Zdroj: pixabay.com

[quote]Evropská komise 26.7. České republice, Maďarsku a Polsku zaslala odůvodněná stanoviska kvůli nedodržení jejich právních povinností v souvislosti s relokací. Navzdory tomu, že Komise tyto tři země opakovaně vyzývala, aby jednaly, a minulý měsíc proti nim zahájila řízení o nesplnění povinnosti, porušují tyto tři země dále své právní povinnosti a neberou ohled na své závazky vůči Řecku, Itálii a dalším členským státům.[/quote]

Komise dne 15. června 2017 zahájila řízení o nesplnění povinnosti a zaslala výzvy České republice, Maďarsku a Polsku. Předložené odpovědi nebyly shledány dostatečnými, jelikož v žádné z nich nebylo uvedeno, že tyto státy začnou rychle relokovat na své území. Žádný z uplatňovaných argumentů – probíhající soudní řízení proti Radě, které nemá odkladný účinek, projevy solidarity jinými prostředky nebo obtíže s prováděním bezpečnostních kontrol – neodůvodňuje skutečnost, že tyto členské státy neučinily přísliby k relokaci. Proto se Komise rozhodla přistoupit k další fázi řízení o nesplnění povinnosti.

Rozhodnutí Rady vyžadují, aby členské státy v zájmu zajištění rychlého a řádného postupu relokace přislíbily každé tři měsíce místa, jež mají pro relokaci k dispozici. Zatímco Maďarsko nepřijalo od zahájení programu relokace vůbec žádné kroky, Polsko nerelokovalo ani jednu osobu a neučinilo žádný příslib od prosince 2015. Česká republika zastavila relokace v srpnu 2016 a více než rok neučinila žádný nový příslib.

Další kroky

Odůvodněné stanovisko je druhým krokem v řízení o nesplnění povinnosti a spočívá ve formální žádosti o zajištění souladu s právem EU a vyzývá členské státy, aby Komisi informovaly o opatřeních přijatých s cílem tento soulad zajistit ve stanovené lhůtě. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady o relokaci byla přijata v reakci na naléhavou situaci a s ohledem na opakované výzvy, jež byly uvedeným třem členským státům zaslány, mají nyní orgány České republiky, Maďarska a Polska místo obvyklé dvouměsíční lhůty jeden měsíc na to, aby na odůvodněné stanovisko reagovaly. Pokud Komise neobdrží žádnou odpověď nebo pokud poskytnutá vyjádření v odpovědi nebudou uspokojivá, může se Komise rozhodnout přistoupit k další fázi řízení o nesplnění povinnosti a předložit věc Soudnímu dvoru EU.

Souvislosti

Dočasný nouzový mechanismus pro relokace byl stanoven ve dvou rozhodnutích Rady ze září 2015, v nichž se členské státy zavázaly relokovat z Itálie a Řecka osoby, které potřebují mezinárodní ochranu. Komise o provádění dvou rozhodnutí Rady pravidelně informuje prostřednictvím svých pravidelných zpráv o relokaci a přesídlování, jejichž prostřednictvím také vyzývá k přijetí potřebných opatření. Jak uvádí dnešní 14. zpráva o relokaci a přesídlování, tempo relokace se v roce 2017 podstatně zvýšilo a od listopadu 2016 přesahoval průměrný počet přesunů za měsíc 1 000 osob, přičemž nový rekord padl v červnu 2017, kdy se uskutečnilo přes 3 000 přesunů. K 26. červenci dosahuje celkový počet relokovaných osob 24 676 (16 803 z Řecka, 7 873 z Itálie).

Vzhledem k tomu, že nyní většina členských států pravidelně činí přísliby a pravidelně relokuje, je velmi dobře možné dosáhnout toho, aby do září 2017 proběhla relokace všech způsobilých osob, pokud se udrží tempo relokací z Řecka a zvýší tempo relokací z Itálie. V této konečné fázi je zásadní, aby členské státy urychlily relokace a učinily dostatek příslibů k vytvoření dostatečně velkého množství míst pro relokaci všech způsobilých osob, včetně těch, které pravděpodobně ještě do 26. září dorazí.

Právní povinnost členských států týkající se relokací po uplynutí měsíce září v žádném případě nekončí: rozhodnutí Rady o relokaci se vztahují na všechny osoby, které dorazí do 17. září do Řecka respektive do 26. září 2017 do Itálie, a způsobilé osoby musí být následně relokovány v přiměřeném časovém horizontu.