[quote]Evropská komise zveřejnila 10.4. 2017 srovnávací přehled soudnictví na rok 2017, který se týká efektivity, kvality a nezávislosti systémů soudnictví v členských státech EU.[/quote]

Jeho cílem je pomoci vnitrostátním orgánům zvýšit účinnost systémů soudnictví. V porovnání s předchozími vydáními zkoumá srovnávací přehled na rok 2017 nové aspekty fungování těchto systémů, například zda mají spotřebitelé snadný přístup ke spravedlnosti a jakých cest využívají k podávání stížností na obchodníky. Poprvé také ukazuje délku trestního řízení u trestných činů týkajících se praní peněz.

Páté vydání srovnávacího přehledu EU o soudnictví potvrzuje, že účinné systémy soudnictví jsou zásadní pro prohloubení důvěry v to, že na jednotném trhu panuje prostředí příznivé pro investice a podnikání,“ uvedla Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů.

„Vyzývám členské státy, aby zajistily, že každá reforma soudnictví bude respektovat právní stát a nezávislost soudnictví. Jedná se o klíčovou podmínku k tomu, aby občané a podniky mohli v plném rozsahu požívat svých práv. A nezávislý a funkční systém soudnictví je základním pilířem každé demokracie.“

Klíčová zjištění přehledu na rok 2017:

  • Kratší délka řízení v občanskoprávních a obchodních věcech: řízení se zkrátilo i v řadě členských států, jejichž systémy soudnictví se potýkají s problémy. Toto zlepšení je patrnější v pětiletém období než v krátkodobém
  • Analýza vymáhání práva v oblasti ochrany spotřebitele: vymáhání práva EU v oblasti ochrany spotřebitele je záležitostí členských států. Srovnávací přehled ukazuje, že se délka správního řízení a soudního přezkumu v této oblasti v jednotlivých zemích značně liší. Také z něj vyplývá, že mnohé spotřebitelské otázky řeší přímo orgány na ochranu spotřebitele a není tedy třeba se obracet na
  • Analýza boje proti praní peněz: Na základě čtvrté směrnice o boji proti praní peněz poskytly členské státy vůbec poprvé údaje i v této oblasti. Z těch plyne, že v délce řízení o trestných činech souvisejících s praním peněz existují velké rozdíly: řízení trvá od necelého půl roku až po téměř tři roky.
  • Omezený přístup ke spravedlnosti pro méně majetné občany: z přehledu vyplývá, že v některých členských státech nemají občané s příjmem pod prahem chudoby v určitých typech sporů nárok na žádnou právní
  • Stále nedostatečné využívání nástrojů IKT v některých zemích: přestože jsou informační a komunikační technologie široce využívány pro komunikaci mezi soudy a advokáty v polovině členských států, ve více než polovině zemí EU je velmi omezené jejich využívání k elektronickému podpisu. Nové údaje o tom, jak advokáti využívají těchto nástrojů při komunikaci se soudy, opět podtrhují význam elektronické komunikace pro dobré fungování soudů.
  • Lepší nebo stabilní vnímání nezávislosti soudnictví ze strany veřejnosti: tohoto výsledku bylo ve srovnání s rokem 2016 dosaženo ve více než dvou třetinách členských států. Od roku 2010 vykazuje stejnou tendenci i vnímání nezávislosti ze strany podniků. Jako nejčastější důvod, proč je nezávislost soudů a soudců vnímána jako nedostatečná, byly uváděny zásahy nebo tlak ze strany vlády a politiků. Vydání na rok 2017 rovněž předkládá údaje o zárukách zavedených v různých členských státech za účelem zajištění nezávislosti soudců, což odráží velký význam zásad právního státu pro
  • Normy kvality: Většina členských států upravuje prostřednictvím norem lhůty či doby, aby se zamezilo zdlouhavým soudním řízením. V některých členských státech s méně efektivním systémem soudnictví však tyto normy neexistují.

Další kroky

Závěry srovnávacího přehledu 2017 jsou zohledňovány v rámci probíhajícího hodnocení jednotlivých zemí, jež je součástí procesu evropského semestru v roce 2017. Jednotlivé zprávy pro členské státy byly zveřejněny 22. února 2017 a zahrnují zjištění o systémech soudnictví řady členských států (Belgie, Bulharsko, Španělsko, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko).

Souvislosti

Srovnávací přehled se zaměřuje především na občanskoprávní, obchodní a správní spory a jeho cílem je pomoci členským státům v jejich úsilí vytvořit příznivější prostředí pro investice, podniky a občany. Soustřeďuje se na tři hlavní prvky účinného systému soudnictví:

  • efektivita: ukazatele jako délka řízení, podíl vyřízených věcí a počet projednávaných věcí,
  • kvalita: ukazatele jako právní pomoc, soudní poplatky, vzdělávání, sledování a hodnocení činnosti soudu, rozpočet a lidské zdroje,
  • nezávislost: ukazatele toho, jak podniky a veřejnost vnímají nezávislost soudnictví, a záruky týkající se činnosti soudců.

Zlepšování účinnosti vnitrostátních systémů soudnictví je trvalou prioritou evropského semestru, což je roční cyklus koordinace hospodářských politik v EU. Srovnávací přehled EU o soudnictví pomáhá členským státům k dosažení tohoto cíle, neboť každý rok porovnává fungování těchto systémů v jednotlivých zemích. Tento přehled doplňuje posouzení jednotlivých zemí, které se provádí prostřednictvím dvoustranného dialogu s vnitrostátními orgány a zúčastněnými stranami. Na základě tohoto posouzení mohou být pro jednotlivé země vydána doporučení, jak systém soudnictví zlepšit. V rámci evropského semestru 2016 vydala Rada na návrh Komise doporučení v této oblasti šesti členským státům (Bulharsku, Chorvatsku, Itálii, Kypru, Portugalsku a Slovensku).

Srovnávací přehled vychází z různých zdrojů informací, především z údajů od Evropské komise pro efektivitu justice (CEPEJ) Rady Evropy. Informace se také získávají od celoevropských sítí, jako je Evropská síť rad pro justici, Síť předsedů nejvyšších soudů EU, Rada advokátních komor a sdružení právníků v Evropě (CCBE) a různé výbory zabývající se konkrétními oblastmi právních předpisů EU.

Celá zpráva k srovnávacímu přehledu soudnictví 2017 je doplněna 60 komentovanými grafy. Jako ukázku pro hlubší zájemce uvádíme do jisté míry namátkově vybraných 5 grafů k ilustraci, že to s českou justicí bez brutálního zásahu politiků nemusí být z hlediska EU tak špatné.

Vývoj počtu postoupených soudních případů všeho druhu na 100 obyvatel u soudů 1. instance

Vývoj počtu občanských a obchodních sporů na 100 obyvatel u soudů 1. instance

Trvání správních rozhodnutí v téže věci

Vývoj nákladů na soudní aparát jako podíl na HDP