[quote]Komise 19. dubna podepsala smlouvy na poskytování podpory při mimořádných událostech s úřadem UNHCR, Mezinárodní federací společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce a se šesti nevládními organizacemi. Jsou to Mezinárodní záchranný výbor, Dánská rada pro uprchlíky, Médecins du Monde, OXFAM, Save the Children a Arbeiter-Samariter-Bund.[/quote]

Všechny projekty byly vybrány na základě důkladného posouzení potřeb, což je běžnou praxí u všech unijních operací humanitární pomoci. Na kontrole projektů financovaných z EU budou s uvedenými organizacemi úzce spolupracovat odborníci Komise vyslaní do Řecka, aby byla zajištěna efektivita projektů a jejich maximální přínos po humanitární stránce.

Financované organizace působí v této oblasti již dlouhodobě a mají při poskytování mimořádné pomoci velmi dobré výsledky.

Řecká vláda získává přímou finanční podporu z jiných programů a nástrojů financování.

V případě nástroje pro mimořádnou podporu budou projekty provádět humanitární organizace včetně agentur OSN, mezinárodní organizace a nevládní organizace, jež s Evropskou komisí uzavřely rámcovou dohodu o partnerství.

Aby se zvýšila účinnost této pomoci, bude samozřejmě důležitá také úzká spolupráce s národními orgány. Většina partnerských organizací již v Řecku působí a s úřady a místními nevládními organizacemi úzce spolupracuje.

Komisař Stylianides se 11. března setkal s řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem s cílem opětovně potvrdit partnerství i solidaritu Evropské komise s Řeckem, pokud jde o řešení humanitárních potřeb uprchlíků uvízlých v této zemi.

Aby komisař Stylianides podtrhl potřebu spolupracovat s řeckými orgány, ohlásil první projekty v Řecku společně s alternujícím ministrem pro migrační politiku Jannisem Mouzalasem.

Humanitární organizace financované Komisí budou provádět tyto projekty spolu s řeckými nevládními organizacemi, které mají potřebné znalosti místní situace.

Komise bude případné humanitární potřeby v členských státech nadále řešit prostřednictvím Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF). Ačkoli jsou tyto fondy primárně určeny na podporu dlouhodobých a strukturálních opatření s cílem posílit trvalé kapacity členských států v oblasti migrace a bezpečnosti, lze je při mimořádných událostech použít také k zajištění širokého spektra krátkodobých potřeb (včetně potřeb humanitární povahy), a to zejména prostřednictvím mechanismu nouzové pomoci.

Doplňkovost mezi prostředky na mimořádnou podporu a fondy AMIF a ISF je zajištěna tím, že se zamezí dvojitému financování a zachová se součinnost. Za tímto účelem probíhá neustálá komunikace mezi příslušnými útvary Komise v Bruselu a partnery na místě.

Nástroj pro mimořádnou podporu má za cíl poskytnout nouzové řešení vycházející z potřeb, kterédoplní či rozšíří příslušná opatření ze strany postižených členských států. Podpora zahrnuje operace na pomoc a ochranu, jejichž cílem je záchrana životů, zmírňování utrpení a zachování lidské důstojnosti. Tyto operace zahrnují kupříkladu poskytnutí základní humanitární pomoci a služeb v oblasti zdravotnické péče, vzdělání a ochrany nebo poskytnutí materiálu ke stavbě obydlí a souvisejících služeb, zajištění vody a hygieny a další typy nezbytné pomoci.

Právním základem pro poskytování mimořádné podpory Řecku ze strany EU je Nařízení Rady (EU) 2016/369, které umožňuje poskytnout mimořádnou podporu při řešení výjimečných krizových situací či katastrof v členských státech EU se závažnými humanitárními důsledky. Toto poskytování mimořádné pomoci vychází z čl. 122 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tak může být – v duchu solidarity mezi členskými státy – poskytnutá pomoc co nejrychlejší a nejrozsáhlejší.

Mimořádná podpora z EU má doplňovat, a nikoli nahradit, reakci jednotlivých států na mimořádné události.

V situaci uprchlické krize, která v současnosti v Evropě probíhá, bude o konkrétních podpůrných krocích rozhodovat Komise na základě návrhů od provádějících humanitárních organizací, které mají nezbytné odborné znalosti. Konkrétně se jedná o agentury OSN, nevládní organizace, které mají s Evropskou komisí rámcovou dohodu o partnerství, mezinárodní organizace či specializované služby členských států.

V duchu osvědčené zásady uplatňované při všech opatřeních v oblasti odstraňování následků katastrof budou humanitární operace probíhat v součinnosti s příslušnými orgány postižené země a za jejich podpory.

Díky mechanismu civilní ochrany Evropské unie obdrželo Řecko více než 87 000 takových věcí, jako jsou přikrývky, zdravotnické potřeby, stany, postele a matrace.

Mechanismus civilní ochrany lze využít k mobilizaci materiální podpory v rámci Evropské unie i mimo ni. Náklady na přepravu takové materiální pomoci jsou až do výše 85 % hrazeny z rozpočtu EU.

K řešení narůstajících humanitárních potřeb v Evropské unii navrhla Komise počáteční rozpočet ve výši 700 milionů eur na období 2016–2018.

Na základě posouzení potřeb provedeného ve spolupráci s několika členskými státy EU a humanitárními organizacemi Komise odhaduje, že v roce 2016 bude zapotřebí 300 milionů eur. Tato částka bude určena na podporu a doplnění kroků členských států při řešení mimořádných humanitárních potřeb v souvislosti s uprchlíky. Dalších 200 milionů eur bude vyhrazeno pro použití v letech 2017 a 2018.

Rada aktivovala tento nástroj za účelem přímé humanitární pomoci v členských státech, které zažívají náhlý a masivní příliv státních příslušníků třetích zemí na své území. Aktivace vstoupila v platnost 16. března 2016 a je platná po dobu tří let.

Nástroj pro mimořádnou podporu se však na současnou uprchlickou krizi neomezuje. Na návrh Komise a se souhlasem Rady jej lze kupříkladu využít při dalších mimořádných událostech s rozsáhlým humanitárním m, jako jsou jaderné či chemické havárie, teroristické či kybernetické útoky a epidemie.

Celkový přehled pomoci

Humanitární partner EU

 

Částka Trvání Typ akce
 

 

 

 

 

UNHCR

 

 

 

 

 

€25 million

 

 

 

 

 

9 měsíců

50.000 uprchlíků na 15 místech dostane z (1) technickou a materiální pomoc (jako spací podložky, přikrývky, oblečení, hygienické balíčky, pláštěnky do deště, ponožky, kuchyňské sestavy, mýdlo, solární lampy), (2) pomoc s vodou, kanalizací a hygienou při dočasném ubytování, (3) pomoc ochranou s důrazem na děti bez doprovodu a odloučené děti.

Přídavná složka: humanitární koordinace podpory humanitární komunity v Řecku.

 

Mezinárodní federace

Červeného kříže

 

 

 

€15 million

 

 

 

10 měsíců

Pomoc 44.000 uprchlíkům v 15 místech

(1) základní zdravotní péče, (2) balíčky potrav a nepotravinářského zboží, jako podložky na spaní, přikrývky, oblečení, hygienické balíčky (včetně žen), kuchyňských sestav, mýdel, (3) pomoc s vodou, kanalizací a hygienou, (4) Psycho-social support, (5) assistance

 

      Obnova spojení rodin prostřednictvím mezinárodního Červeného kříže

world-wide Red Cross network.

 

 

Dánská rada pro utečence

 

 

€8 milion

 

 

9 měsíců

Pomoc 7500 příjemcům z multiodvětvového přístupu, který zahrnuje podporu pro správu webu, ochranu, vodu, kanalizaci a hygienu, jakož i přístřeší a poskytování základních humanitárních položek k pokrytí potřeb v 5 místech.

 

 

Mezinárodní záchranný výbor

 

 

€10 milion

 

 

10 měsíců

Multi-sektorová  pomoc, (ochrana, psycho-sociální podpora, bezpečné prostory pro ženy, prostor pro děti pro bezpečné učení a uzdravování, voda, kanalizace a hygiena,  potravinová pomoc pro 16.000 příjemců.
 

 

 

 

Zachraňte děti

 

 

 

 

€7 milion

 

 

 

 

12 měsíců

Součástí dodávek na ochranu ohrožených děti

ohrožené, ohrožené děti a jejich rodin uvízlých v pevninské části Řecka. Aktivity zahrnují poskytování prostorů vhodných pro děti, třídy neformálního vzdělávání, psychosociální podpory a výživu. Cílená podpora pro děti  bez doprovodu a odloučené děti v součinnosti s řeckými orgány.

 

 

 

 

 

 

OXFAM

 

 

 

 

 

 

€6 milion

 

 

 

 

 

 

12 měsíců

Pomoc s vodou, kanalizací a hygienou, výživa, ochrana a zlepšování přístřešků (zimní připravenost) a další nezbytné položky. Zlepšení sprch a toalet pro 3000 lidí a zlepšení přístupu ke službám, lepší ochrana usídlení pro 2750 lidí. Aktivity jsou zaměřeny jak na Západ,  kde je aktívních  partnerů aktivní.

Potraviny pro 3000 lidí, především prostřednictvím poukázek na severu. Nezbytné položky pro 3000 lidí budou zahrnovat 600 přístřeší zimní připravenost výstroje.

 

 

 

Arbeiter-Samariter- Bund

 

 

€5 milion

 

 

12 měsíců

Poskytnout přístřeší a základní služby,

včetně zdraví a psycho sociální podpory, jiné než potravinové položky, doplňky pro děti, právní podpora a tlumočení pro 1.500 příjemců v Soluni.

 

 

 

 

Médecins Du Monde

 

 

 

 

€7 milion

 

 

 

 

12 měsíců

Primární zdravotní péče, doporučení pro

specializovanou lékařskou péči, psychosociální podpora pro migranty a uprchlíky. Projekt si klade za cíl snížit zdravotní rizika a poskytovat zdravotní péči (včetně specializované) pro 18.000 uprchlíků a migrantů, kteří uvízli v Řecku, a to prostřednictvím pevných a mobilních zdravotnických jednotek. Respektuje národní osnovy a mechanizmy postoupení