[quote]Podle zprávy Eurostat vydané těsně před Světovým dnem populace (11. července) byl k 1. lednu 2016 odhad počtu obyvatel Evropské unie 510,1 milionu, ve srovnání s 508,3 mil. k  1. lednu 2015. V průběhu roku 2015 se narodilo v EU téměř 5,1 milionů dětí, zatímco více než 5,2 milionu osob zemřelo, což znamená, že EU zaznamenala vůbec poprvé negativní přirozenou změnu jejího obyvatelstva. Zbývající část změny (pozitivní) je tažena především čistou migraci.[/quote]

Nejlidnatějšími členskými státy EU jsou nadále Německo (82,2 milionů obyvatel), Francie (66,7 milionu), Spojené království (65,3 milionu) a Itálie (60,7 milionů). Společně jsou domovem více než poloviny obyvatel EU.

Celková změna v počtu obyvatel v členských státech EU, 2015

oby1

V průběhu roku 2015 se počet obyvatel zvýšil v sedmnácti členských státech EU a snížil v jedenácti.

Největší nárůst byl v Lucembursku (23,3 na 1 000 obyvatel), následuje Rakousko (+ 14,4 ‰), Německo (+ 11,8 ‰), Malta (+ 11,7 ‰), Švédsko (+ 10,6 ‰), Dánsko (+ 8,4 ‰) a Belgie (+ 7,2 ‰). Největší pokles byl v Litvě (-11,3 ‰), Lotyšsku (-8.7 ‰) a Chorvatsku (- 8,2 ‰), Bulharsku (-6.7 ‰), Řecku (-6.0 ‰) a Rumunsku (- 5,6 ‰). Celkově se počet obyvatel EU v průběhu roku 2015 zvýšil o téměř 2 miliony lidí (+ 3,5 ‰).

Německo, Francie a Velká Británie jsou stále s největším počtem obyvatel; Německo s 16,1% z celkového počtu obyvatel EU k 1. lednu 2016, Francie (13,1%), Spojené království (12,8%), Itálie (11,9%), Španělsko (9,1% ) a Polsko (7,4%). Zbývající členské státy měly podíl mezi  4% a 1,5% obyvatel EU,  jedenáct podíl nižší než 1,5%.

oby2

Podíl členských států na celkové populaci  EU k 1. lednu 2016

** Méně než 1,5% měly Bulharsko, Dánsko, Finsko, Slovensko, Irsko, Chorvatsko, Litva, Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko, Kypr, Lucembursko, Malta.

Obyvatelstvo celkem

oby3

Nejvyšší porodnost byla v Irsku, Francii a Velké Británii, nejnižší v Itálii, Portugalsku a Řecku.

V průběhu roku 2015 se narodilo v EU téměř 5,1 milionů dětí; o 40 000 méně než v předchozím roce. V jednotlivých členských státech, nejvyšší hrubá porodnost v roce 2015 byla v Irsku (14,2 na 1 000 obyvatel), Francii (12,0 ‰), Spojeném království (11,9 ‰) a  Švédsku (11,7 ‰), nejnižší v Itálii (8,0 ‰), Portugalsku (8,3 ‰) a Řecku (8,5 ‰). Na úrovni EU byla  hrubá míra porodnosti a 10,0 na 1 000 obyvatel.

V EU v roce 2015 bylo něco přes 5,2 milionu úmrtí, o 286 000 více než v předchozím roce. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti byla v Bulharsku (15,3 na 1 000 obyvatel), Lotyšsko a Litva (po 14,4 ‰), Maďarsko (13,4 ‰), Rumunsko (13,2 ‰) a Chorvatsko (12,9 ‰). Na opačném konci stupnice bylo Irsko (6,4 promile), Kypr (6,9 promile) a Lucembursko (7,0 ‰). Hrubá úmrtnost byla 10,3 na 1 000 obyvatel v EU.

V důsledku toho bylo Irsko (s přirozenou změnou počtu  obyvatel o 7,7 ‰) v roce 2015 členským státem, kde porody nejvíce přečíslily úmrtí, před Kyprem (+ 3,9 ‰),  Lucemburskem (+ 3,7 ‰), Francií (+ 3,0 ‰), Spojeným královstvím (+ 2,7 ‰) a Švédskem (+ 2,4 ‰). Naproti tomu mezi třinácti členskými státy EU se zápornou přirozenou změnou (v roce 2015 byl počet úmrtí větší než počet porodů v v Bulharsku (-6,2 ‰), Chorvatsku a Maďarsku (po -4,0 ‰), Rumunsku (-3.8 ‰),  Litvě (-3,5 ‰) a Lotyšsku (-3,3 ‰).

Živě narození a zemřelí v členských státech EU, 2015

(v % z celkových životních událostí)

oby4

Přirozená změna obyvatelstva 2015

oby5

Metody a definice

Změna v počtu obyvatel se týká rozdílu mezi velikostí populace na konci a začátku sledovaného období. Konkrétně se jedná o rozdíl ve velikosti populace ke dni 1. ledna dva roky po sobě. Pozitivní změna populace je také označována jako populační růst. Negativní změna populace je také označována jako úbytek obyvatelstva. Změna populace se skládá ze dvou částí: přirozené změny a čisté migrace.

Přirozený přírůstek obyvatelstva představuje rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a počtem zemřelých v průběhu roku. Pozitivní přirozená změna, také známá jako přirozený přírůstek, nastane, když počet živě narozených převyšuje počet úmrtí. Negativní přirozená změna, také nazývané jako přirozený úbytek, nastane, když je méně živě narozených dětí než úmrtí.

Hrubá míra se vypočítá jako podíl počtu událostí k průměrnému počtu obyvatel dané oblasti v daném roce. Pro snazší prezentaci, je vynásobena 1 000: výsledek je tedy vyjádřen v 1 000 osob (průměrné populace).

 Určitě bude ještě nějakou dobu trvat, než se zvládne imigrantské tsunami. Před ním ale z evropských politiků nejdříve varoval počátkem roku 2014 předseda vlády Lucemburska Jean-Claude Juncker. Nepřestával důrazněji varovat i ve všech krocích kandidování a fungování jako předsedy Komise. Je tedy totální ignorantství, nebo předvolební guláš, když Komise navrhla během měsíců řešení problému, ale pak násobek doby projednávaných, diskutovat k odstoupení Junckera. Ten vyšel také v 10 prioritních bodech programu z hesla voleb do současného Evropského parlamentu, že je poslední šance obnovit důvěru obyvatel v EU jako nezbytnou instituci, že je zapotřebí nechat na evropské úrovni  jen  to, na co sám jeden stát nestačí a naopak ponechat na členských státech vše, co není zapotřebí řešit na evropské úrovni. 

A posléze lze pochopit snahu německé premiérky v zájmu zachování růstu Německa a jeho ekonomiky zabezpečit i ekonomickou imigraci. Jen je stále naivní představa, že mimo několika set tisíc politických imigrantů s právem na azyl byly podněty k ekonomické imigraci do Německa příliš silné a řešit problém kvótami azylu pro jiné členské státy je při fungování Schengenu reálné jen, když budou  imigranti toužící po Německu drženi v jakýchsi internačních táborech, aby do rozhodnutí o přijatelnosti povolení pobytu v Německu nemohli ilegálně přecházet hranice.

Samozřejmě i ČR bude potřebovat k rozvoji – včetně ekonomiky- nejen zvýšení porodnosti, ale také násobně vyšší příliv pracovníků na trh práce, (třeba jen dočasně), ale schopných zaplnit mezery na trhu práce. Kritériem musí být přiměřená kvalifikace, ne náboženství. Protože ani Československu po válce neuškodili desetitisíce pracovníků z Itálie, pak v případě Řecka a posléze z Asie. Jinak se zpomalí růst domácí ekonomiky, klesnou příjmy rozpočtu a úspěšní podnikatelé budou budovat pobočky v zahraničí.