[quote]Podle zprávy Eurostatu ze dne 4. dubna 2017 bylo v Evropské unii v roce 2015 2,4 milionu hospodářství s pěstováním vína na 3,2 milionech ha vinic. Průměrná rozloha jednoho hospodářství činila 1,3 ha, avšak s významnými rozdíly mezi jednotlivými členskými státy.[/quote]

2,5 milionu hektarů (78 %) vinic bylo využito k produkci hroznů k výrobě jakostního vína. Jakostní víno se vztahuje na víno chráněné označením původu (2,1 milionu ha, 83 % z celkové plochy jakostních vín v Evropské unii) a zeměpisným označením (0,4 milionů ha, 17 %).

Informace Eurostatu vycházejí z výsledků posledního sběru dat v EU o struktuře vinic. Tento sběr dat opakovaný každých 5 let monitoruje trh hroznových moštů a vinařských produktů, jakož i produkční potenciál vinic v EU.

Španělsko, Francie a Itálie mají tři čtvrtiny plochy vinic v EU …

S téměř 1 milionem hektarů vinic (941 000 ha, 30 % celkové plochy v EU) bylo Španělsko členským státem s největší rozlohou věnovanou hroznovému vínu v roce 2015, následované Francií (803 000 ha, 25 %) , Itálií (610 000 ha v roce 2010, 19 %); s odstupem Portugalskem (199 000 ha, 6 %), Rumunskem (184 000 ha, 6 %), Řeckem a Německem (po cca 103 000 ha, tedy po 3 %).

Castilla-La Mancha (434 000 ha) ve Španělsku bylo v roce 2015 regionem s největší plochou vinic, což představuje téměř 14 % z celkové výměry vinic EU, před Languedoc-Roussillon (239 000 ha, 7 %) a Akvitánií (144 000 ha, 5 %) ve Francii.

… ale více než třetina všech zemědělských hospodářství EU s vinicemi je v Rumunsku

Pořadí se velmi liší v počtu zemědělských podniků s vinicemi; Rumunsko (855 000 hospodářství, 36 % z celkového počtu vinařských hospodářství v EU) je na prvním místě, před Španělskem (518 000 hospodářství, 22 %), Itálií (299 000 zemědělských podniků v roce 2010, 12 %), Portugalskem (212 000 podniků, 9 %) a Řeckem (189 000 zemědělských podniků, 8 %).

Největší zemědělské podniky s vinicemi jsou ve Francii

Nejvyšší průměrná plocha jednoho hospodářství s vinicemi v roce 2015 byla registrována ve Francii (10,5 ha), po ní byly Lucembursko (4,0 ha), Rakousko (3,2 ha), Spojené království (3,1 ha), Německo (2,4 ha), Itálie a Slovensko (po 2,0 ha), Španělsko a Maďarsko (po 1,8 ha). Naopak rozlohy pod 1 ha na hospodářství byly v Rumunsku (0,2 ha), Maltě (0,3 ha), Chorvatsku (0,4 ha), Řecku, Kypru a Slovinsku (po 0,5 ha), a Portugalsku (0,9 ha).

Hlavní charakteristiky vinic v členských státech EU 2015

Největší rozloha pro jakostní víno pod ochranou označení původu

V roce 2015 Španělsko a Francie dohromady tvořily zhruba dvě třetiny celkové plochy jakostních vín v Evropské unii. Ve všech členských státech s výjimkou vinic Rumunska hrozny pro výrobu jakostního vína tvořily největší podíl z celkové plochy vinic. Všechny nebo téměř všechny oblasti vinic byly určeny pro hrozny pro jakostní vína v Německu, Lucembursku, Velké Británii, České republice a ve Slovinsku.

Mezi kvalitním vínem mají hrozny pod ochranou označení původu (PDO) přednost před ochranou zeměpisným označením (CHZO) v převážné většině členských států s výjimkou Řecka, Kypru a Bulharska. Celkově je v EU více než 80 % kvalitního vína z oblasti (CHOP 82,9 %), méně než pětina u CHZ (17,1 %).

Vinice s kvalitními víny v členských státech EU, 2015

Metody a definice

Zdrojem dat je evropská statistika o struktuře vinic, na něž se vztahuje nařízení Rady (EU) č 1337/2011. Strukturální statistiky o vinařství jsou shromažďovány Eurostatem každých 5 let. Sběr dat pokrývá oblast, počet zemědělských podniků, jakož i další ukazatele, jako je typ výroby vína a specializaci hospodářství, třída velikosti vinařských podniků, věk vinic a hlavní odrůdy vinné révy.

Práh výrobních údajů:

Do sběru dat jsou zahrnuty pouze členské státy EU s minimální osázenou plochou 500 hektarů (ha.) To znamená, že je zahrnuto celkem 18 členských států EU z 28. Kromě toho podniky vyrábějící výhradně stolní hrozny révy vinné jsou z tohoto sběru údajů vyloučeny.

Plocha vinic zahrnuje výrobní oblasti, ne ale bezprostředně ve výrobě, jakož i oblasti výroby materiálu pro vegetativní rozmnožování vinné révy. Nezahrnuje opuštěné oblasti, které jsou již ve výrobě a nebyly sklizeny po dobu nejméně osmi let. Ostatní využívané zemědělské plochy (s výjimkou vinic) nejsou brány v úvahu pro klasifikaci velikosti.

Chráněné označení původu (PDO) označuje název výrobku, který musí být vyráběn ve vymezené zeměpisné oblasti za použití uznané a zaznamenané know-how. Všechny výrobky se statusem CHOP musí být vyrobeny výhradně z hroznů pocházejících z dotčené oblasti.

Chráněné zeměpisné označení (CHZO) označuje produkt s jakosti, pověsti či jinými specifickými funkcemi, které lze připsat na vymezené územní oblasti. Všechny výrobky se statusem CHZO musí být vyrobeny z nejméně 85 %  hroznů pocházejících z oblasti.

Poznámky podle země:

V době vydání 2015 údaje za Itálii a Maltu nebyly k dispozici; následně byly použity pro tyto členské státy místo toho údaje z předchozího sběru dat.

Statistiky Eurostatu je Česko z 18 členských států s rozlohou vinic nad 500 ha na 10. místě, rozlohou 1 ha vinic na  jedno hospodářství s vinicemi  na 11. místě.