[quote]Během posledních desetiletí dosáhla EU velký pokrok ve snižování úmrtí na silnicích. V letech 2001 až 2010 se v Evropě snížil počet úmrtí na silnicích o 43 %, a to i přes zvyšující se intenzity provozu, a od roku 2010 se snížil o dalších 17 %.[/quote]

Kromě toho se 51,5 smrtelných nehod na silnicích na jeden milion obyvatele má Evropa nejnižší úmrtnost ze všech regionů na světě. Ve Spojených státech jich připadá na 1 mil. obyvatel 106, na celém světě 174 [1].

Nicméně míra pokroku se v poslední době zřetelně zpomalila: změna počtu osudných nehod byla od roku 2013 do roku 2014 blízká 0 a 2015 to bylo stejné. Současné zpomalení znamená, že je úsilí třeba urychlit, zejména na národní úrovni, v případě že strategický cíl snížit počet úmrtí na silnicích do roku 2020 na polovinu má být dosažen.

Graf 1: počet úmrtí a cíle EU 2001 – 2020

sil1

Jak lze zpomalení vysvětlit?

Co nového ukázala data o vážných zraněních? K zpomalení v posledních třech letech přispělo několik faktorů. Některé z nich jsou zřejmé, vycházejí ze statistik [2]: Vyšší interakce mezi nechráněnými a motorizovanými účastníky silničního provozu v našich městech a stále rostoucí počet starších lidí v silničním provozu. Některé další běžně označované příčiny jsou urbanizace s rostoucím počtem zranitelných účastníků silničního provozu; což představuje nárůst provozu nechráněných účastníků během mírných zim v Evropě; méně prostředků určených na údržbu silnic a vozidel v návaznosti na hospodářskou krizi; a v neposlední řadě i vznik nových trendů v chování uživatelů, jako jsou rozptýlení převážně mobilními telefony.

Co to dělá

Na každého člověka zabitého v dopravních nehodách mnoho dalších trpí vážným zraněním s život měnícími následky. Vážná zranění jsou nejen častější, ale také často dražší pro společnost z důvodu dlouhodobých rehabilitačních a zdravotnických potřeb. Zranitelní účastníci silničního provozu, jako jsou chodci, cyklisté, motocyklisté a starší účastníci silničního provozu, jsou obzvláště ovlivněni.

Od roku 2015 začaly členské státy hlásit první údaje o vážných zraněních, založené na nové, společně dohodnuté definici jejich zdravotnických standardů [3]. Podle odhadů, 135 000 osob bylo na evropských

silnicích vážně zraněno „[4]. Většina z nich -těžce zraněných- byli zranitelní účastníci silničního provozu: chodci, cyklisté a řidiči dvoukolových motorových vozidel. Jejich podíl byl ve městech a obcích dokonce ještě vyšší.

V návaznosti na tento pokrok ve sběru dat bude Komise moci sledovat a srovnávat výkonnost členského státu a posoudit, jak jej dále stimulovat. Nová data také ukazují, že smrtelné nehody a nehody s následkem vážného zranění mají mírně odlišné vlastnosti. To pomůže ujasnit, kde je potřeba více práce, například v oblasti bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu a bezpečnosti v městských oblastech

Jak jednotlivé členské státy působily na snižování počtu smrtelných nehod?

Zatímco všechny členské státy EU zlepšily od roku 2010 bezpečnost na silnicích, stále existuje výrazný rozdíl v tomto směru v jejich výkonnosti. V roce 2015 země s nejnižší mírou úmrtnosti na milion obyvatel byly Švédsko (27), Nizozemsko (28), Spojené království (29), Dánsko (30) a Malta (26). Na druhé straně, ti s nejslabší bezpečností na silnicích, bylo Rumunsko (95), Bulharsko (95), Lotyšsko (94), Litva (82) a Chorvatsko (82), a to i v případě, že dva ze států vykázalo významný pokles z roku 2014 do roku 2015, a to Lotyšsko (-11%) a Litva (-10%).

V roce 2015 poprvé v historii sedm zemí EU zaznamenalo úmrtnost nižší než 40 úmrtí na milion obyvatel (průměr EU je 51,5). Kromě toho, a skutečně poprvé, neměl žádný z členských států úmrtnost vyšší než 100 úmrtí na milion obyvatel.

Graf 2: smrtelné nehody na milion obyvatel podle zemí 2014 a 2015

sil2

Jaké typy silnic a jací uživatelé jsou nejvíce postiženi

V průměru připadá na dálnice jen cca 7% všech smrtelných silničních nehod. 38% všech úmrtí je uvnitř městských oblasti. Avšak většina smrtelných nehod připadá na venkovské oblasti.

Graf 3: Silničnínehody a smrtelné nehody podle typů silnic

* Zranitelní uživatelé silnic včetně chodců cyklistů a motocyklistů představuje téměř polovinu obětí silničních nehod. Jejich podíl je v městských oblastech dokonce větší.

sil3

Smrtelné nehody v městských oblastech podle druhů dopravy

– 22% všech usmrcených osob na silnicích jsou chodci, smrtelné nehody pěších se snížovaly pomaleji než ostatní úmrtí (o 11% od roku 2010 do roku 2014, ve srovnání s celkovým poklesem úmrtnosti o 18%). Podíl úmrtí chodců je obzvláště vysoký v Rumunsku, Lotyšsku, Estonsku, Polsku a Litvě, kde více než třetina všech zabitých ve srážkách v silničním provozu jsou chodci.

– Cyklisté tvoří 8% všech, kteří zemřeli na silnicích v EU. Celkový počet úmrtí cyklistů se snížil pouze o 4% v letech 2010 a 2014, což je mnohem nižší než celkový pokles úmrtnosti (18%). Tam byly významné rozdíly mezi členskými státy. Podíl úmrtí cyklistů je zvláště vysoký v Nizozemí (25%), stejně jako v Dánsku a Maďarsku (16%). Rozdíly samozřejmě zrcadlí popularitu cyklistiky v různých členských státech, ale také např. bezpečnost cyklostezek, bezpečnostní povědomí samotných cyklistů (např. použití helmy) a povědomí řidičů k bezpečnosti okolních cyklistů.

– Motocyklisté mají 15% podíl všech úmrtí na silnicích. To odráží skutečnost, že jezdci jsou méně chráněni v případě havárie. Existují velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Podíl úmrtí motocyklistů je obzvláště vysoký v Řecku (31%), Itálii (21%), Francii (19%), Rakousku (18%), Španělsku (17%) a Německu (17%).

– Muži jsou i mezi obětmi dopravních nehod zastoupeni nadměrně: 76% všech, kteří umírají při dopravních nehodách. Mladí stále čelí v silničním provozu největšímu riziku: ti mezi 15 a 24 let tvoří 11% populace, avšak mají 16% všech úmrtí na silnicích. Nicméně v posledních letech se počet smrtelných úrazů u mladých řidičů na silnicích mezi lety 2010 a 2014 snížil o 32% vice, než u kterékoli jiné věkové skupiny. Souběžně s tím se podíl úmrtí na silnicích starších lidí (9%) snížil pouze o 3%.

Co EU dělá pro bezpečnější silnice?

Členské státy jsou podle zásady subsidiarity hlavními aktéry ve snižování počtu úmrtí jako největší součásti bezpečnostní politiky silničního provozu. K dosažení strategického cíle snížit počet úmrtí na silnicích do roku 2020 musí členské státy pokročit v příslušných opatřeních, řešením bezpečnosti infrastruktury a vozidel, a zejména zaměřením se na zvyšování informovanosti a vzdělávání, stejně jako efektivního prosazování dopravních předpisů.

Evropská unie vytvořila obecný rámec pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu s právními předpisy a doporučeními například tím, že zavedla minimální požadavky na řízení bezpečnosti transevropské dopravní sítě a technických požadavků na bezpečnou přepravu nebezpečných věcí. Nejnovější iniciativy zahrnují směrnici o přeshraničním vymáhání právních předpisů, které vstoupilo v platnost dne 6. května 2015 k řešní dopravních přestupků spáchaných v zahraničí, a nové právní předpisy o technických prohlídkách, které byly přijaty v dubnu 2014, kdy se snížil počet dopravních nehod způsobených technickými poruchami.

V roce 2015 bylo dosaženo dalšího milníku v bezpečnosti silničního provozu dohodou o zavádění inovativních technologií, které mohou zachránit život. Od března 2018 všechny nové typy vozidel budou muset být vybaveny systémem eCall. eCall automaticky vytočí jediné číslo tísňového volání v Evropě 112 v případě vážné dopravní nehody a komunikuje polohu vozidla záchranným službám. eCall má zajistit zkrácení doby odezvy záchranné služby až o 50% na venkově a 40% v městských oblastech. Odhaduje se, že systém eCall může snížit počet smrtelných úrazů nejméně o 4% a počet vážných zranění o 6%.

Probíhající a připravované iniciativy zahrnují:

– kontrolu a sledování stávajících právních předpisů:

– Revize směrnice o bezpečnosti infrastruktury je i o zkoumání případných širších přínosů směrnice, např. dodatečné ochrany zranitelných účastníků silničního provozu, technických požadavcích s cílem usnadnit zaváděním řešení ITS, nebo stanovením minimálních požadavků na bezpečnost výkonu.

– V revizi směrnice o bezpečnosti infrastruktury probíhá, jak zkoumat případné širší přínosy směrnice, např. dodatečná ochrana zranitelných účastníků silničního provozu, technických požadavků s cílem usnadnit zavádění řešení ITS nebo stanovení minimálních požadavků na bezpečnost výkonu.

* požadavky na školení řidičů z povolání jsou také předmětem přezkumu redukování nesouladu mezi směrnicí o profesionálních řidičích a právních předpisů EU o řidičských průkazech, s cílem zlepšit bezpečnostními požadavky, a aby byla tato směrnice jasnější a snadněji interpretovatelná. Posouzení dopadu se provádí v současné době.

* Stávající právní předpisy jsou pravidelně monitorovány pomocí vhodných návazných opatření, jako provádění kontrol, hodnocení, zpráv o provádění kontrol a v dialogu s členskými státy v první řadě v rámci expertních skupin a výborů.

* Bezpečnost silničního provozu je začleněna do diskusí o inovativních technologiích, které mají pro bezpečnost silničního provozu obrovský potenciál.

* K přípravě kooperativních inteligentních dopravních systémů a lepšímu řízení dopravy si Komise klade za cíl vytvořit generel rozmístění kooperativních ITS – s obousměrnou komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou – v druhé polovině roku 2016. Takové systémy umožní vozidlům varovat se navzájem přímo (například v případě nouzového brždění), nebo prostřednictvím infrastruktury (např. práce na silnici).

* To také souvisí s probíhající prácí na automatizovaném řízení, např. v rámci iniciativy Komise GEAR 2030, které má také silný bezpecnostni aspekt silničního provozu.

* Studie a projekty určené k dalšímu zlepšování znalostí o vážných silničních dopravních nehodách:

* Studie zahájená v říjnu 2015 analyzuje nehody působící vážná poranění s cílem jako výsledek identifikovat řadu nejčastějších scénářů nehod s vážným zraněním. Výsledky by měly být k dispozici od listopadu 2016.

* Výzkumný projekt bezpečnostní kostky financovaný v rámci programu Horizont 2020 se zaměřuje na podporu výběru a provádění strategií a opatření, která mají snížit počet obětí nehod v Evropě i ve světě. Projekt zahrnuje komplexní analýzu rizika nehod, a bude poskytovat pokyny pro registraci a sledování vážných zranění v silničním provozu.

* Komise stimuluje a podporuje členské státy v jejich činnostech při zlepšování bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím různých platforem a aktivit sdílení znalostí, například skupiny na vysoké úrovni pro bezpečnost silničního provozu, návštěvy zemí, peer-názorů či evropských dnů bezpečnosti silničního provozu. Tyto příležitosti svádějí politické činitele, odborníky, nevládní organizace a průmysl. Komise kromě toho vytvořila a provozuje Evropskou charta bezpečnosti silničního, velkou platformu s více než 2800 členů dnes, kde mobilizuje

* veřejné a soukromé subjekty, jakož i občanskou společnost ve všech 28 zemích EU k dobrovolným závazkům týkajícím se akcí k bezpečnosti silničního provozu.

[1] Na základě zprávy WHO o stavu bezpečnosti na silnicích 2015.

[2] http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics/index_en.htm

[3] The international MAIS trauma scale (Maximum Abbreviated Injury Score) byl využit pro EU definici vážných silničních nehod od roku 2014. Rozsah 3 a větší (MAIS3+) je jednou z aplikací na vážnou nehodu.

[4] data 2014

Příloha

Počet úmrtí v důsledku dopravní nehody na milion obyvatel – předběžné statistiky jednotlivých států za rok 2015

sil4