[quote]Ve dnech 27.-28. května se konal v japonském ISE-Shima summit G7 (G8 bez účasti Ruské federace). Z rozsáhlých podkladů (počet projednávaných a předprojednaných bodů byl impozantní) uvádíme jen komentář předsedy Evropské komise Jeana- Claude Junckera ze společné tiskové konference před summitem s Donaldem Tuskem, bodů podkladů, premabuli z přijaté deklarace lídrů v G7 a první kapitolu, jinak jen titulky projednávaných bodů. [/quote]

Poznámky předsedy Jean-Claude Junckera na společné tiskové konferenci s předsedou Evropské rady Tuskem před zahájením summitu G7

Dámy a pánové, mohu být velmi stručný, protože Donald pokryl celkové prostředí v Evropě a ve zbytku světa.

Rád bych se stručně vyjádřil k celkové ekonomické situaci. Zotavení EU pokračuje přes náročnější globální prostředí. V roce 2015 dosáhl růst 2 % HDP, v eurozóně 1,7 % HDP. Tyto údaje potvrzují, že je oživení na pevném základě a na dobré cestě. Úroveň HDP v eurozóně nyní překonala předkrizové záznamy z roku 2008. Nezaměstnanost stále klesá. K dispozici je o 5 milionů více pracovních míst v roce 2016 ve srovnání s rokem 2013, i když je přesto nezaměstnanost stále příliš vysoká. Investice se v eurozóně a v Evropské unii jako celku zrychlují.

Držíme strategii, kterou jsme vyvinuli v posledních letech. To znamená, že budujeme účinný trojúhelník investic, strukturálních reforem a fiskální odpovědnosti. A prohlubujeme naše největší aktivum – to je jednotný trh – zavedením nových iniciativ v oblasti energetiky, digitálních služeb a kapitálových trhů.

Evropský investiční plán je na správné cestě: v době kratší než jeden rok Evropský fond pro strategické investice vyvolal financování nových investic za více než 100 miliard €. To znamená, že jsme dosáhli třetiny naší cílové hodnoty 315 miliard €. Plán přinesl první výsledky v oblasti zaměstnanosti, pokud jde o dodatečné prvky opatření podporujících udržení růstu; a máme v úmyslu, jak Komise navrhla, prodloužení strategického investičního plánu za rok 2018.

K Řecku: jsme rádi, že euroskupina byla schopna nalézt shodu jak mezi 19 členy, tak s Mezinárodním měnovým fondem; můžete si pamatovat, když jsme se sešli v Elmau, že to byl nejdramatičtější problém pořadu dne. Byl vyřešen, protože se i opatření související s dluhem začaly brát v úvahách vážně.

K obchodu, který bude jedním z hlavních témat dnešního pořadu: budeme opakovat s našimi kolegy v G7, že jsme přesvědčeni o potřebě nalézt řešení na mnohostranné úrovni. Takže budeme i nadále usilovat o obchodní dohody, které napomohou zvyšování růstu a zaměstnanosti. Chceme utvářet celosvětový obchod prostřednictvím vícestranných, regionálních a dvoustranných dohod. Byla dokončena příprava dohody s Kanadou, podepíšeme ji s premiérem Trudeau na našem bilaterálním summitu v říjnu.

K TTIP: v současné době jednáme s USA. Evropská unie je připravena, ochotna a schopna uzavřít ambiciózní, vyváženou a vysoce standardní dohodu o TTIP s administrativou prezidenta Obamy. Ale pro všechna tato jednání je daleko důležitější než termíny, že Evropská unie nesníží standardy, na které jsme zvyklí.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Japonskem je na dobré cestě, ale nyní musíme dokončit práci. A setkáme se s japonským premiérem tady v Japonsku s cílem urychlit jednání, které jsou v plném proudu.

Naše ekonomické vazby s Čínou budou hrát během těchto dvou dnů v Japonsku významnou roli. Evropská unie je pro Čínu největším obchodním partnerem a máme silný zájem na dalším rozvoji našeho vztahu. Aby byl oboustranně výhodný, musí být tento vztah založený na otevřených konkurenčních trzích a zásadách zákazu diskriminace a korektní hospodářské soutěži.

Globální nadměrná kapacita v ocelářství Evropany velmi znepokojuje. Evropu to stálo od roku 2008 tisíce pracovních míst; nadbytečná kapacita jen v Číně se odhaduje na téměř dvojnásobek evropské roční produkce. Takže aby bylo jasné, zintenzivníme naše opatření na ochranu obchodu. Toto úsilí – a pokud jde o status tržního hospodářství pro Čínu, budeme diskutovat podrobněji. Evropská unie zahájila posouzení dopadu do hloubky, a až bude dokončeno toto posouzení dopadů, budeme moci volit nejlepší možný způsob. Ale každý musí vědět, že když někdo narušuje trh, Evropa nemůže být bezbranná.

A jak řekl Donald, Británie zůstane členem Evropské unie.

Otázky a odpovědi

Q1 k migraci, co se týče konkrétních závazků. Co jste doufal z hlediska  financování, možná že dojde k zdvojnásobení toho, co EU položila na stůl. Existuje nějaký způsob, jak si můžete udělat  obrázek o rozsahu, ve který doufáte? A v co doufáte při konečné formulaci komuniké o přesídlení?

Předseda Juncker: Komise předložila návrhy před třemi nebo čtyřmi týdny. Myslíme si, že dublinský systém, jak jej známe z minulosti, dospěl ke svému konci, pokud jde o jeho  virtuální účinky. Předložili  jsme návrhy jako Komise, nyní je  na Radě a Parlamentu posoudit je.

Q2 Pane předsedo Junckere, byl  jste  premiérem Lucemburska, předního výrobce oceli po téměř dvacet let. Co byste poradil panu  Cameronovi, který bojuje o zachránu britského ocelářského průmyslu?

Předseda Juncker: Já si myslím, že máme v Evropě obecný problém, pokud jde o nadměrné kapacity Číňanů. Dotýká se všech našich zemí – máme 22 zemí v EU,  vyrábějících ocel. A všechny země, které mají ocelářský průmysl na svých územích, mají právo bránit svůj průmysl

Q3 Pokud jde o dohodu mezi EU a Tureckem, došlo v posledních dnech k velmi silné rétorice prezidenta Erdoğana, kritizujícího Evropu pro vvytváření nových měřítek. Jak reálná je tato dohoda v dnešní době, v jaká budou konkrétní čísla k přesídlování ze strany zemí G7? Doufáte v konkrétní finanční pomoc pro migrační krize?

Prezident Juncker: Pokud jde o dohodu s Tureckem, jsem velmi přesvědčen, že tato dohoda bude přinášet efekty. Již je dosahuje. Jednali jsme s našimi tureckými partnery o 72 podmínkách, měřítkách (benchmarks). Šlo o vyjednávání dvou stran, a to nejen o stanovení směrodatných hodnot, které stanovila Evropská unie. 5 z těchto 72 podmínek chybělo, 2 byly dosaženy v posledních dnech. Pokud jde o měřítka vztahující se k protiteroristické legislativě, očekáváme, že Turecko své závazky dodrží. A hrozby nejsou nejlepší diplomatický nástroj, který můžete použít –  jeden by měl přestat je používat, protože nepřinesou žádný účinek.

Q4 Pane předsedo, co byste poradil Borisi Johnsonovi – měli bychom zůstat v EU?

Předseda Juncker: Celková atmosféra našich rozhovorů by byla lepší, kdyby Británie zůstala v Evropské unii. Čtu v britských novinách, že Boris Johnson strávil část svého života v Bruselu. Je čas, aby se vrátil do Bruselu, aby si ověřil, zda v Bruselu je všechno, co říká britským občanům, v souladu s realitou. Já si to nemyslím. Takže bude v Bruselu kdykoliv vítán.

Z prohlášení lídrů G7 na summitu v Ise-Shima 26 – 27 května 2016

Preambule

My, představitelé G7, jsme se setkali v Ise-Shima ve dnech 26. a 27. května 2016 k řešení hlavních globálních ekonomických a politických problémů. Globální růst zůstává mírný a pod potenciálem, zatímco rizika slabého růstu přetrvávají. Eskalovaly geo-politické konflikty, terorismus a uprchlické toky komplikují globální ekonomické prostředí. Vzestup násilného extremismu, teroristických útoků a jiných výzev, představují vážnou hrozbu pro mezinárodní řád založený na stávajících pravidlech, jakož i na společných hodnotách a zásadách pro celé lidstvo. G7 má zvláštní odpovědnost, aby vedla mezinárodní úsilí o řešení těchto problémů. Jsme i nadále vázáni dohromady jako skupina vedená našimi společnými hodnotami a zásadami, včetně svobody, demokracie, právního státu a dodržování lidských práv. Kromě toho, po přijetí Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (2030 Agenda) a Pařížské dohody o změně klimatu loni, budeme dále usilovat o realizaci našich závazků. Dnes jsme prokázali naši schopnost učinit hmatatelný pokrok v širokém spektru ekonomické a bezpečnostní politiky a otázek rozvojové politiky, a budeme demonstrovat prostřednictvím našich akcí cestu vpřed při řešení důležitých otázek s cílem zajistit mír, bezpečnost a prosperitu na celém světě.

Ekonomická iniciativa  G7 Ise-Shima

Slibujeme kolektivně čelit současným hospodářským výzvám, s položením základů pro silnější dlouhodobý globální růst. Proto jsme vyvinuli náš závazek jako naší reakci s cílem přispět k dosažení silného, ​​udržitelného a vyváženého růstu v následujících oblastech.

Světová ekonomika: Globální růst je naší naléhavou prioritou. Vezmeme-li v úvahu okolností specifické pro jednotlivé země, zavazujeme se posilovat naše reakce na hospodářské politiky  kooperativním způsobem a silnější a vyváženější kombinaci politik, aby bylo rychle dosaženo silného, ​​udržitelného a vyváženého růstu.

Opakujeme naše závazky k využívání všech politických nástrojů – monetárních, fiskálních a strukturálních – jednotlivě i společně globální nabídkou a poptávkou posílit reakci na omezení při pokračování našeho úsilí dostat dluh na udržitelnou cestu. Znovu zdůrazňujeme důležitou úlohu vzájemného posilování fiskální, měnové a strukturální politiky, na trojrozměrný přístup  podpory našeho úsilí o dosažení silného, ​​udržitelného a vyváženého růstu. Shodujeme se, že je důležité posílit naše úsilí kooperativním způsobem realizovat naše fiskální strategie, pružně posílit růst, tvorbu pracovních míst a důvěru, za současného zvýšení odolnosti a zajistit udržitelným způsobem  dluh jako podíl HDP, jakož i rozhodným způsobem pokročit v strukturálních reformách. Zavázali jsme se k postupujícím strukturálním reformám na podporu růstu, produktivity a potenciálního produktu a jít příkladem v řešení strukturálních problémů. Zavazujeme se k dalšmí investicím do oblastí, které vedou k hospodářskému růstu, jako je životní prostředí, energetika, digmtální ekonomika, rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání, věda a technika.

Migrace a uprchlíci: G7 uznává pohyby migrantů a uprchlíků probíhající ve velkém měřítku jako celosvětový problém, který vyžaduje globální reakci. Zavazujeme se zvýšit globální pomoc s cílem uspokojit okamžité a dlouhodobé potřeby uprchlíků a dalších vysídlených osob, jakož i jejich hostitelských komunit. G7 podporuje mezinárodní finanční instituce a bilaterální dárce, aby posílily svou finanční a technickou pomoc.

Obchod: Zavázali jsme se, aby byl obchod využit k vytváření ekonomických příležitostí pro pracovníky, spotřebitele a podniky. Znovu potvrzujeme náš závazek zachovat naše trhy otevřené a bojovat proti všem formám protekcionismu. V zájmu dalšího posílení volného obchodu, jsme se zavázali k posílení pravidel založených na mnohostranném obchodním systému a podporovat jednání WTO. Podporujem také úsilí o liberalizaci obchodu prostřednictvím regionálních obchodních dohod, včetně Trans-tichomořského partnerství (TPP), dohody o hospodářském partnerství mezi Japonskem a EU (EPA), Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) a hospodářskou a obchodní dohodu (CETA). Jsme si vědomi toho, že globální nadbytek kapacit v průmyslových odvětvích, zejména oceli, je naléhavou strukturální výzvou s globálními důsledky, a tento problém je třeba naléhavě řešit prostřednictvím eliminace opatření narušujících trh, a tím posílit fungování trhu.

Infrastruktura: Hlásíme se k zásadám iniciativy G7 Ise-Shima pro podporu investic do kvalitní infrastruktury k řešení globálního vyrovnání nabídky a poptávky a snaze sladit naše vlastní investice do infrastruktury s principy iniciativy. Dále podporujeme příslušné zúčastněné subjekty, včetně mezinárodních rozvojových bank (MDB), sladit jejich investice do infrastruktury a pomoc s principy.

Zdraví: Zavazujeme se přijmout konkrétní opatření pro prosazování globálního zdraví, jak je podrobně uvedeno ve vizi  G7 Ise-Shima  zdůrazněním, že je zdraví  základem hospodářské prosperity a bezpečnosti. Zavazujeme se prosazovat univerzální zdravotní pojištění (UHC), jakož i usilovat o vedení v posílení reakce na mimořádné události v oblasti veřejného zdraví a antimikrobiální rezistence (AMR), což by mohlo mít vážné dopady na naše hospodářství. Také jsme zdůraznili podporu výzkumu a vývoje (R & D) a inovací v těchto a dalších zdravotních oblastí.

 Ženy: Zavazujeme se vytvořit společnost, kde mají všechny ženy a dívky práva  a aktivně se angažují pro udržitelný, inkluzivní a spravedlivý hospodářský růst. Zavázali jsme se k posílení postavení žen a dívek, mimo jiné prostřednictvím budování kapacit, jako je vzdělávání a odborná příprava, jakož i podporovat aktivnější roli žen na poli vědy, techniky a technologie, inženýrství a matematiky (STEM). Hlásíme se k hlavním zásadám G7 pro budování kapacit žen a dívek jako společných zásad týkajících se našich akcí.

Kybernetika: Důrazně podporujeme dostupný, otevřený, interoperabilní, spolehlivý a bezpečný kyberprostor jako jeden z nezbytných základů hospodářského růstu a prosperity. Prosazujeme přijetí digitálního pojetí pro lepší kvalitu života, překonáním digitální propasti, umožňujícím inovativní podnikatelské  modely a cenově dostupný univerzální a vysoce kvalitní přístup k informačním a komunikačním technologiím (ICT), jakož i posílení digitální gramotnosti. Hlásíme se k zásadám G7 a kyberakcím zavazujeme se přijmout rozhodná opatření.

Opatření proti korupci: Naše kolektivní a individuální akce pro boj proti korupci je rozhodující pro hospodářský růst, udržitelný rozvoj a udržení míru a bezpečnosti. Rozhodli jsme se  přijmout opatření ke zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek, zvýšit fiskální transparentnost, a zlepšit budování kapacit pro boj proti korupci, jakož i posilování spolupráce v oblasti vymáhání práva. Budeme také podporovat globální úsilí v boji proti korupci. Podporujeme akce G7 pro boj s korupcí jako náš závazek jít příkladem při posunu vpřed  globální protikorupční agendy.

Podnebí: G7 pokračuje ve vedoucí roli, zavazuje se k přijetí nezbytných kroků k zajištění ratifikace, přijetí nebo schválení Pařížské dohody co nejdříve, a vyzývá všechny strany, aby tak učinily s úsilím o vstup  v platnost v roce 2016. Zavazujeme se ujmout  se vedení od začátku roku v transparentní a robustní realizaci našich národně stanovených příspěvků a podpory větších ambic v průběhu času. Také jsme se zavázali  aktivně se podílet na pravidelné revizi globálního pokroku každých pět let. Zavazujeme se formulovat a komunikovat k ambicím poloviny století dlouhodobé sztrategíi nízké emise skleníkových plynů (GHG) v dostatečném předstihu před termínem 2020. G7 pokračuje ve vedoucí roli, zavazuje se k přijetí nezbytných kroků k zajištění ratifikace, přijetí nebo schválení dohody Pařížské co nejdříve, a vyzývá všechny strany, aby tak učinily s cílem vstupu v platnost v roce 2016.

Další body jednání:

Světová eknomika

 • Stav světové ekonomiky
 • Politická odezva
 • Finanční regulace
 • Daně a průhlednost
 • Obchod
 • Infrastruktura

Zdraví

 • Dosažení jednotné zdravotní péče silnými zdravotnickými systémy a lepší připravenost
 • Antimikrobiální rezistence (AMR)
 • Posílení postavení žen a rovnost pohlaví
 • Podpora aktivní roli žen v oblastech s vysokou kvalifikací (STEM) a jejich zařazení
 • Vytváření konkrétního pokroku žen v otázkách míru a bezpečnosti

Kybernetika

Antikorupce

Zahraniční politika

 • Boj proti terorismu a násilnému extremismu
 • Důrazně odsouzení terorismu ve všech podobách a projevech
 • Migrace a utečenecká krize

Partnerství s arabkými zeměmi

 • Syrie
 • Irák
 • Irán

Efektivnost zdrojů a 3 R (redukce, znovupoužití, recyklace).

 • Rozvoj
 • Agenda 2030 pro trvale udržitelný rozvoj
 • Potravinová bezpečnost a výživa

Severní Korea, Ukrajina/Rusko (jednání o vyslanectví G7 v Kyjevě), Libye, Afganistán, Mírový proces na Středním východě, Jemen, Afrika, Venezuela, Námořní bezpečnost, Nešíření jaderných zbraní a odzbrojení, Reforma OSN a hodnocení jeho mírových operací, Lidská práva, Jaderná bezpečnost a zabezpečení, Energie, Incicativa pro pomoc rozvojovým zemím CONNEX, Odpovědnost G7.

 

Závěr (příští zasedání G7 2017 v Římě)

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno