[quote]Evropská komise zveřejnila 11. 4. srovnávací přehled o soudnictví na rok 2016, který se týká účinnosti, kvality a nezávislosti soudních systémů v členských státech EU. Přehled má vnitrostátním orgánům pomoci v jejich úsilí o zlepšení systémů soudnictví, a proto poskytuje srovnatelné údaje.[/quote]

Srovnávací přehled poprvé zahrnuje výsledky průzkumů Eurobarometrý, které podrobněji zjišťovaly, jak občané a podniky vnímají nezávislost soudnictví v EU. Kromě toho byly v letošním vydání použity nové ukazatele týkající se zejména justičního vzdělávání, průzkumů mezi uživateli v členských státech, dostupnosti právní pomoci a existence norem kvality.

„Čtvrté vydání srovnávacího přehledu o soudnictví ukazuje, že úsilí členských států o zlepšení systémů soudnictví i nadále přináší kýžené výsledky. Klíčová úloha vnitrostátních systémů soudnictví spočívající v prosazování právního státu, provádění práva EU a vytváření příznivého investičního a podnikatelského prostředí si toto úsilí zaslouží,“ uvedla Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů. „Srovnávací přehled slouží jako nástroj vzájemného učení, čímž se zvyšuje efektivita systémů soudnictví v EU.“

Klíčová zjištění srovnávacího přehledu EU o soudnictví na rok 2016:

  • Kratší délka řízení u občanskoprávních a obchodních sporů. Pokud jde o projednávané věci, situace je celkově stabilní, přičemž zlepšení lze rovněž zaznamenat v několika členských státech, které v souvislosti s vysokým počtem projednávaných věcí čelily zvláštním problémům.
  • Lepší přístupnost systémů soudnictví, zejména co se týká elektronického uplatňování drobných nároků nebo podpory alternativních způsobů řešení sporů. Stále však existuje prostor pro zlepšování, pokud jde o dostupnost rozsudků on-line nebo elektronickou komunikaci mezi soudy a účastníky řízení.
  • Dále je třeba zlepšovat vzdělávání zaměřené na dovednosti soudců a používání informačních a komunikačních technologií (IKT) u systémů pro řízení věcí.
  • Většina členských států má stanoveny normy, které se vztahují na podobné aspekty jejich systémů soudnictví, ale tyto normy se co do obsahu značně liší. Například méně než polovina členských států má normy týkající se opatření k snížení počtu nevyřízených věcí a ještě méně jich stanoví maximální dobu pro projednávání věcí.
  • Srovnávací přehled zahrnuje výsledky různých průzkumů týkajících se vnímání nezávislosti soudnictví. U členských států, v nichž je vnímána velmi nízká míra nezávislosti soudnictví, se mezi uváděnými důvody objevují zejména zásahy nebo tlak ze strany vlády a politiků a ekonomické či jiné zvláštní zájmy.

Co je evropský semestr?
Evropská komise zavedla roční cyklus koordinace hospodářských politik, který se nazývá evropský semestr. Komise každoročně provádí podrobnou analýzu plánů hospodářských a strukturálních reforem členských států Unie a předkládá jim doporučení pro příštích 12–18 měsíců. Evropský semestr začíná ve chvíli, kdy Komise přijme svou roční analýzu růstu (většinou koncem kalendářního roku), v níž se stanoví nejdůležitější priority EU pro nadcházející rok, jež mají podpořit růst a vytváření pracovních míst.

V roční analýze růstu za rok 2016 bylo zdůrazněno, že „[posílení kvality, nezávislosti a efektivity soudnictví členských států je nezbytným předpokladem příznivého investičního a podnikatelského prostředí. […] Je nezbytné zajistit řízení bez průtahů, řešit nevyřízené soudní případy, posílit záruky nezávislosti soudnictví a soudnictví zkvalitnit, mimo jiné lepším využíváním informačních a komunikačních technologií na soudech a používáním norem kvality.

Jaký má srovnávací přehled EU o soudnictví přínos pro evropský semestr?
Srovnávací přehled poskytuje informace o fungování systémů soudnictví a pomáhá posoudit dopad reforem soudnictví. Pokud srovnávací přehled odhalí nedostatky, je třeba vždy provést hlubší analýzu příčin. Toto hodnocení jednotlivých zemí se provádí v rámci procesu evropského semestru formou dvoustranného dialogu s příslušnými orgány a zúčastněnými stranami. Přihlíží se přitom ke zvláštnostem právního systému a k situaci dotčených členských států. V konečném důsledku může Komise navrhnout Radě, aby přijala doporučení pro jednotlivé země týkající se zlepšení jejich systémů soudnictví.

Jak mohou účinné systémy soudnictví podpořit růst?
Účinné systémy soudnictví hrají klíčovou roli při vytváření důvěry v celém hospodářském cyklu. Pokud tyto systémy zaručují prosazování práv, poskytují věřitelé pravděpodobněji půjčky, podniky jsou odrazovány od oportunistického chování, snižují se transakční náklady a inovativní podniky, které jsou často závislé na nehmotných aktivech (např. právech duševního vlastnictví), budou s vyšší pravděpodobností investovat. Pozitivní vliv vnitrostátních systémů soudnictví na hospodářství zdůrazňuje literatura a výzkum, například Evropské centrální banky, Mezinárodního měnového fondu, OECD, Světového ekonomického fóra a Světové banky.

Další kroky
Závěry srovnávacího přehledu 2016 jsou zohledňovány v rámci probíhajícího hodnocení jednotlivých zemí, jež je součástí procesu evropského semestru 2016. Jednotlivé zprávy pro 26 členských států byly zveřejněny dne 26. února 2016 a zahrnují zjištění o systémech soudnictví řady členských států (BE, BG, ES, HR, HU, IE, IT, LV, MT, PL, PT, RO, SI a SK) (viz poslední zprávy o evropském semestru 2016). Komise bude nadále vybízet justiční sítě, aby se ještě podrobněji věnovaly hodnocení účinnosti právních záruk, jejichž cílem je chránit nezávislost soudnictví.

Souvislosti
Jedná se o čtvrté vydání srovnávacího přehledu o soudnictví. Tento přehled na rok 2016 zahrnuje údaje z různých zdrojů, zejména od komise Rady Evropy pro hodnocení efektivnosti soudnictví

(CEPEJ), která shromažďuje údaje od členských států. Využívány jsou i informace získané z jiných zdrojů, například od Eurostatu, skupiny kontaktních osob pro vnitrostátní systémy soudnictví, evropských justičních sítí, jako je Evropská síť rad pro justici (ENCJ), Síť předsedů nejvyšších soudů EU nebo Evropská síť pro justiční vzdělávání.

Srovnávací přehled se zaměřuje na tři hlavní aspekty:

  • Účinnost systémů soudnictví: např. ukazatele účinnosti řízení: délka řízení, podíl vyřízených případů a počet projednávaných věcí.
  • Ukazatele kvality: např. vzdělávání, sledování a hodnocení činnosti soudu, používání průzkumů spokojenosti, rozpočet a lidské
  • Nezávislost: srovnávací přehled např. zahrnuje údaje z různých průzkumů, které zjišťují, jak podniky a široká veřejnost vnímají nezávislost soudnictví.

Srovnávací přehled EU o soudnictví přispívá k procesu evropského semestru tím, že pomáhá odhalovat problémy týkající se soudnictví, které je nutné řešit v zájmu zachování příznivého prostředí pro investice, podniky a občany. Zaměřuje se jak na občanskoprávní a obchodní věci, tak na správní věci.

Přehled z roku 2015 byl spolu s analýzami situace v členských státech využit při formulování návrhu Komise Radě, aby pro čtyři členské státy (Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko a Slovinsko) vydala doporučení o zvýšení efektivity jejich systémů soudnictví. Komise rovněž bedlivě sledovala úsilí i jiných členských států (Belgie, Bulharska, Kypru, Španělska, Irska, Malty, Polska, Portugalska, Rumunska a Slovenska) v této oblasti.

K závěrům srovnávacího přehledu se přihlédne rovněž při stanovování priorit pro financování soudních reforem z evropských strukturálních a investičních fondů.

Ačkoli přehled nenabízí celkové pořadí hodnocení jednotlivých zemí, přináší informace o fungování všech systémů soudnictví na základě různých ukazatelů významných pro všechny členské státy. Přehled neprosazuje určitý typ soudního systému a přistupuje ke všem členským státům rovnocenně. Bez ohledu na model vnitrostátního systému soudnictví nebo právní tradici, ve které je zakotven, jsou rychlost, nezávislost, dostupnost a snadný přístup součástí základních parametrů účinného systému soudnictví.

Zpráva uvádí v 48 grafech, doplněných vývojem v čase, jednotlivé ukazatele kvality a kvantity práce justice podle členských zemí. Pro tisk bylo připraveno 8 jakýchsi shrnujících grafů s 8 hlavními charakteristikamoám situace členských států, bez vývoje v čase.

jus1

jus2

jus3

jus4

jus5

jus6

jus7

jus8

Přehled u některých souhrnných ukazatelů nedopadl pro Českou republiku právě nejlépe!