Zdroj: Archiv

[quote]Podle zprávy Eurostat z 22.7 byl na konci 1. Q 2016 vládní dluh v poměru k HDP v EA 19  91,7 %, ve srovnání s 90,7 % na konci 4. Q roku 2015. V EU28 se tento poměr snížil z 85,3 % na 84,8 %. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2015 vládní dluh v poměru k HDP klesl jak v eurozóně (z 93,0 % na 91,7 %), tak EU28 (z 88,1 % na 84,8 %).[/quote]

Na konci prvního čtvrtletí roku 2016 se na dluhu podílely dluhopisy  v eurozóně 79,3 % a  v EU28 80,8 %. Půjčky tvořily  17, 7 % a 15,2 % a hotovost a vklady  3,0 % v eurozóně a 4,0 % EU28. Vzhledem k zapojení vlád některých členských států EU do finanční pomoci jiným státům EU v souvislosti s finanční krizí zveřejňují se čtvrtletní údaje o mezivládních úvěrech (IGL). Podíl IGL v HDP na konci 1. Q 2016 činil 2,2 % v eurozóně a 1,6 % v EU28.

01

Vládní dluh na konci prvního čtvrtletí 2016 podle jednotlivých členských států

Nejvyšší poměr vládního dluhu k HDP na konci prvního čtvrtletí roku 2016 byl v Řecku (176,3 %), Itálii (135,4 %) a Portugalsku (128,9 %), nejnižší v Estonsku (9,6 %),  Lucembursku (21,8 %) a Bulharsku (30,3 %).

02

V porovnání se 4. Q 2015 16 členských států podíl dluhu k HDP v 1. Q 2016 zvýšilo, 11 podíl snížilo, podíl Bulharska a Portugalska byl stabilní. Největší nárůst mělo Bulharsko  (+3.6 %), Belgie (+3.2 %) a Itálie (+2.7 %), největší pokles v Litvě (-2.7 %), Spojeném království (-1.2 %) a Švédsku (-1.0 %).

03

V porovnání se 4. Q 2015 zaznamenalo na konci prvního čtvrtletí roku 201613 členských států nárůst podílu jejich zadlužení na HDP, čtrnáct dosáhlo pokles a v Itálii nedošlo k žádné změně. Nejvyšší nárůst poměru byl zaznamenán v Řecku (5,8 %), ve Finsku (3,7 %), v Lotyšsku (2,9 %) a Litvě (2,1 %), největší pokles byl v Irsku (-16.7 % – v Nizozemsku (-4,3%, viz poznámka k zemi), Dánsku,, Německu, Chorvatsku a Maltě (-3,3 %)

Metody a definice

Čtvrtletní údaje o vládním dluhu jsou shromažďovány z členských států podle Evropského systému účtů (ESA 2010), viz příloha B, program předávání údajů ESA 2010, s odkazem na definici Maastrichtského dluhu..

Celkový veřejný dluh je definován jako konsolidovaný hrubý dluh celého vládního sektoru nesplacený ke konci daného čtvrtletí (v nominální hodnotě). Vládní dluh je tvořen závazky vládních institucí v těchto finančních nástrojů: oběživo a vklady (AF.2); dluhové cenné papíry (AF.3) a úvěry (AF.4), jak jsou definovány v ESA 2010.

Poměr dluhu k HDP se počítá pro každé čtvrtletí za použití součtu HDP za poslední čtyři čtvrtletí. Čtvrtletní údaje o HDP jsou poslední data předávaná členskými státy EU. Zatímco čtvrtletní zadlužení je v souladu s ročními údaji dluhu, při shodných publikacích se vyskytují rozdíly mezi čtvrtletními a ročními údaji o HDP.

Za účelem správné konsolidace dluhu vládního sektoru a poskytnutí úplné informace uživatelům zveřejňuje Eurostat údaje o vládních půjčkách (IGL) jiným vládám EU a tyto pohledávky byly věřitelským státům odečteny. Pojmy a definice jsou založeny na ESA 2010 a na základě pravidla týkajícího se statistických údajů k postupu při nadměrném schodku (EDP). Údaje uvedené jsou stavy úvěrů souvisejících s pohledávkami týkajícími se jiných členských států EU.

Základem ocenění je nesplacený objem úvěrů ve jmenovité hodnotě na konci každého čtvrtletí. Od prvního čtvrtletí roku 2011, se mezivládní hodnoty úvěrů vztahují především na úvěrování Řecka, Irska a Portugalska a zahrnují úvěry ze strany Evropského nástroje finanční stability.

Údaje o stavech, jako třeba vládního dluhu, se používá pro sestavování agregátů EU konec směnných kurzů období. Pro data průtoku, jako je HDP, se používají průměrné směnné kurzy.

Poznámka k zemím

Údaje o HDP za Irsko jsou po nedávné revizi ověřené a zveřejněné Eurostat. Revidované údaje o HDP Irska dosud nebyly zahrnuty do souhrnných ukazatelů EU a eurozóny. To bude provedeno v rámci běžného aktualizačního cyklu HDP. Více informací o důvodech revizí irského HDP a ověřovacích postupů pro HDP a HND (v září), lze nalézt na internetových stránkách Eurostat. Irský hrubý dluh nebyl revidován od posledního zveřejnění v dubnu 2016.

04

Schodek veřejných financí sezónně upravený byl v 1.Q 2016 1,6 % HDP v eurozóně a poklesl na 1,8 % HDP v EU28

Podle zprávy Eurostat v prvním čtvrtletí roku 2016 činil podíl sezónně upraveného schodku veřejných financí k HDP 1,6 % v EA19, což představuje ve srovnání s 2,3 % ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 pokles. V EU28 činil podíl deficitu na HDP 1,8 %, poklesl ve srovnání s 2,3 % v předchozím čtvrtletí.

05

Vládní příjmy a výdaje v eurozóně a EU28

V prvním čtvrtletí roku 2016 celkové vládní příjmy v eurozóně činily 46,3 % HDP, což je pokles ve srovnání s 46,7 % ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015. Celkové vládní výdaje v eurozóně byly 48,0 % HDP, ve srovnání s 48,9 % HDP v předchozím čtvrtletí.

V EU28, celkové vládní příjmy byly v prvním čtvrtletí roku 201644,9 % HDP ve srovnání s 45,3 % ve čtvrtém čtvrtletí 2015. Celkové vládní výdaje v EU28 byly 46,8 % HDP ve srovnání s 47,6 % v předchozím čtvrtletí.

06

07

Metody a definice

Údaje za eurozónu a EU28 kalendářně a sezónně upravuje Eurostat pomocí nepřímého přístupu (podle jednotlivých zemí) k celkovým příjmům a celkovým výdajům. Příjmy a výdaje vykazují jasný sezónní charakter. Přebytek (+) / deficit (-), je odvozen nepřímo z výše uvedených operací. Pro poměry k HDP se používá kalendářně a sezónně očištěný HDP pro vládní celkové příjmy a celkové výdaje na základě dobrovolnosti a umožnění Eurostat zveřejňovat tyto odhady. Několik zemí dodává pro Eurostat vlastní odhady kalendářně a sezónně upravených dat.

Čtvrtletní nefinanční účty pro obecné použití financování provozu vlády jsou plně v souladu s metodikou stanovenou v Evropském systému účtů (ESA 2010), stejně jako koncept vládního deficitu / přebytku používaný v rámci postupu při nadměrném schodku. Roční údaje postupu při nadměrném schodku  z dat, která mají být oznámena členskými státy v říjnu 2016, jsou předmětem důkladného ověření ze strany Eurostat, což může vést k revizi dříve publikovaných čtvrtletních údajů.

Čtvrtletní údaje o HDP jsou poslední data předávaná členskými státy EU. Zatímco sezónně neupravený čtvrtletní vládní schodek / přebytek je v souladu s ročními údaji, vyskytují se rozdíly mezi součtem čtvrtletních sezónně upravených dat a ročními údaji.

Rozdíly mezi změnou celkových příjmů a celkových výdajů a změny v přebytku (+) / schodku (-) jsou ze zaokrouhlování.

Bohužel se naplňují pesimističtější odhady rozvoje ekonomiky Česka ze strany Evropské komise. Vláda musela zřejmě věnovat enormní úsilí na nápravu vadného pojetí staré koalice, že škrty výdajů namísto financování rozvoje jsou oprávněné, nadto když v sebezáchově obstrukcemi opozice zdržuje nápravná opatření.

Jenomže pokud dostane „definitivu“ podle služebního zákona vedoucí úředník, který nemá  ponětí o povinnosti podílet se na rozvoji vlastní hlavou namísto ponechání všeho na pochroumané neviditelné ruce trhu ponětí, nebude výsledek nejlepší.

 Již odborně prověřený aparát by se neměl domáhat drahého poradenství při zadávání projektů, protože pak je buď jen „politicky“ odpovědný, nebo pamatuje na své bývalé spolupracovníky, kteří odešli vydělávat do soukromých sektorů.

 Jistý pokles výkonnosti lze vyčíst z grafů k vývoji podílu vládního dluhu na HDP, kde je ĆR prakticky stále v nejlepší kvartile států EU,  ale až v polovině pořadí snižování podílu dluhu. To by samozřejmě mělo smysl, kdyby šlo nižší snižování vládního dluhu zdůvodnit investicemi. Tak tomu ale není!  Není to i proto, že stále více úspěšných firem posiluje pobočky v zahraničí pro nedostatek pracovních sil na domácím trhu práce?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno