravedlivého podílu daní.

Oznámení dohody přivítal předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker: „Vřele vítám dnešní dohodu jako významný krok vpřed. Automatická výměna informací o rozhodnutí o daních poskytne vnitrostátním orgánům pohled na agresivní daňové plánování. To znamená skok vpřed v našem úsilí o pokrok v daňové koordinaci a harmonizaci daní. Současný systém podnikových pravidel daní je pro daný účel nespravedlivý a nevhodný. K dispozici je nepřeberné množství vnitrostátních pravidel, která umožňují vítězství některých společností, zatímco jiní ztrácejí. Tato nekalá soutěž je prokletím zásad spravedlivé hospodářské soutěže v rámci našeho vnitřního trhu. “

Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla dodal: „Všechny členské státy EU se dnes dohodly sdílet více informací o rozhodnutí o daních společností, které provozují přeshraniční podnikání. Jedná se o významný krok v boji proti agresivnímu daňovému plánování, vytváří se větší transparentnost zdanění podniků a spravedlivější hospodářská soutěž pro podniky i spotřebitele. Vidím v dnešní dohodě důležitý signál připravenosti členských států podílet se na dosažení společného cíle spravedlivého a efektivního zdanění. EU bude i nadále pracovat na uplatnění těchto pravidel transparentnosti po celém světě.”

V současné době členské státy sdílejí mezi sebou navzájem velmi málo informací o svých daňových rozhodnutí. Je na uvážení členského státu, aby rozhodl, zda by daňové rozhodnutí  mohlo být relevantní pro jiné země EU. V důsledku toho členské státy často nevědí o přeshraničních daňových rozhodnutích, vydaných jinde v EU, která mohou mít vliv na jejich vlastní daňové základy. Nedostatek transparentnosti v rozhodnutí o daních mohou využít některé společnosti s cílem uměle snížit daňový přínos.

Má-li se tato situace napravit, nová dohodnutá pravidla budou vyžadovat, aby si členské státy automaticky vyměňovaly informace o svých daňových rozhodnutích. Směrnice odstraní členským státům prostor pro uvážení rozhodovat o tom, jaké informace jsou sdíleny, kdy a s kým.

Informace, obecně definováné tak, aby zachytily všechny obdobné nástroje  bez ohledu na skutečné daňové zvýhodnění – budou muset být vyměněny mezi státy každých šest měsíců. Dohoda se bude týkat také stávajících rozhodnutí v uplynulých pěti letech. Členské státy pak budou moci požádat o podrobnější informace o konkrétním rozhodnutí.

Automatická výměna informací k rozhodnutím o daních umožní členským státům odhalit některé nekalé daňové praktiky společností a přijmout v reakci na ně nezbytná opatření. Očekává se, že tato iniciativa bude odrazovat daňové orgány nabízet  selektivní daňové zacházení se společnostmi, jakmile budou  k dispozici informace ke kontrole na straně jejich konkurentů. To bude mít za následek mnohem zdravější daňové soutěžení.

Kromě toho bude Komise pravidelně dostávat informace, které potřebuje k sledování provádění této směrnice a ujištění se, že jsou členské státy v souladu s jejich povinnostmi.

Členské státy budou muset transponovat nová pravidla do vnitrostátního práva ještě před koncem roku 2016, což znamená, že směrnice vstoupí v platnost dnem 1. ledna 2017.

Protože byl návrh bezvýhradně přijat (skutečné nebezpečí pro některé daňové machinátory vyplyne až z navazujících kroků), uvádíme jen některé podrobnosti navíc, které byly v návrhu opatření Komise ze dne 18.března 2015.

Odhaduje se, že kvůli podnikům, které se vyhýbají svým daňovým povinnostem, přicházejí rozpočty členských států EU každoročně o miliardy eur. Je také narušováno spravedlivé rozdělení zátěže mezi daňové poplatníky a spravedlivá hospodářská soutěž mezi podniky. Společnosti spoléhají na to, že jsou daňová pravidla složitá a že členské státy nespolupracují;  své zisky přesouvají a daně platí co možná nejmenší. Podpora transparentnosti a spolupráce v boji proti agresivnímu daňovému plánování a nekalým daňovým praktikám jsou proto zcela zásadní. Cílem balíčku je zajistit, aby členské státy měly k dispozici informace, které by jim umožnily chránit jejich daňovou základnu a účinně se zaměřit na ty společnosti, které se snaží vyhýbat poctivému placení svého dílu daní.

Místopředseda Komise   Valdis Dombrovskis, odpovědný za euro a sociální dialog. k tomu tehdy uvedl:Daně musí každý poctivě platit. Pro nadnárodní společnosti to platí stejně jako pro všechny ostatní. Díky dnešnímu návrhu, týkajícímu se automatické výměny informací, by mohly daňové úřady lépe identifikovat mezery v daňových zákonech či duplicitu zdanění v jednotlivých členských státech. Konkrétní opatření, jak těmto mezerám či překrývání daní bránit, předložíme v příštích měsících. Na naše sliby jsme odhodláni navázat reálnými, přesvědčivými a poctivými činy.“

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici k tomu tehdy dodal: „Číše trpělivosti se společnostmi, které se vyhýbají poctivému placení daní, i s režimy, které to umožňují, přetekla. Musíme obnovit vazbu mezi místem, kde společnosti skutečně vytvářejí své zisky, a místem, kde jsou daněny. Proto je třeba, aby se členské státy více otevřely a začaly spolupracovat”.

Pro úplnost nutno dodat, že byl březnový návrh dovršením mnohaletých snah předchozí Komise. Ta ovšem zahrnovala do daňových úniků i snížené sazby DPH na základní životní potřeby, nebyla tedy sociálnímu piliři sociální tržní ekonomiky příliš nakloněná.

K dalším podrobnostem z březnového návrhu patří:

– posuzování případných nových požadavků na transparentnost pro nadnárodní společnosti. Komise prozkoumá, zda je možné zavést nové požadavky na transparentnost, např. zveřejňování určitých informací, týkajících se daní nadnárodních společností. Cíle, přínosy i rizika všech takovýchto iniciativ je třeba důkladně zvážit. Komise proto posoudí dopad případných dalších požadavků na transparentnost, které by umožňovaly informovat o daném rozhodnutí, v pozdější fázi.

– Přezkum kodexu chování pro zdaňování podniků. Kodex chování  je jedním z hlavních nástrojů EU pro zajištění spravedlivé soutěže v oblasti daní z příjmů právnických osob. Stanoví kritéria, která určují, zda je je daňový režim škodlivý či nikoli, a vyžaduje, aby členské státy zrušily škodlivá daňová opatření, která se s kodexem neslučují. Zástupci členských států se pravidelně scházejí a dodržování kodexu posuzují.V posledních létech však kodex při řešení škodlivých daňových režimů ztratil na své účinnosti, protože jeho kritéria již nezohledňují sofistikovanější systémy, které společnosti při vyhýbání se daňovým povinnostem používají. Komise bude proto s členskými státy spolupracovat při přezkumu tohoto kodexu a zároveň i mandátu Skupiny pro kodex chování, aby byly při zajišťování spravedlivé a transparentní hospodářské soutěže v EU v oblasti daní efektivnější.

– Vyčíslení rozsahu daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem. Komise a Eurostat budou spolupracovat s členskými státy při hledání způsobu, jak spolehlivě odhadnout míru daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem. Množí se důkazy o tom, že úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem jsou všudypřítomné a způsobují významné ztráty příjmů. Přesně však rozsah ani dopad těchto problémů dosud vyčíslen nebyl. Spolehlivé statistické údaje o rozsahu a dopadu těchto problémů by pomohly přesněji zaměřit politická opatření.

– Komise navrhne zrušení směrnice o zdanění příjmů z úspor.

– Ze zavedeného systému bude Komise navíc pravidelně dostávat informace, které potřebuje za účelem sledování, jak se směrnice provádějí a ujistila se, že členské státy jsou v souladu s uloženými povinnostmi.

– Další mezník bude tvořit akční plán pro zdanění právnických osob, který bude předložen do začátku léta. Tento druhý akční plán se zaměří na opatření, která by zajistila spravedlivější a účinnější zdanění podniků v rámci jednotného trhu, včetně obnovení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob a názorů, týkajících se zapojení nových opatření OECD a skupiny G20 do boje proti oslabování daňové základny a přesouvání zisku na úrovni EU.

Některé další následné kroky, deklarované v březnovém návrhu, se mohou zdržet pro odpor  skrytých zastánců daňových úniků, protože z nich profitují. Komise bude moci postupovat případně dílčími krůčky; zřejmě bude klást důraz na koordinační snahy členských států tam, kde zatím není působnost Komise dostatečná. Pro Českou republiku je ale zásadní, že její představitelé přešli od dlouhodobého odporu a téměř sabotáži k zamýšleným opatřením přes neúčasti na projednávání určitých bodů od ledna tr. k prosazování urychlení těchto opatření. Je jen zapotřebí v souvislosti s transpozicí směrnice o automatické výměně informací navrhnout právní poklad pro další postupy správy daní, pokud bude mít Komise v počátečních obdobích problémy následné kroky v plném rozsahu prosadit jednotně na unijní úrovni. Tady by mohlo současná opozice projednávání významně zdržovat.

A jen na okraj: systém jako prvek digitalizace ekonomiky (předtím proběhla v ČR nezabezpečená e-governence) neutrpí tak jako elektronická fakturace, postižená nejen sebezáchovnými zájmy pravice, ale take výpadky proudu, které znamenají dočasná zastavení maloobchodního prodeje.   

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno