Zdroj: Archiv

[quote]15. ledna se konalo již za nizozemského předsednictví první letošní zasedání Rady pro hospodářství a finance ECOFIN. Protože oficiální záznam z jednání vyjde později, vycházíme v tomto článku k zasedání z vystoupení místopředsedy Evropské komise pro euro a sociální dialog Valdise Dombrovskise bezprostředně po jednání Rady a v příloze k vystoupení podkladové materiály k hlavním bodům jednání, které připravila Komise včetně jí doporučovaných návrhů závěrů.[/quote]

Z poznámek místopředsedy Komise Dombrovskise k zasedání na tiskové konferenci ECOFIN

Dnes jsme diskutovali o Evropském semestru 2016, konkrétně o novém cyklu koordinace hospodářské politiky pro rok 2016. Ministři v zásadě sdílí analýzu Komise, že evropské ekonomiky se zotavují, ale že je toto oživení křehké a my potřebujeme politický mix, který může podporovat růst a odemknout pracovní místa. Musíme stavět na našem přístupu s 3 cestami k odemknutí růstu a zaměstnanosti: to znamená zvýšení investic, prosazování strukturálních reforem k modernizaci ekonomiky a pokračující  odpovědná fiskální politika.

Ministři uvítali náš přístup dříve zveřejnit doporučení k ekonomickému rozvoji než v minulosti, aby je členské státy mohly vzít v úvahu při formování  svých národních politik.

Vítáme také, že se ministři  rozhodli zařadit diskusi k dalším doporučením k závazku pracovat na prohloubení hospodářské a měnové unie pro členské státy eurozóny, samozřejmě s možností připojení se států EU28 mimo eurozónu.

Jedná se o silný politický signál, že existuje politická vůle pracovat na posílení základů naší měnové unie, a to navzdory výzvám, jimž Evropa dnes čelí. Jedním z důležitých prvků práce na prohlubování HMU je dokončení bankovní unie.

Těsně před koncem loňského roku ratifikovaly všechny členské státy eurozóny  Mezivládní dohodu o  jednotném fondu pro řešení problémů bank, které se dostaly do problémů. Nyní je plně funkční. Jednotný orgán fondu Single Bank Recovery Board)ve spolupráci s vnitrostátními orgány při rozlišení bank (na životaschopné v současné podobě a ostatní) má nyní všechny pravomoci k řešení úpadků bank.

Problémem stále zůstává, že některé členské státy dosud plně nezavedly směrnice k zotavení bank a  rozlišení a systém pojištění vkladů. Vyzýváme členské státy, aby tak učinily bez dalšího prodlení. Je to silný politický signál, že existuje politická vůle pracovat na posílení základů naší měnové unie, a to navzdory výzvám, kterým Evropa čelí dnes.

Jedním z důležitých prvků práce na prohlubování hospodářské a měnové unie (HMU) je  dokončování bankovní unie.

Těsně před koncem loňského roku členské státy ratifikovaly mezivládní dohodu o jednotném fondu pro řešení problémů bank. Nyní je plně funkční jediná Rada pro rozhodování o řešení (Single Resolution Board), který ve spolupráci s vnitrostátními orgány rozliší, co s bankami v potížích; má nyní všechny pravomoci k řešení úpadků bank.

Tento týden se ministři rovněž dohodli na mandátu k zahájení jednání o návrzích Komise k dokončení bankovní unie, včetně Evropského pojištění vkladů. U tureckého fondu sdílíme pocit naléhavosti předsednictví Rady fond vytvořit  a rozběhnout. Nicméně jsou zapotřebía ještě nějaké práce na detailech financování.

Od prosincového ECOFIN jsme opět diskutovali o boji proti financování terorismu. Od předložení návrhů Komise naše práce na technické úrovni výrazně pokročila.

Naším cílem je předložit akční plán, který stanoví řadu opatření, včetně legislativních, na příští schůzi ECOFIN v únoru. Vyzýváme členské státy, aby do té doby lépe využívaly stávající opatření – jako je například zlepšení zmrazení majetku a realizaci 4. směrnice proti praní peněz, koordinace mezi finančními zpravodajskými jednotkami a pomáhaly sdílením informací mezi členskými státy.

Nakonec jsme rovněž diskutovali k otázce podvodů v oblasti DPH. Každý rok je ztraceno v důsledku podvodů v této oblasti téměř  170 miliard € daňových příjmů. Souběžně s tím  podniky čelí složitému a neefektivnímu systému výběru DPH, zvláště přes hranice.

Komise se bude zabývat těmito otázkami v akčním plánu, který hodlá předložit v březnu. Bude se zabývat způsoby, jak bojovat proti podvodům v oblasti DPH, a to zejména – ale nejen – u přeshraničních transakcí.  Budeme také jednat k možnosti volby mechanismu přenesení daňové povinnosti a k dalším možnostem pro řešení daňových podvodů.

Příloha: body jednání Rady pro ekonomiku a finance 15. ledna 2015

Zavedení bankovní unie

Komise poskytne krátké aktuální informace o evropské bankovní unii po vstupu v platnost opatření k zajištění řádného řešení úpadků bank.
Dne 1. ledna 2016 zahájil svou činnost mechanismus jediného (jednotného)  řešení bank EU (SRM) a vstoupila v platnost jedna z jeho hlavních složek – jediný fond pro řešení problémů bank v krizi (SRF).  SRF nahradil vnitrostátní fondy pro řešení problémů bank v eurozóně, které byly dříve nastaveny v rámci společných pravidel pro všech 28 členských států.

Členské státy se však při provádění těchto společných pravidel  opozdily. Zpoždění se týká jak směrnice o využívání fondu a řešení problémů bank, tak pojištění vkladů. V roce 2015  Rada státy s prodlevou několikrát vyzvala, aby urychlily nezbytná opatření. Posléze v říjnu 2015 Komise oznámila, že pro včasné nepřijetí těchto dokumentů podala žalobu k Soudnímu dvoru na Českou republiku, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko.

Přesto od 1. ledna 2016 na základě mezivládní dohody (IGA)  SRF vstoupil podle plánu v platnost. IGA obsahuje ustanovení o převodu příspěvků na SRF a vzájemnost těchto příspěvků po dobu osmi let. V dohodnutém termínu do 30. listopadu 2015 ratifikoval IGA dostatečný počet členských států.

Ke 12. lednu 2016:
– 18 ze současných 19 členů bankovní unie  uložilo své listiny o ratifikaci IGA. 1 členský stát  ratifikační listinu ještě neuložil.

– Dva z 19 členských států bankovní unie podepsaly dohodu o úvěru na finanční přemostění pro SRF;

– 24 z 28 členských států  plně zavedlo směrnici o zotavení a řešení problémů bank, 2 další to provedly částečně;

– 21 z 28 členských států  plně zavedlo směrnici o pojištění vkladů, 2 tak provedly částečně.

– Bankovní unie v současné době sestává  z 19 zemí eurozóny, ale 7 ostatních členských států rovněž naznačilo svůj záměr vstoupit.

Obě směrnice se vztahují na všech 28 členských států.

Směrnice o revitalizaci a řešení problémů bank určuje pravomoci a nástroje, které jsou k dispozici vnitrostátním orgánům pro vyřešení krachující banky. Stanoví zachování základních bankovních operací a minimalizaci vystavení daňových poplatníků ztrátám  v případě řešení o zániku banky.

Směrnice o systémech pojištění vkladů stanoví požadavky na dohled a na pravidelné zátěžové testy systémů pojištění vkladů. Všechny banky jsou povinny připojit se k systému pojištění vkladů tak, aby byly chráněny vklady až do výše 100 tis. €.

Správa ekonomiky – Evropský semestr 2016

Rada má:

– schválit návrh doporučení k hospodářským politikám v eurozóně;

– přijmout závěry k hlavním aspektům ročního sledování politického procesu „Evropský semestr“.

Tyto závěry se týkají meziročního  šetření Komise k růstu a jejímu mechanizmu upozorňování na možné problémy jako výchozího bodu  ročního postupu v případě makroekonomické nerovnováhy. Evropský semestr 2016 se uzavře v červenci 2016 přijetím doporučení pro jednotlivé země.

Doporučení pro eurozónu

Je to poprvé, kdy je návrh doporučení pro eurozónu  schválen v rané fázi evropského semestru. Cílem je, aby členské státy věnovaly větší pozornost otázkám eurozóny při pozdějším schvalování  doporučení pro jednotlivé země. Návrhy doporučení budou předloženy na zasedání Evropské rady v únoru, s ohledem na přijetí 8. března 2016. Rada pro  zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitelů  schválila svou pozici k sociálním věcem a aspektům zaměstnanosti  dne 7. prosince 2015.

Návrh v podstatě doporučuje:

v rámci správy ekonomiky v evropském semestru 2016
Snahu o zdravé hospodářské politiky;
– uplatněním práce, reforem produktů a služeb na trhu;
– udržováním víceméně neutrální fiskální politiky v roce 2016 a snížení veřejného dluhu v roce 2017;
– usnadnění postupného snižování nesplácených úvěrů bank a zlepšení insolvenčních řízení pro firmy i domácnosti;
– Usilovat o dokončení hospodářské a měnové unie EU.

Návrh doporučení vyžaduje schválení Radou kvalifikovanou většinou (článek 121(2) SFEU.)

Roční hodnocení růstu
Roční hodnocení  růstu předpokládá  prioritní akce, které mají být přijaty členskými státy, aby zajistily lépe koordinované a účinnější politiky na podporu udržitelného hospodářského růstu.

Hodnocení za rok 2016 zaznamenává mírné oživení ekonomiky EU. Očekává se postupné zrychlení tempa aktivit. Nezaměstnanost klesá, ale zůstává na historicky vysoké úrovni. Očekává se dočasné působení pozitivních faktorů – například nízké ceny ropy, relativně slabé euro a akomodativní měnové politiky, z nichž těží pociťovaná oživení po prvních dopadech reforem v posledních letech. Ve stejné době se ale zintenzivnily obavy o bezpečnost a geopolitické napětí a globální ekonomický výhled je náročnější.

Komise doporučuje, aby byly politiky zaměřeny na konsolidaci oživení a podporu konvergence. Členské státy by měly využít současné hospodářské výhody a realizovat ambiciózní reformy a usilovat o odpovědné fiskální politiky.

Pro rok 2016 Komise navrhuje zaměřit jejich úsilí na následující tři priority:

– oživení investic;

– pokračování strukturálních reforem k modernizaci ekonomik členských států;

– odpovědné fiskální politiky.

Očekává se, že bude Rada obecně sdílet analýzu Komise a dohodne se  na širokých prioritních oblastech politiky, uvedených v (podkladové) zprávě.

Zpráva o mechanizmu včasného varování
Riziko makroekonomické nerovnováhy je na překážku bezproblémového fungování evropské ekonomiky a měnové unie EU. Bylo mezi faktory, které přispěly k dluhové krizi v eurozóně.

Postup makroekonomické nerovnováhy se používá k prevenci a nápravě těchto  nerovnováh. Zemi eurozóny může být uložena pokuta v souladu se stanoveným  postupem, pokud opakovaně neplní doporučení Rady.

Zpráva Komise uvádí členské státy, které mohou mít nerovnováhu. U nich budou prováděna hloubková šetření.

Pro identifikaci nerovnováhy Komise použila následující výčet ekonomických ukazatelů:

– Externí  nerovnováha a konkurenceschopnost: saldo běžného účtu; čistá investiční pozice; reálný efektivní směnný kurz; podíly na vývozním trhu; nominální jednotkové náklady práce.

– Vnitřní nerovnováha: ceny nemovitostí; tok úvěrů v soukromém sektoru; zadlužení soukromého sektoru; dluh sektoru vládních institucí; míra nezaměstnanosti; celkové závazky finančního sektoru.

– Doporučuje se dodatečně aplikovat tři nové ukazatele zaměstnanosti: míra aktivity na trhu práce; míra dlouhodobé nezaměstnanosti; míra nezaměstnanosti mladých lidí.

Zpráva vyzývá k hloubkovým přezkumům situace v 18 členských státech; (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království).

Postupy  jsou stejné jako v roce  2015, se dvěma přídavky: pro Rakousko a Estonsko budou připravena hloubková šetření. Seznam nezahrnuje Kypr nebo Řecko, protože jsou předmětem makroekonomických adaptačních programů; proto jsou již pod zvýšeným dohledem.

Od Rady se očekává, že  obecně sdílí analýzu Komise. Očekává se však nesouhlas s přidáním tří ukazatelů zaměstnanosti ve výsledkové tabulce. Návrh závěrů uvádí, že sociální a pracovní indikátory nejsou na trhu relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze.

Komise by měla zveřejnit svá hloubková hodnocení na konci února 2016.

Podvody s DPH

Rada projednává návrh na prevenci podvodů v oblasti DPH prostřednictvím „reverzní“ odpovědnosti za platby daně z přidané hodnoty („reverse charge“).

Cílem diskuze je zjistit, zda by mechanismus přenesení daňové povinnosti na zákazníka místo na dodavatele mohl být ve větší míře používán na vnitrostátní úrovni.

Tato položka byla přidána na pořad jednání na žádost České republiky. Diskuse také přispěje  později v roce 2016 k práci na budoucnosti systému DPH v EU.

Nedostatky současného systému DPH  ponechávají členské státy náchylné k nezjištění podvodů, někdy s vážnými důsledky pro národní rozpočty. To je zejména případ přeshraničních transakcí.

Problém může být hodnocen pomocí tzv.  mezery v  DPH, která vyznačuje rozdíl mezi celkovými daňovými povinnostmi a výší skutečně vybrané DPH. Významnou část mezery DPH lze připsat podvodu. Podle Komise ukázala čísla za rok  2015 celkovou mezeru DPH v EU cca 168 mld. €. Celková mezera DPH byla hodnocena na 15,2%. (Podkladová zpráva Evropské komise k této problematice z roku 2013, která se cituje v podkladech, však zahrnovala do mezery i snížené sazby DPH).

Podvody se rychle rozvíjejí, což vede k situacím, které vyžadují rychlou reakci. Typickým příkladem je „chybějící obchodní subjekt“ nebo „karusel“ – podvod, kdy se zásoby několikrát rychle zobchodují bez zaplacení DPH.

V červenci 2013 přijala Rada směrnici, jejímž cílem je usnadnit rychlou reakci ze strany členských států.  Umožňuje okamžitá opatření členských států, která mají být přijata v případě náhlých a hromadných podvodů v oblasti DPH, aby dočasně uplatnily mechanismus přenesení daňové povinnosti.

Díky mechanismu přenesení daňové povinnosti přechází   povinnost převést odvody DPH  z dodavatele (jak je běžně požadováno podle pravidel EU) na zákazníka. Někteří zákonodárci vidí mechanismus jako účinnou metodu pro předcházení podvodům, zejména podvodu „chybějícího obchodníka“. Členské státy ji mohou v současné době aplikovat na dobu určitou v předem stanoveném seznamu odvětví, odchylně od obecných pravidel pro DPH.

V říjnu 2015 Evropská komise zamítla žádost Rakouska, Bulharska, České republiky a Slovenska k možnosti uplatnění  mechanismu přenesení daňové povinnosti ve větší míře. Takové opatření by mohlo být ale povoleno pouze na základě jednomyslného rozhodnutí Rady, jejímž prostřednictvím  se schvaluje výjimka od pravidel DPH. V minulosti některé členské státy odmítly myšlenku všeobecného využití mechanismu přenesení daňové povinnosti od samého počátku.  Neupřednostňují zahájení pilotních projektů, které by mohly vést k všeobecnému použití mechanismu. Byly znepokojeny potenciálním roztříštěním jednotného trhu, měl by být tedy realizován neharmonizovaným způsobem. Uváděly také zvýšené náklady na dodržování předpisů pro podniky. Jejich preference je využívat konvenční opatření proti podvodům, jako je například vzájemná pomoc mezi správci daní a společné a nerozdílné odpovědnosti za placení DPH.

Česká republika nicméně žádá o odchylku, aby mohla provést pilotní projekt za podmínek, které si Komise přála umožnit v letech 2008 a 2009. To je dříve, než byla přijata změněná pravidla, týkající se mechanismu přenesení daňové povinnosti v roce 2010 a 2013. Pokud by se prostá většina členských států vyjádřila příznivě k české žádosti, mohla by Rada požádat Komisi, aby předložila návrh na stanovení výjimky.

Očekává se, že Komise se  že vydá sdělení o budoucnosti systému DPH v březnu 2016. Rada by mohla stejně tak požádat ji řešit prevenci zábrany podvodů v oblasti DPH v tomto kontextu.

Ostatní
Rada zaujme stanovisko k pokračující prácí na legislativních návrzích na finanční služby;

Komise může předložit další kroky v přípravě posílených opatření, aby se zabránilo financování terorismu.

Financování terorismu bylo projednáno  Radou dne 8. prosince na žádost Francie, po teroristických útocích v Paříži dne 13. listopadu 2015. Ve svých závěrech z prosince 17-18, Evropská rada zavázala k rychlému přijetí dalších opatření.

Na závěr několik poznámek

Někteří čeští představitelů  jsou v rozporu se současnou analýzou stavu a růstu ekonomiky a zaměstnanosti EU  Evropskou komisí, které přejaly všechny orgány EU. V době priorit rozvoje české ekonomiky a odstranění největších břemen z finanční krize, přenesených na sociálně nejslabší, si pletou sociální tržní ekonomiku se socialismem. A přes čelné postavení republiky v korupčních aférách budou hledat v každém opatření vlády ke kontrole fér soutěže, zdanění a získaní a využití veřejných financí jako podvazování iniciativy ne zlodějů, ale podnikatelů.  A protože je klíčovou podmínkou získání dostatečných soukromých zdrojů obnova důvěry řadových podnikatelů a střadatelů v rozvoj ekonomiky pilotní účastí veřejných zdrojů přinejmenším jako záruky, musí být rozpočet na rozvoj a kontrola jeho  využití větší.

Klasickým příkladem byla diskuze o  70 mld. Kč deficitu v rozpočtu ČR na rok 2016:

  • nulový schodek by přinesl úsporu cca 3% úroků, tj. 2,1 mld. Kč,
  • ČR i po nárůstu podílu dluhu včetně úspor výdajů státu na sociální ochranu 2009-2014 o 18 % HDP stále je zadlužením mezi nejlepšími v EU (nebýt oněch 4 let, soupeřila by s Lucemburskem o první místo; vláda nemusí tak rychle zakrýt „kiksy“ svých předchůdců.).
  • Vyrovnáním deficitu 70 mld. Kč by HDP poklesl o cca 1,6%, tím by se ale snížily daňové výnosy podle nástrojů převzatých 1995 Službami Komise od OECD z časové řady 1995-2014 o koeficient elasticity  poklesu daňových výnosů na poklesu HDP o 1%  pro ČR 0,36 o 0,58% HDP, nebo při použití semi-elasticity o 0,42 o 0,67% HDP. Kdyby byl HDP 2016 4,5 bilionů Kč, snížily by se příjmy rozpočtu o 26,1 mld. Kč nebo 30,2 mld. Kč. O tolik by poklesla spotřeba, nebo investice, s vlivem na nárůst nezaměstnanosti.
  • Ale ještě Barrosova Komise předpokládala cca 4 násobný průměrný pákový efekt veřejných výdajů na soukromý kapitál. Pak by šlo o 104,5 mld. Kč, nebo 120,8 mld. Kč. Junckerova Komise naopak po konzultacích s Evropskou centrální bankou počítá jako s opatrným odhadem  s 15 násobkem, protože experti ESB doporučovali až 30ti násobek.

–      Pokles úrovně ekonomiky ČR 2009-2012 zavinila v rozhodující míře nečinnost vlády k pomoci ekonomice; sousední Německo s největším počtem zahraničních podniků v ČR zaznamenalo, tak jako sousední   státy jen pokles růstu.

–    Protože v sociální tržní ekonomice všeobecně narůstá objem veřejných (univerzálních) služeb v obecném

zájmu, které stát dotuje, dosáhla by  se významná úspora, kdyby tyto služby provozovaly veřejně     vlastněné  podniky, protože ty nemusí konkurovat investicemi a nepotřebují také 40% hrubý zisk, protože pro jejich rozsah služeb jsou rozhodující veřejné dotace.  

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno