Zdroj: Archiv

[quote]Dopravní poslanci se vrátili zpět k reformě domácích železničních služeb. Snadnější přístup pro všechny provozovatele železniční dopravy na domácí trhy by měla cestujícím dát větší výběr a kvalitnější služby, v návaznosti na návrh pravidel podporovaných evropskou komisí pro transport a turismus (Transport and Tourism Committee).[/quote]

Nová pravidla kombinují poskytování přístupu evropským železničním provozovatelům k železniční trati a stanicím v rámci domácího trhu a nabízení veřejných zakázek jako hlavní pravidlo.

Většina domácích železničních služeb v celé EU je v současné době poskytována na základě smluv na veřejné služby, z nichž jsou mnohé zadány bez výběrového řízení.

Nová pravidla musí být ještě schválena v prosinci Evropským parlamentem.

Snazší přístup na trh pro provozovatele železniční dopravy by je měl motivovat k poskytování nových služeb cestujícím na domácích trzích EU a podpoře podnikání a investic. Měl by také v tomto dopravním odvětví podpořit zlepšení kvality inovací, jelikož v počtu přepravených cestujících železniční doprava zaostává za ostatními druhy přepravy.

Nabízení veřejných zakázek

Současná pravidla pro udělování zakázek konkrétním železničním provozovatelům pozbývají platnosti po 7 letech a zanechávají veřejné soutěže jako hlavní pravidlo. Pobídky k přesunu do výběrového systému budou rovněž zavedeny.

Přímé zadání by však bylo stále možné, a to s novými a přísnějšími pravidly. Například pokud je přímé zadání zakázky odůvodněné, protože byla nabídnuta lepší kvalita služeb nebo nižší náklady, pak by požadavky na výkon – jako je přesnost a četnost služeb, kvalita vozového parku a přepravní kapacity – mohly být zahrnuty ve smlouvě, která je zaměřena na potřeby cestujících.

Členské státy by rovněž mohly omezit právo nového operátora zúčastnit se veřejné zakázky, pokud by nová služba mohla omezit ekonomickou rovnováhu stávající smlouvy o veřejné službě.

Provozovatelé veřejných služeb by také museli být v souladu s platnými povinnostmi v oblasti sociálního a pracovního práva stanoveného právem EU, vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv.

Zdroj: eurologport