Zdroj: Archiv

[quote]Evropská komise potvrdila 18. 7 svůj závazek zajistit účinné uplatňování celé řady evropských právních předpisů, zejména pak těch, které se týkají největšího jednotného trhu na světě o velikosti 500 milionů občanů. Vydala Výroční zprávu 2016 poskytující  obraz o tom, jak Komise v roce 2015 kontrolovala a prosazovala dodržování práva Evropské unie; srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu ukázala, že překážky bránící volnému pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu v EU se ve většině oblastí odstraňují. Konstruktivní dialog mezi Komisí a členskými státy o souladu v narůstající míře přispívá k tomu, že se problémy spojené s dosahováním souladu vyřeší, aniž by bylo zapotřebí uchýlit se k formálnímu řízení.[/quote]

Zároveň ovšem v některých oblastech situace stagnuje či se dokonce zhoršuje, vznikají nové překážky a jednotný trh se musí přizpůsobovat novým skutečnostem: své místo zde musejí najít také inovativní myšlenky a nové obchodní modely.

Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU

Výše zmíněná 33. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU hodnotí výsledky členských států v klíčových oblastech uplatňování práva EU a poukazuje na hlavní trendy v oblasti prosazování práva v roce 2015. Jednou z klíčových oblastí je jednotný trh, který zůstává tou největší výhodou Evropy pro miliony občanů a podniků. Každodenně využívají svobody žít, pracovat a obchodovat ve 28 členských státech s klidným vědomím, že se jejich vztahy řídí jednoznačnými pravidly.

Pokud členský stát nevyřeší údajné porušení práva EU, zahajuje Komise řízení o nesplnění povinnosti. Důvod pro takové řízení může vzejít ze dvou situací. Zaprvé, pokud členský stát opomene v dohodnuté lhůtě oznámit svá vnitrostátní opatření provádějící evropskou směrnici do vnitrostátního práva.

Zadruhé, pokud právní předpisy členského státu nejsou v souladu s právními předpisy EU nebo pokud vnitrostátní orgány neuplatňují právo EU správně.

Celkový počet řízení o nesplnění povinnosti se v porovnání se situací před pěti lety trvale snižuje. To ukazuje, že v mnoha případech může být účinným nástrojem strukturovaný dialog s členskými státy předtím, než je nakonec zahájeno řízení o nesplnění povinnosti. Vliv má též odhodlání Komise spolupracovat s členskými státy na tom, aby dosáhly lepšího souladu v raném stádiu a aby rychle vyřešily případy potenciálního nesplnění povinnosti ku prospěchu občanů i podniků. V tomto ohledu je cenným prostředkem nástroj EU Pilot sloužící k nápravě případů porušení práva EU v ranné fázi, jako je oznamovací postup pro návrhy technických předpisů týkajících se výrobků a služeb informační společnosti ještě před jejich přijetím.

Níže uvedený graf poskytuje přehled situace každého členského státu, pokud jde o opožděná provedení i nesprávná provedení a/nebo nesprávné uplatňování práva Unie.

 

Stejně jako v roce 2014 bylo i v roce 2015 projednáváno nejvíce případů nesplnění povinnosti v oblastech politiky týkajících se životního prostředí a dopravy.

Boj proti opožděnému provádění směrnic

Komise je odhodlána zajistit, aby členské státy prováděly evropské směrnice do svého vnitrostátního právního řádu ve stanovené lhůtě, k níž se zavázaly. Zpoždění při provádění právních předpisů Unie do vnitrostátního práva brání občanům a podnikům využívat výhod práva EU, nepříznivě ovlivňují celkovou právní jistotu a nespravedlivě narušují rovné podmínky na jednotném trhu.

V roce 2015 se počet nových řízení o nesplnění povinnosti z důvodu opožděného provedení oproti roku 2014 mírně snížil. Mezi příklady opožděného provedení patří oblasti, které souvisí se směrnicemi o pravomoci evropského orgánu dohledu, o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.

V zájmu usnadnění včasného provedení Komise členským státům nadále poskytuje pomoc formou přípravy prováděcích plánů, specializovaných internetových stránek a pokynů a zajištěním výměny osvědčených postupů v rámci setkání skupin odborníků.

V případech, kdy členské státy neprovedou směrnici v dohodnuté lhůtě, Komise nadále plně využívá systém finančních sankcí, který byl zaveden Lisabonskou smlouvou: šest případů předložila Soudnímu dvoru Evropské unie se žádostí o uložení zaplacení penále. Tyto případy se týkají Lucemburska, Německa, Polska (dva případy), Řecka a Slovinska.

Srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu

Včasné provedení neznamená nutně totéž co správné provedení.

Srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu přesně znázorňuje stav provádění pravidel jednotného trhu EU. Hodnotí, jak členské státy EU uplatňují evropská pravidla, a označuje nedostatky, u kterých by země EU měly zintenzivnit své úsilí.

Podle výsledků za rok 2015 dosažených v řadě nástrojů správy a oblastí politiky byly členské státy ohodnoceny kartou – zelenou (dobré výsledky), žlutou (průměrné výsledky) a červenou (podprůměrné výsledky).

Kromě posouzení souladu jednotlivých členských států s právními předpisy týkajícími se jednotného trhu srovnávací přehled rovněž hodnotí, jak členské státy pomáhají občanům a podnikům prostřednictvím různých nástrojů EU pro všeobecné informace a pro hledání zaměstnání (portál Your EuropeVaše Evropa -, ePoradenství, Solvit, EURES). Srovnávací přehled rovněž sleduje otevřenost členských států, pokud jde o obchod a investice, a jejich širší úsilí o uvolňování takových oblastí, jako je zadávání veřejných zakázek, odborné kvalifikace nebo poštovní služby.

S ohledem na všechny tyto hodnocené oblasti dosáhly nejlepších výsledků: Chorvatsko, Kypr, Estonsko, Irsko a Slovensko.

Komise reaguje na stížnosti občanů

Občané a zúčastněné strany mohou podezření na porušení právních předpisů EU hlásit prostřednictvím elektronického formuláře pro podávání stížností dostupného na portálu Europa. Většina stížností podaných v roce 2015 se stejně jako v předchozím roce týkala zaměstnanosti a sociálních věcí, vnitřního trhu, spravedlnosti a práv spotřebitele. SOLVIT občanům a podnikům usnadní v rámci podávání stížností řešit jejich problémy s orgánem veřejné moci v jiné zemi EU.

Souvislosti

Od roku 1984 předkládá Komise na základě žádosti Evropského parlamentu výroční zprávu o kontrole uplatňování práva EU během předchozího roku. Evropský parlament následně přijímá usnesení o zprávě Komise.

Internetový srovnávací přehled jednotného trhu se zveřejňuje každoročně. Sleduje výsledky, jichž dosáhly členské státy EU v různých oblastech politiky (zadávání veřejných zakázek, odborné kvalifikace, poštovní služby, obchodní integrace, otevřenost trhů) a pokud jde o nástroje správy (provádění, řízení o nesplnění povinnosti a nástroj EU Pilot v oblastech týkajících se jednotného trhu, EURES, Vaše Evropa, Solvit, systém IMI, prioritní oblasti, evropská spotřebitelská centra, síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, Informační systém technických předpisů (TRIS).

Další informace

Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU v ČR

Počet nových stížností vůči České republice se oproti nízké míře z roku 2013 mírně zvýšil, stále však pohybuje pod úrovní z roku 2011. V roce 2015 nadále klesal počet nově otevřených spisů EU Pilot, který dosáhl vrcholu v roce 2013, a od roku 2011 je nyní tento počet nejnižší. Počet neuzavřených případů porušení Smlouvy však od roku 2013 neustále narůstá. Od roku 2012 se příliš nezměnila úroveň počtu nových případů porušení Smlouvy z důvodu opožděného provedení směrnic.

Nové případy porušení Smlouvy z důvodu opožděného provedení směrnice 21 nových případů porušení Smlouvy otevřených v roce 2015: hlavní oblasti politik 17 nových případů porušení Smlouvy z důvodu opožděného provedení směrnice otevřených v roce 2015: hlavní oblasti politik jako u všech   členských států finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů, životní prostředí, vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, spravedlnost a spotřebitelé; jiné (např. mobilita a doprava, migrace, vnitřní věci a občanství).

 

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno