[quote]Na základě svého globálního přístupu k migraci a mobilitě (GAMM) jako zastřešujícímu rámci vnější migrační a azylové politiky EU je Evropská unie zapojena do širokého dialogu na bilaterální, regionální a kontinentální úrovni se zeměmi na africkém kontinentu v oblasti migrace a mobility.[/quote]

Na kontinentální úrovni spolupracuje s Africkou unií (AU). Klíčová politická deklarace k migraci a mobilitě byla schválena hlavami států a vlád na summitu EU-Afrika v dubnu 2014. Zopakovala společný závazek smluvních stran mimo jiné k boji proti nelegální migraci a řešení všech relevantních aspektů, včetně prevence, posílené migrace a správy hranic, návratu a zpětného přebírání, jakož i na řešení základních příčin nelegální migrace. Výše uvedená prohlášení se opírají o akční plán (2014-17), a potřebné finanční zdroje.

Na regionální úrovni probíhá politický dialog se zeměmi podél západní migrační trasy (Rabatský proces) a východní migrační trasy (Chartúmský proces). Dialogy jsou podpořeny konkrétními akčními plány a finančními zdroji. EU rovněž zahájila nové programy regionálního rozvoje a ochrany (RDPP) v severní Africe a Africkém rohu.

Na bilaterální úrovni programy a podpory projektů  mají přispět k institucionálním a legislativním reformám a budování kapacit v partnerských zemích; naváží zvláštní politické dohody, uzavřené s Marokem, Tuniskem, Kapverdami, Nigérií a dalšími zeměmi, které budou podepsány během zasedání summitu ve Valletta s Etiopií. Politické dohody jsou podpořeny konkrétním financovaním akcí z EU. Navíc probíhá spoluprace s africkými zeměmi v rámci Afriky, karibské a tichomořské oblasti (AKT), podle dohody o partnerství podepsané v Cotonou v červnu 2000. V červnu 2012 Rada AKT-EU schválila tři sady doporučení týkající se (a) víz, (b) převodů finančních prostředků a (c) zpětného přebírání osob. Rada ministrů AKT-EU v květnu 2015 schválila i doporučení na posílení boje proti obchodování s lidmi a převaděčství migrantů.

Partnerství Afrika-EU Migrace, mobilita a zaměstnanosti (MME) bylo zahájeno na summitu EU s Afrikou v prosinci 2007, kdy byly přijaty Společné strategie EU-Afrika a první akční plán (2008 – 2010). Summit EU-Afrika v roce 2014 dal nový impuls k spolupráci: prohlášení o migraci a mobilitě a akční plán 2014 – 2017 se zaměřením na následující priority:

– boj proti obchodování s lidmi

– peněžní zásilky

– diaspora

– mobilita a migrace za prácí (včetně intra-africké mobility)

– mezinárodní ochrana (včetně vnitřního vysídlení osob)

– nelegální migrace

Rabatský proces, zahájený první evropsko-africkou ministerskou konferencí o migraci a rozvoji v červenci roku 2006, sdružuje vlády 55 evropských a afrických zemí ze Severní, západní a střední Afriky, spolu s Evropskou komisí a Hospodářským společenstvím západoafrických států (ECOWAS). Cílem je posílení dialogu a spolupráce v oblasti migrace (legální migrace a mobilita, prevence, migrace a rozvoj, mezinárodní ochrana, stanovení společných priorit k rozvoji operativní praktické spolupráce.) Rabatský proces vede řídící výbor, složený z pěti členských států EU (Belgie, Francie, Itálie, Portugalsko a Španělsko), pěti partnerských zemí (Burkina Faso, Rovníková Guinea, Mali, Maroko, a Senegal), jakož i Evropská komise a ECOWAS. Proces vytvořil solidní a plodný dialog mezi EU a partnerskými zeměmi, a podpořil posílení spolupráce prostřednictvím provádění dvoustranných, subregionálních, regionálních a mnohostranných iniciativ. Atlantická síť Mořský koník je příkladem konkrétní spolupráce na regionální úrovni mezi Španělskem, Portugalskem, Senegalem, Mauritánií, Kapverdami, Marokem, Gambií a Guinea Bissau. Umožňuje výměnu informací mezi orgány za účelem zamezení nelegální migrace a přeshraniční trestné činnosti. Další příklady konkrétní akce vycházejí z 10. Evropského rozvojového fondu (ERF), v němž EU financuje 26 miliony € projekt na podporu volného pohybu osob a migrace v západní Africe. Projekt je realizován v rámci společného řízení s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) s celkovým cílem podpořit účinné provádění protokolů k volnému pohybu osob ECOWAS a společného přístupu k migraci ECOWAS.

Čtvrtá evropsko-africká ministerská konference o migraci a rozvoji se konala v listopadu 2014. Přijala Římskou deklaraci a program pro 2015-17 a označila dvě tématické prioritní oblasti pro budoucí opatření: 1) posílení vazby mezi migrací a rozvojem, a 2) prevence a boj proti nelegální migraci a souvisejících trestných činech. Včetně mezinárodní ochrany jako jednoho ze čtyř pilířů spolupráce s přizpůsobením globálnímu přístupu k migraci a mobilitě (GAMM).

Chartúmský proces (iniciativa k migrační trase EU -Africký roh) byl oficiálně zahájen před rokem, na ministerské konferenci v listopadu 2014 v Římě. Jde regionální dialog k migraci mezi členskými státy EU a 9 africkými zeměmi z Afrického rohu a tranzitními zeměmi (Džibuti, Etiopie, Eritrea, Keňa, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán, Egypt a Tunisko), s účastí Evropské komise, Komise Africké unie a Evropské služby pro vnější činnost. Cílem je vytvořit dlouhotrvající dialog k migraci a mobilitě posílením současné spolupráce, i prostřednictvím identifikace a realizaci konkrétních projektů. Jak je uvedeno v prohlášení ministrů ze dne 28. listopadu 2014.  Dialog se zpočátku soustředí na řešení obchodování s lidmi, jakož i pašování migrantů.

Proces vede řídící výbor složený z pěti členských států EU (Itálie, Francie, Německo, Spojené království, Malta), pěti partnerských zemí (Egypt, Eritrea, Etiopie, Jižní Súdán, Súdán), jakož i Evropskéá komise, (Služby Evropské vnější činnostiEEAS) a Komise Africké unie. První identifikace potřeb a priorit proběhla na prvním zasedání řídícího výboru v Sharm el Sheikh v dubnu 2015. Proces přímo podporuje EU 17,5 miliony € v rámci Pan-afrického programu na „Podporu dialogu k migraci a mobilitě EU-Afrika“. Další iniciativy jsou plánovány k realizaci opatření v souladu s ministerským prohlášením z listopadu 2014, včetně projektu o řešení smíšených migračních toků ve východní Africe (5 mil. € v rámci nástroje rozvojové spolupráce tématického programu ”globální veřejné statky a výzvy“ (DCI-GPGC) na základě francouzské expertízy a projekt na podporu spolupráce donucovacích orgánů migrační cesty podél Afrického rohu (0,75 mll. € v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost“ na policejní spolupráci). V rámci nadcházejícího regionálního orientačního programu pro východní Afriku, Jižní Afriku a oblasti Indického oceánu 11. Evropského rozvojového fondu jde podpora 25 mil. € napříč regiony pro migraci v tomto regionu, se zvláštním zaměřením na Chartúmský proces, včetně řešení mezinárodní ochrany.

 1. dubna 2015 přijala Rada Sahelský Regionální akční plán 2015-2020 k celkovému rámci pro provádění strategie EU pro bezpečnost a rozvoj oblasti Sahelu, jak bylo přijato a revidováno 21. března 2011 a 17. března 2014. Akční plán byl schválen všemi pěti zeměmi Sahelu při jejich setkání s vysokou představitelkou/místopředsedkyní Mogherini 17. června 2015.

Akční plán poskytuje solidní základ pro posílení zájmu EU o čtyři domény velmi důležité pro stabilizaci regionu: prevenci a boji proti radikalizaci; vytváření vhodných podmínek pro mládež; migraci, mobilitě a správě hranic; boj proti nezákonnému obchodu s lidmi; a nadnárodní organizované trestné činnosti.

 1. října 2015 přijala Rada EU -Africký roh regionální akční plán k realizaci stávajícího strategického rámce EU pro oblast Afrického rohu z roku 2011, s ohledem na nové výzvy, které se staly výraznější a kritické v posledních několika letech, tj. širší geopolitický rámec, (toky migrantů a radikalizace násilí). Podle akčního plánu se intervence EU zaměřuje na řešení a předcházení konfliktů, podporu trvalé bezpečnosti, stability, rozvoje a řádné správy věcí veřejných založené na demokratických zásadách začlenění, právního státu a dodržování lidských práv.

Migrace a mobilita

Lidé se stěhují ve snaze vymanit se z chudoby a konfliktů, hledat ochranu před pronásledováním nebo vážnou újmou, nebo budovat lepší život. Pro jednotlivce může být migrace jednou z nejsilnějších a přitom bezprostředních strategií pro snižování chudoby. Při absenci pracovních příležitostí hledá mnoho mladých lidí lepší příležitosti k migraci. Navazuje Akční plán pro regionální zaměření Sahelu a Afrického rohu, zaměřený na vztah mezi migrací a rozvojem. Kromě toho se EU zaměří na prevenci a boj proti nelegální migraci, pašování a obchodování s lidmi; podporu mezinárodní ochrany a organizování mobility a legální migrace.

Situace v Nigeru jako hlavní tranzitní země si vyžádá větší úsilí zejména k posílení a provádění již zahájených akcí: společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) a mise EUCAP Sahel Niger.

Mládež

Je nezbytné, aby hospodářský růst vytvořil pracovní místa a významně snížil rozšířenou chudobu a příjmové nerovnosti, nadále převládající v celé oblasti Sahelu. Je zapotřebí věnovat více úsilí vytváření pracovních příležitosti ve všech odvětvích zejména pro mládež.

EU bude poskytovat pomoc relevantní pro mládež, včetně vzdělávání a odborné přípravy, stejně jako vytváření pracovních míst a zajištění rovných příležitostí pro chlapce a dívky. Příkladem takové pomoci je posílení hlavního proudu podpory mládeže prostřednictvím stanovení ukazatelů k sledování a podpoře vzdělávání a zaměstnanosti mládeže tak, aby nabízel alternativy k nelegálním činnostem/extremistickým akcím.

Další analýza ujasní, jak podpořit mládež, jaké budou prostředky pro pozitivní změny. EU bude stavět na odolnosti mládeže např. další podporou ekonomických a pracovních příležitostí (prostřednictvím podpory malých a středních podniků a klíčových hodnotových řetězců, náborem místních pracovních sil, atd.) a snížením nerovností pokud je to možné v rámci programů EU a členských států.

Zvláštní úvahy by rovněž mohly být zahájeny v reakci na demografickou výzvu. Demografie by se měla stát postupně a systematičtěji součástí politického dialogu s přijímajícími zeměmi. V širším měřítku budou EU a nástroje členských států uvolněny na zlepšení sociální soudržnosti a začlenění do hospodářského růstu, včetně regionální integrace, zejména prostřednictvím provádění programu hospodářského partnerství z dohody k rozvoji (EPADP). Poskytnout pomoc EU uprchlíkům v oblastech nejbližších konfliktu nutno v případě regionálního rozvoje a programů ochrany (RDPP).

Cílem rozvojových programů regionální ochrany (RDPP) je pomoci třetím zemím hostit velký počet uprchlíků ochranou rozvojových potřeb uprchlíků a žadatelů o azyl podporou hostitelských komunit a podporovat budování potřebných kapacit jejich orgánů v oblasti ochrany uprchlíků. Zajistí rovněž koordinovaný přístup k akcím ochrany a rozvoje. Konsorcium RDPP pro severní Afriku vede Itálie, RDPP Afrického rohu vede Nizozemsko. Podporují je různé fondy EU a národní příspěvky.

RDPP provádějí např. opatření na podporu právních předpisů a politik, budování správní struktury, školení pro odborníky zabývající se otázkami uprchlíků, podpora pro určování statusu uprchlíka, zlepšení podmínek pro přijímání, podpora zranitelným skupinám imigrantů a uprchlíků, zvyšování povědomí o nebezpečích nelegální migrace, které poskytují možnosti pro místní integraci a sebedůvěru, podpůrné uprchlíků a uprchlíků hostitelských společenství se zlepšenými obživy a vzdělávacích příležitostí, které poskytují systémy generace zaměstnání a odborného vzdělávání, a posílení důvěry a sociální soudržnosti mezi uprchlíky a uprchlíky a hostitelskými komunitami.  Programy pro severní Afriku a Africký roh s využitím předchozích programů regionální ochrany a RDPP střední východ realizuje konzorcium, vedené Dánskem.

Správa hranic, nedovolené obchodování a nadnárodní organizovaný zločin

EU v současné době podporuje řadu aktivit v boji proti nedovolenému obchodování (partnerství s Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) a Hospodářským společenstvím západoafrických států (ECOWAS)) v příhraničních oblastech, ale také v otázkách bezpečnosti a rozvoje. Akce se týkají správy hranic, převaděčství, obchodování s lidmi a dalších forem obchodování s lidmi, a nadnárodního organizovaného zločinu zaměřením se na zvýšenou spolupráci mezi agenturou a bude pokračovat přeshraniční spoluprácí a sdílením informací. Evropská agenda pro migraci a Agenda pro bezpečnost budou prokračovat v boji proti převaděčství jako jedné z priorit Komise. Konkrétní opatření byla stanovena v akčním plánu EU proti převaděčství, přijatém v květnu. Překládá tvrdá opatření a potírání a prevenci operací pašeráků migrantů.

EU zváží realizaci integrovaných projektů správy hranic v oblasti Sahelu a okolí jezera Čad, včetně akcí k rozvoji a bezpečnosti v oblasti. Evropská unie podpoří společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) civilních misí již nasazených v oblasti Sahelu, jako jsou mise EUCAP Sahel Mali a EUCAP Sahel Niger v rámci jejich navrženého postupu a sil na podporu místního úsilí zaměřeného na rozvoj správy pohraniční kapacitami a aktivním přispěním k mezinárodní koordinaci.

Spolupráce v oblasti návratu a zpětném přebírání osob se zeměmi původu a tranzitu

EU se zavázala podílet se se všemi operačními partnery na řešení současných komplexních problémů migrace a lidské mobility, včetně těch indukovaných migranty, žadateli o azyl a uprchlíky. Efektivní návrat a opětovné přijetí těch, kteří nepotřebují ochranu, představuje klíčovou prioritu udržení důvěryhodnosti a řádného fungování našich azylových a migračních systémů, při plném respektování základních práv migrantů a zásady nenavracení ohrožených.

V této souvislosti Komise navrhla dne 9. září ambiciózní akční plán EU na navracení, který zejména stanoví strategii k posílení spolupráce se třetími zeměmi  dohodou o návratech a reintegraci.

Bilaterální spolupráce

Dvoustranné dialogy o migraci a mobilitě mezi EU a třetími zeměmi mohou mít různé formy. Partnerství v oblasti mobility (MP), jakož i společné programy pro migraci a mobilitu (CAMM) poskytují důležité rámce pro politický dialog a operativní spolupráci v otázkách přistěhovalectví a azylu. Nabízejí politický rámec pro komplexní, vylepšený a na míru šitý dialog a spolupráci s partnerskými zeměmi, ale mají dva rozdíly: (1) návrh vyjednat MP by měl být předložen po dosažení určité úrovně pokroku v oblasti migrace a dialogů k mobilitě. Ustavení MP by měla zahrnovat vyjednávání dohod o usnadnění udělování víz a zpětném přebírání, což nepatří do CAMM,(2) MP se používá především vůči sousedním zemím, zatímco CAMM by měl být především použit pro ostatní (jiné) třetí země. Dosud byly podepsány čtyři takové dohody s partnerskými zeměmi na africkém kontinentě: (Kapverdy, Maroko a Tunisko partnerství v oblasti mobility a Nigérie (Společný program pro migraci a mobilitu [1]. Společný program k migraci a mobilitě bude rovněž podepsán s Etiopií na summitu ve Vallettě. Na podporu provádění těchto dohod byly přiděleny finanční prostředky.

EU se zavázala zahájit dialog s ostatními zeměmi v regionu v souladu s politickým mandátem daným Evropskou radou. Libye zůstává pro takový dialog prioritní zemí, jakmile to okolnosti dovolí.

Typické akce/činnosti, na které se vztahuje partnerství  mobility, jsou:

Legální migrace a mobilita:

– podpora lepšího rámce pro legální migraci a mobilitu, mimo jiné prostřednictvím programu cirkulační  a dočasné migrace, jakož i lepší informovanosti a ochrany migrantů, včetně přípravy před odjezdem;

– Informování potenciálních migrantů o možnostech legální migrace a o požadavcích na právní pobyt, stejně jako o nebezpečí nelegální migrace a nelegální práce;

– budování Institucionální správní kapacity orgánů partnerských zemí prostřednictvím zlepšení regulačního rámce, technické pomoci, výcviku, výměny odborníků a osvědčených postupů, atd.

Boj proti nelegální migraci a obchodu s lidmi; správa hranic

 • EU se zavázala zahájit dialog s ostatními zeměmi v regionu, k zlepšení boje proti převaděčství a obchodování s lidmi, zejména prostřednictvím budování kapacit (zvýšená finanční a technická pomoc na podporu rozvoje národních a regionálních strategií proti převaděčství), společná operační opatření (včetně analýzy rizik a výměny informací a osvědčených postupů), se zaváděním interoperability mezi příslušnými hraničními orgány EU, členských států a partnerských zemí;

– Vývoj účinných mechanismů a konkrétní iniciativy pro prevenci a boj proti nelegální migraci a obchodování s lidmi, mimo jiné prostřednictvím opatření na zvyšování povědomí veřejnosti;

– Zlepšení ostrahy hranic, kapacity správy hranic a přeshraniční spolupráce

 • v souladu s politickým mandátem daným Evropskou radou zůstává prioritní zemí pro takový dialog Libye, jakmile to okolnosti dovolí.

Činností v rámci partnerství v oblasti mobility

Typické akce/činnosti, na které se vztahuje na partnerství v oblasti mobility, jsou:

 • legální migrace a mobilita,
 • podpora lepšího rámce pro legální migraci a mobilitu, mimo jiné prostřednictvím programů cirkulační a dočasné migrace, jakož i lepší informovanosti a ochrany migrantů, včetně přípravy před odjezdem;
 • Informování potenciálních migrantů o možnostech legální migrace a o požadavcích na právní pobyt, stejně jako o nebezpečí nelegální migrace a nelegální práce;

– Institucionální a budování správní kapacity orgánů partnerských zemí, a to prostřednictvím zlepšení regulačního rámce, technické pomoci, výcviku, výměny odborníků a osvědčených postupů, atd.

Migrace a rozvoj

– Podpora dobrovolného návratu a udržitelného opětovného začlenění vracejících se migrantů, včetně migračních programů, informování migrantů v zahraničí o situaci na trhu práce ve svých domovských zemích a jejich možností vrácení, školení k návratu migrujících pracovníků a podpora přenosu dávek sociálního zabezpečení, a podněcování podnikání;

– podpora právních a konkrétních opatření snižujících cenu převodů, a podpořit jejich produktivní investice;

 • podpora úlohy (a spolupráce) diaspory.
 • azyl a mezinárodní ochrana
 • podpora rozvoje právního a institucionálního rámce azylu v souladu s mezinárodními standardy;

– budování kapacit orgánů partnerských zemí na rozvoj a provádění azylové politiky a poskytování mezinárodní ochrany, zlepšení příjímacích zařízení žadatelů o azyl a podávání žádostí o azyl prostřednictvím rozvoje konkrétních zjednodušených postupů, zejména pro osoby se zvláštními potřebami;

 • podpora spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro azylové řízení v třetích zemích, a jejich protějšků v členských státech EU.
 • Probíhající libyjský konflikt vytvořil bezprávní prostředí, které nabízí pašerákům možnost provozovat beztrestně svoji činnost. Stabilizace Libye představuje zásadní krok při předcházení dalším ztrátám na životech z libyjských břehů. EU jednoznačně podporuje činnost podpůrné mise OSN v Libyi a OSN vede proces dialogu. EU důrazně vyzývá libyjské strany, aby se dohodly na vládě národního souladu. EU je připravena nabídnout podporu této budoucí vládě v celé škále požadovaných oblastí včetně migrace, s cílem pomoci ukončit lidské utrpení migrantů. Do té doby bude EU i nadále řešit humanitární důsledky krize a její dopad na migrující pracovníky a další zranitelné skupiny.

V Libyi došlo v posledních letech k významným investicím do migračních projektů (42,7 milionů € 2011 až 2014). Každý program financovaný EU zahrnuje různé oblasti zásahů. Podpora řízení migrace se zaměřuje na tři subsektory: lidská práva na základě řízení migrace; boj proti nelegální migraci; a pomoc migrantům, kteří potřebují mezinárodní ochranu. Po zhoršení bezpečnostní situace v loňském roce a s cílem reagovat na potřeby lidí prchajících z bojových oblastí v Libyi byla podpora migrace ze strany EU nově zaměřena na zaručení neodkladné péče a podpory uvízlým migrantům, uprchlíkům, žadatelům o azyl a vysídleným osobám v Libyi a v sousedních zemích. Vzhledem k velmi těkavému politickému kontextu jsou institucionální programy podpory s výjimkou vzdělávacích aktivit v prvním pořadí, na záchraných operacích zaměřených na libyjské moře je pobřežní stráž z program Mořský koník (4,5 milionu €).

EU financovaný program START (9,9 mil. €), realizováný IOM (Mezinárodní organizace pro migraci), podpořil evakuaci a repatriaci 1200 uvízlých migrantů z Libye (IOM zjistilo dalších cca 4000 případů), 417 imigrantů bylo  zachráněno na moři u Tunisu. Uvnitř Libye se přesídlilo 7429 rodin a 10 506 migrantů, kteří dostali přímou pomoc mimo potravin .Většina těchto aktivit nyní pokračuje v programu pro střední Saharu, který realizuje italské ministerstvo vnitra ve spolupráci s IOM (8,3 milionů €). Dva nové programy byly podepsány a budou realizovány prostřednictvím Mezinárodní federace společností Červeného kříže v koordinaci s libyjským Červeným půlměsícem. Očekává se, že dojde k zahájení poskytování pomoci migrantům (6,25 milionů €) a uvnitř vysídleným osobám a ohroženým skupinám (2,9 mil.€) v blízké budoucnosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno