[quote]Evropská komise 14. června předložila opatření, podporující členské státy v jejich úsilí o prevenci a boj proti radikalizaci, vedoucí k násilnému extremismu a terorismu. Iniciativa je součástí práce Komise v rámci evropského programu pro bezpečnost přijatého v dubnu 2015 a k dosažení efektivní a skutečně bezpečné unii EU. Vydané sdělení zahrnuje iniciativy v několika oblastech politiky, přes podporu výzkumu má pomoci lépe porozumět jevu radikalizace, k prevenci jeho projevů prostřednictvím vzdělávání, řešení tohoto problému na internetu a ve věznicích, a jak můžeme posílit spolupráci s třetími zeměmi, které čelí podobným výzvám.      [/quote]

Význam opatření je zřejmý:

Nedávné teroristické útoky v Evropě opět potvrdily naléhavou potřebu řešit radikalizaci vedoucí k násilnému extremismu a terorismu. Většina podezřelých z terorismu obviněných v těchto útocích byli evropští občané, narození a vyrostlí v členských státech EU, kteří byli radikalizováni a obrátili se proti svým spoluobčanům k páchání zvěrstev. Předcházení radikalizaci je, jak bylo zdůrazněno v evropské agendě o bezpečnosti, ústřední součástí boje proti terorismu,.

Akce proti radikalizaci budou akce na místní, ale také regionální či celostátní úrovni, a spadají primárně do kompetencí členských států. Místní aktéři, jako učitelé, mládež a sociální pracovníci, vedoucí komunit, psychologové, nevládní organizace, think-tanky, komunitní policie, věznice a probační úředníci, i zástupci místních samospráv, mají obvykle nejlepší předpoklady pro prevenci a odhalování radikalizace, a to jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu. Proces násilné radikalizace má zároveň významné nadnárodní dopady, které vyžadují koordinovaný přístup a podporu z evropské úrovně. Pro podporu členských států v jejich úsilí bude Komise především mobilizovat své politiky a finanční nástroje, jakož i evropské sítě. Většina opatření ve sdělení budou prováděna v úzké spolupráci s členskými státy.

Kořeny případů radikalizace vedoucí k terorizmu

Výzkum v EU poskytl užitečné srovnávací výsledky pro otázky radikalizace a de-radikalizace procesů a rozvíjející se a komplexního sociálního kontextu náboženství, multikulturalismu a politického extremismu v mnoha členských státech. Je rostoucí konsensus, že osoby řídící radikalizaci mohou mít silný pocit odcizení, vnímané nespravedlnosti a ponižování zesílené sociální marginalizace, xenofobie a diskriminace, omezené vzdělání nebo možnosti zaměstnání, s kriminalitou nebo psychickými problémy. Tyto faktory mohou být zneužity náboráři, kteří se živí zranitelnosti a stížnostmi prostřednictvím manipulace. Poslední vývoj včetně těch nedávných teroristických útoků, k nimž v Evropě došlo, obecněji k účasti velkého počtu zahraničních teroristických bojovníků v EU, radikalizuje zvyšující se počet žen a dětí  ty  a rekrutují teroristické skupiny; využití moderních komunikačních nástrojů pro tyto účely představuje nové výzvy z hlediska pochopení a soustředění se na kořeny procesů radikalizace a deradikalizace.

Jaké důkazy již existují pro fenomén radikalizace

Fenomén radikalizace není nic nového. Výzkum v EU poskytl užitečné srovnávací výsledky k procesům radikalizace a deradikalizace mezi mladými lidmi a k vývoji a komplexním sociálním kontextu náboženství, multikulturalismu a politického extremismu v mnoha členských státech. Bylo zahájeno několik projektů k radikalizaci v rámci sedmého rámcového programu evropského výzkum a technického rozvoje (FP7). Navíc Komise zahrnula téma výzkumu radikalizace a začlenění v roce 2016 v rámci svého výzkumného a vývojového programu Horizont 2020. Nové důkazy generované těmito projekty posílí schopnost členských států doladit stávající politické přístupy a vyvíjení nové politiky a postupy

V jakých oblastech Komise podpoří členské státy: některé příklady konkrétních akcí.

Sdělení se zaměřuje na následujících 7 specifických oblasti:

 1. Podpora výzkumu, dostupnosti důkazů, monitorování a vytváření síti. Komise bude např. zvyšovat svůj výzkum radikalizace na pomoc členským státům doladit stávající politické přístupy a postupy.[gap height=“10″]
 2. Boj proti teroristické propagandě. V nadcházejících měsících Komise, Europol, členské státy, občanské společnosti a průmysl předloží soubor nástrojů cílených opatření. To bude například obsahovat společně vytváření platforem, které mají být vyvinuty v rámci internetového sektoru s přispěním různých zainteresovaných stran. Cílem je posílit proces odkazů a zabrány odstranění materiálu, které by se znovu objevily v jiných platformách.[gap height=“10″]
 3. Řešit radikalizaci ve věznicích[gap height=“10″]
  • RAN Centrum výtečnosti poskytne politická doporučení v oblasti prevence radikalizace lékařů v první linii, pokrývající sektor vězeňské a probační služby.[gap height=“10″]
  • Kromě toho bude EU vyvíjet programy vzdělávání a odborné přípravy ve věznicích (včetně odborné přípravy) k usnadnění opětovného začlenění zadržovaných osob do společnosti.[gap height=“10″]
 4. Podpora začleňujícího vzdělávání a společných hodnot EU.[gap height=“10″]
  • Jako jedno z opatření k dosažení tohoto cíle Komise uvolňuje prostřednictvím programu Erasmus + více než 400 milionů € v roce 2016 na nadnárodní partnerství k rozvoji inovativních politických přístupů a postupů na místní úrovni, stanovení priorit sociálního začleňování, prosazování společných hodnot a mezikulturního porozumění. – Komise rovněž zřídila síť pro umožnění návštěv místních vzorů – podnikatelů, sportovců, stejně jako dříve radikálních lidí – škol, mládežnických center nebo sportovních klubů.[gap height=“10″]
 5. Prosazování, otevřené a pružné společnosti a oslovení mladých lidi[gap height=“10″]
  • Například Komise bude i nadále spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou k přijetí směrnice proti diskriminaci. Zvýší svou podporu pracovníkům s mládeží a mládežnickým organizacím, zejména vývojem sady nástrojů, které jim pomáhají odhalit a řešit násilnou radikalizaci.[gap height=“10″]
 6. Bezpečnostní dimenze řešení radikalizace[gap height=“10″]
  • Komise například do konce roku 2016 navrhne provést revizi Schengenského informačního systému k dalšímu zlepšení jeho přidané hodnoty pro účely vymáhání práva a boje proti terorismu.[gap height=“10″]
 7. Mezinárodní rozměr[gap height=“10″]
  • Komise zaměří například vnější finanční nástroje EU na prevenci násilné radikalizaci. V rámci programu Erasmus + dojde k virtuální výměně mladých lidí uvnitř i vně EU, jejímž cílem spojit 200.000 z nich dohromady prostřednictvím těchto strukturovaných on-line diskusí v roce 2020 na podporu mezikulturního dialogu a vzájemného porozumění.

Projekty EU na podporu boje proti radikalizaci

Boj proti radikalizaci je mnoharozměrný a tak jsou k dispozici finanční prostředky na úrovni EU z celé řady programů, které mohou být použity pro příslušné akce rozložené napříč různými oblastmi politiky.

1. Jedním ze zdrojů podpory jsou národní programy realizované zeměmi EU, které se účastní fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF). Například ISF-Policejní národní programy obsahuje projekty týkající se radikalizace s celkovou částkou pro období 2014-2020 314 milionů €.

2. Komise může rovněž podporovat projekty zaměřené na radikalizaci prostřednictvím několika nástrojů z horizontální politiky sociálních fondů ISF v závislosti na rozsahu akcí uvedených v projektu. Pro ně Komise schvaluje roční pracovní programy, které definují priority a cíle pro každý rok, včetně priorit výzvy k předkládání návrhů.

3. Dalším zdrojem finanční podpory je Erasmus +, program vzdělávání a odborné přípravy EU. V roce 2016 mají, přednost akce a projekty, které podporují začlenění a podporují základní hodnoty, odrážejí cíle Pařížské deklarace z března 2015. Nyní je k dispozici pro rozvoj nových politik a projektů na podporu těchto priorit 400 milionů €, dalších 13 milionů € půjde na pomoc šíření a zvýšení občanské iniciativy.

4. Posléze mohou být mobilizovány evropské strukturální a investiční fondy realizované na národní nebo regionální úrovni. Od roku 2014 do roku 2020 je  přímo určeno 25,6 miliard € k posílení sociálního začlenění znevýhodněných skupin, například prostřednictvím vzdělávacích programů šitých na míru a programy sociální podpory. Kromě toho půjde přes 8 miliard €  na pomoc školám řešit nedokončené vzdělání a zvýšení přístupu ke kvalitnímu vzdělání pro všechny, například prostřednictvím přizpůsobení školních osnov, vzdělávacích kurzů pro učitele a individuální podporu znevýhodněným studentům.

RAN-centrum excelence povědomí radikalizace

V říjnu 2015 Komise zahájila RAN na podporu práce na zvyšování povědomí o síti radikalizace. Nyní spojuje více než 2.400 frontových lékařů včetně pedagogů, sociálních pracovníků, představitelů občanské společnosti, psychologů, nevládních organizaci, think-tanků, místní policie, vězeňských a probačních úředníků zástupců místních úřadů. Záměrem RAN je:

 • podporovat EU a členské státy, v úsilí zabránit radikalizaci prostřednictvím různých podpůrných služeb, praktickými nástroji a příspěvky na státní politiku (komponenta podpory);[gap height=“10″]
 • konsolidovat, šíření a sdílení odborných znalostí, osvědčených postupů a cílený výzkum v oblasti předcházení radikalizaci (komponenta znalostí).

RAN má různé pracovní skupiny

 • diskutují a testují různé aspekty radikalizace a preventivních přístupů:[gap height=“10″]
 • pracovní skupina pro sdělování příběhů a události  (RAN C & N),[gap height=“10″]
 • pracovní skupina pro vzdělání (RAN EDU)[gap height=“10″]
 • skupina pro mládež, rodiny a pracovní skupina komunit (RAN Y, F & C)[gap height=“10″]
 • pracovní skupina zdravotní a sociální péče (RAN H & SC)[gap height=“10″]
 • pracovní skupina místních orgánů (RAN LOCAL)[gap height=“10″]
 • pracovní skupina vězeňská a probační (RAN P & P)[gap height=“10″]
 • pracovní skupina policie a donucovací (RAN POL)[gap height=“10″]
 • pracovní skupina pro výjezdy (RAN EXIT)[gap height=“10″]
 • pracovní skupiny pro vzpomínání na oběti terorismus (RAN VVT) na podporu  EU a členských států v prevenci úsilí různých podpůrných služeb, nástrojů a politických příspěvků (komponenta podpor);

S (S) CAT/SCN

Evropská komise bude i nadále financovat poradní tým strategické komunikace /strategickou komunikační síť. Jedná se především o rozvoj a výměnu osvědčených postupů v oblasti strategické komunikace se zaměřením na prevenci a boj proti terorismu, zločinu a násilnému extremismu. SCAT podporuje členské státy a další aktéry k řešení národních a místních problémů vytvořením živé a dynamické sítě, jejíž účelem je sdílet a vyměňovat si osvědčené postupy v této oblasti. Aktivity zahrnují praktickou podporu a poradenství pro strategické komunikace k dispozici pro členské státy, občanskou společnost i instituce EU.

Akce Komise na podporu vzdělávání k prevenci násilí z radikalizace

Vzdělání hraje důležitou roli při podpoře sociálního začleňování přenášením společné hodnoty, na níž EU, podporuje mezikulturní porozumění a posílení kritického myšlení, vybavující tedy mladé lidi s potřebnými schopnostmi činit informovaná rozhodnutí. To je duch podpory občanství Pařížské deklarace k společným hodnotám svobody, tolerance a nediskriminace prostřednictvím vzdělávání, která byla přijata dne 17. března 2015 ministry školství za účasti  komisaře Navracsicse. Tento text definuje společné cíle pro členské státy, a vyzývá k podpůrným akcím na úrovni EU. Na tomto základě Komise uvolnila svou politiku a finanční nástroje, které pomáhají školám, vysokým školám, oblasti práce s mládeží, aby se staly hybnou silou změny.

Do budoucna  Komise navrhne doporučení Rady o stanovení rámce politiky na podporu začlenění a základních hodnot prostřednictvím vzdělávání. Cílem bude podporovat členské státy při provádění politických reforem a poskytnout vodítko pro pracovníky zemí z praxe. Rámec bude vycházet ze stávajících poznatků o tom, co funguje a pomáhat šířit osvědčené postupy na úrovni EU.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno