Zdroj: Archiv

[quote]Komise zveřejnila 21. 9. 2016 zprávu, podle které zjistila, že pět veřejných opatření pro ryze místní malé podniky ve Španělsku, Německu a Portugalsku nezahrnují žádnou státní podporu, protože je nepravděpodobné, že by ovlivnily obchod mezi členskými státy. Pro tyto druhy opatření členské státy budou mít vždy plné oprávnění rozhodnout a investovat státní fondy.[/quote]

Komisařka Margrethe Vestager, odpovědná za politiku hospodářské soutěže, uvedla:

„V mnoha případech mohou členské státy stimulovat investice, aniž by požádaly předem Komisi. Tato rozhodnutí potvrzují, že mnoho místních opatření veřejné podpory nepředstavuje státní podporu. Odráží to přístup Junckerovy komise být „velký u velkých věcí“ a „malý u malých věcí“. Rovněž doplňuje modernizaci státní podpory, v důsledku čehož může být rozhodnuto 90 % všech opatření státní podpory samotnými členskými státy – již nemusejí jít Komisi ke schválení.“

Pět rozhodnutí oznámených Komisí objasňuje, jaká veřejná podpůrná opatření členských států lze realizovat bez předchozí kontroly ze strany Komise, protože nemají vliv na obchod mezi členskými státy.

Ty doplňují řadu rozhodnutí přijatých v roce 2015, ve kterých již Komise vydala pokyny, jaké typy veřejné podpory nepředstavují státní podporu. Tím se sníží administrativní zátěž členských států EU, urychlí se dodávka investic a zvyšuje se právní jistota pro veřejné orgány a podniky.

Tato rozhodnutí jsou součástí úsilí Komise zaměřit kontrolu státní podpory na větší případy, které mohou mít dopad na hospodářskou soutěž na jednotném trhu, k největšímu prospěchu spotřebitelů. Doplňují několik iniciativ Komise, které byly dosud realizovány v průběhu posledních dvou let.

Pojem oznámení pomoci, přijatý v květnu 2016 objasňuje, jaká veřejná podpůrná opatření nespadají do oblasti působnosti kontroly státní podpory EU, například proto, že nenarušují rovné podmínky na jednotném trhu, nebo nejsou rizikem pro vytěsnění soukromých investic. Pomáhá členským států navrhnout opatření veřejné podpory, která mohou být implementována bez předchozí kontroly ze strany Komise.

To potvrzuje například, že veřejné investice do silnic, vnitrozemských vodních cest, do místních železnic a vodovodních sítí mohou být obvykle prováděny bez předchozí kontroly ze strany Komise.

Nařízení o obecné blokové výjimce, přijaté v květnu 2014, umožňuje členským státům poskytnout státní podporu v celé řadě odvětví, např. pro výzkum, podporu malých a středních podniků, cestovní ruch, aniž by bylo nutné je oznámit Komisi k předchozímu schválení. Snižuje to administrativní zátěž u projektů, které mohou jen málo narušit hospodářskou činností soutěž a umožňuje pokročit s dobře definovanými projekty tak rychle, jak je to jen možné.

Nařízení o blokových výjimkách se nyní vztahuje na přibližně 90 % všech opatření státní podpory realizovaných v Evropské unii. Nařízení je v současnosti předmětem přezkumu za účelem dalšího zjednodušení provádění investiční podpory přístavů a letišť.

Dohromady mají tato opatření, jakož i rozhodnutí právě oznamovaná pomoci stimulovat investice tím, že sníží administrativní zátěž pro veřejné orgány a podniky, aby se zabránilo zdlouhavým postupům, a zvyšuje právní jistotu pro příjemce podpory a konkurenci.

Umožňují také členským státům, aby přijaly odpovědnost za jejich politickou volbu místních opatření a Komisi soustředit zdroje na vyšetřování státní podpory u opatření s největším dopadem na hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

Státní podpora a vliv na obchod

Pravidla státní podpory EU mají zásadní význam pro zajištění toho, aby všechny podniky mohly soutěžit za rovných podmínek na celém jednotném trhu EU. Veřejná podpora pro jednotlivé společnosti narušuje tyto rovné podmínky a je v zásadě zakázána článkem 107 Smlouvy o fungování Evropské unie, kromě případů, kdy je cílem společný zájem a zároveň se omezuje narušení hospodářské soutěže.

Tento zákaz se vztahuje pouze na opatření, která mohou ovlivnit obchod mezi členskými státy. Vzhledem k vysoké úrovni hospodářské integrace dosažené v rámci EU podpory, které narušují hospodářskou soutěž mezi společnostmi, budou mít často také dopad na obchod v rámci EU.

Nicméně pokud příjemce státní podpory dodává zboží nebo služby na omezeném území v členském státě, a je nepravděpodobné, že by přilákal zákazníky z jiných členských států, nemají podpory žádný vliv na obchod uvnitř EU, a proto se nejedná o státní podporu ve smyslu předpisů EU.

Podporovaná opatření by také neměla mít, nebo měla mít jen marginální vliv na přeshraniční investice do tohoto odvětví, nebo na zakládání společností v rámci jednotného trhu EU.

Rozhodnutí

Místní hromadné sdělovací prostředky v baskickém jazyce (Španělsko)

Španělsko zamýšlí poskytnout prostředky z veřejných zdrojů velmi malým podnikům v odvětví sdělovacích prostředků, konkrétně tiskovým médiím, s cílem podporovat vydávání periodik a společné projekty v oblasti místních sdělovacích prostředků v baskickém jazyce v provincii Guipúzcoa. Příjemci musí zveřejnit texty výhradně v baskickém jazyce.

Komise uvedla, že používání baskického jazyka je omezeno na regionální trh. Navíc vzhledem k velikosti dotčených společností, omezená velikost trhu, do něhož jsou zapojeny a nízké částky veřejné podpory v tomto případě lze pokládat za nepravděpodobné, že by tento systém mohl mít více než jen okrajový dopad na podmínky, které určují přeshraniční investice nebo zařízení na mediálním trhu. (SA.44942)

BLSV Sportcamp Nordbayern (Německo)

Německo hodlá podporovat výstavbu několika sportovních zařízení na Sportcamp Nordbayern, v regionu Oberfranken v Bavorsku. Bude mít asi 200 lůžek a je otevřen hlavně pro školy, sportovní kluby, neziskové a společenské a vzdělávací aktivity. Nebude poskytovat klasické hotelové služby.

Komise zjistila, že tato veřejná investice by neměla mít žádný vliv na obchod mezi členskými státy, a proto nezahrnuje žádnou státní podporu, protože je zaměřena na regionální zákaznické základny. S ohledem na to a na omezené velikosti operací je také pravděpodobné, že by to nemělo mít žádný negativní dopad na přeshraniční investice nebo vytvoření stejného druhu služeb. (SA.43983)

Přístav Wyk Föhr (Německo)

Německo plánuje podpořit obnovu a modernizaci infrastruktury v přístavu Föhr, na německém ostrově s asi 8 000 obyvatel. Přístav je používán téměř výhradně pro zásobování ostrova trajektovou dopravou po celý rok z německé pevniny a zpět. Rekreační výlety pro turisty jsou omezeny na místní oblast.

Kromě toho omezená kapacita přístavu z něho nedělá atraktivní místo pro mezinárodní lodní dopravu a žádný jiný přístav není schopen obsloužit ostrov, přístav nesoutěží a je schopen sloužit jen spojením ostrova a pevniny a nesoutěží s žádným jiným přístavem v jeho povodí.

Komise zjistila, že tato veřejná investice by neměla mít žádný vliv na obchod mezi členskými státy, protože přístav se téměř výhradně používá pro připojení k německé pevnině a je pravděpodobné, že bude neatraktivní pro mezinárodní přepravu a nemá místní konkurenci. (SA. 44692)

Santa Casa da Misericórdia de Tomar (Portugal)

Santa Casa de Misericórdia de Tomar v Portugalsku poskytuje sociální podpůrné služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, jakož i další služby dlouhodobé péče. Působí pouze v oblasti města Tomar, které má asi 30 000 obyvatel. Portugalsko hodlá podporovat výstavbu asistovaného žití v zařízení pro starší občany s kapacitou 60 lůžek.

Komise zjistila, že tato veřejná investice by neměla mít žádný vliv na obchod mezi členskými státy, protože služby poskytované Santa Casa de Misericordia de Tomar jsou čistě lokálního charakteru a jsou k dispozici jen v omezené zeměpisné oblasti. Je nepravděpodobné, že by tyto služby přilákaly uživatele z jiných členských států.

Komise také zjistila, že neexistuje důkaz o vlivu na přeshraniční investice do podobné infrastruktury v regionu. (SA.38920)

Tisk ve valencijském jazyce (Spain)

Španělsko plánuje podpořit písemná nebo digitální média ve Valencii s cílem podpořit využívání tamějšího jazyka. Valencijština je jedním z menšinových jazyků ve Španělsku.
Komise se domnívá, že sdělovací prostředky a kulturní produkty, které mají z jazykových a geografických důvodů místně omezené publikum, nejsou způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy.

V tomto případě Komise zejména uvádí, že dotované služby se budou vztahovat pouze na lokální trh v regionu Valencie. Vzhledem k tomuto lokálnímu charakteru a omezené výši podpory je také nepravděpodobné, že toto opatření bude mít víc než jen okrajový vliv na přeshraniční investování nebo provozovny na mediálním trhu. (SA.45512)

Komise bude ale požadovat, aby kontrolu oprávněnosti podporovaných projektů kontroloval stát a tak se kontrola Komise soustředí na odpovědné vládní orgány, jimiž jsou v každém případě i nejvyšší účetní či kontrolní úřady.