Zdroj: pixabay.com

[quote]Spojené království spustilo plnění článku 50 dne 29. března 2017. Co se stalo od té doby na straně EU? Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království Evropské radě svůj úmysl opustit Evropskou unii v souladu s článkem 50 Smlouvy o Evropské unii. Dne 29. dubna 2017 přijala Evropská rada na úrovni EU27 soubor politických pokynů, které definují rámec jednání a stanovují celkové postoje a zásady EU. Dne 3. května 2017 zaslala Evropská komise Radě doporučení pro zahájení jednání podle článku 50 se Spojeným královstvím včetně návrhů směrnic pro vyjednávání. Dne 22. května 2017 Rada na základě doporučení Komise povolila zahájení jednání podle článku 50 s Velkou Británií a jmenovala Komisi vyjednavače Unie. Společně s pokyny Evropské rady, které dne 29. dubna 2017 schválili vedoucí představitelé EU-27, tyto směrnice pro jednání vymezují priority pro první fázi jednání.[/quote]

Evropská komise také vydala podrobné dokumenty k jednání s Velkou Británií. Každý článek podléhá výměně názorů mezi hlavním vyjednávačem Komise Michelem Barnierem a pracovní skupinou Rady, jíž předsedá generální sekretariát Rady, a řídící skupinou Brexit v Evropském parlamentu.

Evropská komise zveřejňuje tato stanoviska na svých webových stránkách, a to jak při sdílení s ostatními institucemi EU, tak i při jejich odeslání do Spojeného království. Dosud byly zveřejněny příspěvky k následujícím tématům:

 1. Občanská práva
 2. Finanční vyrovnání
 3. Jaderné materiály a ochranná zařízení (EURATOM)
 4. Otázky týkající se fungování orgánů, institucí a orgánů Unie
 5. Správa dohody podle článku 50
 6. Zboží uvedené na trh podle práva Unie před datem odstoupení od smlouvy
 7. Soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech
 8. Probíhající soudní a správní řízení
 9. Probíhající policejní a soudní spolupráce v trestních věcech

První kolo jednání k článku 50 mezi Evropskou komisí a Spojeným královstvím se konalo dne 19. června. Obě strany se dohodly, že vytvoří pracovní skupiny týkající se práv občanů, finančního vyrovnání a dalších otázek týkajících se separace. Koordinátoři jednání na straně EU a Spojeného království rovněž zahájí dialog o otázkách týkajících se Severního Irska. Výsledek tohoto prvního kola jednání je uveden v „referenčních podmínkách“ dohodnutých mezi Spojeným královstvím a Evropskou komisí a je zveřejněn na internetových stránkách Komise.

Agenda 2. kola byla a je zveřejněna na webu Komise, kde je také k . dispozici.

Spojené království přestane být členem Evropské unie v půlnoci dne 29. března 2019, pokud Evropská rada jednomyslně nerozhodne o prodloužení dvouletého vyjednávacího období. Spojené království se stane od data odstoupení třetí zemí. Jednání o řádném stažení Spojeného království z EU musí být dokončena do dvou let

Počínaje okamžikem spuštění článku 50, nebude-li během této doby dosaženo dohody, Smlouvy přestanou platit pro Spojené království. Na konci vyjednávacího období navrhne vyjednavač Unie Radě a Evropskému parlamentu dohodu, přičemž zohlední rámec budoucího vztahu Spojeného království s EU.

Evropský parlament musí svůj souhlas odhlasovat prostou většinou, včetně členů Evropského parlamentu z Velké Británie.

Rada uzavře dohodu. Smlouva předpokládá, že k tomu může dojít hlasováním kvalifikovanou většinou (tj. 20 zemí zastupujících 65 % obyvatel EU27).

Spojené království také musí schválit dohodu podle svých ústavních ujednání.

Samotná jednání budou trvat přibližně 18 měsíců (červen 2017 / listopad 2018).

Hlavy států nebo předsedové vlád EU27 vyzvali Radu, aby jmenovala Evropskou komisi jako vyjednavače Unie. Přivítali jmenování Michela Barniera za hlavního vyjednavače Komise. Evropská komise jako vyjednavač Unie a Michel Barnier jako hlavní vyjednavač Komise budou systematicky informovat Evropskou radu, Radu a její přípravné orgány, které projednávají Brexit ve formátu EU27. Michel Barnier bude průběžně informovat Evropský parlament prostřednictvím určené řídící skupiny pro Brexit.

27 členských států bude úzce zapojeno do přípravy jednání, poskytování pokynů hlavnímu vyjednavači Komise a posouzení pokroku prostřednictvím specializované pracovní skupiny, která byla vytvořena v Radě se stálým předsedou, aby bylo zajištěn soulad s pokyny Evropské rady a směrnicemi Rady pro vyjednávání.

Evropská rada se na úrovni EU27 bude nadále trvale zabývat touto záležitostí a podle potřeby aktualizovat své pokyny během jednání.

Praktické otázky, jako je jazykový režim a struktura vyjednávání, jsou uvedeny v zadávacích podmínkách dohodnutých mezi Evropskou komisí a Spojeným královstvím dne 19. června 2017. Angličtina a francouzština jsou dva oficiální jazyky jednání. Jednání se budou konat v Bruselu. Smlouvy o EU jednoduše přestanou platit ve Spojeném království dva roky po oznámení o vystoupení.

Každá země, která vystoupila z EU, může požádat o opětovné připojení. Bude vyžadováno, aby žádost prošla procesem přistoupení. Rozhodnutí Spojeného království spouštělo článek 50. Jakmile se ale spustí, nemůže být jednostranně zrušeno. Článek 50 nestanoví jednostranné zrušení oznámení. Jednání podle článku 50 se Spojeným královstvím jsou jedinečná a liší se od jakéhokoli jiného jednání, které dosud Evropská unie vedla. Vzhledem k jejich bezprecedentní povaze se Evropská komise rozhodla přijmout transparentní přístup přijatý na míru pro tento případ.  Komise jako vyjednavač Evropské unie zajistí maximální úroveň transparentnosti během celého procesu vyjednávání. Přečtěte si zde naši politiku transparentnosti.

Hlavní zásady jednání

Dohoda o odstoupení od smlouvy by měla vycházet z rovnováhy práv a povinností a zároveň zajistit rovnocenné podmínky. V pokynech Evropské rady byly vyloučeny vybírání jednotného trhu a účasti jednotlivých sektorů na jednotném trhu. Unie také zdůraznila, že Její čtyři svobody (lidé, zboží, služby a kapitál) zůstanou nedělitelné. Jednání budou založena na principu, že se nic nedohodne, dokud nebude dohodnuto vše. Evropská unie zůstane po celou dobu vyjednávání sjednocená a Evropská rada vyloučila, že budou existovat samostatná jednání mezi jednotlivými členskými státy a Spojeným královstvím o záležitostech, týkajících se stažení Spojeného království. Dohoda o odstoupení od smlouvy by měla respektovat autonomii rozhodování Unie, jakož i úlohu Soudního dvora Evropské unie.

Jednání k rámci budoucích vztahů se Spojeným královstvím bude zahájeno až po dosažení dostatečného pokroku ve všech oblastech první fáze jednání. Evropské rada bude rozhodovat, zda bylo dosaženo dostatečného pokroku. Michel Barnier veřejně prohlásil, že doufá, že Evropská komise bude schopna v říjnu oznámit dostatečný pokrok Evropské radě.

Veškeré informace týkající se jednání skupiny Brexit jsou k dispozici na naší vyhrazené internetové stránce, včetně všech vyjednávacích dokumentů, tiskových materiálů a projevů Michela Barniera.

 

Z poznámek Michela Barnier po schůzi kolegia komisařů 12.7.

Právě jsem se zúčastnil na pozvání Jean-Clauda Junckera setkání kolegia komisařů.

Náš první den vyjednávání, který se konal 19. června, byl užitečný, jak začít pravou nohou. Ale tvrdá práce začíná teď. Musíme se významně zapojit do všech otázek první fáze jednání, jak bylo dohodnuto se Spojeným královstvím dne 19. června:

– občanská práva,

– jednotné finanční vypořádání,

– nové hranice, zejména v Irsku,

– a další otázky týkající se separace, jako je například Euratom, a zacházení se zbožím uváděným na trh

před dnem Brexitu. Zatím jsme zveřejnili devět stanovisek EU k různým otázkám. Postoje EU jsou jasné.

Nyní potřebujeme znát postoj Spojeného království ke každé z těchto otázek, abychom dosáhli pokroku.

Musíme vědět, u kterých bodů je souhlas a u kterých nesouhlas, abychom mohli vyjednávat vážně. Mým cílem je učinit dobrý pokrok příští týden a na dalším zasedání v srpnu u všech otázek. Nemůžeme zůstat nečinní, když hodiny tikají.

Jaký budou výzvy v tomto druhém kole příští týden? U každého bodu v první fázi je naším cílem zajistit práce na stejném základě se společnými cíli.

To je nutnou podmínkou, aby se jednání sbíhala směrem ke společným řešení.

U práv občanů to znamená jasně upozornit na rozdíly mezi našim postojem a britskou pozicí. Jak to vypadá, pozice UK nedovolí dotčeným osobám i nadále žít své životy jako dnes.

Existují rozdíly ambicí a jsou poměrně četné. Například:

 • Chceme, aby evropští občané Spojeného království měli stejná práva jako britští občané žijící ve Španělsku nebo jinde v Evropské unii; současný britský postoj neumožňuje reciprocitu, protože předkládá občanům EU UK britský zákon, který ukládá omezení, například pro sloučení rodiny.
 • Chceme práva dotčených občanů přímo opřít o základy z dohody o vystoupení. Spojené království chce dát práva evropským občanům ve Velké Británii podle práv Spojeného království, která se mohou v průběhu času měnit, a proto je nemůže zaručit dlouhodobě.
 • Chceme, aby byl Evropský soudní dvůr hlavním garantem těchto práv; je-li rozdíl ve Velké Británii, povede to k nejistotě o účinném a důsledném uplatňování těchto práv.
 • Jednoduché a jasné správní postupy. Podmínky pro tyto postupy by měly být explicitní.
 • Další otázkou jsou finanční nařízení. Je velmi důležité, že Spojené království uznává existenci finančních závazků pouze z období, ve kterém je členem Evropské unie, včetně našeho současného víceletého finančního rámce.
 • Pak můžeme začít pracovat na metodologii a dohodnout se po první fázi jednání o této metodice.

O záležitostech týkajících se Irska začneme záhy diskusí k udržení společného prostoru cestování mezi Irskem a Spojeným královstvím, a přesné definici svých různé příslušných aspektů, jakož i ochrany závazků z Velkého pátku v dohodě ve všech jejích rozměrech.

V záležitostech takového významu je důležité se ujistit, že jsme na stejné politické linie před hledáním technických řešení. Chci mít jasno o těchto nových projektech: tři prioritní oblasti pro první fázi jednání jsou od sebe neoddělitelné.

Jinými slovy, pokrok v jednom nebo dvou z těchto tří problémů nebude stačit posunout diskusi o našem budoucím vztahu se Spojeným královstvím.

 1. A konečně je naším cílem příští týden zahájit diskusi k jiným otázkám jako je separace Euratomu nebo předání soudního řízení k datu odstoupení.

U všech těchto otázek jsou naše pozice známy. Zveřejnili jsme naše „základní zásady“. Diskutovali jsme o nich s členskými státy, předám tedy sedm dokumentů zítra Velké Británii.

Tři pracovní skupiny, které jsme vytvořili 19. června, včetně práv občanů, jednotného finančního řádu a jiných témat oddělení, znají všechny pozice v Evropské unii. Očekáváme v nejbližších dnech objasnění britských pozic. Například jsme navrhli opatření pro všechny výrobky, jako jsou vozidla, které byly zákonně uváděny na jednotný trh před datem odstoupení mohou být i nadále uváděna na trh ode dne odstoupení od smlouvy.

 • Dále se navrhl mechanismus pro provádění dohody o odstoupení od smlouvy, na základě toho, že Evropský soudní dvůr bude rozhodovat cokoliv, co se týká právních předpisů EU pro občany a smíšený výbor rozhodne otázky týkající se výkladu a provádění této smlouvy po odstranění právních předpisů EU. Tato kauza by se mohla týkat, v případě neshody, Evropského soudního dvora.
 • Poslední příklad: navrhli jsme pravidla pro provádění soudního řízení v oblasti občanského, obchodního a trestního práva, například řízení na základě evropského zatýkacího rozkazu.

Čím dříve se skutečně pokročí ve všech těchto subjektech v 1. fázi jednání, tím dříve můžeme začít mluvit o našich budoucích vztazích.

Poslední bod: vždycky jsem jasně dávat najevo, že chceme naslouchat v britské debatě jinému úhlu pohledu. Je to přirozené. Později dnes se setkám delegaci ze Sněmovny lordů odpovědět na jejich otázky. Delegaci povede Lord Teverson z užšího výboru EU.

Zítra se setkám na jejich žádost, s Jeremy Corbynem a také s prvním ministrem Skotska (Nicola Sturgeon) a prvním ministrem Walesu (Carwyn Jones).

Samozřejmě že budu vyjednávat pouze s britskou vládou.[login_form]

         Možná, že by se někteří čeští občané, kteří by se přes oficiálně uznanou rovnoprávnost mohli setkávat s nepřízní ve svém okolí. Mohli by přijmout tedy nabídku vrátit se, protože se změnily domácí podmínky, včetně mezd a platů, přihlédne-li se k paritě kupní síly. TÍm by se zlepšila situace na českém trhu práce a pomohlo rozvoji.