Zdroj: Archiv

[quote]Komise uvítala 21.6 dohodu členských států o jejich obecném přístupu k dalekosáhlým novým pravidlům, jejichž cílem je vyloučit nejběžnější praktiky vyhýbání se firemním daňovým povinnostem. Bylo dohodnuto, že budou první závazná pravidla, navržená Komisí v lednu, schválena a urychleně budou vydána jako  podnět k celosvětovému úsilí postihnout agresivní daňové plánování. Jsou zvláště aktuální vzhledem k nedávno odhaleným panamským materiálům.[/quote]

Opatření ve směrnici jsou zaměřena na hlavní formy daňových úniků praktikovaných u velkých nadnárodních společností a vycházejí  z globálních norem vypracovaným OECD loni k základu daňové eroze a posouvání zisků (Base Erosion and Profit Shifting).

Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, řekl: „Dnešní dohoda bude vážnou ránou  těm příliš dlouho zapojeným do firemních daňových úniků, kde některé společnosti byly schopny využít jako výhody nesoulad mezi různými daňovými systémy členských států, aby se vyhnuly  miliardám eur na daních. Blahopřeji našim členským státům, které  nyní opět bojují a pracují společně na provedení změn potřebných k zajištění toho, aby tyto společnosti platily svůj spravedlivý podíl na dani. Děkuji také  nizozemskému předsednictví za jeho obětavost při dosahování této dohody.

I když byla některá opatření změněna v důsledku problémů spojených s prováděním v některých členských státech, Komise je i nadále přesvědčena, že rychlá dohoda o této směrnici byla kategorickým imperativem, pokud nyní chceme přijmout rychlou akci. Vzhledem k tomu, že Parlament již vydal své stanovisko, nová pravidla budou nyní brzy formálně přijata Radou.

Jakmile bude tato legislativa uplatněna, skoncuje se s nejčastějšími postupy a agresivními režimy daňového plánování, používanými u některých velkých firem v současné době, aby se vyhnulyplacení svého spravedlivého podílu na dani. Například všechny členské státy nyní mají pravomoc zdanit zisky přesouvané do zemí s nižšími daněmi, kde ale nemá společnost žádnou skutečnou ekonomickou činnost (pravidla CFC). Dříve nezdaněné zisky z majetku, jako je duševní vlastnictví, které byly přesunuty z území EU, mohou být rovněž zdaněny (pravidla zdanění při odchodu), zatímco země byly rovněž oprávněny řešit specifická schémata vyhýbání se daňovým povinnostem, které nejsou pokryta specifickými pravidly proti vyhýbání se zdanění (pravidlo obecného postihu).

Během jednání byly provedeny  některé změny byly provedeny v původním návrhu: například oblast působnosti ustanovení o úrokových omezeních a jejím provádění.

Souvislosti

Závazná opatření dohodnutá dnes posunula EU do čela, pokud jde o politický a ekonomický přístupu ke zdanění právnických osob na základě dohody mezi zeměmi OECD o doporučeních omezení daňového základu eroze a posuvu  zisku (BEPS).

Komise rychle uplatňuje slib předsedy Junckera dodat postupy k způsobům, jak se vypořádat s daňovými úniky firem,  zajištění  spravedlivější jednotného trhu a podpory pracovních míst, růstu a investic v Evropě.

Hlavní iniciativy předložené touto Komisí ke zvýšení daňové transparentnosti a reformování zdanění právnických osob již přinášejí výsledky. Návrh předložený Komisí v lednu na vykazování změn mezi daňovými orgány EU zemí byl schválen v březnu a donutí velké nadnárodní společnosti se sídlem v EU, aby poskytly podrobné informace o zdanění daňovým orgánům EU.

Návrh Komise na automatickou výměnu daňových pravidel mezi státy byl schválen členskými státy vloni v říjnu,  po pouhých sedmi měsících.

Byla také zahájena řada dalších podstatných daňových reforem společností. Komise bude pokračovat ve své kampani pro korporátní daňové reformy v průběhu roku 2016, s významnými návrhy, jako je opětovné zavádění  společného konsolidovaného základu daně (CCCTB) ještě přijde. V jiné navazující složce rozvoje naznačily členské státy svůj záměr kompilovat společný seznam třetích stran s daňovou jurisdikcí, které není v souladu s mezinárodními normami dobré daňové správy.

Protože stručná zpráva Komise neobsahovala k agresivnímu daňovému plánování některé podstatné informace, doplňujeme je z relativně dlouhého doplňujícího materiálu s výjimkou některých částí, které jsme zveřejnili z diskusí k návrhům Komise počátkem roku. Jde o pracovní překlad, překlad služeb Komise do češtiny nebyl zveřejněn. 

VÝTAH Z MEMO

Podle konzervativního odhadu OECD je roční ztráta z přesunu globálního zdanění zisku z celkových daňových příjmů právnických osob100 mld. až 240 mld.USD. To představuje  4% až 10% celkového zisku.Výzkumné pracoviště Evropského parlamentu odhaduje ztracené příjmy z vyhýbání se zdanění právnických osob v EU na cca 50 až 70 mld. € ročně.

Směrnice k boji proti daňovým únikům stanoví pět skupin klíčových opatření proti daňovým únikům. Byly odvozeny ze studie a dvou organizovaných diskuzí k této problematice. Měly by je podle z tich získaných poznatků uplatnit všechny členské státy, aby čelily některým z nejrozšířenějších typů  agresivního daňového plánování

  1. pravidlo kontroly zahraniční společností CFC (Controlled Foreign Company rule) , aby se zabránilo přesunu zisku mateřské společnosti do ovládaných zahraničních společností v zemích s nízkým zdaněním, nebo vůbec bez zdanění. Pravidlo CFC by mělo od toho odradit.[gap height=“10″]
  2. Zdanění výstupů, aby nedošlo ve společnostech k přesouvání majetku mezi jejich složkami  jen proto, aby se snížilo zdanění. Aktiva duševního vlastnictví nebo patenty nejsou často při přesunu z členského státu do třetí země zdaněny podle hodnoty předpokládaného  vývoje budoucích příjmů,ale jen vynaložených nákladů.[gap height=“10″]
  3. Limitování výše úroků. Placení úroků je v EU odpočítatelné od daní. Společnosti mohou mezi svými složkami vytvářet fiktivní dluhy vůči skupině v zemi s vysokým zdaněním a tedy velkým odpočtem. Úroky pak dostane fiktivní věřitel, kterým je složka v zemi s nízkým zdaněním, nebo bez zdanění Korporace jako celek tím získá.[gap height=“10″]
  4. Některé společnosti využívají skutečnosti, že členské státy mají pro účely zdanění různé odpočty u položek nákladů nebo výnosů tak, aby se suma zdanění zmenšila. Zmenší se taky dvojím odpočtem. Směrnice stanoví, že namísto dvojího odpočtu se provede odpočet pouze ve zdrojové zemi. Pokud se některé příjmy nedaní, musí být odpočet odmítnut.[gap height=“10″]
  5. Obecné pravidlo použít proti jakémukoli daňovému úniku agresivním daňovým plánováním použít i  jiná opatření, než je v současném výčtu uvedeno. Agresivní daňoví plánovači se neustále snaží najít nové způsoby obejití ustanovení proti vyhýbání vyhýbání se daňovým povinnostem, které nejsou pokryty specifikovanými pravidly. Na to je nutno patřičně reagovat.

Příloha k opatřením OECD k BEPS (Základní eroze a přesouvání zisku -Base Erosion and Profit Shifting) a souvztažné akce EU.

02