Zdroj: Archiv

[quote]V souladu s iniciativou „Rozpočet EU zaměřený na výsledky“ a se snahou o zlepšení právní úpravy 27.9. 2016. Komise zveřejnila vyhodnocení výsledků práce skupiny na vysoké úrovni pro otázky zjednodušení čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů (fondů ESI).[/quote]

Byrokracie může malé a střední podniky odradit od využívání příležitostí, které jim fondy ESI nabízejí. Plýtvá se tak cenným potenciálem pro rozvoj konkurenceschopnosti evropského hospodářství.

Z tohoto důvodu zřídila Komise vloni skupinu na vysoké úrovni pro otázky zjednodušení, která má najít způsob, jak podnikům usnadnit přístup k prostředkům z evropských strukturálních a investičních fondů.

Doposud tato skupina vydala soubor doporučení, jež se týkají těchto čtyř oblastí:

m online postupů m snadnějších způsobů proplácení výdajů m snadnějšího přístupu k financování pro malé a střední podniky širším využíváním finančních nástrojů.

Na konci roku 2016 se skupina zaměří na řešení otázky dodatečných administrativních požadavků, které příjemcům prostředků kladou vnitrostátními nebo místními orgány (tzv. „gold-plating“).

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová k tomu uvedla:

„Základním předpokladem úspěchu fondů ESI v Evropě je zajištění jednoduchého přístupu a flexibility. Je třeba, abychom inovativním projektům vysoké kvality pomáhali prorazit. Toho lze dosáhnout tak, že se malým a středním podnikům, jakož i začínajícím firmám usnadní přístup k finančním prostředkům. Doporučení skupiny nám navíc poslouží jako podklad k diskusi o budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020.“

Bývalý místopředseda Komise, Siim Kallas, který uvedené skupině předsedá, k tomu dodal:

„Je třeba, abychom i nadále usilovali o odstranění překážek v této oblasti a zajistili vzájemné synergické účinky mezi fondy. Není vždy nezbytné měnit samotné předpisy. Musíme identifikovat osvědčené postupy a ty pak dále propagovat v celé EU. Právě o to se v této souvislosti snažíme.“

Některé návrhy skupiny již Komise zahrnula do svého přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období. Patří mezi ně:

Snadnější způsoby proplácení nákladů: Příjemci například nebudou muset zdůvodňovat každou jednotlivou položku nákladů, ale mohou u určitých nákladových kategorií používat paušální sazby nebo pevné ceny (například u nákladů na zaměstnance nebo jiných podnikových nákladů, jako je pojištění nebo nájemné).

Prosazování tzv. zásady „pouze jednou“: Dokumentace, kterou příjemci poskytnou, by se uschovávala v digitální podobě a nebylo by ji třeba předkládat v každé jednotlivé fázi provádění projektu.

Podpora synergických účinků a osvědčených postupů, jako jsou jednotné výzvy k předkládání návrhů, což by mohlo vést ke sloučení různých zdrojů financování EU. To by malým a středním podnikům umožnilo podávat žádost v rámci jednoho investičního balíčku, a nikoli se účastnit několika výzev zároveň.

Harmonizace podmínek pro podnikatele, kteří získají půjčku z finančních nástrojů podporovaných z fondů ESI, s cílem dosáhnout co největšího souladu s tržní praxí. To by znamenalo, že požadavky budou méně přísné než požadavky u běžných dotací. Například by se snížil počet požadovaných dokumentace, zkrátily by se lhůty pro uchovávání dokumentů apod.

Na základě doporučení skupiny Komise rovněž navrhuje, aby se usnadnilo kombinování prostředků s Evropským fondem pro strategické investice (EFSI). Žadatelé by tak absolvovali pouze jeden soubor formalit namísto toho, aby museli plnit zvláštní pravidla pro jednotlivé fondy.

Souvislosti

Skupina na vysoké úrovni pro zjednodušení určená příjemcům prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) byla zřízena Evropskou komisí na základě rozhodnutí ze dne 10. července 2015 a svou činnost zahájila v říjnu 2015. Je složena z 12 odborníků, kteří Evropské komisi poskytují poradenství o tom, jak snížit administrativní zátěž, s níž se musí vypořádávat žadatelé o prostředky ze všech pěti fondů.

Nařízení o Evropských strukturálních a investičních fondech na období 2014–2020 již nabízí řadu příležitostí ke zjednodušení pravidel a snížení administrativní zátěže. Patří k nim soubor společných pravidel pro všechny fondy ESI, širší využívání zjednodušeného vykazování nákladů a zavedení tzv. „esoudržnosti“.

Skupina rovněž sleduje, jak členské státy těchto příležitostí využívají.

Závěrečná zpráva skupiny na vysoké úrovni, jejíž vydání se očekává v roce 2018, bude jedním ze základních kamenů diskuse Komise o budoucnosti politiky soudržnosti.