[quote]Důležitost řízení rizik v dodavatelském řetězci stále roste. V současné době, kdy může docházet k nejrůznějším turbulencím na trhu, je nutné rizikům předcházet, a pokud již k jejich vzniku dojde, eliminovat v maximální míře následky. Toho lze dosáhnout především důkladnou analýzou potenciálních rizik a sestavením strategického plánu tak, aby bylo možné následky rizika minimalizovat hned v okamžiku, kdy vůbec vznikne.[/quote]

Ve větších společnostech se každodenní analýzou potenciálních rizik a tvorbou strategických plánů pro minimalizaci rizik zabývají odborní pracovníci, či dokonce celá oddělení. Pro menší společnosti a drobné podnikatele může být tento proces složitější a většinou spočívá v rukách vrcholového vedení. Důležité však je včas věnovat dostatečnou pozornost potenciálním hrozbám, které mohou podnikání ohrozit, a zachytit zpočátku „pouze“ nepříjemnou situaci dříve, než se rozroste v problém se závažnými následky.

Řízení rizik by nemělo být nastaveno pouze v rámci dané společnosti, ale v celém dodavatelském řetězci ve spolupráci jak s dodavateli, tak i se zákazníky. To je jediný způsob, jak odvrátit či zmírnit nemalé finanční ztráty, které mohou následovat.

Ke vzniku rizik může dojít v podstatě v jakémkoliv článku dodavatelského řetězce a vědomě či nevědomě s nimi pracuje každý podnik. Ačkoli se to na první pohled nemusí zdát zjevné, největším ohrožením nejsou přírodní katastrofy, požáry skladů či exploze továren. Mnohem reálnějšími hrozbami jsou například selhání dodavatelů, přerušení výroby, logistické potíže, poruchy informačních technologií či rostoucí ceny ropy a energií a s tím související riziko rostoucích nákladů.

Novým rizikovým faktorem se v současnosti stává také kyberterorismus, ať již ze strany vnějších narušitelů, nebo zneužitím dat uvnitř společnosti. Zde není radno podceňovat nejen vlastní zabezpečení, ale ani důkladné zabezpečení procesů jednotlivých dodavatelů. Určitou „výhodou“ těchto rizik je však jejich předvídatelnost, a díky tomu je lze velmi dobře kontrolovat a řídit.

Pojištění jako nástroj řízení rizik v logistickém řetězci

Pojištění může fungovat jako jeden z nástrojů řízení rizik, který, pokud je vhodně zvolen, může eliminovat následky vzniklých škod. Odborníci na pojištění ze společnosti SATUM CZECH rizika rozdělili do jednotlivých skupin a k nim přidělit odpovídající druh pojištění.

„Skladování přináší rizika v podobě živelných událostí, jako jsou povodeň, záplava, požár, vichřice, pád sněhu, krupobití, dále odcizení, vandalismus, a dále také například škody způsobené vodou v případě havárií vodovodních potrubí a podobně. Důsledkem pak bývá poškození či zničení zboží, přerušení fungování na delší dobu, následné finanční škody. Toto lze pokrýt kvalitním pojištěním majetku a odpovědnosti, případně pojištěním přerušení provozu,“ říká Ing. Markéta Remetančíková, pojišťovací makléř senior ze společnosti SATUM CZECH.

Obecně platí, že nejrizikovějším článkem dodavatelského řetězce je přeprava. Ta nemusí být vždy bezproblémová. Při přepravě zboží se společnosti setkávají s mnoha riziky. Některá z nich lze jen stěží předpovědět, a je proto obtížné se na ně připravit. Patří mezi ně například působení přírodních jevů nezávislých na lidské vůli (zemětřesení, povodně, údery blesku, vichřice, laviny, atd.).

Dalšími mohou být důsledky lidské činnosti (autohavárie, vykolejení vlaku, zřícení letadel, ztroskotání lodi, atd.), neodborné zacházení s nákladem a mnoho dalších.

Při výskytu nahodilých událostí může dojít k poškození nebo dokonce ztrátě přepravovaného zboží. Může také dojít ke škodě na dopravním prostředku. Moderní technologie umožňují sledovat zboží téměř v každé fázi jeho cesty, což poskytuje významnou formu prevence proti odcizení. Důležitým krokem pro zajištění bezpečné přepravy je však především odpovědný a kvalitně proškolený personál. Prostředkem k částečné eliminaci následků rizik vzniklých při přepravě je vhodně nastavené pojištění.

Škody vzniklé při přepravě lze, z hlediska možnosti pojištění, rozdělit na škody z obstarání a škody vzniklé při samotném provádění přepravy. Za škody vzniklé pochybením při obstarání přepravy odpovídá zasílatel (většinou se jedná o finanční škody), za škody z přepravy pak dopravce (škody na zboží), obojí lze pojistit příslušným odpovědnostním pojištěním. Zasílatel může chybně zvolit druh vozidla a balení s ohledem na přepravované zboží a následkem budou třeba poničené křehké věci anebo zkažené ovoce. Anebo zamění či chybně naplánuje trasy a tím dojde ke zdržení a dalším vícenákladům, což je obvykle nejhorší v případě dodávek zboží do výroby. Takové hodinové zastavení výrobní linky například v automobilce je milionová záležitost.

„Mezi nejčastější příčiny škod při přepravě patří dopravní nehody a také odcizení, hlavně u toho je třeba dbát na správně zvolené pojistné krytí s ohledem na druh přepravovaného zboží. Elektronika, léky, tabák, alkohol si jakožto rizikové zboží „zaslouží“ řešit nadstandardní pojištění s širším krytím odpovědnosti dopravce.

Pokud bychom chtěli pojistit přepravované zboží v co nejširším rozsahu, je nejlepší jej pojistit majetkovým pojištěním (tzv. cargo pojištění), které zahrnuje také rizika, za které dopravce neodpovídá, jako jsou například živelné události a kryje plnou hodnotu zboží (na rozdíl od odpovědnostního pojištění dopravce),“ vysvětluje Ing. Dorota Waclawiková, pojišťovací makléř senior ze společnosti SATUM CZECH.

Přepravní databanky pomohou chránit váš náklad

V posledních letech se často společnosti setkávaly s tzv. fantomovými dopravci. Jedná se o nekalé aktivity účelově zakládaných firem s krátkou nebo žádnou historií, které lákají klienty především na atraktivní cenové nabídky. Takováto podvodná firma pak odcizí náklad a nezřídka s ním i celý kamion. Díky využívání přepravních databank a spolupráci se zavedenými a osvědčenými společnostmi je však možné s tímto fenoménem úspěšně bojovat a zdá se, že tato forma trestné činnosti je snad již poněkud na ústupu.

Stále ovšem platí doporučení, že pokud společnost svěřuje své zboží do rukou nového dopravce, je nevyhnutelné věnovat extrémní pozornost jeho důkladnému prověření.

„Elektronické burzy nákladů fungují dnes na vysoké profesionální úrovni a takřka žádný dopravce se bez nich neobejde. Tento trend bezpochyby bude pokračovat i do budoucna. Anonymní prostředí internetu bylo a stále je pochopitelně i prostorem, který láká podvodníky všeho druhu. Na tom, jak se jim vyhnout spolupracujeme se Svazem spedice a logistiky, pojišťovnami i se samotnými zástupci spedičních databank. Dopravcům doporučujeme následující bezpečnostní pravidla pro ověřování najímaných dopravců a spedičních firem,“ říká Martin Felix ze sdružení dopravců ČESMAD:

• získat potřebné doklady o dopravci (výpis z OR, osvědčení o DIČ, koncesi, pojistnou smlouvu resp. pojistný certifikát)
• ověřit, zda je účastníkem některé ze spedičních databank (RAALTRANS, TimoCom, TRANS)
• prověřit na webu informace o dopravci (na firemním popř. v jiných informačních zdrojích na internetu)
• ověřit kontakty (zda souhlasí telefony, faxy a e-maily, ze kterých dopravce komunikuje, s kontakty uvedenými na firemním webu, popř. jiných internetových zdrojích a s kontakty uvedenými ve spedičních databankách; ověřit mobilní telefony na ověřených pevných linkách)
• ověřit RZ vozidla (ČKP, ŠKP, na pojistné smlouvě – pokud je to možné)
• ověřit pojistnou smlouvu na pojišťovně
• sepsat protokol o všech výše uvedených skutečnostech a zaarchivovat pro další použití
• další vlastní postupy.

„Za provozovatele dopravní platformy můžeme potvrdit, že bezpečnost našich platforem je tématem číslo jedna. Účast při společných pracovních skupinách ohledně tohoto tématu s Česmadem a Svazem spedice a logistiky znamená, že jsme neustále aktuální v tématu bezpečnosti a zohledňujeme ihned všechny novinky, které se objeví, a zapojujeme je tak do našeho bezpečnostního systému. Neustále tedy pracujeme na rozvoji našeho interního bezpečnostního systému. Používáme v současné době všechny nejnovější prostředky pro ověřování firem, které jsou na trhu dostupné.

Interní bezpečnostní procesy a postupy jsou nastavené tak, abychom již v prvopočátku dokázali ověřovat identitu firem vpouštěných do platforem. To, že naše investice do personálu i ověřovacích technologií jsou účelné, potvrzuje fakt, že dochází k ústupu těchto případů podvodných jednání. Největší váha je v současné době na straně uživatele těchto platforem. Je důležité, aby on sám udělal poslední nezbytné kroky, které za něj udělat nemůžeme, a nepodcenil kontrolu svého obchodního partnera.

Pokud se tím uživatel bude řídit, omezí tím riziko zcela na minimum. Jakmile by uživatel při kontrole nalezl jakoukoli pochybnost, je důležité, aby nás neprodleně kontaktoval. Pro tyto případy vznikla speciální služba TimoCom Identify, která se ověřování nesrovnalostí zabývá. Uživatel tak má možnost nechat nesrovnalost ihned ověřit a vyvarovat se tak riziku,“ říká Daniel Priban, obchodní ředitel zastoupení TimoCom CZ a SK.

Rizika související s migrační vlnou nelze podceňovat

K významným rizikům při přepravě zboží dále patří neodborné zacházení s nákladem či neodborné upevnění nákladu, ale také škody vzniklé z přirozené povahy zboží (koroze, vyschnutí, samovznícení, zapaření, kazivost, působení plísní, atd.). Podceňovat nelze ani rizika související se současnou migrační vlnou, jako jsou neoprávněná vniknutí do kamionu za účelem transportu osob, či dlouhé kolony na hranicích některých států, kvůli kterým dochází k několikahodinovým nebo dokonce několik dní trvajícím časovým ztrátám.

„Problém s běženci výrazně negativně ovlivňuje poskytování dopravních služeb. Pro laickou veřejnost je to možná patrné až dnes, silniční dopravci používající trajektové spojení mezi kontinentální Evropou a Británií, ale také mezi Itálií a Řeckem se s tímto fenoménem potýkají snad již dvacet let. Ilegální přistěhovalci se snažili do Evropy dostat pokoutně v kamionech bez vědomí jejich řidičů a majitelů již dávno a mnohdy tyto snahy končily pro dopravce a řidiče nejen obrovskými finančními postihy a dalšími navazujícími ztrátami, ale v případě odsouzených řidičů i doslova osobními tragédiemi.

Dnešní masový exodus je již zcela něco jiného, agresivita uprchlíků bezprostředně ohrožuje zdraví a životy řidičů. Vše s sebou nese významné zpomalení přepravy, časté poškození přepravní techniky a nákladu a z toho vyplývající vysoké finanční ztráty,“ uzavírá Martin Felix.