Zdroj: Archiv

[quote]Podle údajů Eurostatu z 21.12. 2016 se od roku 2011 výdaje na sociální ochranu v rámci Evropské unie mírně zvýšily z 28,3 % HDP v roce 2011 na 28,7 % v roce 2014. V roce 2014, byly na úrovni EU dva hlavní zdroje financování sociálního zabezpečení: příspěvky od státu z daní, které tvoří 40 % z celkových příjmů a sociální příspěvky z 54 %.[/quote]

Průměr EU i nadále maskuje velké rozdíly mezi členskými státy. V roce 2014 výdaje na sociální ochranu představovaly alespoň 30 % HDP ve Francii (34,3 %), v Dánsku (33,5 %), ve Finsku (31,9 %), v Nizozemsku (30,9 %), Belgii (30,3 %), Rakousku a Itálii (po 30,0 %).

Naproti tomu výdaje na sociální ochranu pod 20 % HDP byly v Lotyšsku (14,5 %), v Litvě (14,7 %), v Rumunsku (14,8 %), Estonsku (15,1 %), Bulharsku a na Slovensku (shodně 18,5 %), na Maltě a v Polsku (po 19,0 %), České republice (19,7 %) a Maďarsku (19,9 %).

Tyto rozdíly odrážejí rozdíly v životní úrovni, svědčí ale také o různorodosti vnitrostátních systémů sociální ochrany a demografických, ekonomických, sociálních a institucionálních struktur jsou specifické pro každý členský stát.

Prostřednictvím norem parity kupní síly se eliminovaly rozdílů v úrovni cen mezi jednotlivými zeměmi; ty se ukázaly jako významné. Nejvyšší úroveň byla v Lucembursku (viz. Poznámka k zemi), nejvyšší výdaje na jednoho obyvatele byly v Dánsku, Nizozemsku a Rakousku kolem 35 % až 40 % vyšší než je průměr EU, Německo a Francie cca  30 % nad průměrem, Belgie, Finsko a Švédsko ve výši cca o 20 % výše.

Nejnižší výdaje na jednoho obyvatele byly v Rumunsku více než 70 % pod průměrem EU, následovalo Bulharsko a Lotyšsko (o 65 % až 70% pod průměrem).

Nejvyšší podíly dávek pro staré a pozůstalé byly v Řecku a Polsku

V průměru v EU, stáří a pozůstalostní dávky představovaly 45,9 % celkových sociálních dávek v roce 2014, a byl hlavní část dávek sociální ochrany v téměř všech členských státech. Podíl stáří a pozůstalostních dávek v úhrnu byl nejvyšší v Řecku (65,0 %), v Polsku (60,4 %), Itálie (58,6 %), Portugalsku (57,5 %), na Kypru (55,5 %) a Rumunsku (55,1 %), zatímco to bylo nejnižší v Irsku (29,8 %), v Lucembursku (37,7 %), Německo (39,2 %) a Belgii (40,3 %).

Nemoc / zdravotní péče a dávky v pracovní neschopnosti představovaly v roce 2014 36,5 % celkových sociálních dávek v průměru EU. Byly druhé nejvyšší dávky z dávek sociální ochrany v Irsku, Německu a Chorvatsku. Mezi členskými státy, podíl těchto dávek se pohybovala od 23,3 % na Kypru a 26,1 % v Řecku po 42,3 % v Nizozemsku, 42,8 % v Německu a 45,8 % v Chorvatsku.

Nemoc / zdravotní péče a dávky v pracovní neschopnosti představovaly 36,5 % celkových sociálních dávek v průměru v Evropské unii v roce 2014. Měly největší podíl z dávek sociální ochrany v Irsku, Německu a Chorvatsku. Mezi členskými státy se podíl těchto dávek pohyboval od 23,3 % na Kypru a 26,1 % v Řecku na 42,3 % v Nizozemsku, 42,8 % v Německu a 45,8 % v Chorvatsku.

Metody a definice

Výdaje a příjmy sociální ochrany jsou vypočteny v souladu s metodikou ESISSO (Evropský systém integrované statistiky sociální ochrany). Výdaje zahrnují sociální dávky, náklady na správu a další výdaje spojené s programy sociální ochrany. Sociální dávky jsou „hrubé“: jejich hodnota představuje to, co rezidentní programy sociální ochrany zaplatí před srážkou daně z příjmu nebo jiných povinných odvodů splatných na dávky ze strany příjemců.

Další podrobnosti jsou k dispozici v manuálu a uživatelské pokyny ESISSO, k dispozici na internetových stránkách Eurostatu. Údaje o výdajích (brutto) a příjmy jsou v nominálních hodnotách, tj. V běžných cenách a aktuální směnné kurzy. Údaje jsou předběžné pro řadu členských států.

Kupní síla (PPS) je umělá referenční měnová jednotka, která eliminuje rozdíly v úrovni cen mezi jednotlivými zeměmi. Za jeden PPS je stejný objem zboží a služeb ve všech zemích. Tato jednotka umožňuje smysluplné objemové srovnání hospodářských ukazatelů v jednotlivých zemích. PPSS používány, jsou ty, které odpovídají v národních účtech agregaci „skutečné individuální spotřeby“.

Poznámka k zemi:

Lucembursko: ukazatel „Výdaje na jednoho obyvatele“ se vypočte na základě místních obyvatel, a proto je tato hodnota nadhodnocena pro Lucembursko ve srovnání s ostatními zeměmi, protože je v něm vyplácený významný podíl na zisku.