[quote]Signatáři se setkali 24. června v Bruselu na pozvání předsedy Evropské komise Junckera. Diskutovali o výsledku referenda ve Spojeném království a učinili následující společné prohlášení.[/quote]

„Ve svobodném a demokratickém procesu Britové vyjádřili přání opustit Evropskou unii. Litujeme tohoto rozhodnutí, ale respektujeme ho.

To je bezprecedentní situace, ale jsme jednotní v naší reakci. Budeme stát silní a prosazovat základní hodnoty EU v oblasti prosazování míru a blahobytu svých obyvatel. Společenství 27 členských států bude pokračovat. Evropská unie je rámec naší společné politické budoucnosti. Jsme k sobě vázáni historií, geografii a společnými zájmy a budeme rozvíjet naši spolupráci na tomto základě. Společně se budeme zabývat našimi společnými úkoly dosahovat růstu, zvýšení prosperity a zajištění bezpečného prostředí pro naše občany. Tyto instituce budou hrát svou úlohu v tomto úsilí.

Nyní očekáváme, že vláda Spojeného království začne  provádění tohoto bolestivého rozhodnutí britského lidu co nejdříve, i když  proces může být bolestivý. Jakékoli zpoždění by zbytečně prodlužovalo nejistotu. Máme pravidla, jak se s tím vypořádat řádným způsobem. Článek 50 Smlouvy o Evropské unii stanoví postup, který je třeba dodržet, pokud se členský stát rozhodne opustit Evropskou unii. Jsme připraveni zahájit rychle jednání se Spojeným královstvím k podmínkám jeho vystoupení ze strany Evropské unie. Dokud tento proces jednání nebude u konce, Velká Británie zůstává členem Evropské unie se všemi právy a povinnostmi, které z toho vyplývají. Podle smluv, které Spojené království ratifikovalo, právo EU i nadále platí v plné míře, i ve Spojeném království, dokud již nepřestane být členem.

Jak bylo dohodnuto, dále jen „nová dohoda pro Spojené království v rámci Evropské unie“, která se dosáhla na zasedání Evropské rady 18-19 února 2016, se nyní neuplatní a přestane existovat. Nebude žádné nové projednání.

Pokud jde o Spojené království, doufáme, že v něm budeme mít   blízkého partnera Evropské unie v budoucnosti. Očekáváme, že Spojené království bude formulovat své návrhy v tomto směru. Jakákoli dohoda, která bude uzavřena se Spojeným královstvím jako třetí země, bude muset reflektovat zájmy obou stran a musí být vyvážená z hlediska práv a povinností.“

Referendum UK o členství v Evropské unii

Evropská komise bere na vědomí výsledek referenda ve Spojeném království. Nyní, když Spojené království hlasovalo opustit Evropskou unii, co se bude dít dál? Musí být zahájeno řízení podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Podmínky britského vyrovnání dohodnuté na zasedání Evropské rady 18- 19. února 2016 přestaly platit.

Během jednání podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii platí nadále pro Spojené království právo EU. Pokud nedojde k dohodě do 2 let od aktivace článku 50, Spojené království by opustilo EU bez jakékoliv nové uzavřené dohody.

Evropská komise bude hrát roli předpokládanou ve Smlouvě.

Po tomto oznámení ze strany Spojeného království o svém záměru opustit EU Evropská rada na svém zasedání bez účasti Velké Británii bude muset jednomyslně odsouhlasit pokyny pro jednání. Dohoda by měla být sjednána podle pravidel o mezinárodních dohodách v článku 218 (3) Smlouvy. To znamená, že Komise předloží doporučení Radě minus Velké Británie, která následně přijme rozhodnutí k jednání a jmenuje  vyjednavače, nebo vedoucího vyjednávacího týmu Unie.

Vyjednaná dohoda bude muset být přijato kvalifikovanou většinou 72% zbývajících 27 členských států, představujících  65% populace. Konečná dohoda by také muset být schválena Evropským parlamentem hlasováním prostou většinou.

Co se stane dál?

Kolegium komisařů se sejde 27. června, aby zhodnotilo situaci a připravilo Evropskou radu  28-29 června.

Komise je připravena plnit svou úlohu ve vyjednávání podle článku 50. Smlouvy.

Příloha

Článek 50 Smlouvy o Evropské unii. 

  1. Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout z Unie vystoupit.
  2. Každý členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjednává v souladu s článkem 218 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jménem Unie ji uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
  3. Smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu dohody v platnost, nebo nedojde-li k tomu, 2 roky po oznámení podle odstavce 2, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě s členským státem o prodloužení této lhůty.
  4. Pro čely odstavců 2 a 3 se člen Evropské rady nebo Rady, který zastupuje vystupující členský stát, nepodílí na jednáních ani rozhodnutích Evropské rady nebo Rady, které se jej týkají.   Kvalifikovaná většina je vymezena v souladu s článkem 238 odst. 3 písmeno b) Smlouvy\ o fungování Evropské unie.
  1. Pokud stát, který z Unie vystoupil, požádá o nové přistoupení, podléhá tato žádost postupu podle článku 49.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno