[quote]Komise zveřejnila 26.1 tři zprávy o financování z prostředků EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.[/quote]

– Zpráva o prvním roce provádění programu Erasmus +, programu financování EU pro vzdělávání, odborné přípravy mládeže a sportu pro období 2014-2020;

– Statistika mobility studentů a počet zaměstnanců v posledním akademickém roce v rámci bývalého programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.

– V návaznosti na program Erasmus dopadové studie – se zaměřením na regionální analýzu přínosů programu.

Erasmus+: první rok
Program Erasmus + je nový program financování EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014 až 2020. Spojuje předchozích 7 programů [1] do jediné, větší a více koherentní struktury programu. S rozpočtem 14,7 mld. € více než na 7 let zaznamenal  program  nárůst ve srovnání s předchozím programovým obdobím o 40%.

Ve svém prvním roce (2014) Erasmus + již prokázal, že se program očekává. Rozdělilo se v něm v roce 2014 jen něco přes 2 mld. € na podporu činností v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (69% rozpočtu), pro mládež (10%) a sport (1%), zbytek na  další akce zahrnuté v novém programu.

V roce 2014 program již nabídl cca 650 000 jednotlivých grantů na podporu mobility lidi ke studiu, tréninku, práci, nebo dobrovolné činnosti v zahraničí. Zahrnovaly 400000 studentů vyššího a vysokoškolského vzdělávání a odborné výměny 100.000 dobrovolníků a mladých lidí působících při práci s mládeží v zahraničí, 150.000 učitelů, školitelů pro mládež a další personál, který získal granty na podporu mobility pro jejich profesní rozvoj. Navíc bylo v rámci prvního roku programu Erasmus + dojednáno 11 nových společných magisterských titulů s nečlenskými státy EU, které se přidávají k některým 180 společným magisterským titulům a společným doktorátům, které byly k dispozici již dříve v rámci programu Erasmus Mundus.

Program  rovněž pokračuje v zlepšování zkušenosti svých příjemců: více studentů si může nyní být jisto, že kvalifikace získané v zahraničí budou uznány v jejich domovských zemích (85% v roce 2014, až 76% 2013). Aby se program stal otevřenější a vice inkluzivní, více než 10.000 studentů a 50.000 mladých lidí s omezenými finančními prostředky a/nebo speciálními požadavky již obdrželo dodatečné finanční podpory k účasti na akcích, vyžadujících mobilitu.

Kromě toho, s cílem zlepšit jazykové dovednosti příjemců v rámci programu Erasmus byl také k dispozici nový nástroj jazykové podpory; nástroj byl k dispozici na konci roku 2014 a těžilo z něj  v tomto prvním roce více než 120.000 účastníků.

Erasmus + také poskytl možnosti financování pro více než 1.700 projektů spolupráce napříč vzděláváním, odbornou přípravou a podporou mládeže, který bude řešit klíčové problémy, jako je předčasné ukončování školní docházky, potřeba vybavit mladé generace digitální dovedností, a na podporu tolerance a mezikulturního dialogu.

Podporou mezioborového přístupu program rovněž podpořil projekty spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky („znalostní aliance“), odborného studia a vzdělávacích institucí s podniky („dovednosti sektorovou aliancí“) a iniciativy k posílení vzdělávacích systémů v rozvojových zemích („projekty budování kapacit“).

Jako novinku Erasmus + představil také možnosti financování pro politické podpůrné akce, které mají řešit některé z klíčových výzev vzdělávání, odborné přípravy a systémů mládeže  v Evropě inovativním způsobem. V roce 2014 bylo několik projektů sledováno za účasti orgánů veřejné moci, mezinárodních organizací, jako je Rada Evropy a OECD, jakož i platforem a sítí zainteresovaných stran napříč těmito odvětvími s cílem řešit otázky typu předčasného ukončování školní docházky, lidských práv a výchovy k občanství, účasti mládeže, sociálního začlenění menšin, jakož i zlepšení výukových postupů a přípravu učňů.

Navíc Erasmus+ začal financovat oblasti sportu, v níž se podporuje asi 50 neziskových sportovních akcí, a spolupráci mezi sportovními orgány a organizacemi na místní úrovni, stejně jako vůbec první sportovní fórum EU. Program rovněž i nadále financoval akce nadaci  Jeana Monneta a 212 projektů podpory zlepšení programů excelence u evropských studií.

Poslední rok bývalého programu Erasmus: Mobilita studentů a zaměstnanců 2013/14

V samostatné zprávě Komise zveřejnila nové údaje o posledním akademickém roce (2013/14) [2] z předchozího programu Erasmus. Zpráva se týkala projektů mobility a spolupráce vysokého školství v rámci bývalého programu celoživotního učení (2007-2013), nyní součástí programu Erasmus +. Výsledky ukazují, že v posledním akademickém roce, byl rekordní počet lidí, kteří těžili z grantu Erasmus: 272.497 studentů, včetně více než 60.000 účastníků školení, a 57.488 zaměstnanců institucí vysokoškolského vzdělání, jako příjemců finančních prostředků na studium, vzdělávání, pracovní uplatnění a vzdělávání či odborné přípravy v zahraničí. Nárůst proti  předchozímu roku byl 2%. Přehled rozvoje  Erasmus a počtech studentů od začátku programu v roce 1987/88 je k dispozici v obšírné  příloze.

Většina zemí, které se účastní programu Erasmus,  vykazovalo v posledním roce programu nárůst počtu vyjíždějících studentů do zahraničí. Poklesy v některých zemích lze  vysvětlit různými důvody, včetně poklesu počtu studentů v populaci, celkového rozpočtu s národním spolufinancováním nebo zvýšením průměrných grantů Erasmus, pokrývajících mobilitu ve vyšším vzdělávání podle předchozího projektu celoživotního vzdělávání (2007-2013), nyní začleněného do  Erasmus+.

V roce 2013/14 byly nejpopulárnějšími cílovými zeměmi pro studenty i nadále Španělsko, Německo a Francie (39,277; 30,964 a 29,621 příchozích studentů). Stejné země také poslaly nejvíce studentů do zahraničí, (Španělsko  37,235; Francie 36,257 a Německo 36.759 studentů).

Počet učitelů a zaměstnanců v rámci vzdělávacích výměn vzrostl o 9% ve srovnání s předchozím rokem. V tom je zahrnut rostoucí počet lidí z firem vyzvaných k hostování v učebních programech na vysokých školách v zahraničí, jejichž popularita rychle rostla, za poslední rok o 17%. První z vysílajících zemí bylo Polsko (7178), Turecko (5,838) a Španělsko (5,727). Nejpočetnější destinací u mobility pracovníků bylo Španělsko (5701), Německo (5,101) a Itálie (4,860).

Kromě grantů na podporu mobility program Erasmus (2007-13) také podporoval projekty spolupráce na modernizaci evropského vysokoškolského vzdělávání a rozvoje inovativních opatření ve vzdělání. Zájem na takových projektech spolupráce každoročně vzrostl (311 žádostí podaných v roce 2013 oproti 250 v roce 2012). Finsko mělo nejvyšší podíl ze všech návrhů (13%), po něm Belgie (12%), Španělsko (11%) a Spojené království (10%). Belgie byla také nejúspěšnější z hlediska schválených žádostí  u 15 přijatých projektů – 19% podíl z celkem 79 financovaných projektů.

Studie vlivu Erasmus – Regionální analýza

Analýza regionálního dopadu programu Erasmus sleduje a navazuje na dopadové studie Erasmus zveřejněné v roce 2014, které se zaměřily na vlivy programu mobility studentů Erasmus na dovednosti účastníků, vyhlídky na zaměstnání a profesní dráhy. Nová regionální studie přináší další regionální zaměření se stejným ukazateli.

Zatímco studie 2014 zjistila, že studenti Erasmus mají jen poloviční pravděpodobnost dlouhodobé nezaměstnanosti ve srovnání s těmi, kteří nešli studovat do ciziny, nová  regionální analýza potvrzuje, že studenti z východní Evropy mají o  83% nižší pravděpodobnost dlouhodobé nezaměstnanosti, pokud se student zúčastnil programu Erasmus. Obdobně mají  pozitivní dopad na hledání zaměstnání stáže a pracovní stáže- to se zdá být obzvláště cenné pro studenty ze zemí v jižní Evropě, jako je Itálie a Portugalsko, kde polovině z účastníků školení v zahraničí nabídly místo jejich hostitelské firmy.

Celkově lze říci, že studenti Erasmus nemají jen větší šanci být zaměstnáni, ale také větší pravděpodobnost zajištění vedoucí pozice. V průměru 64% studentů programu Erasmus ve srovnání s 55% jejich nemobilních vrstevníků získalo takové pozice do 5-10 let od ukončení studia. To platí ještě více pro studenty Erasmus ze střední a východní Evropy, kde zhruba 70% z nich skončí ve vedoucích pracovních místech.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno